PANDŽABI / PUNJABI


Maailma kohanimede loend / World place names list from: KNAB
Ādalābād / ਆਦਲਾਬਾਦ (Ādilābād) a2, p0 IN
Ahimadābād / ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (Ahmedabad, Amdāvād, Ahmedabad) a2, p0 IN
Aibīsīnīā / ਐਬੀਸੀਨੀਆ a01 F : ET > Aithopīā
Aimezān / ਐਮੇਜ਼ਾਨ (Amazonas, A.) h4 S : BR, PE
Aistonīā / ਐਸਤੋਨੀਆ (Eesti) a01 E : EE
Aithopīā / ਐਥੋਪੀਆ (Ityop'ya) a01 F : ET
Ajmer / ਅਜਮੇਰ (Ajmer) a2, p0 IN
Alāhabād / ਅਲਾਹਬਾਦ (Allahābād, Ilāhābād, Allahābād) a2, p0 IN
Alakzaińḍrīā / ਅਲਕਜ਼ੈਂਡਰੀਆ # p0, @1 EG > Sikańdarīā
Alīgaṙh / ਅਲੀਗੜ੍ਹ (Alīgaṙh) a2, p0 IN
Alvar / ਅਲਵਰ (Alvar) a2, p0 IN
Amarīkā / ਅਮਰੀਕਾ (America, Amérique) r0 N, S
Amarīkā, Dakhkhaṇī / ਅਮਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ r0 S > Dakhkhaṇī Amarīkā
Amarīkā, Uttarī / ਅਮਰੀਕਾ, ਉੱਤਰੀ r0 N > Uttarī Amarīkā
Aṁbālā / ਅੰਬਾਲਾ (Aṁbālā) a2, p0 IN
Ańḍemān dīp-samūh / ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀਪ-ਸਮੂਹ (Andaman Islands, Āndāmān dvīppuñja, Ańḍamān ṭāpū, Andaman Islands) a2, r1" IN
Ańkleshvar / ਅੰਕਲੇਸ਼ਵਰ p0 IN
Annapūrnā / ਅੱਨਪੂਰਨਾ (Annapūrṇā) o1" NP
Arab / ਅਰਬ (Jazīrat al-‘Arab) r22 A : AE, BH, KW, OM, QA, SA, YE
Arab sāgar / ਅਰਬ ਸਾਗਰ (Arabian Sea, mer d'Oman) h1 A, F (IN, IR, OM, PK, SO, YE)
Arnākulam / ਅਰਨਾਕੁਲਮ (Ĕṟaṇākuḷaṁ) p0 IN
Āsām / ਆਸਾਮ (Assam, Asam, Assam) a1 IN
Astaṁbol / ਅਸਤੰਬੋਲ (İstanbul) p0, @1 TR
Aṭak / ਅਟਕ # p0 PK > Aṭṭak
Athīnīā / ਅਥੀਨੀਆ # (Athína) p100 GR
Aṭṭak / ਅੱਟਕ (Attock, A.) p0 PK
Bābu-ul-Mańdab jal ḍamarū-madhdh / ਬਾਬੁ-ਉਲ-ਮੰਦਬ ਜਲ ਡਮਰੂ-ਮੱਧ (Bab el Mandeb, Bāb al-Mandab) h31 A, F (DJ, ER, YE)
Baghelkhańḍ / ਬਘੇਲਖੰਡ (Baghelkhańḍ) r5 IN
Bahāvalpur / ਬਹਾਵਲਪੁਰ (Bhāvalpūr) p0 PK
Bālāghāṭ / ਬਾਲਾਘਾਟ (Bālāghāṭ) a2, p0 IN
Balochistān / ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ (Balūchestān, Balochistān) r5 A : IR, PK
Baṁbaī / ਬੰਬਈ (Muṁbaī) p0, @1 IN
Banāras / ਬਨਾਰਸ a2, p0 IN > Vārānasī
Bańgāl / ਬੰਗਾਲ (Baṅga) r5 A : BD, IN
Bańgāl, Pachhchhamī / ਬੰਗਾਲ, ਪੱਛਮੀ a1 IN > Pachhchhamī Bańgāl
Bańgāl dī khāṙī / ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ (Bay of Bengal, golfe du Bengale, Baṅgopsāgar, Bańgāl kī khāṙī, Bin-gala Pinlè-aw) h32 A (BD, IN, MM)
