TAMILI / TAMIL


Maailma kohanimede loend / World place names list from: KNAB
Āchiyā / ஆசியா (Asia, Asie) r0 A
āchiyā, Tĕṟk / ஆசியா, தெற்க் r0 A > Tĕṟkāchiyā
Airāvati / ஐராவதி (Ayeyarwady, Eyawadi Myit) h4 MM
Airoppā / ஐரோப்பா (Europe, E.) r0 E
Aitarāpāt / ஐதராபாத் a2, p0, @1 IN > Haitarāpāt
Akamatāpāt / அகமதாபாத் (Ahmadabad, Amdāvād, Ahmadabad) a2, p0 IN
Ākrā / ஆக்ரா (Agra, Āgrā, Agra) a2, p0 IN
Alakāpāt / அலகாபாத் (Allahabad, Ilāhābād, Allahabad) a2, p0 IN
Alikar / அலிகர் (Aligarh, Alīgaṙh, Aligarh) a2, p0 IN
Amĕrikka Aikkiya Nāṭukaḷ / அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் (United States of America) a01 N : US
Amiṉit tīvukaḷ / அமினித் தீவுகள் (Amindivi Islands, A.) r1" IN
Amirtacharas / அமிர்தசரஸ் (Amritsar, Aṁmritsar, Amritsar) a2, p0 IN
Ampālā / அம்பாலா (Ambala, Aṁbālā, Ambala) a2, p0 IN
Antamāṉ kaṭal / அந்தமான் கடல் (Andaman Sea, Mer d’Andaman, Kappali Pinlè, Thale Andaman) h1 A (MM, TH)
Antamāṉ, Nikkopār tīvukaḷ / அந்தமான், நிக்கோபார் தீவுகள் (Andaman and Nicobar Islands, Ańḍamān aur Nikobār dvīp-samūh, Andaman and Nicobar Islands) a1te IN
Antamāṉ tīvukaḷ / அந்தமான் தீவுகள் (Andaman Islands, Āndāmān dvīppuñja, Ańḍamān ṭāpū, Andaman Islands) a2, r1" IN
Āntirā / ஆந்திரா (Andhra Pradesh, Āńdhra Pradesh, Andhra Pradesh) a1 IN
Āntiranāṭu / ஆந்திரநாடு (Andhra, Āńdhra, Andhra) r3 IN
Āntirap Piratecham / ஆந்திரப் பிரதேசம் a1 IN > Āntirā
Āntira Rāchchiyam / ஆந்திர ராச்சியம் # a1 IN > Āntirā
Āppirikkā / ஆப்பிரிக்கா (Africa, Afrique) r0 F
Arapik kaṭal / அரபிக் கடல் (Arabian Sea, Mer d’Oman) h1 A, F (IN, IR, OM, PK, SO, YE)
Arāpiyā / அராபியா (Jazīrat al-‘Arab) r22 A : AE, BH, KW, OM, QA, SAU, YE
Ariyāṉā / அரியானா (Haryana, Hariyāṇā, Haryana) a1 IN
Aṭṭāk / அட்டாக் (Attock) p0 PK
Avuraṅkapāt / அவுரங்கபாத் (Aurangabad, Aurańgābād, Aurangabad) a2, p0 IN
Ayarlāntu / அயர்லாந்து (Éire, É., Ireland) a01 E : IE
Ayijāl / அயிஜால் (Aizawl, A.) a2, p0 IN
Chākas / சாகஸ் (Chagos Islands) r1" IO
Chākkaṭal / சாக்கடல் (Yam-haMelaẖ, Al-Baḩr al-Mayyit) h2 A : IL, JO, PS
Chamīpa Kil̮akku / சமீப கிழக்கு # r0 A, F > Mattiyak Kil̮akku
Chaṇṭikār / சண்டிகார் (Chandigarh, Chańḍīgaṙh, C., Chandigarh) a1te, p0 IN
