Klaviatuur

Mustand 4 - 1. november 2006. a.

Sissejuhatus

Käesolev kirjeldus defineerib klahvide paigutuse eesti klaviatuuril, mis kasutab ära operatsioonisüsteemide ja rakenduste uusi võimalusi tööks mitmekeelses keskkonnas, kus tarkvara ei ole enam piiratud märgivalikuga. Et lisaks täiendavatele märkidele seniste klaviatuurimärkide paigutus veidi muutub (märgid ¤ ja $, ½ ja § ning sammuta märgid ^, ˇ, ~), on soovitatav kasutada uut klaviatuuripaigutust koos uue klaviatuuriga, mille klahvistik on uuendustega vastavusse viidud, kuid ka vanema klaviatuuriga on võimalik uut paigutust kasutada, sest lisamärgid on paigutatud mnemooniliselt meeldejäävatesse kohtadesse.

Eesti klaviatuuril on neli registrit:

- klahviridu tähistatakse alt üles B-rida, C-rida, D-rida, E-rida;
- igas reas on klahvidel järjenumbrid 00-12.
- tähistused klahvidel:
   L2 | L4
   -------
   L1 | L3

Klahvi ja registri täpseks näitamiseks kasutatakse järjendit rida, järjenumber, register. Näiteks E11L3 vastab klaviatuuril märgile "\".

Klahvid on defineeritud UCS koodidega. Siintoodud paigutuse kättesaadavaks tegemine on klaviatuuridraiveri ülesanne. Kuna suurem osa lisandusi on sammuta diakriitilised märgid, on märgivalimik, mida selle klaviatuuripaigutuse korral on võimalik moodustada, üsna suur. Seetõttu on klaviatuuri võimalik kasutada mitte ainult eesti keele, vaid kõigi Euroopa ladina kirja kasutavate keelte kirjutamiseks, samuti ka väljaspool Eestit. Õ, Ä, Ö ja Ü kasutamine klaviatuuril muudab selle klahvipaigutuse siiski üsna Eesti-keskseks.

Liivi keele täielikuks toetamiseks on vaja tagada märgi "O ülapunkti ja makroniga" sisestamisvõimalus. Seda on võimalik saavutada mitmel viisil, praegune lahendus ei lisa klaviatuurile uusi märke, vaid eeldab draiverilt väikest ebaloogilisust: sammuta makron ja q tekitavad nõutud märgi. Pikkuskriipsu ja Ö kombinatsioon oleks loogilisem, kuid pikk ö on teatud määral vajalik vana kirjakeele tekstides (nt Wiedemanni sõnaraamatus) ning seda sisestusvõimalust kaotada poleks samuti hea lahendus.

Võru keele täielikuks toetamiseks on vaja tagada palataliseeritud kaashäälikute sisestamise võimalus. Harjumuspärane lahendus "vajuta sammuta diakriitikut ja siis täht" võru keele puhul ei sobi, kuna eeldab tulemuseks ühte Unicode'i märki, palataliseeritud (e. akuudiga) konsonantidest leiduvad Unicode'is valmiskujul aga vaid üksikud. Provisoorselt üritab klaviatuuripaigutus luua mingigi võimaluse akuuti täies mahus kasutada, lisades vasaku ülanurga klahvile E00 AltGr kombinatsiooniga valitava kombineeruva akuudi. Erandina teistest klahvidest tuleb seda kasutada vajaliku tähe järel, mitte enne seda. Lahendus töötab ainult Unicode'i rakendustes ja on ilus vaid koos kohandatud OpenType fondiga.

Lisatud on mõned märgid teksti korrektsemaks sisestamiseks. Enn-kriipsu ja emm-kriipsu, mis sõltusid tekstitöötlusprogrammi oskusest asendada järjendid -- ja --- õigete märkidega on nüüd võimalik sisestada parempoolse ALT-klahvi ja vastavalt N või M kombinatsiooni abil. Tekstitöötluse hõlbustamiseks lisati ka sisetühik (tühiku klahvile) ja sisekriips (miinuse klahvile, võib ka välja jätta ja asendada palatalisatsiooniga).
Paigutuspõhimõtted