Bańgdesh / ਬੰਗਦੇਸ਼ r5 A : BD, IN > Bańgāl
Bańglā Desh / ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ (Bāńlādesh) a01 A : BD
Bańglaur / ਬੰਗਲੌਰ # a2, p0, @1 IN > Bańlaur
Bańkāk / ਬੰਕਾਕ (Krung Thep) p100 TH
Bańlaur / ਬੰਲੌਰ (Bangalore, Bĕńgaḷūru, Bangalore) a2, p0, @1 IN
Baraunī / ਬਰੌਨੀ (Baraunī) p0 IN
Barelī / ਬਰੇਲੀ (Bareilly, Barelī, Bareilly) a2, p0 IN
Barmā / ਬਰਮਾ (Myanmar) a01 A : MM
Baṙodā / ਬੜੋਦਾ (Vaḍodarā) a2, p0 IN
Beṭvā / ਬੇਟਵਾ (Betvā) h4 IN
Bhārat Chīn / ਭਾਰਤ ਚੀਨ # r22 A : KH, LA, MY, TH, VN > Hińd Chīnā
Bhārat Gaṇ-Rāj / ਭਾਰਤ ਗਣ-ਰਾਜ a01 A : IN > Hińd
Bhū-Madhdh sāgar / ਭੂ-ਮੱਧ ਸਾਗਰ h1 A, E, F (AL, CY, DZ, EG, ES, FR, GR, IT, LB, MA, MT, PS, SY, TN, TR) > Rom sāgar
Bhūpāl / ਭੂਪਾਲ (Bhopāl) a2, p0, @1 IN
Bilochastān / ਬਿਲੋਚਸਤਾਨ # r5 A : IR, PK > Balochistān
Brahimades / ਬ੍ਰਹਿਮਦੇਸ # a01 A : MM > Barmā
Bratānavī jal ḍamrū-madhdh / ਬਰਤਾਨਵੀ ਜਲ ਡਮਰੂ-ਮੱਧ (La Manche, English Channel) h31 E (FR, GB)
Bratānīā / ਬਰਤਾਨੀਆ * (United Kingdom) a01 E : GB
Chajj Duāb / ਚੱਜ ਦੁਆਬ r3 PK
Chańdarnagar / ਚੰਦਰਨਗਰ (Chandannagar) p0 IN
Chaṭṭāgāńg / ਚੱਟਾਗਾਂਗ # p0, @1, @2 BD > Chiṭṭāgāńg
#Chhoṭā Nāgpur / ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ (Chota Nagpur, C., Chhoṭā Nāgpur) r5 IN
Chillī / ਚਿੱਲੀ (Chile) a01 S : CL
Chīn / ਚੀਨ (Zhongguo) a01 A : CN
Chināb / ਚਿਨਾਬ (Chenab, Chināb, C.) h4 A : IN, PK
Chīn sāgar, Dakhkhaṇī / ਚੀਨ ਸਾਗਰ, ਦੱਖਣੀ h1 A (BN, CN, ID, MY, PH, SG, TH, VN) > Dakhkhaṇī Chīn sāgar
Chīn sāgar, Pūrbī / ਚੀਨ ਸਾਗਰ, ਪੂਰਬੀ h1 A (CN, JP, KR) > Pūrbī Chīn sāgar
Chiṭṭāgāńg / ਚਿੱਟਾਗਾਂਗ (Chittagong, Chaṭṭagrām) p0, @1, @2 BD
Chiṭṭā sāgar / ਚਿੱਟਾ ਸਾਗਰ (Beloe more, Vienanmeri, Serako jamx) h1 RU
Chomolońgmā / ਚੋਮੋਲੋਂਗਮਾ (Qomolangma, Sagarmāthā) o1 A : CN, NP
Dādrā ate Nāgarhavelī / ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਹਵੇਲੀ (Dadra and Nagar Haveli, Dādrā āṇi Nagar Havelī, Dādrā ane Nagar Havelī, Dadra and Nagar Haveli) a1te IN
Dajlā / ਦਜਲਾ (Tigris, Tigre, Dijlah, Rūd-e Dejleh, Dicle) h4 A : IQ, IR, SY, TR