Chaṇṭīkar / சண்டீகர் a1te, p0 IN > Chaṇṭikār
Chantiranākūr / சந்திரநாகூர் (Chandannagar, Chandranagar, Chandannagar) p0 IN
Chappaṅki / சப்பங்கி a01 A : JP > Jappāṉ
#Charachuvati āṟu / சரசுவதி ஆறு h4 A : IN, PK > Charasvati
#Charasvati / சரஸ்வதி (Sarasvati, Sarrasvatī) h4 A : IN, PK
Chaurāṣhṭiram / சௌராஷ்டிரம் (Saurashtra, S.) r3 IN
Chaurāṭṭiram / சௌராட்டிரம் r3 IN > Chaurāṣhṭiram
Chayām / சயாம் # a01 A : TH > Tāylāntu
Chĕṉāp / செனாப் (Chināb, C., Chenab) h4 A : IN, PK
Chĕṅ kaṭal / செங் கடல் (Red Sea, Mer Rouge, Al-Baḩr al-Aḩmar, Yam-Suf) h1 A, F (EG, ER, IL, JO, SAU, SD, YE)
Chikkim / சிக்கிம் (Sikkim, S., Sikkim) a1 IN
Chilvāsā / சில்வாஸா (Silvassa, S.) p0, @1 IN
Chīṉā / சீனா (Zhongguo) a01 A : CN
Chīṉā, Into / சீனா, இந்தோ r22 A : KH, LA, MY, TH, VN > Into Chīṉā
Chintu / சிந்து (Sindh, S.) a1 PK
Chintu āṟu / சிந்து ஆறு (Indus, Yindu He, Hindau, Sińdh, Sindh) h4 A : CN, IN, PK
Chiṭṭakāṅ / சிட்டகாங் (Chittagong, Chaṭṭagrām) p0 BD
#Choṭṭā Nākapuri / சோட்டா நாகபுரி (Chota Nagpur, C., Chhoṭā Nāgpur) r5 IN
#Choviyat Choṣhalichak Kuṭiyarachukaḷiṉ Ŏṉṟiyam / சோவியத் சோஷலிசக் குடியரசுகளின் ஒன்றியம் a01 A, E > Choviyat Yūṉiyaṉ
#Choviyat Yūṉiyaṉ / சோவியத் யூனியன் (Sovetskij Sojuz) a01 A, E
Chumātrā / சுமாத்ரா (Sumatera) r1 ID
Chumattirā / சுமத்திரா r1 ID > Chumātrā
Chunta tīvukaḷ / சுந்த தீவுகள் (Sunda Isles, Pulau-Pulau Sunda, Kepulauan Sunda) r1" A : BN, ID, MY
Chūrattu / சூரத்து (Surat, Sūrat, Surat) a2, p0 IN
Ĕkiptu / எகிப்து (Mişr) a01 F : EG
Ĕprāṭṭu / எப்ராட்டு (Al-Furāt, Fırat) h4 A : IQ, SY, TR
Ĕstoṉiyā / எஸ்தோனியா (Eesti) a01 E : EE
Haitarāpāt / னைதராபாத் (Hyderabad, Haidarābādu, Hyderabad) a2, p0, @1 IN
Hālantu / னாலந்து a01 E : NL > Nĕtarlāntu
Hāṅkāṅ / னாங்காங் (Xianggang, Hong Kong) a1sr CN
Himāchalap Piratecham / னிமாசலப் பிரதேசம் (Himachal Pradesh, Himāchal-Pradesh, Himachal Pradesh) a1 IN
Hintukuṣh / னிந்துகுஷ் o1" A : AF, IN, PK, TJ > Intukuṣh malaittŏṭar
Ḥpijī / ஃபிஜீ (Fiji, Viti) a01, r1" O : FJ
Ilaṭcha, Amiṇi, Miṉikāyt tīvukaḷ / இலட்ச, அமிணி, மினிகாய்த் தீவுகள் # a1te IN > Laṭchatīpam
Ilaṭchat tīvukaḷ / இலட்சத் தீவுகள் (Laccadive Islands, Lakṣhadvīp, Laccadive Islands) r1" IN
