Koha- ja kinnistusüksuste nimede korraldamise määrus

Antud Siseministrilt 11. oktoobril 1938.
Alus: Koha- ja kinnistusüksuste nimede korraldamise seaduse (RT 1938, 42, 397) § 35.
Avaldatud: Riigi Teataja 1938, 87, 777.

§ 1. Koha- ja kinnistusüksuste nimede korraldamisel loetakse eestipäraseiks koha- ja kinnistusüksuste nimed:
1) milleks on selgelt eestikeelsed ning eestipärase foneetikaga ja kohanime käändes esinevad tüvi- või liitsõnad;
2) mis on tuletatud käändsõna- või kohanimeliidetega ning on eestipärase foneetikaga;
3) mis küll midagi ei tähenda, kuid oma häälikkombinatsioonilt on eestiilmelised;
4) milleks on eestipärased nimed või liitmoodustised, mille üheks osiseks on eestipärane nimi või mis koosnevad mitmest eestipärasest nimest;
5) milleks on eestipärased välismaised kohanimed või rahvusenimed.

§ 2. Võõrapäraseiks loetakse koha- ja kinnistusüksuste nimed:
1) mis on selgelt võõrkeelsed või milleks on rahvusvahelised võõrsõnad;
2) mis on tuletatud võõrkeelsete liidetega või mis koosnevad eesti- ja võõrkeelseist sõnadest;
3) mis küll midagi ei tähenda, kuid oma häälikkombinatsioonilt on võõrapärase ilmega või ilmselt võõra algupäraga;
4) mis on foneetiliselt võõrapärased;
5) milleks on võõrapärased nimed või mis koosnevad eestikeelsest sõnast ja võõrnimest;
6) milleks on võõrapärased välismaised kohanimed või rahvusenimed.

§ 3. Labast tähendust omavaiks või halvakõlalisiks loetakse koha- ja kinnistusüksuste nimed:
1) milleks on sõimusõnad, halvakspandavate elukutsete nimetused või halba omadust tähendavad sõnad;
2) milleks on otseselt halva tähendusega või keelepruugis halva tähenduse saanud tarbeasjade, esemete, loomade ja kehaosade nimetused;
3) mis on pilkelise või koomilise varjundiga.

§ 4. Koha- ja kinnistusüksuste nimede parandamisel tuleb järgida neidsamu grammatilis-ortograafilisi juhiseid, mis kehtivad üldsõnade kohta, kusjuures parandus peab üldreeglina taotlema koha- ja kinnistusüksuse nimele kohalikule hääldusele vastava kuju andmist.

§ 5. Parandamisele kuuluvad eestipärased koha- ja kinnistusüksuste nimed:
1) mis on vanas kirjaviisis või mis mõnel muul põhjusel ei vasta kehtivaile keelenormidele;
2) mis on võõrapärase kirjutusviisiga;
3) mis ei vasta kehtivaile kokkukirjutamisjuhiseile.

§ 6. Parandamisele ei kuulu eestipärased koha- ja kinnistusüksuste nimed:
1) mis esinevad murdelisel kujul;
2) milleks on liitsõnad, mille esiosa lõpul olev kahekordne kaashäälik on kirjutatud ühekordselt, - juhul kui säärase nime liitsõnaline tähendus on muutunud ebaselgeks;
3) milleks on maa-, saare-, soo- ja loo-lõpulised sõnad, kui need lõpud esinevad lühendatud kujul.

§ 7. Sageli-esinevaiks loetakse kinnistusüksuste nimed, mis esinevad ühe ning sama linna või valla piires üle ühe korra.

§ 8. Koha- ja kinnistusüksuste nimede korraldamise seaduse § 9 p. 4 ettenähtud muiks kinnistusüksuste nimede muutmise kaaluvaiks põhjusiks loetakse:
1) asjaolu, et kinnistusüksuse tegelikult tarvitusel olev eestipärane nimi erineb kinnistusraamatusse kantud eestipärasest nimest;
2) asjaolu, et kinnistusraamatusse kantud kinnistusüksuse eestipärane nimi koosneb kolmest või rohkemast sõnast;
3) asjaolu, et kinnistusüksusel on kinnistusraamatus kaks või rohkem eestipärast nime;
4) mõni muu asjaolu, mille kinnistusüksuse asukoha linnapea, linna- või vallavanem tunnustab kaaluvaks.

