KHMEERI / KHMER


Maailma kohanimede loend / World place names list from: KNAB
Ach Krâpeu / អាចម៍ក្រពើ (Attapu) a1, p0 LA
Ahsángtin / អាហ្សង់ទីន (Argentina) a01 S : AR
Ahvrĭk / អាហ្វ្រិក (Africa, Afrique) r0 F
Akyab / អាក្យាប (Sittwe) a2, p0 MM
Allœmáng / អាល្លឺម៉ង់ (Deutschland) a01 E : DE
Amérĭk / អាមេរិក (America, Amérique) r0 N, S
Amérĭk Khang Cheung / អាមេរិកខាងជើង (North America, Amérique du Nord) r0 N
Amérĭk Khang Tbong / អាមេរិកខាងត្បូង (South America, Amérique du Sud, América del Sur) r0 S
Âmnát Châmreun / អំណត់ចម្រើន (Amnat Charoen) a1, p0 TH
Âmpéach Vêng / អំពាចវែង (Gò Quao) a2 VN
Ândong Tœ̆k / អណ្ដូងទឹក (Long Phú) a2 VN
Ángklés / អង់គ្លេស (England) a1 GB
Ángklés, Châkrâphôp / ចក្រភពអង់គ្លេស a01 E : GB > Châkrâphôp Ángklés
Ângkŭli / អង្គុលី (Bình Minh) a2 VN
Ang Tông / អាងទង (Ang Thong) a1, p0 TH
Ânnam / អណ្ណាម (Trung Bộ) r5 VN
Asi / អាស៊ី (Asia, Asie) r0 A
Asi Phéak Aknéy / អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ (South East Asia) r0 A
Âyŭthya / អយុធ្យា (Ayutthaya) a1, p0 TH
Bâha Sarakéam / បហាសារ៉ាគាម (Maha Sarakham) a1, p0 TH
Bâhchĕm Borei / បស្ចិមបូរី a1, p0 TH > Phracheibŏrei
Ba Kêv / បកែវ (Bokèo) a1 LA
Bangkâk / បាងកក (Krung Thep) p100 TH
Băngkladês / បង់ក្លាដែស (Bāńlādesh) a01 A : BD
Bangkôk / បាងគក p100 TH > Bangkâk
Barach / បារាជ (Châu Thành) a2 VN
Barach / បារាជ (Long Xuyên) p0, @1 VN
Barăng / បារាំង (France) a01 E : FR
Barăngsês / បារាំងសែស a01 E : FR > Barăng
Bariĕ / បារៀ (Bà Rịa) p0 VN
Basăk / បាសក់ p0, @1 VN > Khleăng
Basein / បាសីន (Pathein) a2, p0 MM
Bâthâm Théani / បឋមធានី (Pathum Thani) a1, p0 TH
Bathér / បាថេរ (Thoại Sơn) a2 VN
Bay Chhau / បាយឆៅ (Mỹ Xuyên) a2 VN
Bêk Thlang / បែកថ្លាង (Châu Phú) a2 VN
Bĕn Phœăk, Khétt / ខេត្តបិនភឿក (Bình Phước) a1 VN
Bêrlăng / បែរឡាំង (Berlin) a1, p100 DE
Bœ̆ng Kan / បឹងកាន (Bueng Kan) a1, p0 TH
Bŏreicheăy Phumĭ / បុរីជ័យភូមិ (Buri Ram) a1, p0 TH
Bŏrei Chôlôsa / បុរីជលសា (An Phú) a2 VN
Bŏreikŏâm Cheăy / បរិគាំជ័យ (Bolikhamxai) a1 LA
Chacho'éngsau / ចាចូអេងសៅ (Chachoengsao) a1, p0 TH