Imayamalai / இமயமலை (Himalayas, Himalaya) o1" A : BT, CN, IN, NP, PK
Imaya malaikaḷ / இமய மலைகள் o1" A : BT, CN, IN, NP, PK > Imayamalai
Impāl / இம்பால் (Imphal, I.) p0, @1 IN
Inkilāntu / இந்கிலாந்து (England) a1 GB
Intiyā / இந்தியா (Bhārat, India) a01 A : IN
Intiyā, Meṟku / இந்தியா, மேற்கு r1" S, N > Meṟku Intiyā
Intiyak Kuṭiyarachu / இந்தியக் குடியரசு a01 A : IN > Intiyā
Into Chīṉā / இந்தோ சீனா (Indochina, Indochine) r22 A : KH, LA, MY, TH, VN
Intukuṣh malaittŏṭar / இந்துகுஷ் மலைத்தொடர் (Hindu Kush) o1" A : AF, IN, PK, TJ
Intumakā chamuttiram / இந்துமகா சமுத்திரம் # h0 A, F, O (AQ, Atl) > Intup pĕruṅkaṭal
Intu mākaṭal / இந்து மாகடல் h0 A, F, O (AQ, Atl) > Intup pĕruṅkaṭal
Intup pĕruṅkaṭal / இந்துப் பெருங்கடல் (Indian Ocean, Océan Indien) h0 A, F, O (AQ, Atl)
Intūr / இந்தூர் (Indore, Ińdaur, Indore) a2, p0 IN
Intustāṉam / இந்துஸ்தானம் (Hindustan, Hińdustān, Hindustan) r22 IN
Iṟantakaṭal / இறந்தகடல் h2 A : IL, JO, PS > Chākkaṭal
Itānakar / இதாநகர் (Itanagar, I.) p0, @1 IN
Iṭṭāvā / இட்டாவா (Etawah, Iṭāvā, Etawah) a2, p0 IN
Jamṣheṭpūr / ஜம்ஷேட்பூர் (Jamshedpur, J., Jamshedpur) p0, @2 IN
Jappalpūr / ஜப்பல்பூர் (Jabalpur) a2, p0 IN
Jappāṉ / ஜப்பான் (Nihon) a01 A : JP
Jĕrmaṉi / ஜெர்மனி (Deutschland) a01 E : DE
Jĕypūr / ஜெய்பூர் (Jaipur, Jaypur, Jaipur) a2, p0 IN
Jŏmolūṅmā / ஜொமோலூங்மா (Qomolangma, Sagarmāthā) o1 A : CN, NP
Kāchi / காசி a2, p0 IN > Pĕṉāras
Kāchmīram / காச்மீரம் (Kashmir, Kashmīr, K.) r5 A : IN, PK
Kaipar kaṇavāy / கைபர் கணவாய் (Khyber Pass, de Khaybar Kowtal, Darah-i Ḳhaibar) o21 A : AF, PK
Kalkattā / கல்கத்தா (Kolkata, Kalkātā, Kolkata) a2, p0 IN
Kāmpiyaṉ vaḷaikuṭā / காம்பியன் வளைகுடா (Gulf of Khambhat, Khaṁbhātno akhāt, Gulf of Khambhat) h32 IN
Kañcham / கஞ்சம் (Ganjam, G.) p0 IN
Kaṅkai / கங்கை (Gaṅgā, Gańgā, Ganges) h4 A : BD, IN
Kāṅktok / காங்க்தோக் (Gangtok, Gāńtok, Gangtok) p0, @1, @2 IN
Kāṉpūr / கான்பூர் (Kanpur, Kānpur, Kanpur) a2, p0 IN
Kāṉṭaṉ / கான்டன் (Guangzhou) p0, @1 CN
Kāntinakar / காந்திநகர் (Gandhinagar, Gāńdhīnagar, Gandhinagar) a2, p0 IN
Karāchchi / கராச்சி (Karāchī, Karachi) p0 PK
Kārakkoram / காரக்கோரம் (Karakorum Shan, Karakoram, Kalakunlun Shan, Qarākoram, Koh-i Qarāquram) o1" A : CN, IN, PK