Dakan / ਦਕਨ # o14 IN > Dakhkhaṇ
Dakhkhaṇ / ਦੱਖਣ (Deccan, D., Dakkhin, Ḍakkan, Dakhkhaṇada prasthabhūmi, Takkaṇam) o14 IN
Dakhkhaṇī Amarīkā / ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ (South America, Amérique du Sud, América del Sur) r0 S
Dakhkhaṇī Chīn sāgar / ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ (South China Sea, mer de Chine méridionale) h1 A (BN, CN, ID, MY, PH, SG, TH, VN)
Dakhkhaṇī him-chakkar / ਦੱਖਣੀ ਹਿਮ-ਚੱਕਰ (Antarctic) r0 AQ, ,
Damishk / ਦਮਿਸ਼ਕ (Dimashq) a1, p100 SY
Darbhańgā / ਦਰਭੰਗਾ (Darbhańgā) a2, p0 IN
Darrā Dāniāl / ਦੱਰਾ ਦਾਨਿਆਲ (Çanakkale boğazı) h31 TR
Dārūsalām / ਦਾਰਊਸਲਾਮ (Dar es Salaam, D.) a1, p0 TZ
Ḍehrādūn / ਡੇਹਰਾਦੂਨ (Dehrādūn) a2, p0, @1 IN
Ḍehrā Dūṇ / ਡੇਹਰਾ ਦੂਣ # a2, p0, @1 IN > Ḍehrādūn
Ḍerādūn / ਡੇਰਾਦੂਨ # a2, p0, @1 IN > Ḍehrādūn
Ḍerā Gāzī Ḳhān / ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ p0 PK
Ḍerā Ismāīl Ḳhān / ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖ਼ਾਨ (Derah Isma‘īl Ḳhān) p0 PK
Dhārvāṙ / ਧਾਰਵਾੜ (Dhāravāḍa, Hubli-Dharwar) a2, p0 IN
Dhaulagirī / ਧੌਲਗਿਰੀ (Dhaulagiri, Dhavalāgiri) o1 NP
Dillī / ਦਿੱਲੀ (Delhi, Dillī, Delhi) a1te IN
Dillī, Navīń / ਦਿੱਲੀ, ਨਵੀਂ p100 IN > Navīń Dillī
Duāb / ਦੁਆਬ (Doab, Doāb, Doab) r3 IN
Duāb, Rachnā / ਦੁਆਬ, ਰਚਨਾ r3 PK > Rachnā Duāb
Dūr Pūrb / ਦੂਰ ਪੂਰਬ (Far East, Extrême-Orient) r0 A
Eshīā / ਏਸ਼ੀਆ (Asia, Asie) r0 A
Eshīā, Hińd / ਏਸ਼ੀਆ, ਹਿੰਦ # a01 A : ID > Hińd Eshīā
Falastīn / ਫ਼ਲਸਤੀਨ (Palestine, P., Erets Yisra'él, Falasţīn) r5 A : IL, PS
Farāt / ਫ਼ਰਾਤ (Al-Furāt, Fırat) h4 A : IQ, SY, TR
Gańḍak / ਗੰਡਕ (Gandak, Gańḍak) h4 A : IN, NP
Gańgā / ਗੰਗਾ (Ganges, Gaṅgā, Gańgā) h4 A : BD, IN
Gaṙhvāl / ਗੜ੍ਹਵਾਲ (Gaṙhvāl) r3 IN
Gaurīshańkar / ਗੌਰੀਸ਼ੰਕਰ (Gaurisankar, Gelishanka Feng) o1 A : CN, NP
Gayā / ਗਯਾ (Gayā) a2, p0 IN
Ghāṭ / ਘਾਟ (Ghats, G., Ghāṭ) o1" IN
Ghāṭ, Pachhchhamī / ਘਾਟ, ਪੱਛਮੀ o1" IN > Pachhchhamī Ghāṭ
Ghāṭ, Pūrbī / ਘਾਟ, ਪੂਰਬੀ o1" IN > Pūrbī Ghāṭ
Gilgit / ਗਿਲਗਿਤ (Gilgit, G., Gilgit) p0, @1 PK
Ginnī / ਗਿੱਨੀ (Guinée) a01 F : GN
Ginnī / ਗਿੱਨੀ (Guinea, G., Guinée, Guiné) r5 F
Gomtī / ਗੋਮਤੀ (Gomatī) h4 IN
