Keelenõuande telefonil 631 3731 vastatakse
tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17.

Keelenõu saab ka meili teel või kirjaga aadressil
Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.


Keelenõuanded

Soovitusi joogahuvilisele

20.2.2017
Kuidas kirjutada joogastiilide nimesid ja nimetusi?
Kui joogastiili nimetus sisaldab nime, kirjutatakse nimi suure algustähega, püstkirjas, liigisõnast lahku ning seda tuleb käänata, nt Bikrami jooga, Shivananda jooga, Iyengari jooga.

Võõrkeelsed nimetused, mis ei ole eesti keelde mugandatud, tuleb vormistada tsitaatsõnana ehk kursiivis. Eesti sõnaga liitmisel kasutatakse sidekriipsu, nt hatha-jooga, ashtanga-jooga, yin-jooga, vinyasa-jooga.

Kui võõrkeelset nimetust hääldatakse samamoodi, nagu kirjutatakse, või see on eestipäraseks mugandatud, kirjutatakse see püstkirjas ja väikese tähega, nt kundalini, tantra, radžajooga.

Kas joogaasendi kohta on eestikeelses tekstis parem kasutada tsitaatsõna asana või mugandit „aasana“?
Mõlemad on võimalikud. Kui sõna esineb tekstis palju, võib sobida mugand. Soovitan kaaluda ka omasõnu, nagu joogapoos või asend.

Kuidas kirjutada joogaasendite nimetusi?
Eestikeelsed joogaasendite nimetused soovitan kirjutada väiketähtedega, nt alla vaatav koer, päikesetervitus, mäeasend, kolmnurkasend, sõdalane. Asendite võõrkeelseid nimetusi võiks käsitada tsitaatsõnadena, nt siddhasana, virasana, adho mukha svanasana.

Tuuli Rehemaa


Tahab ja peab tundma ehk Väljajätt

31.1.2017
Nii kõnes kui ka kirjas esineb sageli lauseid, milles mõni osa on puudu, kuid mis on ometi täiesti arusaadavad. Selliseid lauseid nimetatakse väljajättelisteks ehk elliptilisteks lauseteks, väljajäetud osa aga väljajätuks ehk ellipsiks. Tähtis on märgata, et eesti keeles sobib lausest välja jätta ainult sellist lauseosa, mis muidu korduks täpselt samas vormis ja funktsioonis. Näiteks Mulle meeldib lugeda, aga talle joonistada. Jüri ostis lilled ja kinkis Marile.

Kui täpset vastavust pole, siis tuleb väljajätust loobuda ja sõna korrata või asendada asesõnaga. Näiteks
*Gerli osales ja võitis konkursi „Kaks takti ette“.
Osalema ja võitma nõuavad eri käänet: osales kus?, aga võitis mille?.
Parem: Gerli osales konkursil „Kaks takti ette“ ja võitis selle.

*Loomade riiki sisse- ja väljavedu reguleerib Eestis põllumajandusministri määrus.
On küll riiki sissevedu, aga riigist väljavedu, mitte „riiki väljavedu“. Kui sõna „riik“ peetakse lauses vajalikuks, tuleb seda korrata.
Parem: Loomade riiki sisse- ja riigist väljavedu reguleerib Eestis põllumajandusministri määrus. ~ Loomade sisse- ja väljavedu reguleerib Eestis põllumajandusministri määrus.

*Tasumata summa on võrdne või suurem kui kahe kuu üüritasu.
Tehtemärke ⩾ ega ⩽ ei sobi teksti üle kanda sõna-sõnalt, kuna „on võrdne“ ja „suurem kui“ (või „väiksem kui“) nõuavad eri käänet: on võrdne millega?, aga suurem või väiksem kui mis?.
Parem: Tasumata summa on võrdne kahe kuu üüritasuga või sellest suurem. ~ Tasumata summa on võrdne kahe kuu üüritasuga või ületab selle.

*Laps tahab ja peab tundma, et temast hoolitakse.
Pole vaja peljata kordust, õige on korrata ka sama sõna eri vormides.
Parem: Laps tahab tunda ja peab tundma, et temast hoolitakse.

Tuuli Rehemaa


Miljondik ja miljardik

12.1.2017
Järgmise ettepaneku on keelenõuandjaile ja meie lugejatele saatnud tõlkija ja toimetaja Heido Ots.

Paljudel juhtudel kasutatakse mõõtühikuna tervikut ja selle osi – kolmandik, neljandik, kümnendik, sajandik jne. Mõnel sellisel osaühikul on lausa omaette nimetus, nt neljandikul veerand, sajandikul protsent.

Mõõteteaduses ehk metroloogias on sel juhul põhimõõtühik arv 1. Selle osaühikute puhul ei kasutata tavalisi detsimaaleesliiteid: üks-ühiku sajandikku ei nimetata sentiüheks (nagu meetri sajandikku sentimeetriks), vaid protsendiks.

Viimastel aastatel aga on – peamiselt seoses vee ja õhu saastumisega – sagenenud vajadus kirjeldada tunduvalt väiksemaid ühe aine sisaldusi teises kui varem. Nii on tekkinud suur vajadus sajandikust väiksemate üks-ühiku osaühikute ja nende tähiste järele. Kuid ei selliseid ühikuid ega nende tähiseid pole rahvusvahelises mõõtühikusüsteemis kehtestatud ja protsent on jäänud selles ainsaks n-ö seaduslikuks omasuguseks.

Ingliskeelsetes tekstides on pisiühikutele tähise puudumisel tekitatud hädapärased lühendid (millega küll paljud inglasedki rahul ei ole). Miljondikku on pandud tähistama ppm (parts per million), miljardikku ppb (parts per billion). Eestikeelses tekstis on need pp-lühendid hoopis tummad ja sobimatud. Kui kirjutise maht ei ole väga piiratud, võiks ppm-i asemel miljondiku ja ppb asemel miljardiku välja kirjutada. Kui kuidagi ei mahu, soovitame kasutada eesti lühendeid – vastavalt mlnk ja mldk.

Heido Otsa ettepanekut on refereerinud Tiina Leemets


Varasemaid keelenõuandeid lugege keelenõuannete arhiivist.