Karnāṭakam / கர்நாடகம் (Karnataka, Karṇāṭaka, Karnataka) a1 IN
Karunāṭakam / கருநாடகம் # a1 IN > Karnāṭakam
Karuṅkaṭal / கருங்கடல் (Black Sea, Mer Noire) h1 A, E (BG, GE, RO, RU, TR, UA)
Kāṭmāṇṭu / காட்மாண்டு (Kāṭhmāḍauṁ) p100 NP
Kaṭṭāk / கட்டாக் (Cuttack, Kaṭak, Cuttack) a2, p0 IN
Kattiyavār / கத்தியவார் (Kathiawar, Kāḍhiyāvāḍ, Kathiawar) r22 IN
Kaurichaṅkar / கௌரிசங்கர் (Gaurisankar, Gelishanka Feng) o1 A : CN, NP
Kavarātti / கவராத்தி (Kavaratti, K., Kavaratti) p0, @1 IN
Kayā / கயா (Gaya, Gayā, Gaya) a2, p0 IN
Keraḷam / கேரளம் (Kerala, Keraḷaṁ, Kerala) a1 IN
Kil̮akku, Chamīpa / கிழக்கு, சமீப # r0 A, F > Mattiyak Kil̮akku
Kil̮akku, Mattiyak / கிழக்கு, மத்தியக் r0 A, F > Mattiyak Kil̮akku
Kil̮akku, Tūrak / கிழக்கு, தூரக் r0 A > Tūrak Kil̮akku
Kil̮akku-Chīṉak kaṭal / கிழக்கு-சீனக் கடல் (East China Sea, Mer de Chine orientale, Dong Hai, Higashi-Shina-kai, Nam-hae) h1 A (CN, JP, KR)
Kil̮akkup Pañchāp / கிழக்குப் பஞ்சாப் # (Punjab, Pańjāb, Punjab) a1 IN
Kil̮akku Vaṅkāḷam / கிழக்கு வங்காளம் # a01 A : BD > Paṅkaḷāteṣh
Kiroṭ Piriṭṭaṉ / கிரோட் பிரிட்டன் (United Kingdom) a01 E : GB
Kiruṣhṇā / கிருஷ்ணா (Krishna, K., Kṛṣhṇa, Kṛṣhṇā) h4 IN
Kiruṣhṇā āṟu / கிருஷ்ணா ஆறு h4 IN > Kiruṣhṇā
Kŏchchi / கொச்சி (Cochin, Kŏchchi, Cochin) p0, @2 IN
Kohimā / கோனிமா (Kohima, K.) a2, p0, @1 IN
Kolālampūr / கோலாலம்பூர் (Kuala Lumpur) a1te, p100 MY
Kol̮ikkoṭu / கோழிக்கோடு (Calicut, Koḻikkoṭ, Calicut) p0, @2 IN
Komati āṟu / கோமதி ஆறு (Gomati, Gomatī, Gomati) h4 IN
Kŏṅkaṇak karai / கொங்கணக் கரை (Konkan, K.) r24 IN
Kŏṉkoṅ / கொன்கோங் a1sr CN > Hāṅkāṅ
Kotāvari / கோதாவரி (Godavari, G., Godāvari, Godāvarī) h4 IN
Kovā / கோவா (Goa, G.) a1 IN
Kovai / கோவை a1 IN > Kovā
Kujarāttu / குஜராத்து (Gujarat, Gujarāt, Gujarat) a1 IN
Kuṭaku / குடகு (Kodagu, Kŏḍagu, Kodagu) a2, p0 IN
Kuvāliyar / குவாலியர் (Gwalior, Gvāliyar, Gwalior) a2, p0 IN
Kuvĕṭṭā / குவெட்டா (Ko-iṭṭah, Quetta) p0 PK
Lakṉau / லக்னௌ # a2, p0 IN > Lakṉo
Lakṉo / லக்னோ (Lucknow, Lakhnaū, Lucknow) a2, p0 IN
Lākūr / லாகூர் (Lāhaur, Lahore) p0 PK
Laṇṭaṉ / லண்டன் (London) p100 GB
Latākku / லதாக்கு (Ladag, Ladakh, Laddākh) o11, r5 A : CN, IN, PK