Châkrâphôp Ángklés / ចក្រភពអង់គ្លេស (United Kingdom) a01 E : GB
Châmpasâktĕ / ចំប៉ាសក្តិ (Champasak) a1 LA
Chângvéa Trâpeăng / ចង្វាត្រពាំង (Biên Hòa) p0, @1 VN
Cheăy Bŏrei / ជ័យបុរី (Xaignabouli) a1, p0, @1 LA
Cheăy Nath / ជ័យនាថ (Chai Nat) a1, p0 TH
Cheăy Phumĭ / ជ័យភូមិ (Chaiyaphum) a1, p0 TH
Cheăy Sâmpor / ជ័យសម្បូរ (Xaisômboun) a2 LA
Chĕn, Prâtés / ប្រទេសចិន (Zhongguo) a01 A : CN
Chĕn, Sâmŭtr / សមុទ្រចិន (South China Sea, mer de Chine méridionale) h1 A (BN, CN, ID, MY, PH, SG, TH, VN)
Chĕn, Srŏk / ស្រុកចិន a01 A : CN > Chĕn, Prâtés
Chĕn Khang Tbong, Sâmŭtr / សមុទ្រចិនខាងត្បូង h1 A (BN, CN, ID, MY, PH, SG, TH, VN) > Chĕn, Sâmŭtr
Chĕnvĭn / ចិនវិន (Chindwin) h4 MM
Chhang, Kaôh / កោះឆាង (Chang) r1 TH
Chheu Téalmuy / ឈើទាលមូយ p0, @1 VN > Tuŏl Ta Moŭk
Chhiĕng Mai / ឆៀងម៉ៃ (Chiang Mai) a1, p0 TH
Chhiĕng Réay / ឆៀងរាយ (Chiang Rai) a1, p0 TH
Chhmŏăh Thmei / ឈ្មោះថ្មី p0, @1 VN > Kâmpóng Koŭ
Chiĕng Mai / ជៀងម៉ៃ a1, p0 TH > Chhiĕng Mai
Chôlbŏrei / ជលបុរី (Chon Buri) a1, p0 TH
Chôpŏn / ជប៉ុន (Nihon) a01 A : JP
Chôpŏn, Sâmŭtr / សមុទ្រជប៉ុន (Sea of Japan, mer du Japon, Nihon-kai, Tong-hae, Japonskoe more) h1 A (JP, KP, KR, RU)
Choŭhâr / ជោហរ (Johor) a1 MY
Chroŭy Nhô / ជ្រោយញ (Vĩnh Châu) a2 VN
Chtônbŏrei / ច្ទនបុរី (Chanthaburi) a1, p0 TH
Chumphon / ចូមផូណ (Chumphon) a1, p0 TH
Chvéa / ជ្វា (Jawa) r1 ID
Chvéa, Srŏk / ស្រុកជ្វា r5 MY > Khêk, Srŏk
Dâmbok Kaông / ដំបូកកោង p0 VN > Kaôh Kông
Don Nai, Khétt / ខេត្តដូនណៃ (Đồng Nai) a1 VN
Don Nai, Tâmbán / តំបន់ដូនណៃ (Đông Nam Bộ) r5 VN
Dŭyplang / ឌុយប្លាង (Dublin, Baile Átha Cliath) p100, @2 IE
Ê, La / ឡាអែ p0, @1 NL > La Ê
Ĕndéa / ឥណ្ឌា (Bhārat, B., India) a01 A : IN
Ĕndiĕ / ឥណ្ឌៀ a01 A : IN > Ĕndéa
Ĕndiĕ, Môhasakôr / មហាសាគរឥណ្ឌៀ (Indian Ocean, océan Indien) h0 A, F, O (AQ, Atl)
Ĕnduchĕn, Chroŭy / ជ្រោយឥណ្ឌូចិន (Indochina, Indochine) r22 A : KH, LA, MY, TH, VN
Ĕndŭnési / ឥណ្ឌុណេស៊ី (Indonesia) a01 A : ID
Ĕndŭs / ឥណ្ឌុស (Indus, Yindu He, Hindau, Sińdh, Sindh) h4 A : CN, IN, PK
Ĕravăti / ឥរាវទី (Ayeyarwady, Eyawadi Myit) h4 MM
