TIIBETI / TIBETAN


Maailma kohanimede loend / World place names list from: KNAB
Alabo, Sati / ས་ཐི་ཨ་ལ་པོ a01 A : SAU > Sati Alabo
Alimata / ཨ་ལི་མ་ཐ (Almatı, Almaty) a11, p10 KZ
Amêriga / ཨ་མེ་རི་ཀ r0 N, S > Ari
Amiriga / ཨ་མི་རི་ཀ r0 N, S > Ari
Apiriga / ཨ་ཕི་རི་ཀ (Africa, Afrique) r0 F
Ari / ཨ་རི (America, Amérique) r0 N, S
Arlabê, Shati / ཧྲ་ཐི་ཨར་ལ་སྤེ a01 A : SAU > Sati Alabo
Asiya / ཨ་སི་ཡ r0 A > Xarling
Baibo / བལ་པོ # a01 A : NP > Baiyü
Baikar Co / པས་ཁར་མཚོ (Bajkal, Bajgal nuur) h2 RU
Baimagacai / པད་མ་དགའ་ཚལ (Pemagatshel) p0 BT
Baingog / པན་ཀོག (Krung Thep) p100 TH
Baiyü / བལ་ཡུལ (Nepāl) a01 A : NP
Bali / པ་ལི (Paris) a2, p100 FR
Balung / འབའ་ལུང (Weixi) a3zz CN
Barma / འབར་མ ^ (Myanmar) a01 A : MM
Batana / པ་ཐ་ན (Patna, Paṭnā, Patna) a2, p0 IN
Bayan Hui a3zz CN > Payain
Bayen a3zz CN > Payain
Bêjing / པེ་ཅིང (Beijing) a1sh, p100 CN
Bênlêkar / སྤེན་ལེའི་མཁར (Hezheng) a3 CN
Bêr Co / སྤེར་མཚོ (Buir Nur, Bujr nuur) h2 A : CN, MN
Bingai Cokug / པིན་འགལ་མཚོ་ཁུག (Bay of Bengal, Golfe du Bengale, Baṅgopsāgar, Bańgāl kī khāṙī, Bin-gala Pinlè-aw) h32 A (BD, IN, MM)
Bogra / པོག་ར (Pokharā) p0 NP
Bungtangdêqên / སྤུང་ཐང་བདེ་ཆེན (Punakha) p0 BT
Caindam / ཚད་འདམ f31 CN > Candam
Candam / ཚྭ་འདམ (Qaidam Pendi, Qaidam, Chaidamu Pendi) f31 CN
Candamqên / ཚྭ་འདམ་ཆེན (Da Qaidam, Ih Qaidam) p0, @3 CN
Candamqung / ཚྭ་འདམ་ཆུང (Xiao Qaidam, X., Baga Qaidam) p0 CN
Candam Tangxing / ཚྭ་འདམ་ཐང་གཞིང f31 CN > Candam
Candam Xingsa / ཚྭ་འདམ་གཞིངས་ས f31 CN > Candam
Chabqi / ཁྲབ་ཆིས a2, p0 JP > Changqi
Champug / གྲམ་ཕུག (Damphu) p0 BT
Changqi / ཁྲང་ཆིས (Nagasaki) a2, p0 JP
Chocang / གྲོ་ཚང (Ledu) a3 CN
Chocang / གྲོ་ཚང (Nianbai) p0, @3 CN
Chodo / ཁྲོ་རྡོ (Chodo) p0 IN
Chugu / གྲུ་གུ (Kangle) a3 CN
Co / མཚོ a1 CN > Co’ngoin
Cokakü / མཚོ་ཁ་ཁུལ a1 CN > Co’ngoin
Co’ngoin / མཚོ་སྔོན (Qinghai) a1 CN
Co’ngoin Xingqên / མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན a1 CN > Co’ngoin
Coxar / མཚོ་ཤར (Haidong) a2 CN
Dabain / ཏ་པན (Ōsaka) a2, p0 JP
Dali / ཏ་ལི (Tāli) p0 IN
Dawang / རྟ་ཝང (Tawang) a2, p0 IN