Laṭchatīpam / லட்சதீபம் (Lakshadweep, Lakṣhadvīp, Lakshadweep) a1te IN
Maichūr / மைசூர் (Mysore, Maisūru, Mysore) a2, p0 IN
#Makākochalam / மகாகோசலம் (Mahakosal, M.) r5 IN
Makānati / மகாநதி (Mahanadi, M., Mahānadī, M.) h4 IN
Makārāṣhṭiram / மகாராஷ்டிரம் (Maharashtra, Mahārāṣhṭra, Maharashtra) a1 IN
Makarāṣhṭiram / மகராஷ்டிரம் a1 IN > Makārāṣhṭiram
Malaiyāḷak karai / மலையாளக் கரை (Malabar Coast, M., Malabār, Malabār tīraṁ) r24 IN
Malākkā / மலாக்கா (Malay Peninsula, Presqu’île de Malacca, Bashu Kyunzwè, Melaka, Khapsamut Male) r22 A : MM, MY, TH
Mālatīvuk Kuṭiyarachu / மாலதீவுக் குடியரசு a01, r1" A : MV > Mālat tīvukaḷ
Mālat tīvukaḷ / மாலத் தீவுகள் (Dhivehiraajje) a01, r1" A : MV
Māle / மாலே (Maale) a11, p100 MV
Maleyā / மலேயா (Melayu) r5 MY
Mañchaḷ kaṭal / மஞ்சள் கடல் (Yellow Sea, Mer Jaune, Huang Hai, Sŏ-hae) h1 A (CN, KP, KR)
Mañchaṭ kaṭal / மஞ்சட் கடல் h1 A (CN, KP, KR) > Mañchaḷ kaṭal
Maṇipuri / மணிபுரி (Manipur, Maṇipur, Manipur) a1 IN
Mattiyak Kil̮akku / மத்தியக் கிழக்கு (Middle East, Proche-Orient) r0 A, F
Mattiyap Pārat / மத்தியப் பாரத் (Central India, C., Madhyabhārat) r5 IN
Mattiyap Piratecham / மத்தியப் பிரதேசம் (Madhya Pradesh, Madhya-Pradesh, Madhya Pradesh) a1 IN
Mattiyataraik kaṭal / மத்தியதரைக் கடல் (Mediterranean Sea, Méditerranée) h1 A, E, F (AL, CY, DZ, EG, ES, FR, GR, IT, LB, MA, MT, PS, SY, TN, TR)
Mekālayā / மேகாலயா (Meghalaya, M.) a1 IN
Meṟku Intiyā / மேற்கு இந்தியா (West Indies, Indias Occidentales, Indes occidentales, West-Indië) r1" S, N
Meṟkuttŏṭarchchimalai / மேற்குத்தொடர்ச்சிமலை o1" IN > Meṟkut Tŏṭarchchi malaikaḷ
Meṟkut Tŏṭarchchi malaikaḷ / மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகள் (Western Ghats, W., Pashchim Ghāṭ, Pashchimaparvvatanira) o1" IN
Meṟku Vaṅkāḷam / மேற்கு வங்காளம் (West Bengal, Pashchim Baṅga, West Bengal) a1 IN
Mijoram / மிஜோரம் (Mizoram, M.) a1 IN
Miṉikkāyt tīvukaḷ / மினிக்காய்த் தீவுகள் (Minicoy, M.) r1 IN
Mīraṭṭu / மீரட்டு (Meerut, Meraṭh, Meerut) a2, p0 IN
Mirjāppūr / மிர்ஜாப்பூர் (Mirzapur, Mirzāpur, Mirzapur) a2, p0 IN
Mŏreṣhiyas / மொரேஷியஸ் a01, r1 F : MU > Morīchu
Morīchu / மோரீசு (Mauritius, Maurice) a01, r1 F : MU