 1. Klahv E00 vasakus ülanurgas (hetkel sammuta tilde üleval ja haak all) muutub osaliselt tagasi selliseks nagu see on põhjamaade klaviatuuril. Alles jääb sammuta haak, kuid see dubleeritakse ühtlasi klahvile E12. Tagasi tuleb §, kuid juba ülemisse registrisse. ½ on mittevajalik ja jääb välja. Tuleb vältida oluliste märkide ja AltGr vajutust nõudvate märkide paigutamist sellele klahvile. Kaalukaid põhjuseid on mitu:
 2. ¤ ja $ vahetus: kuigi tavatekstis kasutatakse mõlemat sümbolit harva, on $ programmeerimiskeeltes laialdaselt kasutatav märk (näiteks Perlis iga muutuja nime ees). Vahetus teeks $ kasutamise veidi mugavamaks (kuid jätaks terve rea muid klahve endiselt ebamugavaks).
 3. Lisandused (1) ja (6) kõrvale on tavalised tilde ja katuse märgid.
 4. Euroopa keelte märgid, mida ei saa jagada alustäheks ja diakriitiliseks märgiks, vajavad oma kohta klaviatuuril. Eesti klaviatuurile on sel meetodil juba eelnevalt paigutatud Š (S), Ž (Z) ja € (E). Et saksa ß-i kõige meeldejäävam koht S kõrval on juba hõivatud, paigutus see S ja Z vahetusse lähedusse (X)-klahvile. Loogilised kohad on islandi thorn Þ (T) kõrval, eth Ð (D) kõrval ja punktita i (I)-tähe klahvil. Suur punktiga I on välja jäetud, sest seda on võimalik sisestada ülapunkti ja I kombinatsioonina ning klahvile kantuna tekitaks eksitavat arvamust, nagu moodustaks see väikese punktita i-ga paari.
 5. Paigutada tuleb AE, OE ligatuurid ja taani-norra läbiva kriipsuga O. Aserbaidžaani keele täielikuks katmiseks on mõistlik lisada švaa (tagurpidi-e). Kuigi eesti keeles sobiksid loogiliselt (ja foneetiliselt) paarid Ä-Ə, Ö-Ø ja A-Æ, O-Œ, on põhjamaade tava pidada Æ-d täheks, Œ-d ligatuuriks ja Ø-d Ö-ga võrdseks ning sellele vastab ka soome-rootsi klaviatuuripaigutus. Suurema ühilduvuse huvides on ka Eesti klaviatuuril (Ö) kõrval Ø, (Ä) kõrval Æ. Œ paigutub seega (O) kõrvale ning Ə (A) kõrvale.
 6. Muud lisandused on tagurpidi hüüu- ja küsimärk vastavalt (!) ja (?) kõrvale, promillimärk (%) kõrvale, kraadimärk (0) kõrvale, enn-kriips (N) kõrvale, emm-kriips (M) kõrvale, sisekriips U+2011 (-) kõrvale ja sisetühik tühiku klahvile.
 7. Olemasolevad sammuta klahvid on haak, tilde, akuut, graavis ja katus, lisada on vaja sedii (prantsuse, türgi), pöördsedii (leedu, poola), täpid (prantsuse, saksa), pikenduskriips (läti, liivi), ülakaar (rumeenia), ülapunkt (leedu), ülasõõr (tšehhi), ungari umlaut, läbiv kriips (poola, horvaadi). Alapunkt (vietnami) pole tingimata tarvilik. Täielik sarnasus põhjamaade klaviatuuriga pole juba seetõttu võimalik, et Eesti klaviatuuril on Õ täht. Sammuta klahvide paigutus on:

Võimalikud muutused

 1. Jätta ¤ ja $ vahetamata eeldusel, et segadus harjumuse muutmisega on suurem kui tööviljakuse tõus programmide kirjutamisel.
 2. (eelneva täiendusena) Jätta lisamata iseseisvad märgid tilde ja katus.
 3. (eelneva vastandina) Lisada ka ` (U+0060) eraldi iseseisva märgina, sest see on ainus ASCII vahemiku märk, mida tuleb erandina tekitada vajutusega sammuta graavisele ning seejärel tühikule.
 4. Lisada (C) kõrvale Č.
 5. Lisada täielik vietnami keele tugi. Selleks oleks vaja lisada veel kaks sammuta diakriitilist märki (P) kõrvale.
 6. (eelneva vastandina) jätta välja sammuta klahv 'alapunkt', mis on kasutusel transkribeerimisel ja vietnami keeles.
 7. Eemaldada A kõrvalt švaa eeldusel, et eesti klaviatuuril pole aserbaidžaani keelt vaja sisestada.
 8. (eelneva edasiarendusena) Sel juhul on võimalik paigutada AE (A) kõrvale ning jätta katus harjumuspärasele kohale (Ä) kõrval.
 9. Lisada eesti keeles korrektsed jutumärgid numbriklahvide registrisse L4.
 10. Lisada võru keele tugi.
 11. Reserveerida kohad klahvi B00 märkidele '<', '>' ja '|' ning võimaldada nende alternatiivset sisestamist.