Éstoni / អេស្តូនី (Eesti) a01 E : EE
Hanoy / ហាណូយ (Hà Nội) a11, p100 VN
Hayhvŏng / ហាយហ្វុង (Hải Phòng) a11, p0 VN
Hĕmalăy / ហិមាល័យ (Himalayas, Himalaya) o1" A : BT, CN, IN, NP, PK
Hkôngs / ហ្គង្ស (Ganges, Gaṅgā, Gańgā) h4 A : BD, IN
Hluŏng Nămtha / ហ្លួងណាំថា (Louangnamtha) a1 LA
Hluŏng Preăh Bang / ហ្លួងព្រះបាង (Louangphabang) a1, p0, @1 LA
Hŏk Kiĕn / ហុកកៀន ^ (Fujian) a1 CN
Hŏllôngk / ហុល្លង្គ (Nederland) a01 E : NL
Hsœnêv / ហ្សឺណែវ (Genève) p0, @1 CH
Hupoăn / ហ៊ូពាន់ (Houaphan) a1, o14 LA
Hvangho / ហ្វាងហូ (Huang He, Hatan Gol, Ma Qu) h4 CN
Hvăngláng / ហ្វាំងឡង់ (Suomi, Finland) a01 E : FI
Hvanthiĕt / ហ្វានថៀត (Phan Thiết) p0, @1 VN
Hvé / ហ្វេ (Huế) p0, @1 VN
Hvilipin / ហ្វីលីពីន (Pilipinas, Philippines) a01, r1" A : PH
Iráng / អ៊ីរ៉ង់ (Īrān) a01 A : IR
Kahsăksthan / កាហ្សាក់ស្ថាន (Qazaqstan, Kazahstan) a01 A : KZ
Kalôsĕnthŭ / កាលសិន្ធុ (Kalasin) a1, p0 TH
Kamŏu / កាមៅ a1, r22 VN > Tœ̆k Khmau, Khétt
Kâmpêng Péchr / កំពែងពេជ្រ (Kamphaeng Phet) a1, p0 TH
Kâmpób Tê'ŏng / កំពប់តែអុង (Trà Ôn) a2 VN
Kâmpóng Koŭ / កំពង់គោ (Tân An) p0, @1 VN
Kâmpóng Koŭ, Khétt / ខេត្តកំពង់គោ (Long An) a1 VN
Kâmpóng Krâbei / កំពង់ក្របី (Bến Nghé) u01 VN
Kâmpóng Rœ̆ssei / កំពង់ឫស្សី (Bến Tre) p0, @1 VN
Kâmpóng Rôling / កំពង់រលីង (Vũng Liêm) a2 VN
Kâmpóng Spéan / កំពង់ស្ពាន (Cầu Kè) a2 VN
Kâmpóng Tê'ŏng / កំពង់តែអុង (Mang Thít) a2 VN
Kâmpóng Thum / កំពង់ធំ (Châu Thành) a2 VN
Kâmpóng Thum / កំពង់ធំ (Mỹ Tú) a2 VN
Kâmpŭchéa, Chroŭy / ជ្រោយកម្ពុជា r21 VN > Tœ̆k Khmau, Chroŭy
Kâmpŭchéa Kraôm / កម្ពុជាក្រោម (Nam Bộ) r5 VN
Kâmpul Méas / កំពូលមាស p0 VN > Prêk Rœ̆ssei
K'âm Sâmnâ / ក្អមសំណ (Tân Châu) a2 VN
Kanchanabŏrei / កាណចាណាបុរី (Kanchanaburi) a1, p0 TH
Kânhchaông / កញ្ចោង (Tiểu Cần) a2 VN
Kânlóng / កន្លង់ (Càng Long) a2 VN
Kaôh Kông / កោះគង (Gò Công) p0 VN
Kaôh Mhât / កោះម្ហាត (Đông Hải) a2 VN
Kaôh Trál / កោះត្រល់ (Phú Quốc) a2 VN
Kaôh Tŭng / កោះទុង (Cù Lao Dung) a2 VN
Kbal Krâpeu / ក្បាលក្រពើ (Hồng Dân) a2 VN
Kélang Nakon / គេលាងណាកូណ (Lampang) a1, p0 TH
