MONI / MON


Maailma kohanimede loend / World place names list from: KNAB
Awè / အဝ (Inwa) p0 MM
Awè, Düng / ဍုၚ်အဝ (Mandalay, Mandale) a2, p0 MM
Bangkok / ၜၚ်ကော် (Krung Thep) p100 TH
Cha-eang / ကျာအေၚ် (Kya-in Seikkyi) a2, p0 MM
Chawmmutit / ဇမ္မုဒိတ် ^ (South Asia) r0 A
Chawmpa / စမ္ပာ p0 IN
Chawmpanekü / စမ္ပာနဂဵု p0 IN > Chawmpa
Cheang Hmai / ဇၚ်မှာဲ (Chiang Mai) a1, p0 TH
Chèmani / ဇာမနဳ (Deutschland) a01 E : DE
Chèwè / ဇဝါ (Jawa) r1 ID
Chwitchè / ဇွိဇ္ဇ (Schweiz, Suisse, Svizzera, Svizra) a01 E : CH
Dagon a2, p100 MM > Taküng
Ha-ang / ဖအၚ် (Hpa-an, Ba-an) a2, p0 MM
Hawai / ဓဝါဲ (Dawè) a2, p0 MM
Hawngsawatei / ဟံသာဝတဳ ^ a2, p0 MM > Hèkü
Hèkam / ဗကာံ (Pagan) p0 MM
Hèkü / ဗဂေါ (Pègu) a2, p0 MM
Helasa / ဟေလသ (Ellás) a01 E : GR
Italei / ဣတလိ (Italia) a01 E : IT
Kanèngsoi / တနၚ်သြဳ h4 MM > Nangkasoi
Kareang, Rèh / ရးကရေၚ် ¿ (Kayin Pyinè, K., Ka Nyaw Kâwsàe) a1py MM
#Kawppilawawh / ကပ္ပိလဝှ် (Kapilavastu, Kapilvastu) p0 NP
#Kelasa / ကေလသ (Kelaso) o1 IN
Kèlè Kle, Rèh / ရးဂလာကၠေဝ် ¿ (Bhārat, B., India) a01 A : IN
Kèwè / ဂဝ (Kawa) a2, p0 MM
Khamè, Rèh / ရးခမာ ¿ a01 A : MM > Pèmè
Krauk, Rèh / ရးကြုက် ¿ (Zhongguo) a01 A : CN
Lângploa / လိုၚ်ဗၠဲ (Hlaingbwè) a2, p0 MM
Leo, Rèh / ရးလဴ ¿ (Lao) a01 A : LA
Mong Ma, Tü (Dawna Taungdan, D.) o11 MM
#Monnya, Rèh / ရးမညှ (Myanma Agye) r5 MM
Motchimatüh / မဇ္ၛိမဒိုဟ် ^ (Central India, C., Madhyabhārat) r5 IN
Nangkasoi / ဏၚ်ကသဳ (Taninthayi Myitkyi) h4 MM
Pâksalâk / ဗိုက်သၠိုက် (Phitsanulok) a1, p0 TH
Pèmè / ဗမာ (Myanmar) a01 A : MM
Pèrannasei / ဗရာန္နသဳ (Vārāṇasī) a2, p0 IN
Pilat / ဗဳလာတ် (United Kingdom) a01 E : GB
Poik / ဗိက် (Myeik) a2, p0 MM
Pokkharawètei / ပေါက္ခရဝတဳ ^ a2, p100 MM > Taküng
Prawn / ပြန် (Pyay, Pye) a2, p0 MM
#Prusha / ပြုသှာ (Preußen, Prusy, Prussija) r5 E : DE, PL, RU
Sâkkètai / သိုက်ဂဒါဲ (Sukhothai) a1, p0 TH
Sanlon / သာန်လာန် (Salween, Salouen, Nu Jiang, Nag Qu, Thanlwin Myit, Mae Nam Sarawin) h4 A : CN, MM, TH
Sapani / သပါနိ (España) a01 E : ES
Saweden / သွေဍေန် (Sverige) a01 E : SE
Seang (Thanlyin) a2, p0 MM
Sem, Düng / ဍုၚ်သေံ a01 A : TH > Tyütyè
Sem, Rèh / ရးသေံ ¿ a01 A : TH > Tyütyè
Sem, Rèh / ရးသေံ ¿ (Shan Pyinè, S., Möng Tai) a1py MM
Sintheo / သိန္ဓဴ (Sindh) a1 PK
Soinkhü / သိၚ်ဃဵု (Shrī Lańkā, Ilaṅkai) a01 A : LK
Soinkhut / သိၚ်ဃုတ် (Theingottara) o1 MM
Soinkhuttara / သိၚ်ဃုတ္တရ o1 MM > Soinkhut
#Takkasâ / တက်ကသဵု (Taxila, Ṭīksilā) p0 PK
Taküng / လ္ဂုၚ် (Yangôn) a2, p100 MM
That Sok Lèkung / ဓာတ်သော်လဂုၚ် (Shwedagôn) x22 MM
Tyütyè / ဒျောဒျာ (Prathet Thai) a01 A : TH
Tyütyè / ဒျောဒျာ (Ayutthaya) a1, p0 TH
Waw / ဝဝ် (Waw) a2, p0 MM
Wè, Rèh / ရးဝ ¿ (Wa, Möng Wā) a2di, r5 MM
Weangchan / ဝေၚ်စာန် (Viangchan) a1pr, p100 LA
Wèng Ka' (Sangkhla Buri) a2, p0 TH
Yamuna / ယမုနာ (Yamunā) h4 IN
Yon, Düng (Việt Nam) a01 A : VN
# : 55