KULTUURI- JA KIRJANDUSTEOORIA TÖÖRÜHM
  Töörühm

  Kontakt
 kultuuriteooria
      [ät]gmail.com
EPP ANNUS
Olulisemad teaduspublikatsioonidMonograafiad


Raamatud

 • Epp Annus (toim), Coloniality, Nationality, Modernity: A Postcolonial View on Baltic Cultures under Soviet Rule. London and New York: Routledge, 2018, 148 lk.
 • Epp Annus (toim), 20. sajandi mõttevoolud. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009.
 • Epp Annus, Luule Epner, Mart Velsker, Uuem eesti kirjandus: gümnaasiumi kirjandusõpik. Tallinn: Koolibri, 2006.
 • Epp Annus, Luule Epner, Ele Süvalep, 20. sajandi I poole eesti kirjandus: gümnaasiumi kirjandusõpik. Tallinn: Koolibri, 2006.
 • Arne Merilai, Anneli Saro, Epp Annus, Poeetika: gümnaasiumiõpik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2003. [2. trükk: 2007, 3. trükk: 2011.]
 • Epp Annus, Luule Epner, Ants Järv, Sirje Olesk, Ele Süvalep, Mart Velsker, Eesti kirjanduslugu. Tallinn: Koolibri, 2001.
 • Epp Annus, Rein Undusk, Klassika ja narratiivsus: Tammsaarest Kangroni. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 1997.