Kêru / គែរូ (Al-Qāhirah) p100, @1 EG
Khămmuŏn / ខាំមួន (Khammouan) a1 LA
Khânkên / ខនកែណ (Khon Kaen) a1, p0 TH
Khaông Khén / ខោងខេន a1, p0 TH > Khânkên
Khêk, Srŏk / ស្រុកខែក (Melayu) r5 MY
Khleăng / ឃ្លាំង (Sóc Trăng) p0, @1 VN
Khleăng, Khétt / ខេត្តឃ្លាំង (Sóc Trăng) a1 VN
Khleăng Mœang / ឃ្លាំងមឿង (Châu Thành) a2 VN
Khmau, Sâmŭtr / សមុទ្រខ្មៅ (Black Sea, mer Noire) h1 A, E (BG, GE, RO, RU, TR, UA)
Khmau, Stœ̆ng / ស្ទឹងខ្មៅ (Lixian Jiang, L., Đà Giang) h4 A : CN, VN
Khsachâm / ខ្សាចំ (Kế Sách) a2 VN
Khvêng Tôtœ̆ng / ខ្វែងទទឹង (Vĩnh Thuận) a2 VN
Ki Nheung / គីញើង (Quy Nhơn) p0, @1 VN
Klĕngk, Srŏk / ស្រុកក្លិង្គ ^ a01 A : IN > Ĕndéa
Koré / កូរ៉េ (Han) a0" A : KP, KR
Kosăng Sin / កូសាំងស៊ីន r5 VN > Kâmpŭchéa Kraôm
Kŏt, Kaôh / កោះកុត (Kut) r1 TH
Krâbau / ក្របៅ (Tịnh Biên) a2 VN
Krăbei / ក្រៈបី (Krabi) a1, p0 TH
Krâmuŏn Sâ / ក្រមួនស (Rạch Giá) p0, @1 VN
Krâmuŏn Sâ, Khétt / ខេត្តក្រមួនស (Kiên Giang) a1 VN
Krâpób Srâka Trei / ក្រពប់ស្រកាត្រី p0, @1 VN > Chângvéa Trâpeăng
Krâsăng / ក្រសាំង (Tân Hiệp) a2 VN
Krœ̆k / ក្រឹក (Ellás) a01 E : GR
Kuŏlalŏmpuŏr / គួឡាឡុម្ពួរ (Kuala Lumpur) a1te, p100 MY
La Ê / ឡាអែ ('s-Gravenhage) p0, @1 NL
Lampun / ល៉ាមពូណ (Lamphun) a1, p0 TH
Lândân / ឡនដន (London) p100 GB
Léan Chéang / លានជាង ^ a1, p0, @1 LA > Hluŏng Preăh Bang
Léav / លាវ (Lao) a01 A : LA
Leu / លើ (Loei) a1, p0 TH
Libáng / លីបង់ (Lubnān) a01 A : LB
Lœăng, Sâmŭtr / សមុទ្រលឿង (Yellow Sea, mer Jaune, Huang Hai, Sŏ-hae) h1 A (CN, KP, KR)
Lŏng / ឡុង p100 GB > Lândân
Lóng Haôr / លង់ហោរ (Long Hồ) a2 VN
Lóng Haôr / លង់ហោរ (Vĩnh Long) p0, @1 VN
Lóng Haôr, Khétt / ខេត្តលង់ហោរ (Vĩnh Long) a1 VN
Lôpbŏrei / លពបុរី a1, p0 TH > Lôvbŏrei
Lôvbŏrei / លវបុរី (Lop Buri) a1, p0 TH
Lôvoŭ / លវោ ^ a1, p0 TH > Lôvbŏrei
Luŏng Preăh Bang / លួងព្រះបាង a1, p0, @1 LA > Hluŏng Preăh Bang
Madrăs / ម៉ាដ្រាស់ (Chennai, Chĕṉṉai, Chennai) a2, p0, @1 IN
Maksei / ម៉ាកសី (Marseille) p0, @1, @2 FR
Makvé / ម៉ាកវេ (Magwe) a2, p0 MM
Malakka, Chrâk / ច្រកម៉ាឡាក្កា (Selat Malaka, Selat Melaka) h31 A : ID, MY, SG
Méalési / មាឡេស៊ី (Malaysia) a01 A : MY
