Sisukord
English

4. Klaviatuur

Eesti klaviatuuri standard põhineb standardil ISO 9995 ja IBM käsiraamatul "National Language Support Reference Manual. Volume 2". Klaviatuuril võib olla mitu kihti ehk gruppi. Käesolev standard reglementeerib ainult eestikeelset kihti. Eesti klaviatuuril on kolm registrit:
Eesti klaviatuuri aluseks on algselt võetud Soome ja Rootsi klaviatuur (IBM käsiraamatu "National Language Support Reference Manual. Volume 2" järgi Keyboard Layout 153), milles on muudetud klahve E00, D11, D12, C11 ja C12. Võrreldes standardi eelmise versiooniga EVS 8:1993 on muutunud ka klahv D03 (lisandus euromärk).

Märkide paigutus klaviatuuril kodeeritakse järgmiste koordinaatidega:

klaviatuur, joonis

- klahviridu tähistatakse alt üles B-rida, C-rida, D-rida, E-rida;
- igas reas on klahvidel järjenumbrid 00-12.
- tähistused klahvidel:
   L2 | 
   -------
   L1 | L3

GCGIS koodide ees on prefiksid, mille tähendused on:

L -- Ladina tähed (Alphabetics, Latin). Tähele "L" järgneb temale lähim diakriitikuta täht ja seejärel tähte määratlev numberkood.
ND -- Kümnendnumbrid (Numerics, Decimal).
NF -- Murdarvud (Numerics, Fractions).
SA -- Aritmeetikamärgid (Specials, Arithmetic Symbols).
SC -- Rahamärgid (Specials, Currency Symbols).
SD -- Diakriitika (Specials, Diacritic Marks).
SF -- Vormingumärgid (Specials, Format Symbols).
SM -- Mitmesugused erimärgid (Specials, Miscellaneous Symbols).
SP -- Kirjavahemärgid (Specials, Punctuation Symbols).
SS -- Lisamärgid (Specials, Supplementary Symbols).
SV -- Mitmesugused märgid (Specials, Various Symbols).

Märgime, et märki SD21 (haak) sammuta klahvil E00L1 "v" pole eraldi Eesti kooditabelites, seda kasutatakse diakriitikuga märkide genereerimisel. Aluskooditabelis puuduvad märgid on SC01 (valuutamärk) ja NF01 (murd üks kahendik).


			B-		C-		D-		E-  
 Asukoht  
		GCGID	Char	GCGID	Char	GCGID	Char	GCGID	Char

-00/L1		SA03	<					SD211	^
-01/L1		LZ01	z	LA01	a	LQ01	q	ND01	1
-02/L1		LX01	x	LS01	s	LW01	w	ND02	2
-03/L1		LC01	c	LD01	d	LE01	e	ND03	3 
-04/L1		LV01	v	LF01	f	LR01	r	ND04	4 
-05/L1		LB01	b	LG01	g	LT01	t	ND05	5 
-06/L1		LN01	n	LH01	h	LY01	y	ND06	6 
-07/L1		LM01	m	LJ01	j	LU01	u	ND07	7 
-08/L1		SP08	,	LK01	k	LI01	i	ND08	8 
-09/L1		SP11	.	LL01	l	LO01	o	ND09	9 
-10/L1		SP10	-	LO17	ö	LP01	p	ND10	0 
-11/L1				LA17	ä	LU17	ü	SA01	+ 
-12/L1				SP05	’	LO19	õ	SD111	' 
-00/----L2	SA05	>					SD191	~ 
-01/----L2	LZ02	Z	LA02	A	LQ02	Q	SP02	! 
-02/----L2	LX02	X	LS02	S	LW02	W	SP04	" 
-03/----L2	LC02	C	LD02	D	LE02	E	SM01	# 
-04/----L2	LV02	V	LF02	F	LR02	R	SC01	¤ 
-05/----L2	LB02	B	LG02	G	LT02	T	SM02	% 
-06/----L2	LN02	N	LH02	H	LY02	Y	SM03	& 
-07/----L2	LM02	M	LJ02	J	LU02	U	SP12	/ 
-08/----L2	SP14	;	LK02	K	LI02	I	SP06	( 
-09/----L2	SP13	:	LL02	L	LO02	O	SP07	) 
-10/----L2	SP09	_	LO18	Ö	LP02	P	SA04	= 
-11/----L2			LA18	Ä	LU18	Ü	SP15	? 
-12/----L2			SM04	*	LO20	Õ	SD131	‘	
-00/L3		SM13	¦
-01/L3		3
-02/L3				3				SM05	@ 
-03/L3						SC162	euro	SC02	£ 
-04/L3								SC03	$ 
-07/L3								SM11	{ 
-08/L3								SM06	[ 
-09/L3								SM08	] 
-10/L3								SM14	} 
-11/L3				SD15	^			SM07	\ 
-12/L3				NF01	½			SM24	§

1 sammuta klahv (non-spacing key)
2 euromärgi GCGID number on veel määramata. Tabelis on kasutatud esimest vaba valuutasümboli koodi (SC16).
3 mõnedel klaviatuuridel on klahvidele kantud ka tähed LS22 S^, LS21 s^, LZ22 Z^ ja LZ21 z^ ning neid saab sisestada lisaregistri klahvi abil, kombineerides seda suurtähtede puhul ka ülemise registri klahviga. Käesolev standard sellist sisestusvõimalust ei nõua, kuid peab sellist praktikas väljakujunenud tava soovituslikuks.


Tabel määratleb klaviatuuri koordinaatsüsteemi põhjal. Tabel koosneb kolmest osast: esimeses tuuakse klaviatuuri olek registris L1, teises registris L2, kolmandas registris L3. Lisaks märgile tuuakse tabelis ka märki üheselt identifitseeriv GCGID kood. Eesti tähed LS22 S^, LS21 s^, LZ22 Z^ ja LZ21 z^ saadakse kombineerides sammuta märke tähtedega S, s, Z ja z. Sammuta märgid asuvad klahvidel E00 ja E12.