LESGI / LEZGI


Maailma kohanimede loend / World place names list from: KNAB
Afǧanistan / Афгъанистан (Afghānistān, Afghānestān) a01 A : AF
Aǧa-Laķar / Агъа-ЛакӀар (Aşağı Ləgər) p2 AZ
Aǧarehimuba / Агъарегьимуба (Ağarəhimoba) p2 AZ
Aǧaširinuba / Агъаширинуба (Ağaşirinoba) p2 AZ
Aǧawerdiuba / Агъавердиуба (Ağaverdioba) p2 AZ
Ahmeduba / Агьмедуба (Əhmədoba) p2 AZ
Alpan / Алпан (Alpan) p2 AZ
Amsar / Амсар p2 AZ
#Amsar-Qqazma / Амсар-Къазма (Amsar-Qazmalar) p2 AZ
Aqquša / Акъуша (Akuša, Aquša) p2 RU
Arabistan / Арабистан (Jazīrat al-‘Arab) r22 A : AE, BH, KW, OM, QA, SA, YE
Arabistandin hül / Арабистандин гьуьл (Arabian Sea, mer d'Oman) h1 A, F (IN, IR, OM, PK, SO, YE)
#Asadaxür / Асадахуьр (Asadkənd) p2 AZ
Ašterxan / Аштерхан (Astrahan') a21, p10 RU
Awaran / Аваран (Avaran) p2 AZ
Awaran qqišlax / Аваран къишлах (Avaranqışlaq) p2 AZ
Azerbajžan / Азербайжан (Azərbaycan) a01 A : AZ
Baǧdad / Багъдад (Baghdād) p100 IQ
Bajuba / Байуба (Bayoba) p2 AZ
Bala Qqusar-Qqišlax / Бала Къусар-Къишлах (Bala Qusarqışlaq) p2 AZ
Bujnaksk / Буйнакск (Bujnaksk) a21, p10 RU
Burši-Maqqar / Бурши-Макъар (Burši-Maka, Burši-Maq̇al) p34 RU
Ç̌agar / ЧӀагар (Caqar) p2 AZ
#Čeper 2 / Чепер 2 (Çeper) p2 AZ
Četkün / Четкуьн (Çətgün) p2 AZ
Çexül / ЦӀехуьл (Zuxul) p2 AZ
Çexüluba / ЦӀехуьлуба (Zuxuloba) p2 AZ
Cicik 2 / Цицик 2 (Zizik) p2 AZ
Çijixüruba / ЦӀийихуьруба (Zeyxuroba) p2 AZ
Činartala / Чинартала (Çinartala) p2 AZ
Čpir / Чпир (Cibir) p2 AZ
Cucaj / Цуцай (Susay) p2 AZ
Ç̌ulaw hül / ЧӀулав гьуьл (Black Sea, mer Noire) h1 A, E (BG, GE, RO, RU, TR, UA)
Čuxuruba / Чухуруба (Çuxuroba) p2 AZ
Daǧlux-Qqarabaxdin awtonomnyj oblast' / Дагълух-Къарабахдин автономный область # (Dağlıq Qarabağ, Leřnajin Ǧarabaǧ) r5, r5ao AZ
Dehne / Дегьне (Dəhnə) p2 AZ
Derbent / Дербент (Derbent, Dərbənd) a21, p10 RU
Digah / Дигагь (Digah) p2 AZ
Digahuba / Дигагьуба (Digahoba) p2 AZ
#Duruža / Дуружа (Duruja) p2 AZ
Dustairuba / Дустаируба (Düztahiroba) p2 AZ
Ečexür / Эчехуьр (Əcəxur) p2 AZ
Ermenistan / Эрменистан (Hajastan) a01 A : AM
Ewežuǧar / Эвежугъар (Əvəcük) p2 AZ
Farzaliuba / Фарзалиуба (Fərzəlioba) p2 AZ
Filifli / Филифли (Filfili) p2 AZ
Gada-Zejxür / Гада-Зейхуьр (Gədəzeyxur) p2 AZ
Gerej / Герей (Gəray) p2 AZ
#Gerej qqišlax / Герей къишлах (Gərayqışlaq) p2 AZ
Guržistan / Гуржистан (Sakartvelo) a01 A : GE
#Hadžalaxür / Гьаджалахуьр (Hacalıkənd) p2 AZ
Hadžimameduba / Гьаджимамедуба (Hacıməmmədoba) p2 AZ
Hadžirustamuba / Гьаджирустамуба (Hacırustamoba) p2 AZ
#Hadžixür / Гьаджихуьр (Hacıxur) p2 AZ
Hezre / Гьезре (Həzrə) p2 AZ
Hil' / Гьиль (Hil) p2 AZ
Idrisuba / Идрисуба (İdrisoba) p2 AZ
Imamqqulikent / Имамкъуликент (İmamqulukənd) p2 AZ
Industan / Индустан (Hindustan, Hińdustān, Hindustan) r22 IN
Inglis / Инглис (England) a1 GB