Mĕchsœ̆k / ម៉ិចស្សឹក (México) a01 N : MX
Mêhângsŏn / ម៉ែហងសុណ (Mae Hong Son) a1, p0 TH
Mékôngk / មេគង្គ (Mekong, Mékong) h4 A : CN, KH, LA, MM, TH, VN
Ménam / មេណាម (Chao Phraya) h4 TH
Mésâ / មេ-ស (Mỹ Tho) p0, @1 VN
Mésâ, Khétt / ខេត្តមេ-ស (Tiền Giang) a1 VN
Miyănma / មីយ៉ាន់ម៉ា (Myanmar) a01 A : MM
Moăt Chruk / មាត់ជ្រូក (Châu Đốc) p0 VN
Moăt Chruk, Khétt / ខេត្តមាត់ជ្រូក (An Giang) a1 VN
Moăt Sâmŭtr / មាត់សមុទ្រ (Duyên Hải) a2 VN
Môndôlé / មណ្ឌលេ (Mandalay, Mandale) a2, p0 MM
Mŏngkoli / ម៉ុងហ្គូលី (Mongol uls, Moŋġol ulus) a01 A : MN
Mŭkdahar / មុក្ដាហារ (Mukdahan) a1, p0 TH
Mulmên / មូលម៉ែន (Mawlamyaing, Mawtpalüm) a2, p0 MM
Nămdĭn / ណាំឌិន (Nam Định) p0, @1 VN
Nan / ណាន (Nan) a1, p0 TH
Nâng Buŏ Lam Phu / ណងបួឡាំភូ (Nong Bua Lam Phu) a1, p0 TH
Nâng Key / ណងគៃ (Nong Khai) a1, p0 TH
Nârvês / ណរវែស (Norge, Noreg) a01 E : NO
Néakpuŏr / នាគប៉ួរ (Nāgpūr) a2, p0 IN
Nôkôr Bâthâm / នគរបឋម (Nakhon Pathom) a1, p0 TH
Nôkôr Néayôk / នគរនាយក (Nakhon Nayok) a1, p0 TH
Nôkôr Phnum / នគរភ្នំ (Nakhon Phanom) a1, p0 TH
Nôkôr Réach / នគររាជ (Nakhon Ratchasima) a1, p0 TH
Nôkôr Réach Seima / នគររាជសីមា a1, p0 TH > Nôkôr Réach
Nôkôr Sŏvônnâ / នគរសុវណ្ណ (Nakhon Sawan) a1, p0 TH
Nôkôr Srei Thâmmâréach / នគរស្រីធម្មរាជ (Nakhon Si Thammarat) a1, p0 TH
Nôntôbŏrei / នន្ទបុរី (Nonthaburi) a1, p0 TH
Nôréathĭvéas / នរាធិវាស (Narathiwat) a1, p0 TH
Œrŭb / អឺរុប (Europe, E.) r0 E
O Kăb / អូកាប់ p0, @1 VN > Or Kăb
Or Kăb / អូរកាប់ (Vũng Tàu) p0, @1 VN
Or Kăb, Khétt / ខេត្តអូរកាប់ (Bà Rịa-Vũng Tàu) a1 VN
Or Kêv / អូរ្កែវ (Óc Eo) a3, p31 VN
Or Mĭnh / អូរមិញ (An Minh) a2 VN
Ostrali / អូស្ត្រាលី (Australia) a01 O : AU
Paksé / ប៉ាកសេ (Pakxé) a2, p0, @1 LA
Pasihvĭk, Môhasakôr / មហាសាគរប៉ាស៊ីហ្វិក (Pacific Ocean, océan Pacifique) h0 A, N, O, S (AQ, Pac)
Păttanei / ប៉័ត្តាណី a1, p0 TH > Păttani
Păttani / ប៉័ត្តានី (Pattani) a1, p0 TH
Péam / ពាម (Hà Tiên) p0 VN
Péam Barach / ពាមបារ៉ាជ្ញ p0, @1 VN > Barach
Péchr Bor / ពេជ្របូរណ៍ (Phetchabun) a1, p0 TH
Péchr Bŏrei / ពេជ្របុរី (Phetchaburi) a1, p0 TH