Artiklid

 • Epp Annus, Afekt, koloniaalsus, rahvuslus ja kultuuriuuringud. - Keel ja Kirjandus, kd 61, nr 1-2, 2018, lk 7-10.
 • Epp Annus, Marijan Bobinac, Dirk Goettsche, Iulia-Karin Patrut, Europäischer Binnenkolonialismus in interdisziplinärer Perspektive. - Dirk Göttsche, Axel Dunker, Gabriele Dürbeck (toim), Handbuch Postkolonialismus und Literatur. Metzler, 2017, lk 87-96.
 • Between Arts and Politics: A Postcolonial View on Baltic Cultures of the Soviet era. - Journal of Baltic Studies, kd 47, nr 1, 2016, lk 1-13.
 • The Ghost of Essentialism and the Trap of Binarism: Six Theses on the Soviet Empire. - Nationalities Papers, kd 43, nr 4, 2015, lk 595-614.
 • Afekt, kunst, ideoloogia. Aeglase teooria manifest. - Vikerkaar, nr 3, 2015, lk 66-74.
 • Footsteps and Gazes: Mati Unt's Mustamäe. - Igor Pilshchikov (toim), Urban Semiotics: The City as a Cultural-Historical Phenomenon. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2015, lk 65-87.
 • Layers of Colonial Rule in the Baltics: Nation-Building, the Soviet rule and the Affectivity of a Nation. - Dirk Goettsche, Axel Dunker (toim), (Post-)Colonialism Across Europe. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2014, lk 359-384.
 • Love and the Image in Nancy and Lacan. - Kunstiteaduslikke Uurimusi, kd 22, nr 1-2, 2013, lk 167-182.
 • Afektiivne pööre humanitaarteadustes. - Methis. Studia humaniora Estonica, nr 12, 2013, lk 173-177.
 • Epp Annus, Piret Peiker, Liina Lukas, Colonial Regimes in the Baltic States. - Interlitteraria, kd 18, nr 2, 2013, lk 545-554.
 • The Problem of Soviet Colonialism in the Baltics. - Journal of Baltic Studies, kd 43, nr 1, 2012, lk 21-45.
 • The Conditions of Soviet Colonialism. - Interlitteraria, kd 16, nr 2, 2011, lk 441-450.
 • Postkolonialismi pealetung post-sovetoloogias: kas paradigmamuutuse künnisel?. - Methis. Studia humaniora Estonica, nr 7, 2011, lk 10-25.
 • Mehis Heinsaar ja kirjanduse allikad. Üleastuvast ja isevoogavast kirjandusest. - Keel ja Kirjandus, nr 10, 2010, lk 713-725.
 • Argiilma poeetika ja pidulik elu. - Methis. Studia humaniora Estonica, nr 4, 2009, lk 134-144.
 • Kirjandus ja muu: mõjuuuringutest 21. sajandi perspektiivilt. - Looming, nr 10, 2009, lk 1426-1436.
 • Epp Annus, Piret Peiker, Homi K. Bhabha. - Epp Annus (toim), 20. sajandi mõttevoolud. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009, lk 919-931.
 • Modernsuse filosoofiad. - Epp Annus (toim), 20. sajandi mõttevoolud. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009, lk 9-28.
 • Movements of Thought in the Twentieth Century. - Epp Annus (toim), 20. sajandi mõttevoolud. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009, lk 933-947.
 • Saateks: Mati Unt ja küsimus keskmest. - Mati Unt, Kogutud teosed. Tartu: Hermes, 2009, lk 339-346.
 • Asuandmisest, Mustamäest ja "Sügisballist". - Looming, nr 9, 2008, lk 1405-1413.
 • Postkolonialismist sotskolonialismini. - Vikerkaar, nr 3, 2007, lk 64-76.
 • Epp Annus, Luule Epner, Jüri Talvet, Shifting Ideologies in Estonia´s Literary Histories, Textbooks, and Anthologies. - Marcel Cornis-Pope, John Neubauer (toim), History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Vol. III: The Making and Remaking of Literary Institutions. John Benjamins Press, 2007, lk 355-358.
 • Hea ilus valu: Nikolai Baturini estetiseeritud kannatused. - Keel ja Kirjandus, nr 10, 2006, lk 863-874.
 • Madis Kõiv aja ja ruumi vahel. - Keel ja Kirjandus, nr 4, 2006, lk 324-326.
 • Jalajäljed ja pilgud: Mati Undi Mustamäe. - Looming, nr 1, 2006, lk 112-123.
 • Noorte püüded ja rõõmus ajalugu: Gustav Suits ja Friedrich Nietzsche. - Keel ja Kirjandus, nr 7, 2005, lk 526-534.
 • Eetilised hoiakud A. H. Tammaare romaanis „Tõde ja õigus“. - Vikerkaar, nr 1-2, 2005, lk 138-145.
 • Jüri Ehlvest eesti kirjandust tegemas – hobusega eikusagilt. - Looming, no 4, 2005, lk 25-36.
 • Hullus ja surmaiha: Jaan Krossi Keisri hull ja Sophoklese Antigone. - Eneken Laanes (toim), Metamorfiline Kross: sissevaateid Jaan Krossi loomingusse. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2005, lk 87-101.
 • Puhas vaim ning tema luud ja veri: Lydia Koidula ja Mati Unt. - Maie Kalda, Virve Sarapik (toim), Kohanevad tekstid. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005, lk 26-43.
 • Epp Annus, Robert Hughes, Reversals of the postmodern and the late Soviet simulacrum in the Baltic Countries - with exemplifications from Estonian literature. - Marcel Cornis-Pope, John Neubauer (toim), History of the Literary Cultures of East Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th centuries. Amsterdam: John Benjamin Press, 2004, lk 54-65.
 • „Tõe ja õiguse“ lõppköide: tagasivaated ja kokkuvõtted. (Järelsõna). - A. H. Tammsaare, Tõde ja õigus V. Tallinn: Avita, 2004.
 • Virolainen proosa 1990-luvun kirjallisuudessa. - Liisa Saariluoma, Tarja Pakarinen, Piret Kruuspere (toim), Viron kirjallisuus vuosituhannen vaihteessa, postmodernia ja modernia. Helsinki: Suomen Kirjallisuuden Seura, 2003, lk 65-84.
 • Igavikku ajaks vermides: Madis Kõivu mälu-uuringud. - Maris Balbat, Piret Kruuspere (toim), Madis Kõivu mõttelistes maailmades. Tallinn: Eesti Näitemänguagentuur, 2003, lk 53-71.
 • Homi Bhabha ja eesti lugeja. - Vikerkaar, nr 4-5, 2003, lk 135-141.
 • Romaani ratsionaalsusest ja epifaania ülevusest. - Vikerkaar, nr 7-8, 2003, lk 159-165.
 • Kubjas ja korporant: armastusest ja rahvuslikust moraalist. - Looming, nr 4, 2002, lk 576-587.
 • Narratiivi ajalisus. - Rein Veidemann (toim), Aeg ja kirjandus: artikleid aja kategooria käsitlusest, kasutamisest ja toimimisest tekstides. Studia litteraria Estonica, kd 4, 2002, lk 37-54.
 • Kirjutus surma piiridel: Michel Foucault. - Vikerkaar, nr 1, 2002, lk 70-78.
 • Mythical and Modern in the Imagination of National Narrative. - Jeff Bernard, Gloria Withalm (toim), Mythen, Riten, Simulakra. Semiotische Perspektiven / Myths, Rites, Simulacra. Semiotic Viewpoints. Wien: OeGS, 2002.
 • Rahvus - unustamine või mäletamine?. - Kultuur ja mälu. Studia ethnologica Tartuensia, kd 4, 2001, lk 143-161.
 • Kiigelaual müütilise ja modernse vahel: rahvusest, mütoloogiast ja Kristjan Jaak Petersoni kuuest. - Looming, nr 3, 2001, lk 397-408.
 • Kirjutamine ja surm: Ervin Õunapuu ja teised. - Looming, nr 5, 2001, lk 743-749.
 • Modernistinen pakolaisahdistus ja "Hingede öö". - Kerberos, nr 4, 2001, lk 10-11.
 • Kirjanduskaanon ja rahvuslik identiteet. - Keel ja Kirjandus, nr 1, 2000, lk 10-17.
 • National mythology: past and present. - Interlitteraria, kd 5, 2000, lk 115-130.
 • Postmodernism kui hilissotsialismi kultuuriloogika. - Keel ja Kirjandus, nr 11, 2000, lk 769-780.
 • Postmodernism 1960. aastate eesti kirjanduses. - Luule Epner, Pekka Lilja (toim), Taasleitud aeg: Eesti ja soome kirjanduse muutumine 1950.-1960. aastatel = Kadonneen ajan arvoitus: Viron ja Suomen kirjallisuuden muuttuminen 1950- ja 1960-luvulla. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2000, lk 60-72.
 • Proosast. - Looming, nr 9, 2000, lk 1354-1362.
 • Üks kask meil kasvas aias: Jüri Ehlvest - traagiline looduskirjanik. - Vikerkaar, nr 4, 2000, lk 71-80.
 • "Kõrboja peremees" - romaan väikese tähega. - A. H. Tammsaare, Kõrboja peremees. Tallinn: Avita, 2000. [Järelsõna.]
 • Epp Annus, Liina Lukas, Der Literaturkanon und die nationale Identität: die Rolle der estnischen Literatur bei der Schaffung des estnischen nationalen Mythos. - Y. Varpio, M. Zadencka (toim), Literatur und nationale Identität. Tampere: Tampere Yliopisto, 1999, lk 91–107.
 • Postmodernism 1960ndate aastate eesti kirjanduses. - Looming, nr 8, 1999, lk 1238-1245.
 • Tõlke võimendav jõud ehk Hullus ja turvatunne. David Helfgotti juhtum. - Vikerkaar, nr 6, 1998, lk 58-63.