Mumpai / மும்பை (Mumbai, Muṁbaī, Mumbai) p0, @1 IN
Nākālāntu / நாகாலாந்து (Nagaland, N.) a1 IN
Nākapuri / நாகபுரி (Nagpur, Nāgpur, Nagpur) a2, p0 IN
Nakarhaveli, Tātrā, / நகர்னவேலி, தாத்ரா, a1te IN > Tātrā, Nakarhaveli
Narmatai / நர்மதை (Narmada, N., Narmadā, Narbadā) h4 IN
Narumatai āṟu / நருமதை ஆறு h4 IN > Narmatai
Neppāḷam / நேப்பாளம் (Nepāl) a01 A : NP
Nĕtarlāntu / நெதர்லாந்து (Nederland) a01 E : NL
Nikkopār tīvukaḷ / நிக்கோபார் தீவுகள் (Nicobar Islands, Nikobār dvīppuñja, Nikobar dvīp-samūh, Nicobar Islands) a2, r1" IN
Niyūṭĕlli / நியூடெல்லி p100 IN > Putuṭilli
Ŏmaṉ / ஒமன் (‘Umān) a01 A : OM
Ŏrichā / ஒரிசா (Orissa, Oṙishā, Orissa) a1 IN
Ŏrissā / ஒரிஸ்ஸா # a1 IN > Ŏrichā
Pākīrati āṟu / பாகீரதி ஆறு (Bhagirathi, Bhāgīrathī, Bhagirathi) h4 IN
Pākkistāṉ / பாக்கிஸ்தான் (Pākistān, Pakistan) a01 A : PK
Pālastīṉam / பாலஸ்தீனம் (Palestine, P., Ereẕ Yisra’él, Falasţīn) r5 A : IL, PS
Palūchchistāṉam / பலூச்சிஸ்தானம் (Balūchestān, Balochistān) r5 A : IR, PK
Pampāy / பம்பாய் # p0, @1 IN > Mumpai
Paṉāji / பனாஜி (Panaji, P.) p0, @1, @2 IN
Pañchāp / பஞ்சாப் (Punjab, Pańjāb) r5 A : IN, PK
Pāṅkāk / பாங்காக் (Krung Thep) p100 TH
Pāṉkāk / பான்காக் # p100 TH > Pāṅkāk
Paṅkaḷāteṣh / பங்களாதேஷ் (Bāṅlādesh) a01 A : BD
Paṅkaḷūr / பங்களூர் a2, p0, @1 IN > Pĕṅkaḷūr
Pārachīkam / பாரசீகம் # (Īrān) a01 A : IR
Pārachīk vaḷaikuṭā / பாரசீக் வளைகுடா (Persian Gulf, Golfe Persique, Al-Khalīj al-‘Arabī, Khalīj-e Fārs) h32 A (AE, BH, IQ, IR, KW, QA, SAU)
Pāratakaṇṭam / பாரதகண்டம் a01 A : IN > Intiyā
Pāratanāṭu / பாரதநாடு a01 A : IN > Intiyā
Parmā / பர்மா (Myanmar) a01 A : MM
Paroṭā / பரோடா (Vadodara, Vaḍodarā, Vadodara) a2, p0 IN
Pāṭṉā / பாட்னா (Patna, Paṭnā, Patna) a2, p0 IN
Pāṭṭiyālā / பாட்டியாலா (Patiala, Paṭiālā, Patiala) a2, p0 IN
Pĕṉāras / பெனாரஸ் (Varanasi, Vārāṇasī, Varanasi) a2, p0 IN
Pĕṅkaḷūr / பெங்களூர் (Bangalore, Bĕńgaḷūru, Bangalore) a2, p0, @1 IN
Pĕṇṇai / பெண்ணை (Penner, P.) h4 IN
Pĕṇṇāṟu / பெண்ணாறு h4 IN > Pĕṇṇai
#Pĕpchu / பெப்சு (Pepsu, P.) r5 IN
Pĕyjiṅ / பெய்ஜிங் a1sh, p100 CN > Pīkiṅ
Pīkār / பீகார் (Bihar, Bihār, Bihar) a1 IN
Pīkiṅ / பீகிங் (Beijing) a1sh, p100 CN
Pīkkiṅ / பீக்கிங் # a1sh, p100 CN > Pīkiṅ