Dêrlênka / གཏེར་ལེན་ཁ (Delingha) p0, @2, @3 CN
Dhirang / དྷི་རང (Dirāng) p0 IN
Dili (Nga Qu) / ལྡི་ལི་བྲྔ་ཆུ h4 A : CN, KH, LA, MM, TH, VN > Mêkong
Dirang Zong / རྡི་རང་རྫོང p0 IN > Dhirang
Dojêling / རྡོ་རྗེ་གླིང (Darjeeling, Dārjiliń, Darjeeling) a2, p0 IN
Donggor / སྟོང་སྐོར (Huangyuan) a3 CN
Donggor / སྟོང་སྐོར (Huangyuan) p0, @3 CN
Dongqom / སྡོང་ཁྲོམ (Dangchang) a3 CN
Dongthrom a3 CN > Dongqom
Dowi Salar, Yadzi- a3zz CN > Yazi
Drotsang a3 CN > Chocang
Drugu a3 CN > Chugu
Dulain / ཏུའུ་ལན (Dulan) a3 CN
Dungjin / ཏུང་ཅིན a2, p100 JP > Dungjing
Dungjing / ཏུང་ཅིང (Tōkyō) a2, p100 JP
Dungxang / ཏུང་ཤང (Dongxiangzu Zizhixian) a3 CN
Dungzing Waincokag / ཏུང་རྩིང་དབན་མཚོ་ཁག (Gulf of Tonkin, Golfe du Tonkin, Beibu Wan, vịnh Bắc Bộ) h32 A (CN, VN)
Durgi (Gyaikab) / ཏུར་ཀི་རྒྱལ་ཁབ a01 A, E : TR > Turgê
Durgisitain, Xar / ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན a1zz CN > Xinjang Yugur Ranggyongjong
Êling, Xar / ཤར་ཨེ་གླིང r0 A > Xar Êling
Êling, Xarlhoi / ཤར་ལྷོའི་ཨེ་གླིང r0 A > Xarlhoi Êling
Êxar, Ü / དབུས་ཨེ་ཤར r0 A : KG, KZ, TJ, TM, UZ > Ü Êxar
Êxêya / ཨེ་ཤེ་ཡ r0 A > Xarling
Êxiya / ཨེ་ཤི་ཡ r0 A > Xarling
Gabur / ཀ་པུར (Kābul, Kābol) p100 AF
Gadamaindu / ཀ་ཏ་མན་ཏུ p100 NP > Yambu
Gainsu / ཀན་སུའུ (Gansu) a1 CN
Galiguda / ཀ་ལི་ཀུ་ཏ (Kolkata, Kalkātā, Kolkata) a2, p0 IN
Gamalog / བཀའ་མ་ལོག (Minhe) a3zz CN
Gamalog / བཀའ་མ་ལོག (Shangchuankou) p0, @3 CN
Gangchhendsönga o1 NP > Kangqênzoi’nga
Gangdog / སྒང་ཏོག (Gangtok, Gāńtok, Gangtok) p0, @1, @2 IN
Gaqu / ཀ་ཆུ (Linxia) a3 CN
Gaqukar / ཀ་ཆུ་མཁར (Linxia) a3sh CN
Gaqukar / ཀ་ཆུ་མཁར (Linxia) p0, @3 CN
Garaqi / ཀ་ར་ཆི (Karāchī, Karachi) p0 PK
Garmo / དཀར་མོ (Golmud) a3sh CN
Gaximir / ཀ་ཤི་མིར r5 A : IN, PK > Kaqêyü
Gêlêgpug / དགེ་ལེགས་ཕུག (Gelephu) p0 BT
Goinlung / དགོན་ལུང (Huzhu) a3zz CN
Goinlung / དགོན་ལུང (Weiyuan) p0, @3 CN
Gönlung a3zz CN > Goinlung
Gonlung a3zz CN > Goinlung
Gormo a3sh CN > Garmo
Gugakar / སྐུ་ཀ་མཁར (Guanghe) a3 CN
Gugakar / སྐུ་ཀ་མཁར (Guanghe) p0, @3 CN
Gyagar / རྒྱ་གར (Bhārat, B., India) a01 A : IN