Ispik / Испик (İspik) p2 AZ
Izberbaš / Избербаш (Izberbaš) a21, p10 RU
Jalama / Ялама (Yalama) p2 AZ
Jaqqububa / Якъубуба (Yaquboba) p2 AZ
Jaqqutija / Якъутия ^ (Saha, Saha sire) a1re RU
Jarǧal tir raǧ eqqeç̌daj pad / Яргъал тир рагъ экъечӀдай пад (Far East, Extrême-Orient) r0 A
#Jargun / Яргун (Yarqun) p2 AZ
Jarudaǧ / Ярудагъ (Yarudağ) p2 AZ
Jaru hül / Яру гьуьл (Red Sea, mer Rouge, Al-Baḩr al-Aḩmar, Yam-Suf) h1 A, F (EG, ER, IL, JO, SA, SD, YE)
Jasab / Ясаб (Yasab) p2 AZ
Jasabuba / Ясабуба (Yasaboba) p2 AZ
Jevlax / Евлах (Yevlax) a11, p10 AZ
Kalunxür / Калунхуьр (Qələnxur) p2 AZ
#Kamarxür / Камархуьр (Kəmərkənd) p2 AZ
Kaspijskij hül / Каспийский гьуьл (Caspian Sea, mer Caspienne, Xazar dənizi, Daryā-ye Māzandarān, Kaspïy teñizi, Kaspijskoe more, Kaspi deňzi) h1 A : AZ, IR, KZ, RU, TM
Kçar / КцӀар p10, @1 AZ > Qqusar
Kefer patan Osetijadin ASSR / Кефер патан Осетиядин АССР # (Severnaja Osetija, Cægat Iryston) a1re RU
Ķeledüz / КӀеледуьз (Qələduz) p2 AZ
Ķeleh / КӀелегь (Gilah) p2 AZ
Ķelehuba / КӀелегьуба (Gilahoba) p2 AZ
Ķele-Xudat / КӀеле-Худат (Qalay Xudat) p2 AZ
Kipidžar / Кипиджар (Küpçal) p2 AZ
#Kirig / Кириг p2 AZ
#Kkam, Q̇uru- / Ккам, Кьуру- p2 AZ > Q̇uru-Kkam
Kufuba / Куфуба (Kufoba) p2 AZ
Kühne Xudat / Куьгьне Худат (Köhnə Xudat) p2 AZ
Kür / Куьр (Kura, Koura, Kür, Mţķvari, Kura çayı) h4 A : AZ, GE, TR
Kurkun / Куркун (Kürkün) p2 AZ
Küsnet / Куьснет (Küsnət) p2 AZ
Kuzun / Кузун p2 AZ
Kuzun-Qqišlax / Кузун-Къишлах (Kuzunqışlaq) p2 AZ
Lacar / Лацар (Laza) p2 AZ
Lacu hül / Лацу гьуьл (Beloe more, Vienanmeri, Serako jamx) h1 RU
Laķar, Aǧa- / ЛакӀар, Агъа- p2 AZ > Aǧa-Laķar
#Laka(rar) / Лака(рар) (Ləkə) p2 AZ
#Laka(rar) p2 AZ > Laka(rar)
Lečet / Лечет (Ləcət) p2 AZ
#Lezgidigah / Лезгидигагь (Lezgidigah) p2 AZ
Manafuba / Манафуба (Manafoba) p2 AZ
Mančaruba / Манчаруба (Məncəroba) p2 AZ
Manqqulidxür / Манкъулидхуьр p2 AZ > Imamqqulikent
Maqqar, Burši- / Макъар, Бурши- p34 RU > Burši-Maqqar
#Mardanuba / Мардануба (Mardanoba) p2 AZ
Maxačqqala / Махачкъала (Mahačkala, Mahačqala, Maḩačqala) a21, p10 RU
#Mehtidxür / Мегьтидхуьр (Mehdikənd) p2 AZ
Meke / Меке (Makkah) p0, @1 SA
Misri / Мисри (Mişr) a01 F : EG
#Mučuǧar / Мучугъар (Muçuğar) p2 AZ
Mudžuǧ / Муджугъ (Mucuq) p2 AZ
Muq̇wal tir raǧ eqqeç̌daj pad / Мукьвал тир рагъ экъечӀдай пад (Middle East, Proche-Orient) r0 A, F
Muruǧ, Zindan- / Муругъ, Зиндан- p2 AZ > Zindan-Muruǧ
Muruǧar / Муругъар (Muruqoba) p2 AZ
#Müškür / Муьшкуьр (Müşkür) p2 AZ
#Mutšughar p2 AZ > Mučuǧar
Müxtedir / Муьхтедир (Müqtədir) p11 AZ
Nabran / Набран (Nabran) p2 AZ
Naǧiuba / Нагъиуба (Nağıoba) p2 AZ
Nedžefxür / Неджефхуьр (Nəcəfkənd) p2 AZ
Neren-Waç / Нерен-ВацӀ (Rubas, Rubas nir) h4 RU
Osetijadin ASSR, Kefer patan / Осетиядин АССР, Кефер патан # a1re RU > Kefer patan Osetijadin ASSR