Pékăng / ប៉េកាំង (Beijing) a1sh, p100 CN
Phang Nga / ផាងង៉ា (Phangnga) a1, p0 TH
Phatalung / ផាតាលូង (Phatthalung) a1, p0 TH
Phayŏu / ផាយៅ (Phayao) a1, p0 TH
Phéamoŭ / ភាមោ (Bhamo, Bamaw, Manmaw mare, Bhamo) a2, p0 MM
Phnaô Dăch / ផ្នោដាច់ (Cầu Ngang) a2 VN
Phnum Mdei / ភ្នំម្ដី (Hòn Đất) a2 VN
Phnum Mlu / ភ្នំម្លូ (Kiên Lương) a2 VN
Phŏng Sali / ផុងសាលី (Phôngsali) a1, p0, @1 LA
Phracheibŏrei / ផ្រាចីបុរី (Prachin Buri) a1, p0 TH
Phsar Dêk / ផ្សារដែក (Sa Đéc) p0 VN
Phsar Dêk, Khétt / ខេត្តផ្សារដែក (Đồng Tháp) a1 VN
Phsar Thmei / ផ្សារថ្មី (Chợ Mới) a2 VN
Phsar Thmei / ផ្សារថ្មី (Tam Bình) a2 VN
Phsar Thum / ផ្សារធំ (Chợ Lớn) r5 VN
Phsom Âmbaeus / ផ្សុំអំពើស p0, @1 VN > Kâmpóng Rœ̆ssei
Phukét / ភូកេត (Phuket) a1, p0 TH
Phuméa / ភូមា a01 A : MM > Miyănma
Pôl Léav / ពលលាវ (Bạc Liêu) p0, @1 VN
Pôl Léav, Khétt / ខេត្តពលលាវ (Bạc Liêu) a1 VN
Pông Tœ̆k / ពងទឹក (Thạnh Trị) a2 VN
Poŭthĭleu / ពោធិលើ p0, @1 VN > Pôl Léav
Prâchŭm Kaôh / ប្រជុំកោះ (Kiên Hải) a2 VN
Prê / ព្រែ (Phrae) a1, p0 TH
Preăh Sukéa / ព្រះសូគា p0 VN > Bariĕ
Preăh Trâpeăng, Khétt / ខេត្តព្រះត្រពាំង (Trà Vinh) a1 VN
Prêk Bei / ព្រែកបី (An Biên) a2 VN
Prêk Chrŏu / ព្រែកជ្រៅ (Vĩnh Lợi) a2 VN
Prêk Rœ̆ssei / ព្រែកឫស្សី (Cần Thơ) p0 VN
Prêk Rœ̆ssei, Khétt / ខេត្តព្រែកឫស្សី (Cần Thơ) a11 VN
Prey Nôkôr / ព្រៃនគរ (Hồ Chí Minh) a11, p0 VN
Prey Nôkôr / ព្រៃនគរ (Gia Định) r5 VN
Prey Rumdéng / ព្រៃរំដេង (Giồng Riềng) a2 VN
Pŭt Thlé / ពុតធ្លេ (Hòa Bình) a2 VN
Ranŭng / រ៉ានុង (Ranong) a1, p0 TH
Rayung / រ៉ាយូង (Rayong) a1, p0 TH
Réach Bŏrei / រាជបុរី (Ratchaburi) a1, p0 TH
Réachéa / រាជា p0, @1 VN > Krâmuŏn Sâ
Rôdthborei / រដ្ឋបូរី a1, p0 TH > Réach Bŏrei
Rôngkŭn / រង្គុន (Yangôn) a2, p100 MM
Roŭng Dâmrei, Khétt / ខេត្តរោងដំរី (Tây Ninh) a1 VN
Rôy Êk / រយឯក (Roi Et) a1, p0 TH
Rum / រូម (Roma) a2, p100 IT
Rŭssi / រុស្ស៊ី (Rossija) a01 A, E : RU
#Sâhâphéap Sathéarănărôdth Sângkŭmnĭyŭm Soviĕt / សហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀត a01 A, E > Sâhâphéap Soviĕt