Gyagar Gyamco / རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོ (Indian Ocean, Océan Indien) h0 A, F, O (AQ, Atl)
Gyaiboikab / རྒྱལ་པོའི་ཁབ (Rajgir, R.) p0 IN
Gyanag / རྒྱ་ནག (Zhongguo) a01 A : CN
Gyasêr / རྒྱ་སེར a01 A, E : RU > Urusu
Haxinzhoin / ཧྭ་ཤིན་ཀྲོན (Washington) p100 US
Himalaya / ཧི་མ་ལ་ཡ o1" A : BT, CN, IN, NP, PK > Kangbaidê
Hindu / ཧིན་རྡུ a01 A : IN > Gyagar
Hirigisi Co / ཧི་རི་ཀི་སི་མཚོ (Hjargas) h2 MN
Hobusugü Co / ཧོ་པུ་སུ་ཀུལ་མཚོ (Hövsgöl) h2 MN
Hodain / ཧོ་ཏན (Hotan) a2, p0 CN
Hohasê Co / ཧོ་ཧ་སེ་མཚོ (Hoh Sai Hu, Hoh Sai, Kusai Hu) h2 CN
Hohoxili Co / ཧོ་ཧོ་ཞི་ལི་མཚོ (Hoh Xil Hu, Hoh Xil, Kekexili Hu) h2 CN
Holu / ཧོ་ལུ (Hà Nội) a11, p100 VN
Huhohaotê / ཧུ་ཧོ་ཧའོ་ཐེ p0 CN > Kar Ngoin
Inglain / ཨིང་ལན (England) a1 GB
Isirayi / ཨི་སི་ར་ཡིལ a01 A : IL > Yisirêla
Jabain / རྗ་པན (Nihon) a01 A : JP
Jarmain / འཇར་མན (Deutschland) a01 E : DE
Jinggo / དབྱིང་གོ a1 GB > Inglain
Jisêlê / དབྱི་སེ་ལེ a01 A : IL > Yisirêla
Kachu a3 CN > Gaqu
Kachu Khar a3sh CN > Gaqukar
Kamalog a3zz CN > Gamalog
Kamalok a3zz CN > Gamalog
Kambaza / ཁམ་པ་ཛ (Kâmpŭchéa) a01 A : KH
Kammazhilong / ཁམ་མ་ཀྲི་ལོང (Kachin Pyinè, K., Jinghpaw Mungdan) a1py MM
Kangbaidê / གངས་པའི་སྡེ (Himalayas, Himalaya) o1" A : BT, CN, IN, NP, PK
Kangjainzoi’nga / གངས་ཅན་མཛོད་ལྔ o1 NP > Kangqênzoi’nga
Kangqênzoi’nga / གངས་ཆེན་མཛོད་ལྔ (Kanchenjunga) o1 NP
Kaqêyü / ཁ་ཆེ་ཡུལ (Kashmir, Kashmīr, K.) r5 A : IN, PK
Karakorum Rigyü / ཁ་ར་ཁོ་རུམ་རི་རྒྱུད (Karakorum Shan, Karakoram, Kalakunlun Shan, Qarākoram, Koh-i Qarāquram) o1" A : CN, IN, PK
Kar Ngoin / མཁར་སྔོན (Hôhhot) p0 CN
Kashigar / ཁ་ཧྲི་གར (Kaxgar, Kashi) a2, p0 CN
Komoi / ཁོ་མོལ (Kumul, Hami) a2, p0 CN
Kormo / གོར་མོ a3sh CN > Garmo
Kormo / གོར་མོ (Golmud) p0, @3 CN
Koxikar / ཁོ་ཞི་ཁར a2, p0 CN > Kashigar
Kuka Khar a3 CN > Gugakar
Kumbum a3 CN > Rusar
Kunula / ཁུ་ནུ་ལ o1" CN > Kunu Rigyü
Kunu Rigyü / ཁུ་ནུ་རི་རྒྱུད (Kunlun) o1" CN
Kyagrum Lingchain / འཁྱགས་རུམ་གླིང་ཕྲན (Ísland) a01, r1 E : IS
Langga / ལངཀ (Sri Lanka, Shrī Lańkā, Ilaṅkai) a01 A : LK
Langqên Kanbab / གླང་ཆེན་ཁ་འབབ (Sutlej) h4 A : CN, IN, PK
