EKI keelenõuandetelefon: 6 313 731 (E-R 9-12, 13-17)

 Avaleht
 Keelenõu meili teel
 Keelekorraldajad
 Artiklid ja kogumikud
 Keelenõuvakk
 Kasulikke linke
 Keelenõust lähemalt
 Kursused
 Arhiiv
 ÕSi uued sõnad
 Uusi raamatuid
 Testid
 Foorum


 Vaata lisaks:
Eesti õigekeelsus-
sõnaraamat 2006
Keelenõuanne soovitab
Keelenõuanne
soovitab 2
Keelenõuanne
soovitab 3
"Eesti keele sõnaraamatu
ÕS 1999" vigade parandus


 Uusi raamatuid:
„Keelenõuanne soovitab 5“
„Väikesed tarbetekstid“
„Keelenõuanne soovitab 4“
„Eesti keele käsiraamatu“ uus trükk
„Terminiõpetus“
„Lause õigekeelsus“
„Panganduskeel“


Töökorraldus

24.8.2005

Keelenõuanne töötab praegu igal tööpäeval kella 9–12 ja 13–17 telefonil 631 3731. Vastatakse ka kirjadele, mis saabuvad Eesti Keele Instituuti (Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn), ning meilidele (vt linki ülal).

Keelenõuanne on tasuta!Vastatakse küsimustele, mis puudutavad eesti üldkeele kasutust:
 • õigekirja (suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid, nimede õigekiri jne),
 • vormiõpetust (sõnade käänamist, pööramist ja võrdlemist),
 • sõnamoodustust (tuletust ja liitmist),
 • sõnatähendusi,
 • lausestust, sõnastust jm.
Püütakse ka vastata terminiküsimustele (uute terminite loomine, terminivariantide valimine, terminirühmade korrastamine, terminitähendused jpm).

Vastuseta jäävad näiteks küsimused, mis puudutavad keeleõpet ja -poliitikat, sest nende probleemide vastamisel on pädevaimad haridus- ja teadusministeerium ja selle keeleinspektsioon. Et keelenõuandjad on väljaõppelt eesti filoloogid, ei saa nad vastata kitsalt võõrkeelte kohta käivatele küsimustele.

Keelenõu andmist toetati riigieelarvest projekti „Keelehoole“ kaudu alates 2004. aastast (2008.–2009. aastal „Eesti keele hoidmine ja arendamine“). Selle toel on arendatud avaliku keelehooldetegevuse jaoks andmekogusid, täiendatud teatmekogu jm.

Keeleekspertiisi puhul lähtub Eesti Keele Instituut põhimõttest, et eksperdiarvamust ei anta küsimustes, mis on kohtus arutlusel või tõenäoliselt võivad sinna jõuda, juhul kui küsijaks on üks vaidlev pool. Niisugusel juhul tehakse ekspertiisi vaid kohtu (või vaidluse suhtes neutraalse vahekohtu) esitatud küsimuste alusel.

Keeleekspertiisid, kursused jm töömahukad ülesanded on tasulised.

Keelenõuvakast saate vastuseid meile juba esitatud küsimustele, selles on praegu üle 7000 kirje.

Teated

Emakeeleõpetajate teabepäevad 27. ja 28. septembril

29.8.2016

Eesti Keele Instituut korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel emakeeleõpetajatele kaks piirkondlikku teabepäeva (varem nimetuse all „koolituskonverentsid“):

27. septembril Tallinnas Eesti Keele Instituudi (Roosikrantsi 6) III korruse saalis ja
28. septembril Tartus Barclay hotelli (Ülikooli 8) suures saalis.
Algus kell 11.

Argo Mund räägib ÕSi vormistikust ja keelenõuande vormimoodustusküsimustest, Külli Habicht sagedasematest vormieksimustest ja nende tagamaadest ning Sirje Mäearu keelenõuande sõnamoodustusküsimustest.

Registreerida saab 21. septembrini meiliaadressil sirje.maearu@eki.ee. Kohtade täitumise korral võib registreerimine lõppeda varem. Osalemine on õpetajatele tasuta, osalejad saavad tõendi.Emakeele Seltsi keeletoimkond arutab

30.3.2016

Emakeele Seltsi keeletoimkond arutab sidekriipsuga rindliitsõnade (nt lasteaed-algkool, pagar-kondiiter) käänamist. Otsuse eelnõu on tutvumiseks keeletoimkonna lehel.