#Sâhâphéap Soviĕt / សហភាពសូវៀត (Sovetskij Sojuz) a01 A, E
Sâhârôdth Amérĭk / សហរដ្ឋអាមេរិក (United States of America) a01 N : US
Sâkâl Nôkôr / សកលនគរ (Sakon Nakhon) a1, p0 TH
Salvén / សាល្វេន (Salween, Salouen, Nu Jiang, Nag Qu, Thanlwin Myit, Mae Nam Sarawin) h4 A : CN, MM, TH
Sâmŭtr Prakar / សមុទ្រប្រាការ (Samut Prakan) a1, p0 TH
Sâmŭtr Sâkâl / សមុទ្រសកល (Samut Sakhon) a1, p0 TH
Sâmŭtr Sângkréam / សមុទ្រសង្គ្រាម (Samut Songkhram) a1, p0 TH
Sanghai / សាងហៃ (Shanghai) a1sh, p0 CN
Sângla / សងឡា (Songkhla) a1, p0 TH
Saravăn / សារ៉ាវ៉ាន់ (Salavan) a1, p0, @1 LA
Sătănéakéahŭt / សតនាគនហុត ^ a1, p0, @1 LA > Hluŏng Preăh Bang
Saton / សាតូណ (Satun) a1, p0 TH
Sâvânnâkhétt / សវណ្ណខេត្ត (Kaison Phômvihan) a2, p0, @1 LA
Sĕnghâbŏrei / សិង្ហបុរី (Singapore, Singapura, Xinjiapo, Chiṅkappūr) a01, p100 A : SG
Sĕnghâbŏrei / សិង្ហបុរី (Sing Buri) a1, p0 TH
Sérilôngka / សេរីលង្កា (Shrī Lańkā, Ilaṅkai) a01 A : LK
Sĕrisakét / សិរីសាកេត (Si Sa Ket) a1, p0 TH
Siĕm / សៀម # a01 A : TH > Thai
Siĕngkhuŏng / សៀងឃួង a1, p0 LA > Siĕng Khvang
Siĕng Khvang / ស៊ៀងខ្វាង (Xiangkhoang) a1, p0 LA
Snêng Preăh Koŭ / ស្នែងព្រះគោ (Phú Tân) a2 VN
Sœ̆nghâborei / សឹង្ហបូរី a01, p100 A : SG > Sĕnghâbŏrei
Sŏkhaô Teăy / សុខោទ័យ (Sukhothai) a1, p0 TH
Sŏng Khla / សុងខ្លា a1, p0 TH > Sângla
Sorĭn / សូរិន a1, p0 TH > Sŏrĭntr
Sŏrĭnt / សុរិន្ទ a1, p0 TH > Sŏrĭntr
Sŏrĭntr / សុរិន្ទ្រ (Surin) a1, p0 TH
Sŏrôtth Théani / សុរដ្ឋធានី (Surat Thani) a1, p0 TH
Sŏvônnâ Bŏrei / សុវណ្ណបុរី (Suphan Buri) a1, p0 TH
Srăh Bŏrei / ស្រះបុរី (Saraburi) a1, p0 TH
Srăh Kêv / ស្រះកែវ (Sa Kaeo) a1, p0 TH
Srê Kôngk / ស្រែគង្គ (Xékong) a1 LA
Srŏk Khleăng / ស្រុកឃ្លាំង p0, @1 VN > Khleăng
Sukéa, Preăh / ព្រះសូគា p0 VN > Bariĕ
Suŏrkô Khétt / សួគ៌ខេត្ត (Savannakhét) a1 LA
Sŭy'êt / ស៊ុយអែត (Sverige) a01 E : SE
Svay Tông / ស្វាយទង (Tri Tôn) a2 VN
Svœs / ស្វ៊ឺស (Schweiz, Suisse, Svizzera, Svizra) a01 E : CH
Syam Roăt / ស្យាមរដ្ឋ # a01 A : TH > Thai
Tak / តាក (Tak) a1, p0 TH
Thai / ថៃ (Prathet Thai) a01 A : TH
Thailângd / ថៃឡងដ៍ # a01 A : TH > Thai