Langqên Zangbo / གླང་ཆེན་གཙང་པོ h4 A : CN, IN, PK > Langqên Kanbab
Laukêno / ལའུ་ཁེ་ནོ (Lucknow, Lakhnaū, Lucknow) a2, p0 IN
Lêngdonglêcom / གླེང་སྟོང་གླེ་ཚོམ (Kuril’skie ostrova) r1" RU
Lenghu / ལེང་ཧུའུ (Lenghu) a3 CN
Lhaidang / ལྷས་འདང (Lhedang) p0 BT
Lhotailing / ལྷོ་མཐའི་གླིང (Antarctica, Antarctique) r0 AQ
Lhünzê / ལྷུན་རྩེ (Lhuentse) p0 BT
Lingxi / གླིང་གཞི (Lingzhi) p0 BT
Lisibong / ལི་སི་པོང (Lisboa) a1, p100 PT
Lob Co / ལོབ་མཚོ (Lop Nur) h2 CN
Loindain / ལོན་དན p100 GB > Lündung
Lündung / ལུན་ཏུང (London) p100 GB
Malaya / མ་ལ་ཡ o1" A : BT, CN, IN, NP, PK > Kangbaidê
Malêya / མ་ལེ་ཡ (Melayu) r5 MY
Mangjur / མང་ཇུར (Dongbei) r3, r5 CN
Mangnai / མང་ནའེ (Mangnai) a3 CN
Maowün / མའོ་ཝུན (Maowen) a3zz CN
Marbo, Co / མཚོ་དམར་པོ (Red Sea, Mer Rouge, Al-Baḩr al-Aḩmar, Yam-Suf) h1 A, F (EG, ER, IL, JO, SAU, SD, YE)
Marbo, Gyamco / རྒྱ་མཚོ་དམར་པོ h1 A, F (EG, ER, IL, JO, SAU, SD, YE) > Marbo, Co
Marbo Qu / དམར་པོ་ཆུ (Yuan Jiang, Y., Hồng Hà) h4 A : CN, VN
Mêkong / མེ་ཁོང (Mekong, Mékong) h4 A : CN, KH, LA, MM, TH, VN
Mêling / མེ་གླིང r0 N, S > Ari
Meri / རྨེ་རི (Min Xian) a3 CN
Monggar / མོང་སྒར (Mongar) p0 BT
Monggoi / མོང་གོལ (Mongol Uls) a01 A : MN
Naglung / ནག་ལུང (Lunana) p0 BT
Nagormo a3sh CN > Garmo
Namdê Gomoqê / གནམ་བདེ་སྒོ་མོ་ཆེ (Tian’anmen) u1 CN
Namgyailing / རྣམ་རྒྱལ་གླིང (Ha) p0 BT
Nam Ri / གནམ་རི (Tian Shan, Ala-Too) o1" A : CN, KG
Nang Sog / ནང་སོག (Nei Monggol, Dotod Monggol, Nei Monggol) a1zz CN
Nang Sogdang / ནང་སོག་དང a1zz CN > Nang Sog
Nang Sog Ranggyongjong / ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས a1zz CN > Nang Sog
Nêbala / ནེ་པ་ལ a01 A : NP > Baiyü
Ngoinbo, Co / མཚོ་སྔོན་པོ (Qinghai Hu) h2 CN
Nub Gyamco / ནུབ་རྒྱ་མཚོ h0 E, F, N, S (Atl) > Nubgyi Gyamco
Nubgyi Gyamco / ནུབ་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ (Atlantic Ocean, Océan Atlantique) h0 E, F, N, S (Atl)
Nyêxar / ཉེ་ཤར (Middle East, Proche-Orient) r0 A, F
Nyihong / ཉི་ཧོང a01 A : JP > Jabain
Obo / ཨོ་པོ (Obo, E.) p0 CN
Odaliya / ཨོ་ཏ་ལི་ཡ (Australia) a01 O : AU