Govālīar / ਗੋਵਾਲੀਅਰ a2, p0 IN > Gvālīar
Gujarāt / ਗੁਜਰਾਤ (Gujarāt) a1 IN
Guṙgāoń / ਗੁੜਗਾਓਂ (Guṙgāṁv) a2, p0 IN
Gvālīar / ਗਵਾਲੀਅਰ (Gwalior, Gvāliyar, Gwalior) a2, p0 IN
Habashi / ਹਬਸ਼ਿ ^ a01 F : ET > Aithopīā
Haidarābād / ਹੈਦਰਾਬਾਦ (Hyderābād, Haidarābādu, Hyderābād) a2, p0, @1 IN
Harāt / ਹਰਾਤ (Herāt, H.) p0, @1 AF
Harduār / ਹਰਦੁਆਰ (Haridvār) a2, p0 IN
Hariāṇā / ਹਰਿਆਣਾ (Hariyāṇā) a1 IN
Himālīā / ਹਿਮਾਲੀਆ (Himalayas, Himalaya) o1" A : BT, CN, IN, NP, PK
Hińd / ਹਿੰਦ (Bhārat, B., India) a01 A : IN
Hińd Chīnā / ਹਿੰਦ ਚੀਨਾ (Indochina, Indochine) r22 A : KH, LA, MY, TH, VN
Hińd Eshīā / ਹਿੰਦ ਏਸ਼ੀਆ # (Indonesia) a01 A : ID
Hińd mahāńsāgar / ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ (Indian Ocean, océan Indien) h0 A, F, O (AQ, Atl)
Hińdūkash / ਹਿੰਦੂਕਸ਼ o1" A : AF, IN, PK, TJ > Hińdūkush
Hińdūkush / ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ (Hindu Kush) o1" A : AF, IN, PK, TJ
Hińdustān / ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ a01 A : IN > Hińd
Hińdustān / ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ (Hindustan, Hińdustān, Hindustan) r22 IN
Ilāhābād / ਇਲਾਹਾਬਾਦ a2, p0 IN > Alāhabād
Ińglaińḍ / ਇੰਗਲੈਂਡ (England) a1 GB
Ińglistān / ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ a1 GB > Ińglaińḍ
Īrān dī khāṙī / ਈਰਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ (Persian Gulf, golfe Persique, Al-Khalīj al-‘Arabī, Khalīj-e Fārs) h32 A (AE, BH, IQ, IR, KW, QA, SA)
Islāmābād / ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (Islāmābād, Islamabad) p100, @1 PK
Istaṁmbūl / ਇਸਤੰਮਬੂਲ # p0, @1 TR > Astaṁbol
Iṭāvā / ਇਟਾਵਾ (Etāwah, Iṭāvā, Etāwah) a2, p0 IN
Jabbalpur / ਜੱਬਲਪੁਰ (Jabalpur) a2, p0 IN
Jabrālṭar / ਜਬਰਾਲਟਰ (Gibraltar) a02 E : GI
Jaipur / ਜੈਪੁਰ (Jaypur) a2, p0 IN
Jairūsalam / ਜੈਰੂਸਲਮ # p0 A : IL, PS > Yaroshalam
Jamnā / ਜਮਨਾ (Yamunā) h4 IN
Jamshaidpur / ਜਮਸ਼ੈਦਪੁਰ (Jamshedpur) p0, @2 IN
Jāpān / ਜਾਪਾਨ (Nihon) a01 A : JP
Jehlam / ਜੇਹਲਮ # h4 A : IN, PK > Jihlam
Jhāńsī / ਝਾਂਸੀ (Jhām̐sī) a2, p0 IN
Jihlam / ਜਿਹਲਮ (Jhelum, Jehlam, Jihlam) h4 A : IN, PK
Kābal / ਕਾਬਲ (Kābul, Kābol) p100, @1 AF