Thakhék / ថាខេគ (Thakhèk) a2, p0, @1 LA
Thkuv / ថ្កូវ (Trà Cú) a2 VN
Thla, Stœ̆ng / ស្ទឹងថ្លា (Panlong Jiang, P., Lô) h4 A : CN, VN
Thum, Tônlé / ទន្លេធំ h4 A : CN, KH, LA, MM, TH, VN > Mékôngk
Tiĕnsin / តៀនស៊ីន (Tianjin) a1sh, p0 CN
Tœ̆k Kâk Khang Cheung, Môhasâmŭtr / មហាសមុទ្រទឹកកកខាងជើង (Arctic Ocean, océan Glacial Arctique) h0 A, E, N (CA, GL, NO, RU, US)
Tœ̆k Khmau / តឹកខ្មៅ (Cà Mau) p0, @1 VN
Tœ̆k Khmau, Chroŭy / ជ្រោយតឹកខ្មៅ (mũi Cà Mau) r21 VN
Tœ̆k Khmau, Khétt / ខេត្តតឹកខ្មៅ (Cà Mau) a1, r22 VN
Tŏngkœ̆ng / តុងកឹង (Bắc Bộ) r5 VN
Trál, Kaôh / កោះត្រល់ (Phú Quốc) r1 VN
Trâlach, Kaôh / កោះត្រឡាច (Quần Đảo Côn Sơn) r1" VN
Trang / ត្រាង (Trang) a1, p0 TH
Trat / ត្រាត (Trat) a1, p0 TH
Trei Kaôn Méas, Tâmbán / តំបន់ត្រីកោណមាស (Golden Triangle, triangle d'or, Sam Liam Thong Kham) r5 A : LA, MM, TH
Tuŏl Or Mĭnh / ទួលអូរមិញ (U Minh Thượng) p31 VN
Tuŏl Ta Moŭk / ទួលតាមោក (Thủ Dầu Một) p0, @1 VN
Tuŏran / តួរាន (Đà Nẵng) a11, p0 VN
Tuŏrki / តួរគី (Türkiye) a01 A, E : TR
Ubŏn / អ៊ូបុន a1, p0 TH > Ŭppâl Réach Théani
Ŭppâl Réach Théani / ឧប្បលរាជធានី (Ubon Ratchathani) a1, p0 TH
Ŭteăy / ឧទ័យ (Uthai Thani) a1, p0 TH
Ŭttâm Cheăy / ឧត្តមជ័យ (Oudômxai) a1 LA
Ŭttâr Dit / ឧត្តរឌីត (Uttaradit) a1, p0 TH
Ŭttâr Théani / ឧត្តរធានី (Udon Thani) a1, p0 TH
Véal Phleăng / វាលភ្លង់ (Phước Long) a2 VN
Véal Tum Néab, Tâmbán / តំបន់វាលទំនាប (Đồng Bằng Sông Cửu Long) r5 VN
Vĭchĕtr / វិចិត្រ (Phichit) a1, p0 TH
Viĕng Chănt / វៀងច័ន្ទន៍ (Viangchan) a1pr, p100 LA
Viĕng Chânt / វៀងចន្ទ a1pr, p100 LA > Viĕng Chănt
Viĕtnam / វៀតណាម (Việt Nam) a01 A : VN
Viĕtnam, Chhuksâmŭtr / ឈូកសមុទ្រវៀតណាម (Gulf of Tonkin, golfe du Tonkin, Beibu Wan, vịnh Bắc Bộ) h32 A (CN, VN)
Vĭnh / វិញ (Vinh) p0, @1 VN
Vĭsnŏloŭk / វិស្ណុលោក (Phitsanulok) a1, p0 TH
Vuháng / វូហង់ (Wuhan) p0, @1, @2 CN
Yala / យ៉ាឡា (Yala) a1, p0 TH
Yângtsé / យ៉ងត្សេ (Chang Jiang) h4 CN
Yaray / យ៉ារ៉ាយ (Giá Rai) a2 VN
Yiĕknam / យៀកណាម a01 A : VN > Viĕtnam
Yôsaôthôr / យសោធរ (Yasothon) a1, p0 TH
Yuŏn, Srŏk / ស្រុកយួន ^ a01 A : VN > Viĕtnam
# : 291