Paigo / བཻ་མགོ (Weiyuan) a3 CN
Paiqênkar / བཻ་ཆེན་མཁར (Dingxi) p0 CN
Parainsi / ཕ་རན་སི (France) a01 E : FR
Payain / བ་ཡན (Hualong) a3zz CN
Payain / བ་ཡན (Bayan) p0, @3 CN
Penlei Khar a3 CN > Bênlêkar
Püncogling / ཕུན་ཚོགས་གླིང (Phuentsholing) p0 BT
Putoya / ཕུ་ཐོ་ཡ (Portugal) a01 E : PT
Qagar / བྱ་དཀར (Jakar) p0 BT
Qainpuzhe / ཇན་ཕུ་ཀྲེ a01 A : KH > Kambaza
Qiling / ཕྱི་གླིང r0 E > Yurob
Qi Sog / ཕྱི་སོག ^ a01 A : MN > Monggoi
Qoikorrabdain / ཆོས་འཁོར་རབ་བྲྟན (Trongsa) p0 BT
Quka / ཆུ་ཁ (Chhukha) p0 BT
Qumakar / ཆུ་མ་མཁར (Longxi) a3 CN
Raingung / རན་གུང (Yangôn) a2, p100 MM
Ri / རི a01 A : JP > Jabain
Ribin / རི་པིན a01 A : JP > Jabain
Ribün / རི་པུན a01 A : JP > Jabain
Rinbung / རིན་སྤུངས (Paro) p0 BT
Roidên / རོས་ཏེན (Sverige) a01 E : SE
Roisi / རོས་སི (Schweiz, Suisse, Svizzera, Svizra) a01 E : CH
Rusar / རུ་གསར (Huangzhong) a3 CN
Rusar / རུ་གསར (Lushar) p0, @3 CN
#Rusu Jitün’gyaikab / རུ་སུ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ (Sovetskij Sojuz) a01 A, E
Sagdêng / བསགས་སྟེང (Sakteng) p0 BT
Sahaling / ས་ཧ་ལིང (Sahalin) r1 RU
Samchubjongkar / བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར (Samdrup Jongkhar) p0 BT
Satam / ས་ཐམ (Lijiang) a3zz CN
Satham a3zz CN > Satam
Sati Alabo / ས་ཐི་ཨ་ལ་པོ (As-Su‘ūdīyah) a01 A : SAU
Sa’ü Gyamco / ས་དབུས་རྒྱ་མཚོ (Mediterranean Sea, Méditerranée) h1 A, E, F (AL, CY, DZ, EG, ES, FR, GR, IT, LB, MA, MT, PS, SY, TN, TR)
Sêmnyi / སེམས་ཉིད (Menyuan) a3zz CN
Sêmnyi / སེམས་ཉིད (Haomen) p0, @2, @3 CN
Sênggala / སེང་ག་ལ ^ a01 A : LK > Langga
Sêr / སེར (Xireg) p0, @3 CN
Sêrbo, Gyamco / རྒྱ་མཚོ་སེར་པོ (Yellow Sea, Mer Jaune, Huang Hai, Sŏ-hae) h1 A (CN, KP, KR)
Serkhog a3zz CN > Sêrkog
Serkhok a3zz CN > Sêrkog
Sêrkog / གསེར་ཁོག (Datong) a3zz CN
Sêrkog / གསེར་ཁོག (Qiaotou) p0, @3 CN
Shati Arlabê / ཧྲ་ཐི་ཨར་ལ་སྤེ a01 A : SAU > Sati Alabo
Shingkün a3 CN > Xinggün
Sichoin Xingqên / ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན (Sichuan) a1 CN
Siling / ཟི་ལིང (Xining) p0, @1 CN
Singboiyü / སྲིང་པོའི་ཡུལ a01 A : LK > Langga