Kachhchh / ਕੱਛ (Kachchh) r3 IN
Kāhirā / ਕਾਹਿਰਾ (Al-Qāhirah) p100, @1 EG
Kālā sāgar / ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ (Black Sea, mer Noire) h1 A, E (BG, GE, RO, RU, TR, UA)
Kalkattā / ਕਲਕੱਤਾ (Kalkātā) a2, p0 IN
Kāńḍhāghār / ਕਾਂਢਾਘਾਰ (Kandahār, K.) p0, @1 AF
Kāńgṙā / ਕਾਂਗੜਾ (Kām̐gṙā) p0 IN
Kańniāń Kumārī / ਕੰਨਿਆਂ ਕੁਮਾਰੀ (Comorin, Kaṉṉiyākumari muṉai, Comorin) r21 IN
Karāchī / ਕਰਾਚੀ (Karāchī) p0, @1 PK
Karākoram / ਕਰਾਕੋਰਮ # o1" A : CN, IN, PK > Karākuram
Karākuram / ਕਰਾਕੁਰਮ (Karakorum Shan, Karakoram, Karakorum Shan, Qarākoram, Koh-i Qarāquram) o1" A : CN, IN, PK
Karnāl / ਕਰਨਾਲ (Karnāl) a2, p0 IN
Karnāṭak / ਕਰਨਾਟਕ (Karṇāṭaka) a1 IN
Kāshgar / ਕਾਸ਼ਗਰ (Kashi, Kaxgar) a3sh, p0, @2 CN
Kāshī / ਕਾਸ਼ੀ a2, p0 IN > Vārānasī
Kashmīr / ਕਸ਼ਮੀਰ (Kashmir, Kashmīr, K.) r5 A : IN, PK
Kāṭhīāvāṙ / ਕਾਠੀਆਵਾੜ (Kāḍhiyāvāḍ) r22 IN
Kāṭhmańḍū / ਕਾਠਮੰਡੂ (Kāṭhmāḍauṁ) p100, @1 NP
Khaṁbe dī khāṙī / ਖੰਬੇ ਦੀ ਖਾੜੀ (Gulf of Khambhat, Khaṁbhātno akhāt, Gulf of Khambhat) h32 IN
Khaṭmańḍū / ਖਟਮੰਡੂ p100, @1 NP > Kāṭhmańḍū
Koiṭā / ਕੋਇਟਾ (Quetta, Ko-iṭṭah, Quetta) p0, @1 PK
Konkan / ਕੋਨਕਨ (Konkan, Kokaṇ) r24 IN
Kopetdāg̣ / ਕੋਪੇਤਦਾਗ਼ (Koppeh Dāgh, Köpetdag) o11 A : IR, TM
Koromańḍal / ਕੋਰੋਮੰਡਲ (Coromandel Coast, C., Koramāńḍĕl kostā, Chol̮umaṇṭalak karai) r24 IN
Koyambatūr / ਕੋਯਮਬਤੂਰ (Coimbatore, Koyamputtūr, Coimbatore) a2, p0 IN
Kuḍāpā / ਕੁਡਾਪਾ (Kaḍapa) a2, p0 IN
Kumārī, Rās / ਰਾਸ ਕੁਮਾਰੀ r21 IN > Kańniāń Kumārī
Kurdastān / ਕੁਰਦਸਤਾਨ (Kurdistan, Kurdîstan) r5 A : IQ, IR, TR
Laddāḳh / ਲੱਦਾਖ਼ (Ladag, Ladakh, Laddākh) o11, r5 A : CN, IN, PK
Lāhaur / ਲਾਹੌਰ (Lahore, Lāhaur, Lahore) p0, @1 PK
Laibenān / ਲੈਬੇਨਾਨ (Lubnān) a01 A : LB
Lāilpur / ਲਾਇਲਪੁਰ # (Faisalabad, Faisalābād, Faisalabad) p0 PK
Lāl sāgar / ਲਾਲ ਸਾਗਰ (Red Sea, mer Rouge, Al-Baḩr al-Aḩmar, Yam-Suf) h1 A, F (EG, ER, IL, JO, SA, SD, YE)
Lańdan / ਲੰਦਨ (London) p100 GB
Lańkā / ਲੰਕਾ (Shrī Lańkā, Ilaṅkai) a01 A : LK
Lańkā / ਲੰਕਾ # (Sri Lanka, Shrī Lańkā, Ilaṅkai) r1 LK
Madhdh-Pradesh / ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Madhya Pradesh) a1 IN