Pilāy / பிலாய் (Bhilai, Bhilāī, Bhilai) p0 IN
Piḷer, Porṭ / பிளேர், போர்ட் p0, @1, @2 IN > Porṭ Piḷer
Piṉākai / பினாகை # h4 IN > Pĕṇṇai
Piṉāki / பினாகி # h4 IN > Pĕṇṇai
Piramaputtirā / பிரமபுத்திரா (Brahmaputra, Brahmapoutre, Brahmaputra, Zang Qu, Yaluzangbu Jiang, Brahmaputra) h4 A : BD, CN, IN
Pirammaputtirā / பிரம்மபுத்திரா h4 A : BD, CN, IN > Piramaputtirā
Pirāṉchu / பிரான்சு a01 E : FR > Pirāṉs
Pirāṉs / பிரான்ஸ் (France) a01 E : FR
Piratecham, Uttār / பிரதேசம், உத்தார் # a1 IN > Uttarap Piratecham
Piratecham, Uttarap / பிரதேசம், உத்தரப் a1 IN > Uttarap Piratecham
Pirayākai / பிரயாகை a2, p0 IN > Alakāpāt
Piriṭṭaṉ, Kiroṭ / பிரிட்டன், கிரோட் a01 E : GB > Kiroṭ Piriṭṭaṉ
Pŏkkāro / பொக்காரோ (Bokaro, Bokāro, Bokaro) a2, p0 IN
Popāl / போபால் # a2, p0 IN > Poppāl
Poppāl / போப்பால் (Bhopal, Bhopāl, Bhopal) a2, p0 IN
Porṭ Piḷer / போர்ட் பிளேர் (Port Blair, P., Porṭ-Bleyar) p0, @1, @2 IN
Porttukīchiyā / போர்த்துகீசியா (Portugal) a01 E : PT
Pūṉā / பூனா # p0 IN > Puṉe
Puṉe / புனே (Pune, Puṇe, Pune) p0 IN
Pūṭṭāṉ / பூட்டான் (Drukyuel) a01 A : BT
Putuṭilli / புதுடில்லி (New Delhi, Naī Dillī, New Delhi) p100 IN
Puvaṉesvaram / புவனேஸ்வரம் (Bhubaneswar, Bhubaneshbar, Bhubaneswar) p0, @1, @2 IN
#Rājaputtāṉam / ராஜபுத்தானம் (Rajputana, Rājpūtānā, Rajputana) r5 IN
Rājastāṉam / ராஜஸ்தானம் (Rajasthan, Rājasthān, Rajasthan) a1 IN
Raṅkapūr / ரங்கபூர் (Rangapur, Rańgapūr, Rangapur) p0 IN
Raṅkūṉ / ரங்கூன் (Yangôn) a2, p100 MM
Rĕṅkūṉ / ரெங்கூன் a2, p100 MM > Raṅkūṉ
Rūrkelā / ரூர்கேலா (Rourkela, R.) p0 IN
Ruṣhyā / ருஷ்யா (Rossija) a01 A, E : RU
Ṣhāṅkāy / ஷாங்காய் (Shanghai) a1sh, p0 CN
Ṣhillāṅ / ஷில்லாங் (Shillong, S.) p0, @1, @2 IN
Ṣholāppūr / ஷோலாப்பூர் (Solapur, Solāpur, Solapur) a2, p0 IN
Srīnakar / ஸ்ரீநகர் (Srinagar, S., Shrīnagar) a2, p0 IN
Ṭaiyū, Ṭāmaṉ, / டையூ, டாமன், a1te IN > Ṭāmaṉ, Ṭaiyū
Ṭākkā / டாக்கா (Dhaka, Ḍhākā) a1, p100 BD
Ṭāmaṉ, Ṭaiyū / டாமன், டையூ (Daman and Diu, D.) a1te IN
Tār / தார் (Thār, T., Thar) f31 A : IN, PK
Ṭārjiliṅ / டார்ஜிலிங் (Darjeeling, Dārjiliń, Darjeeling) a2, p0 IN
Ṭāṣhkaṇṭ / டாஷ்கண்ட் (Toshkent) a11, p100 UZ
Tātrā, Nakarhaveli / தாத்ரா, நகர்னவேலி (Dadra and Nagar Haveli, D.) a1te IN
