MALAJALAMI / MALAYALAM


Maailma kohanimede loend / World place names list from: KNAB
Ahammadābād / അഹമ്മദാബാദ് (Ahmedabad, Amdāvād, Ahmedabad) a2, p0 IN
Ahmadābād / അഹ്മദാബാദ് # a2, p0 IN > Ahammadābād
Aijal / ഐജൽ (Aizawl) a2, p0 IN
Aisoḷ / ഐസോൾ a2, p0 IN > Aijal
Allahabād / അല്ലഹബാദ് (Allahābād, Ilāhābād, Allahābād) a2, p0 IN
Amerikka, Tĕkke / അമേരിക്ക, തെക്കേ r0 S > Tĕkke Amerikka
Amerikka, Vaṭakke / അമേരിക്ക, വടക്കേ r0 N > Vaṭakke Amerikka
Amerikkan Aikyanāṭukaḷ / അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ (United States of America) a01 N : US
Amṛtsar / അമൃത്സർ (Aṁmritsar) a2, p0 IN
Ānḍamān dvīpukaḷ / ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകൾ (Andaman Islands, Āndāmān dvīppuñja, Ańḍamān ṭāpū, Andaman Islands) a2, r1" IN
Ānḍamān-Nikkobar dvīpukaḷ / ആൻഡമാൻ-നിക്കോബർ ദ്വീപുകൾ (Andaman and Nicobar Islands, Ańḍamān aur Nīkobār dvīp samūh, Andaman and Nicobar Islands) a1te IN
Āndhra / ആന്ധ്ര (Andhra, Āńdhra, Andhra) r3 IN
Āndhrapradesh / ആന്ധ്രപ്രദേശ് (Andhra Pradesh, Āńdhra Pradesh, Andhra Pradesh) a1 IN
Āndhrapradeshaṁ / ആന്ധ്രപ്രദേശം a1 IN > Āndhrapradesh
Antamān dvīpukaḷ / അന്തമാൻ ദ്വീപുകൾ a2, r1" IN > Ānḍamān dvīpukaḷ
Antamān Nikkobar dvīpukaḷ / അന്തമാൻ നിക്കോബർ ദ്വീപുകൾ a1te IN > Ānḍamān-Nikkobar dvīpukaḷ
Aṟabikkaṭal / അറബിക്കടൽ (Arabian Sea, mer d'Oman) h1 A, F (IN, IR, OM, PK, SO, YE)
Aṟebiya / അറേബിയ (Jazīrat al-‘Arab) r22 A : AE, BH, KW, OM, QA, SA, YE
Āssāṁ / ആസ്സാം (Assam, Asam, Assam) a1 IN
Avimuktaṁ / അവിമുക്തം a2, p0 IN > Varāṇasi
Banārass / ബനാരസ്സ് # a2, p0 IN > Varāṇasi
Banāṟass / ബനാറസ്സ് # a2, p0 IN > Varāṇasi
Bańgāḷ, Pashchima / ബംഗാൾ, പശ്ചിമ a1 IN > Pashchima Bańgāḷ
Bańgāḷ uḷkkaṭal / ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ (Bay of Bengal, golfe du Bengale, Baṅgopsāgar, Bańgāl kī khāṙī, Bin-gala Pinlè-aw) h32 A (BD, IN, MM)
Bāńgaḷūr / ബാംഗളൂർ (Bangalore, Bĕńgaḷūru, Bangalore) a2, p0, @1 IN
Bańgaḷūr / ബംഗളൂർ a2, p0, @1 IN > Bāńgaḷūr
