Keeletehnoloogia ressursid: AVALEHEKÜLG  ·  TUTVUSTUS  ·  PROJEKTID  ·  TARKVARA  ·  LINGID  

TTÜ Küberneetika Instituut

Foneetika ja kõnetehnoloogia labor

Leping nr. 912/2404/R2-2

Eestikeelse kõnesüntesaatori arendamine

2. etapp
Prosoodiamudeli täiustamine ja kõnesünteesi näidisrakenduse loomine

2. etapi algus: 1.07.1999

2. etapi lõpp: 15.12.1999

Vastutav täitja: E. Meister

 

Tallinn 1999

Tööülesanne

Töö teine etapp sisaldab järgmisi ülesandeid:

Metoodika

Prosoodiamudeli edasiarendamiseks analüüsitakse loomuliku kõne põhitoonikontuure erinevate lausetüüpide korral ja leitakse tüüpilised meloodiakontuurid jutustava, küsi- ja hüüdlausete ning loetelu sisaldava lause jaoks. Leitud kontuure rakendatakse prosoodiamudeli täiustamisel. Prosoodiamudeli tööd testitakse tajueksperimentide abil.

Kõnesünteesi näidisrakendusena töötatakse välja ekraanilugeja Windows-keskkonna jaoks, mis võimaldab ette lugeda suvalise ekraanil valitud tekstilõigu.

Prosoodiamudel

Prosoodiamudeli ülesandeks on leida sünteesitavale tekstile vastavate häälikute kestused ja põhitooni väärtused. Prosoodiamudel koosneb:

Eesti keele prosoodiat võib kirjeldada erinevatel hierarhilistel tasanditel — hääliku, silbi, jala, sõna ja lause tasandil. Silbitasandil on kuulajad võimelised eristama ainult kahte (lühikest ja pikka) kestusastet. Prosoodilised vastandused, s.o. välted Q1, Q2 ja Q3, ilmnevad eesti keeles jala tasandil. Seega on eesti keeles väikseimaks distinktiivseks prosoodiaüksuseks kahesilbiline rõhujalg, mitte silp. Välteerinevusi on võimalik tajuda ainult siis, kui kuulajale on kättesaadavaks tehtud ka teise silbi vokaalis peituv teave. Väldete tajumisel mängivad olulist rolli nii silpide kestussuhted kui ka põhitooni harja asukoht.

Tabel 1. Silpide kestussuhted.

 Q1Q2Q3
Lehiste, 19600,71,52,0
Liiv, 19610,71,62,6
Eek, 19740,72,03,9
Krull, 1991, 19920,5-0,71,2-2,12,2-2,9

1.välde on tajutav kui jala rõhuline silp lõpeb lühikese vokaaliga ja rõhutu teise silbi lühike vokaal on foneetiliselt poolpikk või pikk. Põhitoonikontuur on esimese silbi kestel tõusev, saavutades maksimumi silbi lõpus, teise silbi kestel on põhitoon langev (Joonis 1, vasakul).

2.välte puhul on rõhuline silp pikk, st. teine silp lõpeb pika vokaali, diftongi või ühe konsonandiga, rõhuta silbi vokaal on foneetiliselt lühike ja kvalitatiivselt redutseerimata. Põhitooni hari on rõhulise silbi teises pooles, rõhuta silbi kestel põhitoon langeb (Joonis 2, keskel).

3.välte puhul on rõhuline silp pikk, st. teine silp lõpeb pika vokaali, diftongi või vähemalt ühe konsonandiga, rõhutu teise silbi vokaal on vaeglühike, nõrgenenud ja kvalitatiivselt redutseerunud.Joonis 1. Väldete realiseerumine lauses Lina pesemise eest sai Liina pudeli viina ja viis krooni raha.

Sõna põhitoonikontuur on realiseeritud prosoodiamudelis just eeltoodud kirjeldustest lähtudes.

Lause põhitooni kontuuri modelleerimisel kasutatakse akustilise stilisatsiooni meetodit (Joonis 2).

Lauses on põhitoon pidevas muutumises. Igas sõnas või igas jalas on oma põhitooni maksimum (mille asukoht sõltub vältest) ja miinimum. Nii tippudel kui nõgudel on tendents ajas langeda, mida nimetatakse deklinatsiooniks. Sõnade põhitooni muutumine toimub ajas langevate deklinatsioonijoonte vahel. Eelnev joonis kujutab endast jutustava lause mudelit.