§ 9. Eesti ajaloo seisukohalt positiivset tähtsust omavaiks loetakse koha- ja kinnistusüksuste nimed:
1) mis on seotud Eesti üldise või kohaliku aja- või kultuuriloo seisukohalt hinnatava traditsiooniga;
2) milleks on Eesti üldises või kohalikus aja- või kultuuriloos tuntud või teenekate isikute perekonnanimed.

§ 10. Kinnistusüksuse omanik võib kinnistusüksuse nime muutmise sooviavalduses tähendada eelistusjärjekorras mitu nimekuju.

Kui kinnistusüksuse nime muutmise põhjus on kaaluv, määratakse sooviavalduses esitatud nimekujudest uueks nimeks esimene neist, mille andmiseks ei ole takistusi Koha- ja kinnistusüksuste nimede korraldamise seaduse § 10 ettenähtud põhjustel.

§ 11. Kinnistusüksuse asukoha linnapea, linna- või vallavanem esitab kinnistusüksuse nime muutmise, parandamise või andmise küsimuse lahendamiseks Siseministeeriumile, kui tekib kahtlus:
1) kas soovitud kinnistusüksuse nimi on eestipärane;
2) kas soovitud kinnistusüksuse nimi on labase tähendusega või halva kõlaga;
3) kas muuta kavatsetav kinnistusüksuse nimi on võõrapärane;
4) kas muuta kavatsetav eestipärane kinnistusüksuse nimi on labase tähendusega või halva kõlaga;
5) kas kinnistusüksuse nimi kuulub parandamisele või kas see on parandatav soovitud kujul;
6) kas kinnistusüksuse nimi omab positiivset tähtsust Eesti ajaloo seisukohalt.

§ 12. Kinnistusüksuse nime muutmisel või andmisel ei või kinnistusüksuse nimeks määrata eesti õigekeelsuse eeskirjadele mittevastavat nime.

§ 13. Kinnistusüksuse nime muutmise või parandamise otsuses tuleb käesolevale paragrahvile lisandatud vormis tähendada:
1) kinnistusüksuse omaniku nimi ja perekonnanimi või kui kinnistusüksus kuulub juriidilisele isikule, siis selle nimi;
2) kinnistusüksuse omaniku elukoht või kui kinnistusüksus kuulub juriidilisele isikule, siis selle juhatuse asukoht;
3) kinnistusüksuse senine nimi, asukoht ja kinnistusnumber;
4) vastava kinnistusameti nimetus;
5) kinnistusüksuse uus nimi;
6) otsuse tegemise kuupäev;
7) otsusetegija ametinimetus ühes ta allkirjaga.

Kinnistusüksusele nime andmise otsuses tähendatakse eelmises (1.) lõikes p. 1-7 märgitud andmed, välja arvatud kinnistusüksuse senine nimi.

§ 14. Kinnistusüksuse nime muutnud või parandanud asutis saadab iga 2 kuu tagant nimekirja muudetud ja parandatud kinnistusüksuste nimedest Siseministeeriumile ja Eesti Maapangale.

Eelmises lõikes tähendatud nimekirjas tähendatakse:
1) kinnistusüksuse omaniku nimi ja perekonnanimi või kui kinnistusüksus kuulub juriidilisele isikule, siis selle nimi;
2) kinnistusüksuse senine nimi, asukoht ja kinnistusnumber;
3) vastava kinnistusameti nimetus;
4) kinnistusüksuse uus nimi;
5) kinnistusüksuse nime muutmise või parandamise otsuse jõustumise aeg;
6) millal ja missuguse numbri all otsuse ärakiri saadeti vastavale kinnistusametile.

Lisa § 13 juurde.

..................................... otsus
(Otsustaja ametinimetus)
"...." ............................... 19... a.

Koha- ja kinnistusüksuste nimede korraldamise seaduse (RT 1938, 42, 397)
§ ...... põhjal.

Kinnistusüksuse omaniku nimi ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimi ........................................................................
Kinnistusüksuse omaniku elukoht või juriidilise isiku juhatuse asukoht ........................................................................
Kinnistusüksuse senine nimi, asukoht ja kinnistusnumber ........................................................................
Vastava kinnistusameti nimetus ........................................................................
Kinnistusüksusele soovitud uus nimi ........................................................................

Otsustasin:

Eeltähendatud kinnistusüksusele määrata uueks nimeks "..........................".

.....................................
(Otsustaja allkiri)
.....................................
(Ametinimetus)

Siseminister Rich. Veermaa.
Üldosakonna abidirektor Osk. Angelus.