Baṅkāḷ, Pashchima / ബങ്കാൾ, പശ്ചിമ a1 IN > Pashchima Bańgāḷ
Baṅkāḷ uḷkkaṭal / ബങ്കാൾ ഉൾക്കടൽ h32 A (BD, IN, MM) > Bańgāḷ uḷkkaṭal
Barmma / ബർമ്മ (Myanmar) a01 A : MM
Bhārataṁ / ഭാരതം a01 A : IN > Intya
Bhīlāy / ഭീലായ് # p0 IN > Bhilāyi
Bhilāyi / ഭിലായി (Bhilāī) p0 IN
Bhuvaneshvar / ഭുവനേശ്വർ (Bhubaneswar, Bhubaneshbar, Bhubaneswar) p0, @1, @2 IN
Bījiṅṅ / ബീജിങ്ങ് (Beijing) a1sh, p100 CN
Boṁbĕ / ബോംബെ (Muṁbaī) p0, @1 IN
Briṭṭan / ബ്രിട്ടൻ (United Kingdom) a01 E : GB
Chamalūngma / ചമലൂൻഗ്മ # o1 A : CN, NP > Jomŏluṅṅma
Chaṇḍīgaḍ / ചണ്ഡീഗഡ് (Chańḍīgaṙh, C.) a1te, p0 IN
Chĕṅkaṭal / ചെങ്കടൽ (Red Sea, mer Rouge, Al-Baḩr al-Aḩmar, Yam-Suf) h1 A, F (EG, ER, IL, JO, SA, SD, YE)
Chĕnnapaṭṭaṇaṁ / ചെന്നപട്ടണം (Chennai, Chĕṉṉai, Chennai) a2, p0, @1 IN
Chidaṁbaraṁ / ചിദംബരം (Chitamparam) p0 IN
Chiṭ̈agoṅṅ / ചിറ്റഗോങ്ങ് (Chittagong, Chaṭṭagrām) p0, @1, @2 BD
Choḻamaṇḍalaṁ / ചോഴമണ്ഡലം (Coromandel Coast, C., Koramāńḍĕl kostā, Chol̮umaṇṭalak karai) r24 IN
Dādra-Nagarhaveli / ദാദ്ര-നഗർഹവേലി (Dadra and Nagar Haveli, Dādrā āṇi Nagar Havelī, Dādrā ane Nagar Havelī, Dadra and Nagar Haveli) a1te IN
Ḍākka / ഡാക്ക # a2, p100, @1 BD > Ḍhākka
Dakṣhiṇadhruvapradeshaṁ / ദക്ഷിണധ്രുവപ്രദേശം (Antarctic) r0 AQ, ,
Dalhi / ദൽഹി a1te IN > Ḍelhi
Damān:: Diyu / ദമാൻ, ദിയു (Daman and Diu, Damaṇ ane Div, Damaṇ āṇi Dīv, Daman and Diu) a1te IN
Dārjīliṅṅ / ദാർജീലിങ്ങ് (Darjeeling, Dārjiliń, Darjeeling) a2, p0 IN
Ḍĕkkān / ഡെക്കാൻ (Deccan, D., Dakkhin, Ḍakkan, Dakhkhaṇada prasthabhūmi, Takkaṇam) o14 IN
Ḍelhi / ഡേൽഹി (Delhi, Dillī, Delhi) a1te IN
Ḍĕlli / ഡെല്ലി # a1te IN > Ḍelhi
Devanadi / ദേവനദി h2 CN > Mānasaṁ
Ḍhākka / ഢാക്ക (Dhaka, Ḍhākā) a2, p100, @1 BD
Ḍilli / ഡില്ലി a1te IN > Ḍelhi
Dilli / ദില്ലി a1te IN > Ḍelhi
Dispūr / ദിസ്പൂർ (Dichhpur) p0, @1, @2 IN
Diyu, Damān:: / ദിയു, ദമാൻ, a1te IN > Damān:: Diyu
Durggāppūr / ദുർഗ്ഗാപ്പൂർ (Durgāpur) p0 IN
Eṣhya / ഏഷ്യ (Asia, Asie) r0 A