Praegu on meil kasutusel mudelid liitlausetele (Joonis 3), loetelu sisaldavale lausele (Joonis 4), küsilausele (Joonis 5) ja hüüdlausele (Joonis 6).
Kõige problemaatilisem on küsi- ja hüüulausete modelleerimine. Neid modelleerida ilma lause fookust teadmata on võimatu. Fookuse leidmine eeldab aga lause süntaktilist analüüsi.

Häälikute kestusmallid on prosoodia andmebaasis esitatud osalt tabelina (Tabel 2), osalt loogiliste seostena sõltuvalt hääliku asukohast, vältest ja rõhust.

Lause lõpus olevate sõnade häälikute kestused on 10-40 ms pikemad kui sõnadel lause alguses ja keskel.

Tabel 2. Prosoodiamudelis kasutatavad vokaalide ja konsonantide foneetilised kestusastmed.

vaeglühike lühike poolpikk kolmveerand-pikk pikk poolteist-pikk ülipikk
Vokaalide kestused:
60 100 140 175 200 240 300
saade, Q3 sade, Q1
saade, Q2
valede, Q1
valet, Q1
valeta, Q1
sade, Q1
valed, Q1
valede, Q1
saate, Q2
loota, Q3
saade, Q2 saade, Q3
loota, Q3
maagi, Q3
Konsonantide kestused:
  60     120 140-160 180
  pada, Q1
saade, Q2
saade, Q3
valede, Q1
    kata, Q2
saate, Q2
loota, Q3
loota, Q3
valeta, Q1
pattu, Q3

Põhitooni kontuuri arvutamise algoritm sisaldab järgmisi põhietappe:

Prosoodia modellerimist kõnesünteesil raskendab asjaolu, et eesti keele sidusa kõne prosoodiat on siiani väga vähe uuritud.

Tekstiteisendusmoodulite ja baassüntesaatori ühendamine

Täieliku tekst-kõne sünteesiprogrammi loomiseks on vajalik erinevate programmimoodulite integreerimine ühtseks paketiks.

Integreeritavad moodulid on järgmised:

Töö käigus testiti erinevaid mooduleid ühekaupa ja töötati välja moodulitevaheliseks infovahetuseks vajalikud liidesed.

Kõnesünteesi näidisrakenduse loomine

Kõnesünteesi rakendusprogrammina on loodud Windows-keskkonnas töötav ekraanilugeja, mis võimaldab suvalises Windows-keskkonna programmis leiduvat eestikeelset teksti välja valida ja kopeerida kõnesünteesiprogrammi.

Ekraanilugeja programmifail loe.exe toob ekraanile akna, milles kuvatakse sünteesitav tekstilõik, lisaks teksti kopeerimisele muudest programmidest, saab kasutaja sünteesitavat teksti ka ise klaviatuurilt sisestada.

Programmiaknas on järgmised nupud:

"Loe" — klõpsates sellel nupul, loetakse ette aknas kirjutatud tekst;

"Kopeeri & loe" — klõpsates sellel nupul, kopeeritakse aknasse mingis teises rakenduses valitud tekstilõik ja loetakse süntesaatori poolt ette;

"Stopp" — katkestab sünteesiprotsessi.

Süntesaatori ja ekraanilugeja installeerimiseks vajalikud programmid leiate keeletehnoloogia FTP-serverist, kataloogist /pub/keeletehnoloogia/syntees. Programmid on kokku pakitud installeerimisprogrammiks syntv10.exe, samas kataloogis leiate eraldi ka üksikkomponendid (ilma difoonide andmebaasita ee1).

Testkorpus

Lina pesemise eest sai Liina pudeli viina ja viis krooni raha. (2.v.)

Mini andis miini mulle üle, kui läksime miini sisse laskma. (3v., 2.v.)

Haavatuna mäe veeres tuikudes, libises ta oma veres ja veeres kraavi põhja.

Ta laulis seni, kuni Leeni toas veeni süstis.

Kaua õues seisnud käru tegi pärast viimast kääru veel ühe pooliku kääru ja läks siis upakile.

Rääma lääni põhjaservas leidus hulgaliselt räni, mistõttu seda lääni kaardistati erilise hoolega. (3.v.)

Türi mees oli tüüri hoides tüüri nööriga kinni sidunud. (2.v.)

Imeliku nimega mees - Küni - oli küüni päevaga valmis ehitanud ja õhtuks heinadki küüni vedanud.

Tume mörin kostub nööri teisest otsast, kui nööri tugevamalt sikutada.