Mahāńnadī / ਮਹਾਂਨਦੀ # (Mahānadī, M., Mahānadī) h4 IN
Mahińdargaṙh / ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ (Maheńdragaṙh) p0 IN
Makkā / ਮੱਕਾ (Makkah) p0, @1 SA
Maleshīā / ਮਲੇਸ਼ੀਆ (Malaysia) a01 A : MY
Mālvā / ਮਾਲਵਾ (Mālvā) o14 IN
Marāko / ਮਰਾਕੋ (Al-Maghrib) a01 F : MA
Māsko / ਮਾਸਕੋ (Moskva) p100, a1go RU
Meghāliā / ਮੇਘਾਲਿਆ (Meghalaya, M.) a1 IN
Mīkāńg / ਮੀਕਾਂਗ (Mekong, Mékong) h4 A : CN, KH, LA, MM, TH, VN
Misar / ਮਿਸਰ (Mişr) a01 F : EG
Multān / ਮੁਲਤਾਨ (Multān, Multan) p0 PK
Murdār sāgar / ਮੁਰਦਾਰ ਸਾਗਰ (Yam-haMelaẖ, Al-Baḩr al-Mayyit) h2 A : IL, JO, PS
Muzaphpharnagar / ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ (Muzaffarnagar) a2, p0 IN
Nāńgā Prabat / ਨਾਂਗਾ ਪ੍ਰਬਤ (Nāngāparbat) o1 PK
Narbadā / ਨਰਬਦਾ (Narbadā, Narmadā) h4 IN
Navīń Dillī / ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (New Delhi, Naī Dillī, New Delhi) p100 IN
Nikaṭ-Pūrb / ਨਿਕਟ-ਪੂਰਬ (Middle East, Proche-Orient) r0 A, F
Pachhchhamī Bańgāl / ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (West Bengal, Pashchim Baṅga, West Bengal) a1 IN
Pachhchhamī Ghāṭ / ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ (Western Ghats, W., Pashchim Ghāṭ, Pashchimaparvvatanira) o1" IN
Pākistān / ਪਾਕਿਸਤਾਨ (Pākistān, Pakistan) a01 A : PK
Pākistān dā Islāmī Gaṇ-Rāj / ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣ-ਰਾਜ a01 A : PK > Pākistān
Pańjāb / ਪੰਜਾਬ (Panjāb, The Punjab) a1 PK
Phatahgaṙh / ਫਤਹਗੜ੍ਹ p0, @2 IN
Philastīn / ਫਿਲਸਤੀਨ # r5 A : IL, PS > Falastīn
Phurāt / ਫੁਰਾਤ # h4 A : IQ, SY, TR > Farāt
Pīlā sāgar / ਪੀਲਾ ਸਾਗਰ (Yellow Sea, mer Jaune, Huang Hai, Sŏ-hae) h1 A (CN, KP, KR)
Pishāvar / ਪਿਸ਼ਾਵਰ (Pashāvar) p0, @1 PK
Prayāg / ਪ੍ਰਯਾਗ a2, p0 IN > Alāhabād
Pūrb, Dūr / ਪੂਰਬ, ਦੂਰ r0 A > Dūr Pūrb
Pūrb, Nikaṭ- / ਪੂਰਬ, ਨਿਕਟ- r0 A, F > Nikaṭ-Pūrb
Pūrbī Chīn sāgar / ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ (East China Sea, mer de Chine orientale, Dong Hai, Higashi-Shina-kai, Nam-hae) h1 A (CN, JP, KR)
Pūrbī Ghāṭ / ਪੂਰਬੀ ਘਾਟ (Eastern Ghats, E., Pūrv Ghāṭ, Kil̮akkut Kŏṭarchchi malaikaḷ) o1" IN
Purtagāl / ਪੁਰਤਗਾਲ (Portugal) a01 E : PT