Ĕsṭ̈oṇiya / എസ്റ്റോണിയ (Eesti) a01 E : EE
Ĕvaṟasṭ̈ / എവറസ്റ്റ് o1 A : CN, NP > Jomŏluṅṅma
Gandhinagar / ഗന്ധിനഗർ (Gāńdhīnagar) a2, p0, @1 IN
Gańga / ഗംഗ (Ganges, Gaṅgā, Gańgā) h4 A : BD, IN
Gaṅṅṭokk / ഗങ്ങ്ടോക്ക് (Gangtok, Gāńtok, Gangtok) p0, @1, @2 IN
Gautamī / ഗൗതമീ # h4 IN > Godāvari
Ghāṭṭ / ഘാട്ട് (Ghats, G., Ghāṭ) o1" IN
Goā / ഗോആ # a1 IN > Gova
Godāvari / ഗോദാവരി (Godāvarī, Godāvari) h4 IN
Gŏhāṭṭi / ഗൊഹാട്ടി (Guwahati) p0, @2 IN
Gova / ഗോവ (Goa, Goṁyā, Goa) a1 IN
Gujaṟātt / ഗുജറാത്ത് (Gujarāt) a1 IN
Haidarābād / ഹൈദരാബാദ് (Hyderābād, Haidarābādu, Hyderābād) a2, p0, @1 IN
Himālayaṁ / ഹിമാലയം (Himalayas, Himalaya) o1" A : BT, CN, IN, NP, PK
Himālaya parvvataṅṅal / ഹിമാലയ പർവ്വതങ്ങൽ o1" A : BT, CN, IN, NP, PK > Himālayaṁ
Himavān / ഹിമവാൻ o1" A : BT, CN, IN, NP, PK > Himālayaṁ
Hindukkuṣh / ഹിന്ദുക്കുഷ് (Hindu Kush) o1" A : AF, IN, PK, TJ
Hintu samudraṁ / ഹിന്തു സമുദ്രം h0 A, F, O (AQ, Atl) > Intyan mahāsamudraṁ
Hoḷaṇṭ / ഹോളണ്ട് (Holland) r5 NL
Intor / ഇന്തോർ (Indore, Ińdaur, Indore) a2, p0 IN
Intya / ഇന്ത്യ (Bhārat, B., India) a01 A : IN
Intyan arddhadvīp / ഇന്ത്യൻ അർദ്ധദ്വീപ് (Hindustan, Hińdustān, Hindustan) r22 IN
Intyan mahāsamudraṁ / ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം (Indian Ocean, océan Indien) h0 A, F, O (AQ, Atl)
Intyā Ṟippablikk / ഇന്ത്യാ റിപ്പബ്ലിക്ക് a01 A : IN > Intya
Istāṁbūḷ / ഇസ്താംബൂൾ (İstanbul) p0, @1 TR
Isṭ̈oṇiya / ഇസ്റ്റോണിയ a01 E : EE > Ĕsṭ̈oṇiya
Iṭṭānagar / ഇട്ടാനഗർ (Iṭānagar) p0, @1 IN
Jamuna / ജമുന h4 IN > Yamuna
Jāphna / ജാഫ്ന (Jaffna, Yāpanaya, Yāl̮ppāṇam) a2, p0, @1 LK
Jappān / ജപ്പാൻ (Nihon) a01 A : JP
Jarmmani / ജർമ്മനി (Deutschland) a01 E : DE
Jaṟūsalaṁ / ജറൂസലം # p0 A : IL, PS > Yarushaleṁ
Jaṟusĕlaṁ / ജറുസെലം p0 A : IL, PS > Yarushaleṁ
Jayppūr / ജയ്പ്പൂർ (Jaypur) a2, p0 IN
Jomŏluṅṅma / ജോമൊലുങ്ങ്മ (Qomolangma, Sagarmāthā) o1 A : CN, NP
Kalkkatta / കൽക്കത്ത (Kalkātā) a2, p0 IN
Kalkkaṭṭa / കൽക്കട്ട a2, p0 IN > Kalkkatta