Uks löödi nii kõvasti kinni, et flöödi karp kukkus lödi sisse.

Minule võõras paigas pesitses kuuse võras täiesti võõras lind. (2.v.)

Sõdis-mis-ta-sõdis asjale vastu, mõõdis sai ikkagi valmis.

Nad tassivad kuuri juurde raskeid kompse, mida hiljem kuuri tirida, kui kuri ilm on möödas.

Kuuli otsides märkas kuli ühe kuuli kildu käru rattas.

Kui viimasele koole oli kole katkine nöör ümber seotud, jäi pimedas veel koole ületada.

Lapsed olid tassinud kooli palju igasugust koli, nõnda et kooli õuepealne näis kaubalaona. (puuduv difoon u:-e3)

Kalu tuleb hulganisti, kuid pole kaalu, sest kaalu pommid on kadunud.

Kuigi kali on joodud, sööme kaali ja paneme veel ühe kaali sütele. (2.v.)

Ajada kiusu ainult kiusu pärast on sama mõttetu, kui veeretada päeva päeva järel tegevusetult õhtusse. (2.v.)

Selle asemel et naela kohe seina lüüa, viskas Väino naela seina äärde maha ja tormas väina vaatama. (2.v.)

Koidu eel, enne päikese tõusu loksutas laine laine järel pärast tõusu taandumist loidu rannavett. (3.v.)

Kuigi ma pole seda ilmetut ja tuima laulu juba aastaid kuulnud, kajab selle tuima laulu viis mul kõrvus just väsinud peaga. (2.v., 3.v.)

Pärast vana koera surma pidime uut koera otsima, sest kass hakkas kräunuma ja kräunub rahu andmata ööd ja päevad läbi. (3.v.)

Võttis nõela, et sügislilledest seade kallal veidike nokitseda, kuid seade oli niigi nägus ja nõela ei läinudki tarvis. (3.v., 2.v.)

Jõululaupäeva õhtul sõime ise ja viisime lehmalegi sõime head-paremat.

See köide viidi Pöide juba eile. (2.v.)

Klouni mängiv mehike sikutas klouni riided selga, äigas peoga üle näo ja tormas lõo ning käo häälitsusi matkides lavale. (2.v.)

Soojaks köetud toas kirjutati alla loale müüa laole ettenähtud ruume. (puuduv difoon 2-e)

Oinad tiriti lõa otsas turule.

Kokkuostjad pöavad rumalaid kalureid.

Erinevate poliitiliste vaadete koeksisteerimine on demokraatia põhiolemuslikke tunnuseid.

Tema paleust ei ole muutnud asjaolu, et ta sageli kulutab paleeust. (3.v.)

Kogu õue piirab raudvarbadest sepistatud aed, ent raudaiavärav on tammepuust. (puuduv difoon u:-e3, 3.v.)

Kuigi naabri puulipikutest valmistatud aed on pehastunud, seisab raudaiavärav veel püsti.

Sama hame istus amme seljas ikka veel hästi, kui amme uuesti kohtasin. (2.v., vale difoon u-e)

Daam tellis lauale kanu ja kaks kannu õlut, millest ühe kannu loovutas kelnerile. (3.v.)

Poiss pani kähku panni tulele ja õde viskas panni suure lihaviilu. (2.v.)

Talad peavad vastu, kuigi sa tallad nende peal oma tallad katki.

Tali tuli külm ja talled aeti talli sooja, sest talli seinad pidasid tuult.

Mesinik viis sarra pealt kuivi heinu taru juurde ja pani need tarru soojenduseks.

Karu urises maja taga, kuid majja ta ei astunud.

Kava koguda tuffi jooksis liiva, sest tufi kogused olid väikesed, ja ministriks saanud Põvvat võttis kavva kaevandada savi.

Kassaruum on maani tossu täis, Lasse, sa ei kosu ju selle tossu sees. (3.v.)

Enne kui lähed uut kassi tooma, kasi vana kassi kauss puhtaks.

Mandril võib iga hakkajam tüdruk hõivata enesele niši tegevuseks, kuid on kaheldav leida sellist nišši Kiži saarelt.

Šahhi töökojas võeti kangas telgedelt maha, kuigi kangas polnud ühtki viga, mis võinuks šahhi vihastada. (2.v.)

Tapa jaama lähedal talus oli lauda uksel taba ees ja peremehe auto õuelt kadunud, nii et me ei saanudki lauta sisse ega tappa pühadeks siga.