Södrong a3 CN > Soizhong
Sog, Nang / ནང་སོག a1zz CN > Nang Sog
Sog, Qi / ཕྱི་སོག ^ a01 A : MN > Monggoi
Sogdang, Nang / ནང་སོག་དང a1zz CN > Nang Sog
Sog Ranggyongjong / སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས a1zz CN > Nang Sog
Sog Ranggyongjong, Nang / ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས a1zz CN > Nang Sog
Sogyü / སོག་ཡུལ a01 A : MN > Monggoi
Soizhong / ཟོད་གྲོང (Wudu) a3 CN
Suwêyê Jicogringlug Jitün’gyaikab Nazhêgyi’gyaikab / སུའུ་ཝེ་ཡེད་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་མནའ > Rusu Jitün’gyaikab
Tadar Cokag / ད་དར་མཚོ་ཁག h31 RU > Tataar Cogag
Taigo / ཐའེ་གོ (Prathet Thai) a01 A : TH
Tajikisidain / ཐ་ཇི་ཁི་སི་ཏན (Tojikiston) a01 A : TJ
Targar / དར་དཀར (Dagana) p0 BT
Tashikain / ཐ་ཧྲི་ཁན (Toshkent) a11, p100 UZ
Tataar Cogag / ཐ་ཐ་ཨར་མཚོ་འགག (Tatarskij proliv) h31 RU
Têpingyang / ཐེ་ཕིང་ཡང h0 A, N, O, S (AQ, Pac) > Xidê Gyamco
Tili / དིལ་ལི (Delhi, Dillī, Delhi) a1te IN
Timpug / ཐིམ་ཕུག (Thimphu) p100 BT
Tongkor a3 CN > Donggor
Tsongkha Khar a3 CN > Zongkakar
Tsongkhakhar a3 CN > Zongkakar
Tsoshar a2 CN > Coxar
Tulan a3 CN > Dulain
Turbain / ཐུར་པན (Turpan) a2, p0 CN
Turgê / ཐུར་ཀེས (Türkiye) a01 A, E : TR
Turji / ཐུར་ཅི a01 A, E : TR > Turgê
Ü Êxar / དབུས་ཨེ་ཤར (Central Asia, Asie centrale) r0 A : KG, KZ, TJ, TM, UZ
Ulain’ula Co / ཨུ་ལན་ཨུ་ལ་མཚོ (Ulan Ul Hu, Ulan Ul, Wulanwula Hu) h2 CN
Urumuqi / ཨུ་རུ་མུ་ཆི (Ürümqi) a2sh, p0 CN
Urusu / ཨུ་རུ་སུ (Rossija) a01 A, E : RU
Wainlung / དབན་ལུང (Bandung) p0 ID
Wangdüpochang / དབང་འདུས་ཕོ་བྲང (Wangdue Phodrang) p0 BT
Waranasi / ཝ་ར་ནཱ་སི (Varanasi, Vārāṇasī, Varanasi) a2, p0 IN
Wulan / ཝུ་ལཱན (Ulan) a3 CN
Wurumuqi / ཝུ་རུ་མུ་ཆི a2sh, p0 CN > Urumuqi
Xaigang / གཞལ་སྒང (Zhemgang) p0 BT
Xanggang / ཤང་ཀང (Xianggang, Hong Kong) a1sr CN
Xar Durgisitain / ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན a1zz CN > Xinjang Yugur Ranggyongjong
Xar Êling / ཤར་ཨེ་གླིང (East Asia) r0 A
Xarlhoi Êling / ཤར་ལྷོའི་ཨེ་གླིང (South East Asia) r0 A
Xarling / ཤར་གླིང (Asia, Asie) r0 A
Xar Yoling / ཤར་ཡོ་གླིང (Eastern Europe) r0 E
