ŠANI / SHAN


Maailma kohanimede loend / World place names list from: KNAB
Āfarikā / ဢႃႇၾရီႉၵႃႉ (Africa, Afrique) r0 F
Amerikā Pawt-hawng / ဢမေႇရီႉၵႃႉပွတ်းႁွင်ႇ (North America, Amérique du Nord) r0 N
Āshā / ဢႃႇသျႃႉ (Asia, Asie) r0 A
Awsatiriyā / ဢေႃႇၸတီးရီးယႃႉ (Österreich) a01 E : AT
Awsatreliyā / ဢေႃႇၸတြေးလီးယႃႉ (Australia) a01 O : AU
Awsatreliyö / ဢေႃႇၸတြေးလီးယိူဝ်း a01 O : AU > Awsatreliyā
Awsatriyö / ဢေႃႇၸတြီးယိူဝ်း a01 E : AT > Awsatiriyā
Chāng, Möng / မိူင်းၶျၢင်း (Chin Pyinè, C.) a1py MM
Erāwati / ဢေႇရႃႇဝတီႇ h4 MM > Keo, Nam
Farān, Möng / မိူင်းၾရၢၼ်ႉ(သ) a01 E : FR > Hparāng-hset, Möng
Himāwantā / ႁီႉမႃႉဝၼ်ႇတႃႇ o1" A : BT, CN, IN, NP, PK > Himāwuntā
Himāwuntā / ႁီႉမႃႉဝုၼ်ႇတႃႉ (Himalayas, Himalaya) o1" A : BT, CN, IN, NP, PK
Hkam Hsām Seng, Süng / ၸိုင်ႈၶမ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ (Golden Triangle, triangle d'or, Sam Liam Thong Kham) r5 A : LA, MM, TH
Hkāng, Möng / မိူင်းၶၢင် (Kachin Pyinè, K., Jinghpaw Mungdan) a1py MM
Hkawng, Nam / ၼမ်ႉၶွင် (Mekong, Mékong) h4 A : CN, KH, LA, MM, TH, VN
Hkè, Möng / မိူင်းၶႄႇ (Zhongguo) a01 A : CN
Hkong, Nam / ၼမ်ႉၶူင်း (Salween, Salouen, Nu Jiang, Nag Qu, Thanlwin Myit, Mae Nam Sarawin) h4 A : CN, MM, TH
Hparāng-hset, Möng / မိူင်းၽရၢင်ႇသဵတ်ႈ (France) a01 E : FR
Hpawm Hom Möng Amerikā, Möng / မိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈမိူင်းဢမေႇရီ (United States of America) a01 N : US
Hpawnglawng, Nam / ၼမ်ႉၽွင်းလွင်း (Sittaung) h4 MM
Hpilāt, Möng / မိူင်းၽီးလၢတ်ႈ (United Kingdom) a01 E : GB
Hsām Lèm Htawng Hkam, Süng / ၸိုင်ႈသၢမ်လႅမ်ထွင်းၶမ်း r5 A : LA, MM, TH > Hkam Hsām Seng, Süng
Hsāng Htoi / သၢင်းထွႆး a01 A : CN > Hkè, Möng
Hsiho / သီႇႁူဝ်ႇ ^ a01 A : LK > Hsinghko
Hsinghko / သိင်းၶူဝ်ႇ ^ (Shrī Lańkā, Ilaṅkai) a01 A : LK
Hsip-hsawngpanā / သိပ်းသွင်ပၼႃး (Xishuangbanna, S'ibs'awngpannaa) a2zz CN
Hsirilangkā / သီႇရီႉလင်ႇၵႃႇ (Shrī Lańkā, Ilaṅkai) a01 A : LK
Hsôitakung / သူၺ်ႇတၵုင်ႇ (Shwedagôn) x22 MM
Htai, Möng / မိူင်းထႆး (Prathet Thai) a01 A : TH
Htön Hpā-hsāmheng / ထိူၼ်ႇၽႃႉသၢမ်ႁဵင် o1" A : BT, CN, IN, NP, PK > Himāwuntā
Ingkalan, Möng / မိူင်းဢိင်ႇၵလၼ်ႇ (England) a1 GB
Ingtiyā, Möng / မိူင်းဢိင်ႇတီႉယႃႉ a01 A : IN > Kalā, Möng