Kāṁbe uḷkkaṭal / കാംബേ ഉൾക്കടൽ (Gulf of Khambhat, Khaṁbhātno akhāt, Gulf of Khambhat) h32 IN
Kaṁboḍiya / കംബോഡിയ (Kâmpŭchéa) a01 A : KH
Kāñchi / കാഞ്ചി (Kāñchipuram) a2, p0 IN
Kāñchīpuraṁ / കാഞ്ചീപുരം a2, p0 IN > Kāñchi
Kannaṭaṁ / കന്നടം # a1 IN > Karṇṇāṭakaṁ
Kāṇppūr / കാൺപ്പൂർ a2, p0 IN > Kāṇpūr
Kānppūr / കാൻപ്പൂർ # a2, p0 IN > Kāṇpūr
Kāṇpūr / കാൺപൂർ (Kānpur) a2, p0 IN
Kanyākumāri / കന്യാകുമാരി (Comorin, Kaṉṉiyākumari muṉai, Comorin) r21 IN
Kaṟāchchi / കറാച്ചി (Karāchī) p0, @1 PK
Kariṅkaṭal / കരിങ്കടൽ (Black Sea, mer Noire) h1 A, E (BG, GE, RO, RU, TR, UA)
Karṇṇāṭakaṁ / കർണ്ണാടകം (Karṇāṭaka) a1 IN
Karṇṇāṭaṁ / കർണ്ണാടം a1 IN > Karṇṇāṭakaṁ
Kāshi / കാശി # a2, p0 IN > Varāṇasi
Kāṣhmīr / കാഷ്മീർ r5 A : IN, PK > Kāshmīraṁ
Kāshmīraṁ / കാശ്മീരം (Kashmir, Kashmīr, K.) r5 A : IN, PK
Kattiyavār / കത്തിയവാർ (Kāḍhiyāvāḍ) r22 IN
Kaṭṭmaṇṭu / കട്ട്മണ്ടു (Kāṭhmāḍauṁ) p100, @1 NP
Kāveri / കാവേരി (Kāveri, K., Kāveri) h4 IN
Khāṭṭmāṇṭu / ഖാട്ട്മാണ്ടു # p100, @1 NP > Kaṭṭmaṇṭu
Kolālampūr / കോലാലമ്പൂർ (Kuala Lumpur) a1te, p100 MY
Kŏḷaṁbo / കൊളംബോ (Colombo, Kŏḷamba, Kŏl̮umpu) a2, p100, @1 LK
Kŏḷamp / കൊളമ്പ് # a2, p100, @1 LK > Kŏḷaṁbo
Kŏḷampo / കൊളമ്പോ # a2, p100, @1 LK > Kŏḷaṁbo
Koṇppūr / കോൺപ്പൂർ # a2, p0 IN > Kāṇpūr
Koyampattūr / കോയമ്പത്തൂർ (Coimbatore, Koyamputtūr, Coimbatore) a2, p0 IN
Kṛṣhṇa / കൃഷ്ണ (Krishna, K., Kṛṣhṇa, Kṛṣhṇā) h4 IN
Kuṭaku(rājya)ṁ / കുടകു(രാജ്യ)ം (Kŏḍagu) a2, p0 IN
Lakhno / ലഖ്നോ # a2, p0 IN > Lakkno
Lakknau / ലക്ക്നൗ a2, p0 IN > Lakkno
Lakkno / ലക്ക്നോ (Lucknow, Lakhnaū, Lucknow) a2, p0 IN
Lakno / ലക്നോ # a2, p0 IN > Lakkno
Laṅka / ലങ്ക a01 A : LK > Shrīlaṅka
Laṅka / ലങ്ക (Sri Lanka, Shrī Lańkā, Ilaṅkai) r1 LK
Lanta / ലന്ത r5 NL > Hoḷaṇṭ
Laṇṭan / ലണ്ടൻ (London) p100 GB
Maddhyadharaṇyāḻi / മദ്ധ്യധരണ്യാഴി (Mediterranean Sea, Méditerranée) h1 A, E, F (AL, CY, DZ, EG, ES, FR, GR, IT, LB, MA, MT, PS, SY, TN, TR)
Maddhyapūrvvadeshaṁ / മദ്ധ്യപൂർവ്വദേശം (Middle East, Proche-Orient) r0 A, F
