TAI-LÕÕ / TAI LÜ


Maailma kohanimede loend / World place names list from: KNAB
Āmelìgāa / ᦀᦵᧄᦟᦲᧉᦂᦱ (America, Amérique) r0 N, S
Anggīt / ᦁᧂᦂᦲᧆ (England) a1 GB
Bawsáan / ᦗᧁᦌᦱᧃᧈ (Baoshan) p0, @2, @3 CN
Bòezín / ᦵᦗᦲᧉᦋᦲᧃᧈ (Beijing) a1sh, p100 CN
Dâayàw / ᦎᦱᧈᦍᧁᧉ (Dayao) a3 CN
Dòegò / ᦵᦑᦲᧉᦷᦅᧉ (Deutschland) a01 E : DE
Fàalâng / ᦝᦱᧉᦜᧂᧈ (France) a01 E : FR
Fóeilìbín / ᦵᦝᧀᧈᦟᦲᧉᦗᦲᧃᧈ (Pilipinas, Philippines) a01, r1" A : PH
Gāew / ᦶᦂᧁ (Việt Nam) a01 A : VN
Gūngtip / ᦂᦳᧂᦒᦲᧇ (Krung Thep) p100 TH
Gwaangdúng / ᦨᦱᧂᦑᦳᧂᧈ (Guangdong) a1 CN
Hǒa, Moeng / ᦵᦙᦲᧂᦠᦸᧉ (Zhongguo) a01 A : CN
Kaainàan / ᦆᦻᦓᦱᧃᧉ (Hainan) a1 CN
Kōang, Nàm / ᦓᧄᧉᦃᦸᧂ (Mekong, Mékong) h4 A : CN, KH, LA, MM, TH, VN
Kòbòe / ᦷᧅᧉᦵᦗᦲᧉ (Hebei) a1 CN
Kòlàan / ᦷᧅᧉᦟᦱᧃᧉ (Nederland) a01 E : NL
Kònàan / ᦷᧅᧉᦓᦱᧃᧉ (Henan) a1 CN
Kùnàan / ᦆᦴᧉᦓᦱᧃᧉ (Hunan) a1 CN
Kwàangsáan / ᦩᦱᧂᧉᦌᦱᧃᧈ (Huangshan) o1" CN
Laaw / ᦟᦱᧁ (Lao) a01 A : LA
Langgāa / ᦟᧂᦂᦱ (Shrī Lańkā, Ilaṅkai) a01 A : LK
Maalàaisíyâa / ᦙᦱᦟᦻᧉᦌᦲᧈᦊᦱᧈ (Malaysia) a01 A : MY
Máan / ᦙᦱᧃᧈ (Myanmar) a01 A : MM
Moenglaa / ᦵᦙᦲᧂᦟᦱ (Simao) a3qu, p0, @2 CN
Moengsāe / ᦵᦙᦲᦇᦶᦉ (Kunming) p0, @1 CN
Moengyoang / ᦵᦙᦲᧂᦍᦸᧂ (Möng Yawng, Maingyaung) a2, p0 MM
Òegò / ᦵᦁᦲᧉᦷᦅᧉ (Rossija) a01 A, E : RU
Pu-oe / ᦘᦴᦵᦁᦲ (Pu'er) a2sh CN
Sáandóng / ᦌᦱᧃᧈᦷᦑᧂᧈ (Shandong) a1 CN
Sâangkaai / ᦉᦱᧂᧈᦆᦻ (Shanghai) a1sh, p0 CN
Sàangzáeng / ᦌᦱᧂᧉᦶᦋᧂᧈ (Chang Jiang) h4 CN
Sáansì / ᦌᦱᧃᧈᦌᦲᧉ (Shanxi) a1 CN
Saansí / ᦌᦱᧃᦌᦲᧈ (Shanxi) a1 CN
Sáenggaang / ᦶᦌᧂᧈᦅᦱᧂ (Hong Kong, Xianggang) a1sr CN (HK)
Sí-án / ᦌᦲᧈᦁᧃᧈ (Xi'an) p0, @1, @2 CN
Sīnggābō / ᦉᦲᧂᦂᦷᦔ (Singapore, Singapura, Xinjiapo, Chiṅkappūr) a01, p100 A : SG
Sùebbǐn, Bâahīnbâapāa / ᦔᦱᧈᦠᦲᧃᦔᦱᧈᦕᦱᦌᦹᧉᦢᦲᧃᧉ (Shilin) o1" CN
Sûesóan / ᦉᦹᧈᦌᦸᧃᧈ (Sichuan) a1 CN
Táen-áanmòen, Kông / ᦷᦃᧂᧈᦶᧆᧃᧈᦁᦱᧃᧈᦵᦙᦲᧃᧉ (Tian'anmen) u1 CN
Tai / ᦺᧆ (Prathet Thai) a01 A : TH
Tai, Moeng / ᦵᦙᦲᧂᦺᧆ a01 A : TH > Tai
Tai, Pādet / ᦕᦵᦑᧆᦺᧆ a01 A : TH > Tai
Taiwāan / ᦺᧆᦛᦱᧃ (Taiwan) a1 CN (TW)
Wanggôak / ᦞᧂᦂᦸᧅᧈ p100 TH > Gūngtip
Wengzāen / ᦵᧁᦇᦶᦈᧃ (Viangchan) a1pr, p100 LA
Yâen-gûn / ᦶᦊᧃᧈᦂᦳᧃᧈ (Yangôn) a2, p100 MM
Yènàan / ᦵᦍᧉᦓᦱᧃᧉ a01 A : VN > Gāew
Yíbûn / ᦍᦲᧈᦔᦳᧃᧈ (Nihon) a01 A : JP
Yîndû / ᦊᦲᧃᧈᦎᦴᧈ (Bhārat, B., India) a01 A : IN
Yìnnàan / ᦍᦲᧃᧉᦓᦱᧃᧉ (Yunnan) a1 CN
Yìnnàan Soen / ᦍᦲᧃᧉᦓᦱᧃᧉᦵᦌᦲᧃ a1 CN > Yìnnàan
Záengsí / ᦶᦋᧂᧈᦌᦲᧈ (Jiangxi) a1 CN
Zaenpuzâai / ᦶᦋᧃᦘᦴᦈᦻᧈ (Kâmpŭchéa) a01 A : KH
Zengdūng / ᦵᦋᧂᦎᦳᧂ (Kengtung, Kyaingdôn) a2, p0 MM
Zengmâi / ᦵᦋᦇᦺᦖᧈ (Chiang Mai) a1, p0 TH
Zīlin / ᦈᦲᦟᦲᧃ (Jilin) a1 CN
Zónggò / ᦷᦋᧂᧈᦷᦅᧉ a01 A : CN > Hǒa, Moeng
# : 51