Piral / Пирал (Piral) p2 AZ
Pirqquliuba / Пиркъулиуба (Pirquluoba) p2 AZ
Q̇eç̌reš / КьечӀреш (Qəçrəş) p2 AZ
Qimil / Хъимил (Qımıl) p2 AZ
Qimil-Qqišlax / Хъимил-Къишлах (Qımılqışlaq) p2 AZ
Qqahir / Къагьир (Al-Qāhirah) p100, @1 EG
Qqaladžux 2 / Къаладжух 2 (Qalacıq) p2 AZ
Qqalmyq̇rin ASSR / Къалмыкьрин АССР # (Kalmykija, Haljmg Taŋǧč) a1re RU
Qqanarxür / Къанархуьр (Kənarkənd) p2 AZ
Qqarabaxdin awtonomnyj oblast', Daǧlux- / Къарабахдин автономный область, Дагълух- # r5, r5ao AZ > Daǧlux-Qqarabaxdin awtonomnyj oblast'
Qqaračajewsk / Къарачаевск (Karačaevsk, Qaračaj šahar) a21, p10 RU
Qqara-Qqalpaq̇ / Къара-Къалпакь (Qoraqalpog‘iston, Qaraqalpaqstan) a1re UZ
Qqazan / Къазан (Kazan', Qazan) a21, p10 RU
Qqazaxstan / Къазахстан (Qazaqstan, Kazahstan) a01 A : KZ
Qqazbeg / Къазбег (Mqinvarçveri, Kazbek, Qazybeg) o1 A : GE, RU
#Qqazma, Amsar- / Къазма, Амсар- p2 AZ > Amsar-Qqazma
Qqemerwan / Къемерван (Qəmərvan) p2 AZ
Qqiraxli / Къирахли (Qıraqlı) p2 AZ
#Qqiraxuba / Къирахуба (Qıraqoba) p2 AZ
Qqirǧizija / Къиргъизия (Kırgızstan, Kyrgyzstan) a01 A : KG
Qqišlax, Kuzun- / Къишлах, Кузун- p2 AZ > Kuzun-Qqišlax
Qqišlax, Qimil- / Къишлах, Хъимил- p2 AZ > Qimil-Qqišlax
Qqizlär / Къизляр (Kizljar) a21, p10 RU
Qqrym / Кърым (Krym, K., Qırım) a1re, r22 UA
Qquba / Къуба (Quba) p10, @1 AZ
#Qqučaǧar / Къучагъар (Quçağar) p2 AZ
#Qqudijaluba / Къудиялуба (Qudiyaloba) p2 AZ
Qqusar / Къусар (Qusar) p10, @1 AZ
Qqusar-Qqišlax, Bala / Къусар-Къишлах, Бала p2 AZ > Bala Qqusar-Qqišlax
Q̇üǧür / Кьуьгъуьр (Quxur) p2 AZ
Q̇üǧüruba / Кьуьгъуьруба (Quxuroba) p2 AZ
#Q̇uru-Kkam / Кьуру-Ккам (Qurukəm) p2 AZ
Rehimuba / Регьимуба (Rəhimoba) p2 AZ
Šah-Daǧ / Шагь-Дагъ (Şahdağ) o1 AZ
Šeki / Шеки (Şəki) a11, p10 AZ
Selimuba / Селимуба (Səlimoba) p2 AZ
Sibiruba / Сибируба (Sabiroba) p2 AZ
Šuduǧ / Шудугъ (Şuduq) p2 AZ
Šullar / Шуллар (Şollar) p11 AZ
#Sumaǧli / Сумагъли (Sumaqlı) p2 AZ
#Šutun / Шутун (Şutun) p2 AZ
Suţur / СутӀур (Sudur) p2 AZ
Suwadžal / Суваджал (Suvacal) p2 AZ
Ţahirdžal / ТӀагьирджал (Tahircal) p2 AZ
Ukurčaj / Укурчай (Ukur) p2 AZ
Ukuruba / Укуруба (Ukuroba) p2 AZ
Ünüǧ / Уьнуьгъ (Əniq) p2 AZ
Urusat / Урусат (Rossija) a01 A, E : RU
Üškün / Уьшкуьн (Uçgün) p2 AZ
Uzunmeše / Узунмеше (Uzunmeşə) p2 AZ
Wandam / Вандам (Vəndam) p2 AZ
Wurwa / Вурва (Urva) p2 AZ
Xasawjurt / Хасавюрт (Hasavjurt) a21, p10 RU
#X̌ler / Хьлер (Xler) p2 AZ
Xudat / Худат (Xudat) p10 AZ
Xudat, Ķele- / Худат, КӀеле- p2 AZ > Ķele-Xudat
Xülüq / Хуьлуьхъ (Xuluq) p2 AZ
#Xurar / Хурар (Xurar) p2 AZ
Xürel 2 / Хуьрел 2 (Xurəl) p2 AZ
#Zejhur p2 AZ > Zejxur
#Zejxur / Зейхур (Zeyxur) p2 AZ
Zejxür, Gada- / Зейхуьр, Гада- p2 AZ > Gada-Zejxür
Zindan-Muruǧ / Зиндан-Муругъ (Zindanmuruq) p2 AZ
# : 166