Maddhyeṣhya / മദ്ധ്യേഷ്യ (Central Asia, Asie centrale) r0 A : KG, KZ, TJ, TM, UZ
Madhura / മധുര (Maturai) a2, p0 IN
Madirāshi / മദിരാശി # a2, p0, @1 IN > Chĕnnapaṭṭaṇaṁ
Madrās / മദ്രാസ് # a2, p0, @1 IN > Chĕnnapaṭṭaṇaṁ
Magadiṣha / മഗദിഷ # p100, @1 SO > Mŏgaḍiṣhiyo
Maisūr / മൈസൂർ (Mysore, Maisūru, Mysore) a2, p0 IN
Makkaṁ / മക്കം p0, @1 SA > Mĕkka
Māladvīpukaḷ / മാലദ്വീപുകൾ (Dhivehiraajje) a01, r1" A : MV
Mālĕ / മാലെ (Maale) a11, p100 MV
Maleṣhya / മലേഷ്യ (Malaysia) a01 A : MY
Mānasaṁ / മാനസം (Mapam Yumco, Mafamucuo) h2 CN
Maṇippūr / മണിപ്പൂർ (Manipur, Maṇipur, Manipur) a1 IN
Mathura / മഥുര # a2, p0 IN > Madhura
Mathura / മഥുര (Mathurā) a2, p0 IN
Meghālayaṁ / മേഘാലയം (Meghalaya, M.) a1 IN
Mĕkka / മെക്ക (Makkah) p0, @1 SA
Misoṟāṁ / മിസോറാം (Mizoram, M.) a1 IN
Mŏgaḍiṣhiyo / മൊഗഡിഷിയോ (Muqdisho, Maqadīshū) p100, @1 SO
Nāgālāṇṭ / നാഗാലാണ്ട് (Nagaland, N.) a1 IN
Nāgapaṭṭaṇaṁ / നാഗപട്ടണം (Nākappaṭṭiṉam) a2, p0 IN
Nāgappūr / നാഗപ്പൂർ (Nāgpūr) a2, p0 IN
Nāgapuraṁ / നാഗപുരം a2, p0 IN > Nāgappūr
Nagarhaveli, Dādra- / നഗർഹവേലി, ദാദ്ര- a1te IN > Dādra-Nagarhaveli
Narmmada / നർമ്മദ (Narbadā, Narmadā) h4 IN
Narmmadānadi / നർമ്മദാനദി h4 IN > Narmmada
Nāsikk / നാസിക്ക് (Nāshik) a2, p0 IN
Nepāḷaṁ / നേപാളം a01 A : NP > Neppāḷ
Neppāḷ / നേപ്പാൾ (Nepāl) a01 A : NP
Nikkobār dvīpukaḷ / നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ (Nicobar Islands, Nikobār dvīppuñja, Nikobar dvīp-samūh, Nicobar Islands) a2, r1" IN
Nikkobar dvīpukaḷ, Ānḍamān- / നിക്കോബർ ദ്വീപുകൾ, ആൻഡമാൻ- a1te IN > Ānḍamān-Nikkobar dvīpukaḷ
Nikkobar dvīpukaḷ, Antamān / നിക്കോബർ ദ്വീപുകൾ, അന്തമാൻ a1te IN > Ānḍamān-Nikkobar dvīpukaḷ
Nīlagiri / നീലഗിരി (Nīlakiri malai) o1" IN
Nīppāḷ / നീപ്പാൾ # a01 A : NP > Neppāḷ
Noṁ Pĕn / നോം പെൻ (Phnum Pénh) a11, p100 KH
Nyūḍalhi / ന്യൂഡൽഹി (New Delhi, Naī Dillī, New Delhi) p100 IN
Ŏṟīssa / ഒറീസ്സ (Odisha, Oṙishā, Odisha) a1 IN
Pākkisthān / പാക്കിസ്ഥാൻ (Pākistān, Pakistan) a01 A : PK