Rachnā Duāb / ਰਚਨਾ ਦੁਆਬ r3 PK
Rājasthān / ਰਾਜਸਥਾਨ (Rājasthān) a1 IN
#Rājpūtānā / ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ (Rajputana, R., Rājpūtānā) r5 IN
Rańgpur / ਰੰਗਪੁਰ (Rangpūr) p0 PK
Rāvalpińḍī / ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ (Rāvalpinḍī) p0 PK
Rāvī / ਰਾਵੀ (Ravi, Rāvī, Daryā-e Rāvī) h4 A : IN, PK
Rom sāgar / ਰੋਮ ਸਾਗਰ (Mediterranean Sea, Méditerranée) h1 A, E, F (AL, CY, DZ, EG, ES, FR, GR, IT, LB, MA, MT, PS, SY, TN, TR)
Rūm sāgar / ਰੂਮ ਸਾਗਰ # h1 A, E, F (AL, CY, DZ, EG, ES, FR, GR, IT, LB, MA, MT, PS, SY, TN, TR) > Rom sāgar
Rūs / ਰੂਸ a01 A, E : RU
Sahirā mārūthāl / ਸਹਿਰਾ ਮਾਰੂਥਾਲ (Sahara, S.) f31 F
Sakańdarīā / ਸਕੰਦਰੀਆ p0, @1 EG > Sikańdarīā
Sakińdarīā / ਸਕਿੰਦਰੀਆ p0, @1 EG > Sikańdarīā
Sańyukat Rāj Amarīkā / ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ a01 N : US
Saphaid sāgar / ਸਫੈਦ ਸਾਗਰ h1 RU > Chiṭṭā sāgar
Satluj / ਸਤਲੁਜ (Sutlej) h4 A : CN, IN, PK
Satluj Duāb / ਸਤਲੁਜ ਦੁਆਬ (Sutlej Doab) r3 A : IN, PK?
Saurāshṭra / ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ (Saurashtra, S.) r3 IN
Shāhpur / ਸ਼ਾਹਪੁਰ p0 IN
Shām / ਸ਼ਾਮ (Sūriyā) a01 A : SY
Shamālī sāgar / ਸ਼ਮਾਲੀ ਸਾਗਰ h1 E (BE, DE, DK, GB, NL, NO) > Uttarī sāgar
Shāńt mahāńsāgar / ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ (Pacific Ocean, océan Pacifique) h0 A, N, O, S (AQ, Pac)
Shekhūpurā / ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ p0 PK
Sholāpur / ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ (Solāpūr) a2, p0 IN
Siālkoṭ / ਸਿਆਲਕੋਟ (Siyālkoṭ) p0 PK
Sikam / ਸਿਕਮ (Sikkim, S.) a1 IN
Sikańdarīā / ਸਿਕੰਦਰੀਆ (Al-Iskandarīyah) p0, @1 EG
Sińdh / ਸਿੰਧ (Sindh) a1 PK
Sińdh dariā / ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ (Indus, Yindu He, Hindau, Sińdh, Sindh) h4 A : CN, IN, PK
Sińdh Sāgar Duāb / ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਦੁਆਬ r3 PK
Sińdhū / ਸਿੰਧੂ h4 A : CN, IN, PK > Sińdh dariā
Sińgāl dīp / ਸਿੰਗਾਲ ਦੀਪ # r1 LK > Lańkā
Sīrīā / ਸੀਰੀਆ a01 A : SY > Shām
Sirīnagar / ਸਿਰੀਨਗਰ # (Shrīnagar) a2, p0 IN