Tāylāntu / தாய்லாந்து (Prathet Thai) a01 A : TH
Ṭĕlli / டெல்லி a1te IN > Ṭilli
Tĕluṅkāṉā / தெலுங்கானா (Telengana, Tĕlańgāṇa, Telengana) r5 IN
Tĕṉkil̮akku Āchiyā / தென்கிழக்கு ஆசியா (South East Asia) r0 A
Tĕṟkāchiyā / தெற்காசியா (South Asia) r0 A
Ṭilli / டில்லி (Delhi, Dillī, Delhi) a1te IN
Tilli / தில்லி a1te IN > Ṭilli
Timpu / திம்பு (Thimphu) p100 BT
Tipĕt(tu) / திபெத்(து) (Tibet, Boiyü, Xizang) a1zz CN
Tirichchūr / திரிச்சூர் (Trichur, Tṛshūr, Trichur) p0, @2 IN
Tiripurā / திரிபுரா (Tripura, Tripurā, Tripura) a1 IN
Tiruvaṉantapuram / திருவனந்தபுரம் (Trivandrum, Tiruvanantapuraṁ, Trivandrum) p0, @1, @2 IN
#Tiruvāṅkūr-Kŏchchi / திருவாங்கூர்-கொச்சி (Travancore-Cochin, T.) r5 IN
Toāp / தோஆப் (Doab, Doāb, Doab) r3 IN
Tŏṭarchchimalai / தொடர்ச்சிமலை (Ghats, G., Ghāṭ) o1" IN
Tūrak Kil̮akku / தூரக் கிழக்கு (Far East, Extrême-Orient) r0 A
Turkkāpūr / துர்க்காபூர் (Durgapur, D.) p0 IN
Turukki / துருக்கி (Türkiye) a01 A, E : TR
Utayapuri / உதயபுரி (Udaipur, Udaypur, Udaipur) a2, p0 IN
Uttarap Piratecham / உத்தரப் பிரதேசம் (Uttar Pradesh, Uttar-Pradesh, Uttar Pradesh) a1 IN
Uttār Piratecham / உத்தார் பிரதேசம் # a1 IN > Uttarap Piratecham
Vaṅkāḷam / வங்காளம் (Baṅga) r5 A : BD, IN
Vaṅkāḷam, Kil̮akku / வங்காளம், கிழக்கு # a01 A : BD > Paṅkaḷāteṣh
Vaṅkāḷam, Meṟku / வங்காளம், மேற்கு a1 IN > Meṟku Vaṅkāḷam
Vaṅkāḷa virikuṭā / வங்காள விரிகுடா (Bay of Bengal, Golfe du Bengale, Baṅgopsāgar, Bańgāl kī khāṙī, Bin-gala Pinlè-aw) h32 A (BD, IN, MM)
Vaṭa kaṭal / வட கடல் (North Sea, Mer du Nord) h1 E (BE, DE, DK, GB, NL, NO)
Vĕṇ kaṭal / வெண் கடல் (Beloe more, Vienanmeri, Serako jamx) h1 RU
Vichākappaṭṭaṇam / விசாகப்பட்டணம் # a2, p0 IN > Vichākappaṭṭiṇam
Vichākappaṭṭiṇam / விசாகப்பட்டிணம் (Vishakhapatnam, Vishākhapaṭnaṁ, Vishakhapatnam) a2, p0 IN
Vilāspūr / விலாஸ்பூர் (Bilaspur, Bilāspur, Bilaspur) a2, p0 IN
Vintiya / விந்திய o1" IN > Vintiyamalai
Vintiyamalai / விந்தியமலை (Vindhya, Vińdhya, V., Vindhya) o1" IN
#Vintiyap Piratecham / விந்தியப் பிரதேசம் (Vindhya Pradesh, V.) r5 IN
Yamuṉai āṟu / யமுனை ஆறு (Yamuna, Jamnā, Yamuna) h4 IN
Yūpriṭṭis / யூப்ரிட்டிஸ் h4 A : IQ, SY, TR > Ĕprāṭṭu
Yureṣhiyā / யுரேஷியா (Eurasia, Eurasie) r0 A, E
# : 218