Panāji / പനാജി (Paṇajī, P.) p0, @1, @2 IN
Pañchāb / പഞ്ചാബ് (Punjab, Pańjāb) r5 A : IN, PK
Pañchimabaṅkāḷ / പഞ്ചിമബങ്കാൾ # a1 IN > Pashchima Bańgāḷ
Pashchima Bańgāḷ / പശ്ചിമ ബംഗാൾ (West Bengal, Pashchim Baṅga, West Bengal) a1 IN
Pashchima Baṅkāḷ / പശ്ചിമ ബങ്കാൾ a1 IN > Pashchima Bańgāḷ
Pāṭ̈na / പാറ്റ്ന (Paṭnā) a2, p0 IN
Pĕṣhāvar / പെഷാവർ (Pashāvar) p0, @1 PK
Pīkkiṅṅ / പീക്കിങ്ങ് a1sh, p100 CN > Bījiṅṅ
Poṇṭichcheri / പോണ്ടിച്ചേരി (Putuchcheri, Pondichéry) a1te, a2, p0 IN
Porṭṭ Blĕyar / പോർട്ട് ബ്ലെയർ (Port Blair, Porṭ-Bleyr, Port Blair) p0, @1, @2 IN
Pottuchcheri / പോത്തുച്ചേരി a1te, a2, p0 IN > Poṇṭichcheri
Pūnā / പൂനാ # p0 IN > Pūnĕ
Pūnĕ / പൂനെ (Puṇe) p0 IN
Pūrvvagańga / പൂർവ്വഗംഗ h4 IN > Narmmada
Pūrvvaghaṭṭaṁ / പൂർവ്വഘട്ടം (Eastern Ghats, E., Pūrv Ghāṭ, Kil̮akkut Kŏṭarchchi malaikaḷ) o1" IN
Pūrvvaparvvatanira / പൂർവ്വപർവ്വതനിര o1" IN > Pūrvvaghaṭṭaṁ
Rājastān / രാജസ്താൻ (Rājasthān) a1 IN
Ṟańgūṇ / റംഗൂൺ (Yangôn) a2, p100 MM
Ṟaṅkūṇ / റങ്കൂൺ a2, p100 MM > Ṟańgūṇ
Ṟaṣhya / റഷ്യ (Rossija) a01 A, E : RU
Ṟoṁ / റോം (Roma) a2, p100 IT
Roma(kaṁ) / രോമ(കം) a2, p100 IT > Ṟoṁ
Ṟūrkkala / റൂർക്കല p0 IN
Saurāṣhṭraṁ / സൗരാഷ്ട്രം (Saurashtra, S.) r3 IN
Selaṁ / സേലം (Salem, Chelam, Salem) a2, p0 IN
Sĕlavās / സെലവാസ് p0, @1 IN > Silvāsa
Shāntasamudraṁ / ശാന്തസമുദ്രം (Pacific Ocean, océan Pacifique) h0 A, N, O, S (AQ, Pac)
Shrīlaṅka / ശ്രീലങ്ക (Shrī Lańkā, Ilaṅkai) a01 A : LK
Sikkiṁ / സിക്കിം (Sikkim, S.) a1 IN
Siloṇ / സിലോൺ a01 A : LK > Shrīlaṅka
Siloṇ / സിലോൺ r1 LK > Laṅka
Silvāsa / സിൽവാസ (Silvassa, Silvāsā, Selvās, Silvassa) p0, @1 IN
Siṁla / സിംല (Shimlā) p0, @2 IN
Sindh / സിന്ധ് (Sindh) a1 PK
Sindhunadi / സിന്ധുനദി (Indus, Yindu He, Hindau, Sińdh, Sindh) h4 A : CN, IN, PK
Sińgappūr / സിംഗപ്പൂർ (Singapore, Singapura, Xinjiapo, Chiṅkappūr) a01, p100 A : SG
Siṅkappūr / സിങ്കപ്പൂർ a01, p100 A : SG > Sińgappūr