#Sovīat Sańgh / ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ a01 A, E > Sovīat Yūnīan
#Sovīat Soshalisṭ Gaṇ-Rājāń dī Yūnīan / ਸੋਵੀਅਤ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਗਣ-ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ a01 A, E > Sovīat Yūnīan
#Sovīat Yūnīan / ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ a01 A, E
Sulemān parbat-laṙī / ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਰਬਤ-ਲੜੀ (Koh-i Sulaimān, Sulaimān Range) o1" PK
Tahirān / ਤਹਿਰਾਨ (Tehrān) p100, @1 IR
Tājikastān / ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ (Tojikiston) a01 A : TJ
Talańgānā / ਤਲੰਗਾਨਾ r5 IN > Tilańgānā
Tāńjor / ਤਾਂਜੋਰ (Tañchāvūr) a2, p0 IN
Tāptī / ਤਾਪਤੀ (Tāpi, Taptī, Tāpī) h4 IN
Ṭarkī / ਟਰਕੀ # a01 A, E : TR > Turkī
Tāshkańd / ਤਾਸ਼ਕੰਦ (Toshkent) a11, p100 UZ
Thār mārūthāl / ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਾਲ (Thar, Thār, T., Thar) f31 A : IN, PK
Thiṁbū / ਥਿੰਬੂ (Thimphu) p100, @1 BT
Tibbat / ਤਿੱਬਤ (Tibet, Poiyü, Xizang) a1zz CN
Tihrān / ਤਿਹਰਾਨ # p100, @1 IR > Tahirān
Tilańgānā / ਤਿਲੰਗਾਨਾ (Telangana, Tĕlańgāṇa, Telangana) r5 IN
Tirīpurā / ਤਿਰੀਪੁਰਾ # (Tripura, Tripurā, Tripura) a1 IN
Ṭońk / ਟੋਂਕ (Ṭońk) a2, p0 IN
Ṭrīvaińḍram / ਟਰੀਵੈਂਡਰਮ (Trivandrum, Tiruvanantapuraṁ, Trivandrum) p0, @1, @2 IN
Turkī / ਤੁਰਕੀ (Türkiye) a01 A, E : TR
Turkmānistān / ਤੁਰਕਮਾਨਿਸਤਾਨ (Türkmenistan) a01 A : TM
Udepur / ਉਦੇਪੁਰ (Udaypur) a2, p0 IN
Uḍīsā / ਉਡੀਸਾ # a1 IN > Uṙīsā
Uṙīsā / ਉੜੀਸਾ (Odisha, Oṙishā, Odisha) a1 IN
Uttarī Amarīkā / ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (North America, Amérique du Nord) r0 N
Uttarī him-chakkar / ਉੱਤਰੀ ਹਿਮ-ਚੱਕਰ (Arctic, Arctique) r0 A, E, N
Uttarī Hiṁm mahāńsāgar / ਉੱਤਰੀ ਹਿੰਮ ਮਹਾਂਸਾਗਰ (Arctic Ocean, océan Glacial Arctique) h0 A, E, N (CA, GL, NO, RU, US)
Uttarī sāgar / ਉੱਤਰੀ ਸਾਗਰ (North Sea, mer du Nord) h1 E (BE, DE, DK, GB, NL, NO)
Vārānasī / ਵਾਰਾਨਸੀ (Vārāṇasī) a2, p0 IN
Vińdhīāchal / ਵਿੰਧੀਆਚਲ (Vindhya, V., Vińdhya, V.) o1" IN
Yaman / ਯਮਨ (Al-Yaman) a01 A : YE
Yaroshalam / ਯਰੋਸ਼ਲਮ (Jerusalem, Jérusalem, Yerushalayim, Al-Quds) p0 A : IL, PS
Yūrap / ਯੂਰਪ (Europe, E.) r0 E
# : 218