Kadus viimnegi lootus, et katus saaks parandatud, sest kagutuulega kattus hoone lumme. (3.v.)

Kadi andis latte kätte ja Ladi saagis latid parajaks.

Ema alles veeretas kakku rasvasel pannil, kui lapsekäed juba sirutasid kaku järele.

Te saate selle saate üle otsustada siis, kui saade on eetris.

Läänepoolsete saarte saade täis heinamaadelt veetakse loomasööt lahesopis kaarduvasse kaardil märgitud laande varjule, kust see talvel jääteed pidi ära tuuakse, ilma et oleks vaja merepõhja kaarte tundagi.

Kuigi omanik ei karda, on müüjatel põhjust karta, et kulda ja karda täis vaateaken meelitab öösiti vargaid ligi. (3.v.)

Rahvas kogunes kohvikusse ümbruskonna rahva koosolekule, et kohvi nautides viimistleda harta sõnastust.

Kunstnikuna ja rütmi harrastajana tuntud Ritva leidis vajaliku ridva, et põtra modelleerida ja seda ritva kasutades anda usutavat rütmi põdra kompositsioonile.

Lähenev kõmin ennustas tugevat vihma, kuid vihm hoopis nõrgenes, kui hakkasime vihma eest varju jooksma.

Selleks et kasta vorsti, kasta käsn rasva nii, et rasv imbuks käsna, kusjuures rasvaga täitunud käsna poorid niisutavadki vorsti pealispinna. (3.v.)

Soodsa tuulega valgus vabriku korstnast saasta põllule ja metsa ning selle mahalangenud saasta tõttu muutusid ümbruskonna metsad ja kapsapõllud rootsu väljadeks, nii et isegi metsloomad neid rootse ei söönud. (2.v.)

Eile veel vanaisa kalmu kõrval seda kalmu ei olnud.

Isegi mitmekordse operatsiooniga ei saanud ta kortse siledaks.

Võtan kihvtipudelist kihvti, kui liftimehed lifti ära ei paranda. (vale difoon h-v, 3.v., 2.v.)

Delegatsioon sõitis pakti sõlmima, kuid pakti allakirjutamine jäi katki.

Varsa ette tõsteti varsi, kuigi on ju farss toita varssa vartega, sest mädanenud vars pole see sööt, millest varss peaks toituma.

Rannaküla poisse õpetati juba noorest east poisse kui meremärki austavalt suhtuma.

Traktorist hüppas traktorist välja ja jooksis kanuu juurde, et päästa kanu uppumisest. (morf. analüüsi viga)

Bandžo helises komantši käes ja rahvas aitas komantši laulmisega kaasa.

Kongi põrand oli nii tihedasti asustatud, et konngi ei mahtunud enam kongi. (morf. analüüsi viga)

Maagki oli tulnud koosolekule, kusjuures seekord oli tal eriotstarbelistele vahenditele lisaks makkki kaasa võetud. (puuduvad difoonid g-k, k-k)

Turbalademed ja kohalik maakki pälvisid uurijate tähelepanu.

Oli tuuline kolmapäeva õhtupoolik. Olin käinud selvepesumajas ja seisin nüüd suure pesukotiga peatuses, et sõita koju. Äkki nägin, et minu ees seisab mees, kelle üks käsi haaras pesukoti järele ja kelle teises käes midagi välgatas. Jõudsin hüpata kõrvale, nii et pussi hoop raksas vastu ettesõitnud bussi keret. Kuhu küll meie korravalvurid on jäänud!

Ma soovin saada ühendust härra ja proua Petersoniga Nõmmelt. Nad elasid Külmaallika 22-15, kuid tõenäoliselt poole aasta eest ostsid nad eramu Olevi 43 Kivimäel. Palun kas te võiksite anda mulle nende uut telefoninumbrit? Kuidas, palun? Ah nii: 51-16-88, tänan teid väga.

Välisministeerium otsib diplomaatilisele tööle inimest, kel oleks kogemusi majandus-poliitilisel alal. Sel isikul peaks olema ette näidata diplom, mis tõendab tema teadmisi Aafrika riikide majandussuhete tundmises. Pole kerge leida sobivat kandidaati, sest riigiametisse ei saa võtta inimesi, kes on töötanud NKVDs, KGBs või juhtivatel kohtadel NLKPs. Ministeeriumi personalijuht seisab raske probleemi ees. Olulisim osa kontrollimiseks vajalikust arhiivist on hävitatud.