Ilmunud on Maire Raadiku „Õigekirjaspikker“

7.1.2016

Maire Raadiku „Õigekirjaspikker. Eesti keele põhireeglite kogumik“ on praktiline ja kompaktne voldik, mis sisaldab põhilisi eesti õigekirja, lausestuse ja vormimoodustuse reegleid, tuues esile ka raskeid, sagedasi kõhklusi põhjustavaid kohti. Voldik on mõeldud igaühele, kes on eesti keele reeglitega vähegi tuttav, kuid vajab spikri vormis tuge ühe või teise juhise meenutamisel. Materjal on esitatud ülevaatlike tabelitena, kus reegleid aitavad selgitada asjakohased näited ja kommentaarid. Õigekirjaspikker on vajalik abivahend õppurile, õpetajale, tõlkijale, toimetajale, ametnikule, ajakirjanikule. Voldik kuulub Atlexi kirjastuse keelevoldikute sarja.Ilmunud on Tiiu Erelti „Eesti ortograafia“ uus trükk

4.1.2016

Ilmunud on Tiiu Erelti „Eesti ortograafia“ viies trükk. Selles on rohkesti täiendusi ja uusi näiteid. Raamatus on arvestatud Emakeele Seltsi keeletoimkonna 2012. a otsuseid ajaloosündmuste algustäheortograafia ning määrsõnade kokku- ja lahkukirjutamise kohta.


„Keelenõuanne soovitab 5“

11.8.2015

Ilmunud on uus keelenõukogumik, mille teemadega saab lähemalt tutvuda rubriigis „Lugemissoovitusi“. Küsige raamatut „Keelenõuanne soovitab 5“ raamatupoodidest!


Keelenõuande uudisevoog

17.10.2014

Nüüd on võimalik tellida keelenõu kodulehe teadete ja keelenõunuppude uudisevoogu: nõuanded, teated.


Maailma keeled, kirjad ja rahvad

6.1.2010

Andmeid maailma keelte, kirjade ja rahvaste eestikeelsete nimetuste kohta leiab andmebaasist Linguae.


Keelehooldeloengud üldhariduskoolide õpetajatele

15.9.2010

Üldhariduskoolid saavad Eesti Keele Instituudi keelekorraldajatelt tellida oma õpetajatele keelehooldeloenguid (maht kuni kolm akadeemilist tundi).

Valik teemasid:
- keelehooldeallikad, uus õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013
- õigekeelsussõnaraamatu kasutamine
- Eesti Keele Instituudi keelenõuanne
- keeletarvitajale rasked kohad õigekirjutuses, morfoloogias,
süntaksis

Loengud on õpetajatele tasuta. Info meiliaadressil sirje.maearu@eki.ee või telefonil 617 7526 (Sirje Mäearu).

Keelenõuanded

Falafel

25.8.2016

Teiste põnevate maailmatoitude seas kogub Eestis populaarsust ka falafel: kikerhernejahust pallikesed. Nagu paljude võõrkeelsete toidunimetuste puhul, on ka selle toiduga tekkinud omajagu keeleküsimusi – nii see, kas falafel ikka viib keele alla, kui ka see, mismoodi seda hääldada, kirjutada ja käänata.

Hästi valmistatud falafel võib keele alla viia küll, aga hääldusega on veidi keerulisemad lood. Araabia keeles, kust see sõna pärineb, hääldatakse seda rõhuga 2. silbil, sama soovitavad ka inglise keele sõnaraamatud. Prantsuse keelest mõjutatud keelekasutajad rõhutavad pigem viimast silpi. Enamik eesti keele rääkijaid on aga järginud võõrsõnade häälduse muganemise põhimõtteid ja hääldab seda rõhuga 1. silbil – falafel (umbes nagu sõna kavaler).

Kuidas toimida eesti keeles? Võimalusi on mitu. Üks variant on falafel vormistada tsitaatsõnana kursiivis. Kuna originaalipäraselt on tsitaatsõna rõhk 2. silbil, tuleb seda ka häälduse järgi käänata: sõin falafel’it või falafel’eid, valasin falafel’ile või falafel’itele kastet.

Teine võimalus oleks sõna mugandada nii, et jääb alles originaalipärane 2. silbi pikk vokaal: sõin falaafelit või falaafeleid, valasin falaafelile või falaafelitele kastet. Kui aga hääldada seda rõhuga esisilbil, siis kirjutatakse ja käänatakse nii: sõin falafeli või falafele, valasin falafelile või falafelidele kastet.

Originaalis võib falafel tähendada nii üht pallikest kui ka kogu toitu, küllap sobib eesti keeleski nii ja teisiti.

Tuuli Rehemaa


Keelenõuandel on esimene juubel!

12.8.2016

Keelenõuandel on tähtpäev: 12. augustil saab täis 50 aastat sellest päevast, kui keele ja kirjanduse instituudis hakati keelenõuküsimusi ja -vastuseid korrapäraselt päevikusse kirja panema. Tegelik nõuandmine algas siiski varem, juba 1947. aastal, kui keele ja kirjanduse instituut asutati. Kuigi seda kuskil avalikult välja ei kuulutatud, sai instituudist üks neid kohti, kuhu inimesed hakkasid oma keeleküsimustega pöörduma. Esiotsa vastasid küsimustele instituudi sõnaraamatute sektori töötajad, hiljem, kui sõnaraamatute sektorist eraldus terminoloogia- ja õigekeelsussektor, sai keelenõuanne selle osakonna tööks.