Xashi / ཤ་ཧྲི a2, p0 CN > Kashigar
Xidê Gyamco / ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ (Pacific Ocean, Océan Pacifique) h0 A, N, O, S (AQ, Pac)
Xijin / ཤིས་ཅིན (Singing) p0 IN
Xijing’ulain Co / ཞི་ཅིང་ཨུ་ལན་མཚོ (Xijir Ulan Hu, Xijir Ulan, Xijinwulan Hu) h2 CN
Xi’ngain / ཤིས་རྔན p0, @1 CN > Siling
Xinggün / ཤིང་ཀུན (Lintao) a3 CN
Xinjang Yugur Ranggyongjong / ཞིན་ཅང་ཡུ་གུར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས (Xinjiang, Xinjang, Xinjiang) a1zz CN
Yadzi a3zz CN > Yazi
Yadzi-Dowi Salar a3zz CN > Yazi
Yaling / ཡ་གླིང r0 A > Xarling
Yambu / ཡམ་བུ (Kāṭhmāḍauṁ) p100 NP
Yazi / ཡ་རྫི (Xunhua) a3zz CN
Yazi / ཡ་རྫི (Jishi) p0, @3 CN
Yisirêla / ཡི་ཟི་རེ་ལ (Yisra’él, Isrā’īl) a01 A : IL
Yoling / ཡོ་གླིང r0 E > Yurob
Yoling, Xar / ཤར་ཡོ་གླིང r0 E > Xar Yoling
Yoling Xar / ཡོ་གླིང་ཤར r0 E > Xar Yoling
Yügainnyin / ཡུལ་རྒན་ཉིན (Henan) a3zz CN
Yügainnyin / ཡུལ་རྒན་ཉིན (Yegainnyin) p0, @3 CN
Yulgan-Sogpo a3zz CN > Yügainnyin
Yülgennyin a3zz CN > Yügainnyin
Yumbu / ཡུམ་བུ p100 NP > Yambu
Yünnain Xingqên / ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན (Yunnan) a1 CN
Yurob / ཡུ་རོབ (Europe, E.) r0 E
Zambaga / ཙམ་པ་ཀ (Champānagar, C.) p0 IN
Zamling Lhotai Kyagling / འཛམ་གླིང་ལྷོ་མཐའི་ཁྱགས་གླིང r0 AQ > Lhotailing
Zamlingzêtog / འཛམ་གླིང་རྩེ་ཐོག (Pamirs, Pamir, Pāmīr, Pamir, Pomir) o1" A : AF, CN, TJ
Zhagnagjang / འབྲག་ནག་གཅང (Heilong Jiang, Amur) h4 A : CN, RU
Zhag’yü / འབྲག་ཡུལ a01 A : BT > Zhug’yü
Zhaijong / འབྲས་ལྗོངས (Sikkim, S., Sikkim) a1 IN
Zhakarda / ཊ་ཁར་ཏ (Jakarta) p100 ID
Zhawa / ཊ་ཝ (Jawa) r1 ID
Zhaxigang / བཀྲ་ཤིས་སྒང (Trashigang) p0 BT
Zhaxijangzê / བཀྲ་ཤིས་དབྱང་རྩེ (Trashi Yangtse) p0 BT
Zhaxitongmoin / བཀྲ་ཤིས་མཐོང་སྨོན (Gasa) p0 BT
Zhi Qu / འབྲི་ཆུ (Chang Jiang) h4 CN
Zhug’yü / འབྲུག་ཡུལ (Drukyuel) a01 A : BT
Zhunggo / ཀྲུང་གོ a01 A : CN > Gyanag
Zhunggo Mimang Jitün’gyaikab / ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ a01 A : CN > Gyanag
Zongkakar / ཙོང་ཁ་མཁར (Ping’an) a3 CN
Zongkakar / ཙོང་ཁ་མཁར (Ping’an) p0, @3 CN
# : 197