Eesti kroon püsib valuutaturgudel suhteliselt stabiilsena tänu krooni seotusele Saksa margaga. Juba aastaid on Saksa marga ja Eesti krooni suhe 1:8. Ööl vastu 21. novembrit langes börsi uudiste kohaselt USA dollar allapoole 1,4 Saksa marka. Keskpäevast alates hakkas dollari kurss tõusma. Õhtuks oli dollar Euroopa turgudel tugevnenud 0,2% võrra.

Lähipäevil kujundab Eestis ilma madalrõhu lohk, mis liigub Skandinaaviast üle Läänemere itta. Neljapäeval ja reedel on vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis võib sadada vähest lund ja lörtsi. Puhub loode- ja läänetuul 9-15 m/s, rannikul kohati kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel -4 kuni -8, päeval -3 kuni +1 kraadi.

Pärnu Linnakohtu menetluses on Vaike Kuuse võlanõude hagi Luule Kasuka vastu. Võlanõude suurus on 150 000 krooni. Kohus kutsub Luule Kasukat kostjana kohtuistungile Pärnus Rüütli 19 II k. saalis 202 7. XII kl. 10.30. Kostja peab eelnevalt kohtule esitama kõik temal olevad seni esitamata tõendid asja kohta. Kostja mitteilmumisel võib kohus kohaloleva poole nõudmisel asja arutada kostja osavõtuta.

Juba sügisel alustasin töid viljapuuaia rajamiseks. See enesele võetud ülesanne nõuab pikaajalist hoolt ja vaeva. Kaevasin valmis istutusaugud ja vedasin kohale kompostmulla. Kevadel istutan õunapuud aia kõrgemasse, lõunapoolsesse ossa. Madalamasse, drenaažitud põhjapoolsesse ossa tulevad ploomipuud.

Palun võtke vastu taksotellimus varahommikuseks ajaks. Tellija on Olev Põhjala Mere puiestee 127. Ei, ei, mitte Sulev, vaid Olev Põhjala. Ma ootan taksot täpselt 5.30 ja me sõidame Balti jaama. Ärge palun hilinege, sest rong väljub 6.15.

Härra insener, ma helistasin teile kaks tundi tagasi ja te lubasite kohe välja saata mehaaniku Jää-ääre tänavale. Aga võib-olla sõitis ta Jäära tänavale? Ma kordan uuesti oma palvet. Olukord on muutunud katastroofiliseks. Lõhe pooleteise-tollises torus on pikenenud kahekümne sentimeetrini, purunes ka ventiil ja nõnda on veetase keldris tõusnud poole meetri kõrguseni.

Halloo, halloo! Kas te kuulete mind? Siin Arved Laansalu Jõhvist aktsiaseltsist "Ukuaru". Me ei ole ikka veel kätte saanud arvet ostetud konteinerite eest maksmiseks. Palun kiirustage, sest aasta lõpus ei saa me enam pangaülekandeid teha.

Kes toob piima järgmisel nädalal? Kui Vaike ei too piima, kes siis toob? Laine toob piima järgmisel nädalal. Kas toop piima maksab endiselt kolm krooni? Kui ei, mis maksab siis toop?

Varasel õhtutunnil, mil pooltühjas baaris kaks daami parajasti räägivad oma meestest, astub sisse kena noormees ja tellib viskit. Eakate daamide nägudelt võib hetkeks lugeda erutust ja üllatustki: kui kena noor mees! See kena noor mees tellib teisegi viski. Ent daamide jutt on siirdunud äriasjadele ja nad ei märkagi, kui kena noormees baarist lahkub. Alles hiljem, kui lobisemine käändub tagasi oma abikaasade klatšimisele, tunnistavad daamid: kui kena noormees see oli!

Kas see on kojutellimiste osakond? Palun märkige tellimislehele minu soovid: 4 kg sealiha jõuluprae valmistamiseks, 5 kg hapukapsast, 2 kg verivorsti, pool kilo sülti, 10 kg kartuleid ja üks kahekilone jõulutort. Lisage sinna 5 jõulujooki. Ärge unustage arvet, saatke see mulle ekspediitoriga! Kas te garanteerite tellitu kättesaamise jõululaupäeva hommikupoolikul?