Aastate jooksul on keelenõu olgu põhitöö osana või muu töö kõrvalt andnud muu hulgas Aino Admann, Tiiu Erelt, Urmas Haljastamm, Tiina Hallik, Rudolf Karelson, Magnus Kindlam, Ilse Kont, Rein Kull, Külli Kuusk, Ernst Nurm, Erich Raiet, Elli Riikoja, Irja Rohila, Henn Saari, Heete Sahkai, Mai Tiits, Silva Tomingas, Kristjan Torop, Aime Vettik ja mitmed teised. Vene keele kohta käivatele küsimustele on aidanud vastata vene-eesti ja eesti-vene sõnaraamatu töörühma liikmed Tiiu Lagle, Helle Leemets, Maimu Liiv, Nelli Melts, Anne Romet, Enn Veskimägi, Asta Õim. Praegu annavad telefoninõu Peeter Päll, Tiina Leemets, Tuuli Rehemaa, Maire Raadik, Sirje Mäearu ja asendajana Argo Mund.

Keelenõuande algusaastatel oli töömaht mõõdukas, näiteks 1967. aasta kokkuvõttest on lugeda, et juunis ja juulis on helistatud 39, augustis 29, septembris 44, oktoobris 37, novembris 60 ja detsembris 46 korda. Praegu tuleb päevas keskmiselt 30 kõnet, kõnerohkeim päev on olnud 22. märts 2004, kui helistati kokku 71 korda. 2004. aastal tuli telefoninõuande kõrvale meilinõuanne ning see on kõnede arvu pisut kahandanud. Meilirohkeim päev on olnud 21. märts 2016 – kokku 32 meili. Telefonikõnede arv on nüüdseks jäänud püsima aastas kuue tuhande piirile, meilinõuannete arv läheneb kolmele tuhandele. Viimase kümne aasta jooksul ehk 2006–2015 on eesti keele instituudi keelenõuande poole telefoni ja meili teel pöördutud kokku 86 111 korda.

Maire Raadik


Youtube’i postitaja

21.6.2016

Keelenõuandest on küsitud, kuidas nimetada inimest, kes postitab Youtube’i enda videoid ja kogub nendega kuulsust.

Võimalusi on mitu. Vabamasse teksti sobib häälduspärane mugand „juutuuber“ või tsitaatsõna youtuber. Tuletan igaks juhuks meelde, et tsitaatsõna vormistatakse teises kirjas ja seda käänatakse ülakomaga: meie tuntuimad youtuber’id. Ametlikuma moega tekstis võiks kasutada pigem mõnd neutraalsemat väljendit, nt Youtube’i postitaja.

Tuuli Rehemaa


Varasemaid keelenõuandeid

saab lugeda arhiivist.

Keelehoole ja keelekorraldus

24.8.2005

Keelekorralduse eesmärk Eestis on tagada eesti keele kui riigikeele ja ülemaalise suhtluskeele täisväärtuslik toimimine kõigil elualadel. Selleks on vajalik ajaga kooskõlas hoida keelereeglid, luua uut oskussõnavara, anda nimesoovitusi ja teha heas mõttes keelepropagandat.

Keelekorraldus tähendab keele arengu teadlikku suunamist, keelereeglite ja soovituste väljatöötamist. Soovitusi annab Emakeele Seltsi keeletoimkond. Keelehoole hõlmab praktilist tegevust keelekasutuse parandamiseks: keelenõuandeid, hea keele propageerimist, tekstide toimetamist, keelehooldekursusi jne.

Keelenõu annavad Eesti Keele Instituudi keelekorraldusosakonna töötajad, kellele see on üks tööülesandeid. Põhilised tööd on järgmised:
 • „Eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS“ uue väljaande ettevalmistamine (kavade kohaselt ÕS 2013),
 • kogumik „Keelenõuanne soovitab 4“ (ilmus 2008. a sügisel),
 • keelehooldekursuste ettevalmistamine (käivitusid sügisel 2004),
 • keelekorraldusprobleemide ettevalmistamine Emakeele Seltsi keeletoimkonnale,
 • Eestis toimuva terminoloogiatöö teaduslik ja metoodiline juhendamine, kaasatöötamine terminikomisjonides,
 • tegutsemine nimeteadusliku usaldusasutusena (nimekasutuse ekspertiis ja arvamused, normitud kohanimede andmebaas),
 • keelekorraldusteemalised artiklid jm uurimused.


riiulid
© Eesti Keele Instituut