Kalā, Möng / မိူင်းၵလႃး (Bhārat, B., India) a01 A : IN
Kangkā / ၵင်းၵႃႇ (Ganges, Gaṅgā, Gańgā) h4 A : BD, IN
Keng Hāi / ၵဵင်းႁႆၢး (Chiang Rai) a1, p0 TH
Keng Mai / ၵဵင်းမႆႇ (Chiang Mai) a1, p0 TH
Keo, Nam / ၼမ်ႉၵဵဝ် (Ayeyarwady, Eyawadi Myit) h4 MM
Khong, Nam h4 A : CN, MM, TH > Hkong, Nam
Kung Htep / ၵုင်းထဵပ်ႉ p100 TH > Möng Kawk
Kyāmani / ၵျႃႇမၼီႇ (Deutschland) a01 E : DE
Kyāpān, Möng / မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ (Nihon) a01 A : JP
Kyömani / ၵျိူဝ်ႇမၼီႇ a01 E : DE > Kyāmani
Lantan / လၼ်ႇတၼ်ႇ (London) p100 GB
Lāo, Möng / မိူင်းလၢဝ်း a01 A : LA > Yon, Möng
Loi Kaw (Lwainggaw) a2, p0 MM
Mān, Möng / မိူင်းမၢၼ်ႈ (Myanmar) a01 A : MM
Mānmaw / မၢၼ်ႈမေႃႇ a2, p0 MM > Pamaw
Mantale / မၼ်းတလေး (Mandalay, Mandale) a2, p0 MM
Mawn, Möng / မိူင်းမွၼ်း (Mun Pyinè, M., Rèh Mon) a1py MM
Mè-hkawng, Nam / ၼမ်ႉမႄႈၶွင် h4 A : CN, KH, LA, MM, TH, VN > Hkawng, Nam
Mè-hsāi / မႄႈသႆၢ (Mae Sai) a2, p0 TH
Möng Āwā / မိူင်းဢႃႇဝႃႉ (Inwa) p0 MM
Möng Hom Tum Möng Mān / မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ a01 A : MM > Mān, Möng
Möng Kawk / မိူင်းၵွၵ်ႇ (Krung Thep) p100 TH
Möng Kut / မိူင်းၵုတ်ႈ (Mogôk) a2, p0 MM
Nyuyawk / ၼျူးယွၵ်ႉ (New York) p0 US
Pamaw / ပမေႃႇ (Bhamo, Bamaw, Manmaw mare, Bhamo) a2, p0 MM
Pèngkalā, Möng / မိူင်းပႅင်းၵလႃး (Baṅga) r5 A : BD, IN
Piang-mark-na (Pyinmana) a2, p0 MM
Ra-hkèng, Möng / မိူင်းရၶႅင်ႇ (Rakhine, Rakaing Pyinè) a1py MM
Rāshā / ရႃးသျႃး (Rossija) a01 A, E : RU
Rushā / ရူႉသျႃး a01 A, E : RU > Rāshā
Süng Möng Hom Pan Möng Amerikā / ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈပၼ်မိူင်းဢမေႇရီႉၵႃႉ a01 N : US > Hpawm Hom Möng Amerikā, Möng
Tawng-u / တွင်ႇဢူႇ (Taungngu) p0 MM
Teng, Nam h4 A : CN, MM, TH > Hkong, Nam
Thiho / ႀီႇႁူဝ်ႇ ^ a01 A : LK > Hsinghko
Urawpā / ဢူႉရေႃးပႃႉ (Europe, E.) r0 E
Wawshingtan / ဝေႃႇသျိင်ႇတၼ်ႇ (Washington) p100 US
Ya-hkèng, Möng / မိူင်းယၶႅင်ႇ a1py MM > Ra-hkèng, Möng
Yāng, Möng / မိူင်းယၢင်း (Kayin Pyinè, K., Ka Nyaw Kâwsàe) a1py MM
Yāng Lèng, Möng / မိူင်းယၢင်းလႅင် (Kaya Pyinè, K., Kayan) a1py MM
Yankung / ယၼ်ႇၵုင်ႇ (Yangôn) a2, p100 MM
Yānkung / ယၢၼ်ႇၵုင်ႇ a2, p100 MM > Yankung
Yon, Möng / မိူင်းယူၼ်း (Lao) a01 A : LA
# : 51