AS Tarvel hulgiladu Tartus Tähe 104 pakub detsembris soodsalt majapidamistarbeid, plasttooteid ja keraamikat. Suur valik moodsat köögitehnikat. Tarbekeraamikast saadaval tuntud firmade masstoodang ja Eesti kunstnike ainueksemplarid. Võimalik osta ka järelmaksuga, soovi korral viime kauba teile koju. Hulgiladu on avatud esmaspäevast laupäevani kella üheksast hommikul kuni kella kuueni õhtul.

Palun saatke kiirabiauto Ristiku 17. 81-aastane vanake kukkus oma toas põrandale. Tal on kõrgvererõhutõbi, võib-olla on see infarkt. Ta on kaotanud teadvuse. Sõitke Vabarna tänava kaudu, sest Sireli tänav on remondi tõttu suletud.

Üldjuhul ei areneta ega kasvata ilma toiduta. Ka inimlaps ei saa söömata ega joomata kasvada. Kuid korralikuks inimeseks kasvab laps ikkagi peres ema ja isa hoole all. Tema kasvu pärsivad halvad tingimused. Seetõttu raja mugav kodu, loo üksmeelne pere ja kasvata lapsi ise!

Kas teie reisibüroo võiks mulle koostada ratsionaalseima sõiduplaani ülejärgmiseks nädalaks? Mul tuleb nädala jooksul pidada loenguid eri linnades. Esmaspäeva hommikul pean olema Londonis ja pärastlõunal Hamburgis, teisipäeva lõunaks pean jõudma Berliini, kolmapäeva õhtuks Amsterdami, neljapäeva varahommikuks Kopenhaagenisse ja reede keskpäevaks Riiga. Tagasi Tallinna tahaksin jõuda laupäeval. Oleks hea, kui te reserveeriksite kohe ka piletid ja ühe inimese hotellitoa linnades, kus mul tuleb ööbida.

Mul on väga kahju teile teatada, et me ei saa tulla nädalalõpu õhtusöögile. Meil oleks tõepoolest olnud tore üle hulga aja jälle kohtuda. Kahjuks on mu abikaasat tabanud ränk õnnetus. Ta viibib raskes seisundis Mustamäe haigla intensiivravi palatis. Püüan ta juures olla nii palju kui see võimalikuks osutub.

Õhtul koguneti rahvamajja kalurite osaühistu asutamiskoosolekule. Saal sai seinast seina meretuultest pargitud mehi täis. Hiljem saabus ka naisi. Just naised tegid ettepaneku võtta vana viinaköök kasutusele kalade suitsutusahjuna. Arutelu lõpuks selgus, et selles külas polnudki nii rumalaid kalureid, kes ei oleks soovinud osakuid omandada.

Heategevusfond korraldab Viljandis linnavalitsuse loal "Rahvaloterii". Loteriipileteid on selles tiraažis 20 000. Ühe pileti hind on 5 krooni, võidufond on 50% ehk 50 000 krooni. Peavõitudeks on kaks 1000-kroonist võitu, lisaks nendele on pileteid trükitud 100-, 50- 20-, 10- ja 5-kroonise võiduga. Võidud kuni 100 krooni maksab välja loteriipileti müüja, peavõidud saab kätte korraldavalt fondilt.

Kauplus "Metsatehnika" müüb Rootsis valmistatud metsaveokärusid ja tõstukeid, mis sobivad töötamiseks kõikide Belaruss- ja Valmet-tüüpi traktoritega. Saadaval on ka 7,5 m nooleulatusega ja täispikkusel 1-tonnise tõstejõuga tugijalgadega metsatõstukeid veoautode jaoks. Müüakse ka liisinguga. Garantiiaeg on 12 kuud. Ette on nähtud remondivõimalus ka pärast garantiiaja lõppu.

Poisid leppisid kokku, et Taavi saadab kaardikese Saarale. Kuid siis tekkis noorte mehehakatiste vahel arusaamatusi. Need olid järgmised: esiteks, kas ikka Taavi saadab kaardikese Saarale või teeb seda Lauri; teiseks, kas Taavi ikka saadab kaardikese Saarale või viib ta ise selle Saara postkasti; kolmandaks, kas Taavi saadab tõesti kaardikese Saarale või kirjutab ta talle kirja; neljandaks, kas Taavi saadab kaardikese ikka Saarale või tuleks see saata hoopis Leenile. Asja igakülgselt kaalunud, leidsid poisid, et just Taavi saadab kaardikese Saarale. Lõbusalt lõkerdades mindi lahku.