Klaviatuuri valmistaja juhised

 1. Eesti klaviatuuril ei tohi puududa klahv B00 (s.t eesti klaviatuur PEAB olema nn 102 klahviga), samuti ei tohiks puududa klahv E00;
 2. Kõikidel klahvidel on oluline säilitada ülaltoodud illustratsiooni aluseks võttes märkide asukoht. Klahvi vasakusse alanurka joonistatud märki peab saama sisestada ühe vajutusega sellele klahvile, vasakusse ülanurka joonistatud märki Shift+klahv kombinatsiooniga, paremasse alanurka joonistatud märki AltGr+klahv kombinatsiooniga ning paremasse ülanurka joonistatud märki AltGr+Shift+klahv kombinatsiooniga.
  Erandiks on tavalised tähed (s.t väike- ja suurtähe paarid), mis kantakse klahvidele suurtähe kujul vasakusse ülanurka, vasakusse alanurka väiketähte ei kanta;
  Klahvi D paremal poolel on soovitatavalt nii väike kui suur islandi eth;
  Klahvi I alumises paremas nurgas on väiketäht "täpita i";
 3. Täheklahvide ladina põhitähed PEAVAD olema suuremad kui klahvide paremas allnurgas olevad lisatähed. Suurusevahe võib olla isegi kuni kahekordne.
 4. Kõik märgid on soovitatavalt ühest fondist ja nad PEAVAD olema üht värvi. Kui klaviatuurile lisada kirillitsa märgid, PEAVAD vene tähed olema selgelt eristuva värviga.
 5. Diakriitilised märgid peavad olema üheselt mõistetavad, nad ei tohi segamini minna omavahel ega ka muude kirjavahemärkidega. Sammuta klahvidel PEAB diakriitiku asukohta põhitähe suhtes märkima kas rasterringiga nagu joonisel või õrna punktiirringiga. Sammuta kriipsu kujundus võib sarnaneda teistele sammuta klahvidele, ovaali kasutamine on soovitatav. Kombineeruva akuudi kujundus PEAB olema akuut rastriga täidetud (või punktiiriga ümbritsetud) mõttelises täheruumis.
 6. Apostroof peab olema eristatav akuudist ja graavisest ning sarnanema kujult tollimärgile ("), st olema pigem sirge kriipsuke ülalt alla, mitte komakujuline või kallutatud. Oluline on vahetegemine väga sarnase kujuga ülakaare ja haagi vahel. Ka sammuga klahvidel on oluline märgi mõtteline asukoht täheruumi suhtes. Punkt ja koma peavad olema allservas, apostroof klahvi mõttelise keskjoone ligiduses, sammuta tilde kõrgemal ning väiksem kui iseseisev märk tilde jne.
 7. Sisekriips ja sisetühik kantakse klaviatuurile nagu illustratsioonil - punktiirjoonega ümbritsetud ristkülikus tähed NBHY (no-break hyphen) sisekriipsul ja NBSP (no-break space) sisetühikul.
 8. Soovitusena võib vasaku ülanurga klahvile olla kantud ainult paragrahvimärk (kuid õiges asukohas, klahvi vasakus ülanurgas). Sammuta haaki saab kasutada kuid selle klaviatuurile kandmata jätmine soodustaks üleminekut uuele kasutusele.

Eesti klaviatuur pealekantud vene tähtedega

Võrreldes varasema kasutusega lisandub varem esinenud puudustele (vene märgid ülareas ei paikne eelduspärastel kohtadel) veel üks takistus. Kui klahvidele kanda kõik lisatud märgid, on klaviatuuril, eriti selle paremas servas rida klahve, mis on üleni täidetud. Seetõttu tuleb vene tähtede lisamisel uuele eesti klaviatuurile jätta mõned lisatud märgid klahvidele kandmata, täites selle koha vajaliku kirillitsa tähega. Klahvidele ei kanta: E10 kraadimärki, E11 tagurpidi küsimärki ja längkriipsu, E12 ülakaart ja haaki, C12 ülatäppe ja tsirkumfleksi, klahvidel B8, B9 ja B10 jäetakse vabaks alumine parem nurk, välja jäävad vastavalt sedii, alapunkt ja sisekriipsu tähis.

Kirillitsa tähemärgid paigutatakse reeglina klahvi ladina suurtähe alla, klahvil E00 ? aga paremasse ülanurka. Soovituslik paigutus on näidatud illustratsioonil:
Märgid, mida klaviatuur võimaldab sisestada

NB! Märke, mida klaviatuur võimaldab sisestada, ei piirata kunstlikult ühe 8bitise kooditabeli, ESET1, MES2 vm märgistikuga. Näiteks ülakaarega i-d kasutatakse ainult khmeri keele transkribeerimiseks kuid pole mingit põhjust, miks seda ei peaks saama klaviatuurilt sisestada.

 

Klahv

Glüüf

Unicode'i kood

Nimi

E12-1

´

U+0301

 

Tühik

´

U+00b4

ACUTE ACCENT

A

Á

U+00e1

väike a akuudiga

C

Ć

U+0107

 

e

É

U+00e9

 

i

Í

U+00ed

 

l

Ĺ

U+013a

 

n

Ń

U+0144

 

o

Ó

U+00f3

 

r

Ŕ

U+0155

 

s

Ś

U+015b

 

z

Ź

U+017a

 

u

Ú

U+00fa

 

w

U+1e83

 

y

Ý

U+00fd

 

 

Klahv

Glüüf

Unicode'i kood

Nimi

E12-4

˘

U+02d8

 

tühik

˘

U+02d8

BREVE

a

Ă

U+0103

väike a ülakaarega

e

Ĕ

U+0115

 

g

Ğ

U+011f

 

i

Ĭ

U+012d

 

o

Ŏ

U+014f

 

u

Ŭ

U+016d

 

 

täieneb

Tervikpaigutuse MSKLC formaadis leiate failist et_ucs.klc, installeerimiseks sobiva test-draiveri failist et12.zip

Kommentaarid on oodatud meiliaadressil indrek.hein@eki.ee