#Soviyaṭ̈ Soṣhyalisṭ̈ Ṟippablikkukaḷuṭĕ Yūṇiyan / സോവിയറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ യൂണിയൻTamiḻnāṭ / തമിഴ്നാട് (Tamil̮nāṭu) a1 IN
Tamiḷnāṭ / തമിൾനാട് a1 IN > Tamiḻnāṭ
Tañchāvūr / തഞ്ചാവൂർ (Tañchāvūr) a2, p0 IN
Tarańgaṁpāṭi / തരംഗംപാടി (Taraṅkampāṭi) p0 IN
Tĕkke Amerikka / തെക്കേ അമേരിക്ക (South America, Amérique du Sud, América del Sur) r0 S
Tĕlaṅkāna / തെലങ്കാന (Telangana, Tĕlańgāṇa, Telangana) r5 IN
Tĕluṅku nāṭ / തെലുങ്കു നാട് r5 IN > Tĕlaṅkāna
Ṭibaṭ̈ / ടിബറ്റ് (Tibet, Poiyü, Xizang) a1zz CN
Tibaṭ̈ / തിബറ്റ് a1zz CN > Ṭibaṭ̈
Tiruchchirappaḷḷi / തിരുച്ചിരപ്പള്ളി (Tiruchchirāppaḷḷi) a2, p0 IN
Tirunĕlveli / തിരുനെൽവേലി (Tirunĕlveli) p0, @2 IN
Turkki / തുർക്കി (Türkiye) a01 A, E : TR
Ṭurkki / ടുർക്കി a01 A, E : TR > Turkki
Udayppūr / ഉദയ്പ്പൂർ (Udaypur) a2, p0 IN
Uḍraṁ / ഉഡ്രം ^ a1 IN > Ŏṟīssa
Uttaradhruvapradeshaṁ / ഉത്തരധ്രുവപ്രദേശം (Arctic, Arctique) r0 A, E, N
Uttaradhruvasamudraṁ / ഉത്തരധ്രുവസമുദ്രം (Arctic Ocean, océan Glacial Arctique) h0 A, E, N (CA, GL, NO, RU, US)
Uttara kaṭal / ഉത്തര കടൽ (North Sea, mer du Nord) h1 E (BE, DE, DK, GB, NL, NO)
Uttarapradesh / ഉത്തരപ്രദേശ് (Uttar Pradesh) a1 IN
Uttarapradeshaṁ / ഉത്തരപ്രദേശം a1 IN > Uttarapradesh
Vańgaṁ / വംഗം r5 A : BD, IN > Vaṅkaṁ
Vaṅkaṁ / വങ്കം (Baṅga) r5 A : BD, IN
Varāṇasi / വരാണസി (Vārāṇasī) a2, p0 IN
Vārāṇasi / വാരാണസി a2, p0 IN > Varāṇasi
Vaṭakke Amerikka / വടക്കേ അമേരിക്ക (North America, Amérique du Nord) r0 N
Vĕṅkaṭal / വെങ്കടൽ (Beloe more, Vienanmeri, Serako jamx) h1 RU
Vidūrapūrvvadeshaṁ / വിദൂരപൂർവ്വദേശം (Far East, Extrême-Orient) r0 A
Vindhyāparvvataṁ / വിന്ധ്യാപർവ്വതം (Vindhya, V., Vińdhya, V.) o1" IN
Vindhyā parvvataṅṅaḷ / വിന്ധ്യാ പര്വ്വതങ്ങൾ # o1" IN > Vindhyāparvvataṁ
Viyanna / വിയന്ന (Wien) a1, p100 AT
Viyaṭ̈nāṁ / വിയറ്റ്നാം (Việt Nam) a01 A : VN
Yāḷppāṇaṁ / യാൾപ്പാണം a2, p0, @1 LK > Jāphna
Yamuna / യമുന (Yamunā) h4 IN
Yarushaleṁ / യരുശലേം (Jerusalem, Jérusalem, Yerushalayim, Al-Quds) p0 A : IL, PS
Yūropp / യൂരോപ്പ് (Europe, E.) r0 E
# : 158