Onul on Kivi tänava lõpus keldrikorrusel väike töökoda. Käin tihti onu nokitsemisi vaatamas, kuid seekord ei suutnud ma mõistatada, mida ta meisterdab. Arvasin, et see on mingi vahend hammastiku paigalhoidmiseks. Onu aga väitis, et see on hammas tiku paigalhoidmiseks. Ikkagi jäi mulle arusaamatuks, kas valmistatav asi on hammastik või hammastikk.

Elan maal ja poja pere käib mul aeg-ajalt külas. Pojanaine on väike ja armas tüdruk. Mul on tõepoolest kena mini, kes külla tulles kunagi ei unusta mulle kingitusena väikest raamatukest üle anda. Keegi ei suudaks seda kenamini teha. Ükskord unustasin kingituse kaminatuppa, kus hiired närisid raamatukese lehed pulbriks, nii et ainult raamatu kest oli järele jäänud.

Meie väikesel koos käival seltskonnal on kujunenud tavaks pärast kerget sööki-jooki mängida mängu, kus igaühele kordamööda antava ülesande täitmine nõuab teravmeelsust ja vaimukust. Eile olid teiste hulgas kohal ka Andres Karu, Andres Kaasik ja Margus Kaasik. Mängujuht hõikas vaimukust näitama Andres Kaasiku, kuid millegipärast tõusis püsti Margus Kaasik. Mängujuht väitis, et ta kutsus Andres Kaasiku. Nüüd tõusis üldises suminas Andres Karu ja mängujuht pidi jälle selgitama, et ta kutsus välja Andres Kaasiku, mitte Andres Karu.

Kell on kolm. Kell on kolm ja kolm minutit. Kell on kolm ja kakskümmend kolm minutit. Kell on kakskümmend kolm. Saadet alustades näitas kell raadios kakskümmend kolm ja kolm minutit ning nüüd lõpetades on kell kakskümmend kolm ja kakskümmend kolm minutit.

Raadiodiktor teadustab, et kell on seitseteist. Hämmastav, sest minu Casio-kell on seitseteist ja seitseteist minutit. Nõnda on veel veerand tundi aega spordiuudisteni, mis algavad veerand kaheksateistkümnest. Kella poole kuue paiku pean hakkama sõiduks valmistuma ja kell kolmveerand kuus pean kodunt lahkuma. Kümme minutit puudus kaheksateistkümnest, kui paagis lõppes bensiin, mistõttu pärale jõudsin alles siis, kui kell oli üksteist minutit seitsmel.

Paljud mu sugulased elavad Lääne-Eesti madalikul. Ka mina elan Lääne-Eestis, kuigi töötan Tallinnas. Eriti armsaks on mulle saanud Kilingi-Nõmme ja Pärnu-Jaagupi. Puhkuse ajal sõidan mõnikord ka Suure-Jõele ja Suure-Jaani. Kuigi mu vanatädi elab Väike-Maarjas ja Väike-Maarja alevik on kena kohake, satun sinna harva.

Hoopiski ei meeldi mul käia Kohtla-Järvel, Narvas ja eriti Sillamäel. Need võõramaalaste keskused on pigem eemaletõukavad kui külalisi ligi meelitavad. Intensiivne põlevkivi- ja keemiatööstus on keskkonda tugevasti reostanud. Õhk, pinnas ja vesi on üle lubatud normide saastatud radioaktiivsete ja muude ainetega. Tänavail häirib mind võõramaa laste vali kisa.

Täna on laupäev ja Liu rannas tuleb õhtul pidu. Lõpetasin laos just töö, kui hakkas sadama lausvihma. Alles siis, kui vihm lakkas, sain lao sulgeda. Viisin lehma lõa otsas lauta ja toa poole kiirustades nägin Kihnu laeva randumas. Panin puhtad riided selga, toaukse lukku ning keerasin rannapeole viivale teele, ise peoleo vilistamise saatel laulu ümisedes.

Rongiraadio teatab, et Tallinn-Peterburi kiirrong läheneb Tapale. Peatus 5 minutit. Ümberistumine Tartu ja Valga suuna rongidele. Venemaale sõitjail palutakse valmistuda Narva tolliks. Tollideklaratsiooni blankette saab vagunisaatjailt.

Sillamäe tehases toimus pressikonverents. Ajakirjanikud panid makid lauale, kuid ühel nahktagis reporteril ei õnnestunudki oma makki käima saada. Tehase direktori Hubert Maacki sõnavõtust selgus, et uraanimaaki toodetakse ka tuleval aastal, kuigi see maakki on raskesti töödeldav ja selle maagi varud on lõppemas. Ei pea simuleerima just maagi, et öelda: tehase tulevik on tume. Suur osa tulust läheb loodushoiule, sest ümbruskonna õhk, vesi ja maagi tuleb hoida puhtana.

Tööandjate ja töövõtjate esindajate vahel käib äge vaidlus. Tööandjad kavatsevad osa töölisi vallandada. See võimaldavat tõsta palku ja määrata nutikamatele töölistele lisatasugi. Kuid siis ei jäävat enam raha töötutele kompensatsiooni maksmiseks. Töölised on õppinud kavalamatelegi nõksutamistele vastu seisma.

Kõrtsikaklejana tuntud meremees jõudis ettenähtust varem koju. Hilja õhtul naist kodunt leidmata läks ta naabri soovitusel diskole. Saali uksel trügiv meestesumm nägi meremeest tulevat; aimati peatselt järgnevat tõsist mürglit, kuid äkitselt oli ta meeste vaateväljast kadunud. Meeste põnevil pilgud küsisid: ta läks saali? ta läks baari? Ainult üks teadis vastata: ta läks saali.

Perekondliku suurpäeva tähistamiseks trükkis isa kavalehe, kuid unustas seal mõndagi olulist punkti märkida. Ta vormistas arvuti abil lisalehe. Kaval isa pani kava lisa kava vahele. Säärane kaval lisa kavalisana päästiski olukorra. Küll oled sa kaval, isa!

Kes sealt tuleb!
See peab küll suur üllatus olema, et sind nii hüüdma panna.
Ei, ei, kallis, me mängime ju äraarvamise mängu ja sul on kolm korda võimalik leida õiget vastust küsimusele, kes sealt tuleb?
Sealt tuleb proua Linde.
Õige, aga kust sa seda tead?

Kas sa meiega suusatama tuled?
Suusatama? Sa veel küsid!
Pane end siis riidesse!
Ma panen end riidesse, aga kuhu sa minu suusad oled pannud?

Koalitsiooniläbirääkimiste tänases voorus esitas Reformierakond KMÜle taotluse saada valitsuses seitse ministrikohta. Reformierakond soovib endale sise-, välis-, regionaal-, sotsiaal-, haridus-, rahandus- ning teede- ja sideministri kohta. Peaminister peab seda soovi ebareaalseks. Tema sõnul saab juttu olla vaid viiest või kuuest ministrikohast. Peaminister soovib säilitada kõiki KMÜ käes olnud ministrikohti.

New Yorgis toimuv USA-Venemaa tippkohtumine ei anna vaatlejate hinnanguil olulisi tulemusi. Eriti suured erimeelsused valitsevad Bosniasse saadetavate vägede juhatamise küsimuses. Põhimõtteliselt on Venemaa nõus NATO ja Vene vägede Bosniasse saatmisega, kuid ta ei ole nõus, et neid vägesid juhitakse NATO peakorterist. Vene pool tegi ettepaneku, et Bosniasse saadetavaid vägesid hakkaks juhtima ÜRO Julgeolekunõukogu, ent USA andis selgesti mõista, et selline lahendus on neile täiesti vastuvõetamatu. Nähtavasti selles küsimuses edu ei saavutata.

Kallis Peeter, vaevalt Sa kujutlesid, kui suurt rõõmu Su kiri mulle valmistab! Terve selle rõske nädala oleks nagu päike lõpmatult sadavast uduvihmast läbi tunginud. On hea olla ja unistada, sest nüüd tean, millal Sa saabud. Sean oma tööasjad nii, et saan Sulle sadamasse vastu tulla. Sulle sülle pugedes ja kallistades ikka Sinu Tiina.

Olulisemad puudused:

Viited

Lehiste, I. 1960. Segmental and syllabic quantity in Estonian. — Indiana University, American Studies in Uralic Linguistics 1: 21—82. Bloomington.

Liiv, G. 1961. Eesti keele kolme vältusastme vokaalide kestus ja meloodiatüübid. Keel ja Kirjandus 7: 412—424, 8: 480—490.

Eek, A. 1974. Observations on the duration of some word structures: I. Estonian Papers in Phonetics, EPP 1974: 18—32.

Krull, D. 1991. Stability in some Estonian duration relations. — Institute of Linguistics, University of Stockholm, PERILUS 13: 57—60.

Krull, D. 1992. Temporal and tonal correlates to quantity in Estonian. — Institute of Linguistics, University of Stockholm, PERILUS 15: 17—36.