EESTI TEADUSFONDI GRANDIPROJEKTID AASTAL 2005

Eesti verbaalnoomenite süsteem ja kasutus naaberkeelte taustal

ETF 5408 (01.01.2003–31.12 2006)

Iris Metsmägi (grandihoidja)

Töö eesmärgid

Uurimuse põhieesmärgiks on selgitada välja eesti verbaalnoomenite (partitsiibid, infinitiivid, tegijanimi, teonimi) süsteemi ja kasutusala sarnasused ja erinevused võrreldes nii uurali kui ka mitteuurali naaberkeelte vastavate verbaalnoomenite süsteemi ja kasutusega. Eesti verbaalnoomenid moodustatakse uuralipäraste sufiksite abil, kuid võib oletada, et nende kasutuses ja nende poolt moodustatud süsteemis on nii uuralipäraseid kui mitteuuralipäraseid jooni. Uurimuse tulemusel peaksid need jooned täpsustuma, ühtlasi peaks olema võimalik teha üldistusi ühelt poolt kontaktmõjude olemuse, teiselt poolt eesti keele kujunemisloo kohta.

2005. aastal peatatud.

Edelapoolsete läänemeresoome keelte sõnavara ja kontaktid

ETF 5409 (01.01.2003–31.12.2006)

Lembit Vaba (grandihoidja)

Töö eesmärgid

Projekti esimeses järgus (2003–2004) uuritakse edelapoolsete läänemeresoome keelte sõnavara välja selgitamaks ja täpsustamaks nimetatud keelte eelajaloolisi kontakte, eriti nimetatud keelte eelkäijate keelkonnasiseseid kontakte ja kontakte ida- ja läänebalti hõimukeeltega.

Projekti teises järgus (2005–2006) uuritakse eesti regilaulude sõnavara ja analüüsitakse etümoloogiliselt eesti murdesõnavara mõistelisi fragmente, keskendudes eriti balti päritolu fragmentide väljaselgitamisele ja etümoloogilisele analüüsile.

Projekti raames saadud edelapoolsete läänemeresoome keelte sõnavara päritolu kohta saadud tulemusi on kavas publitseerida artiklite sarjana ning kasutada valmimisjärgus oleva monograafilise uurimuse “Läänemeresoome keelte baltismide sõnastik” üldosade täiendamisel ja täpsustamisel.

2005. aastaks taotletud 40 200 krooni, saadud 29 000 krooni.

Lause süntaktiliste ja prosoodiliste tunnuste ühildatavus kõnesünteesis

ETF 5039 (01.01.2002–31.01.2005)

Hille Pajupuu (grandihoidja)

Meelis Mihkla

Krista Kerge

Töö eesmärgid

Aastatel 1997–2000 töötati Eesti Teadusfondi toetusel välja eesti keele tekst-kõne süntesaator. Tekst-kõne sünteesi avalikku rakendust piirab esialgu väljundkõne monotoonsus ja kõne halb sidusus. Väljundkõne loomulikkuse ja meloodiakontuuride paljususe eest “vastutab” nn prosoodia generaator, mis juhib kõneüksuste kestuste ja häälekõrguse muutumist ajas. Senises tekst-kõne sünteesisüsteemis on kaasatud vaid morfoloogia analüsaator. Lauseprosoodia modelleerimisel kasutati lihtsakoelisi kirjavahemärkidega seotud mudeleid. Lause sisemist struktuuri (süntaksit) ei käsitletud.

Käesoleva projekti põhieesmärk on teha kindlaks need süntaktilised tunnused, millest lauseprosoodia sõltub, et seejärel muutuks võimalikuks loomulike neutraalse intonatsiooniga tekstilausete genereerimine kirjutatud sisendteksti alusel.

Teadusliku baastulemusena peetakse silmas eesti keele süstemaatilist lauseprosoodiat, mis on seni kirjeldamata. Baastulemusest sõltub otseselt töö põhitulemus: lauseintonatsiooni loomulikkuse saavutamine tekst-kõne sünteesis. Taotletav uuring on eestikeelse kogukonna ja seaduslikult eestikeelse keskkonna säilitamiseks möödapääsmatu. Kui pidades silmas inimvahenduseta arvutiteenuste kasvavat ulatust ja arvutirakenduse suundi (arvuti kasutus sünnipuhuse, tervisekaotusena tekkinud või eaga kaasneva nägemispuude puhul või perspektiivses klaviatuurita variandis, mida on laialdaselt oodata u. 10 aasta jooksul), on tema tulemused ajapikku rakendatavad majanduse ja igapäevaelu igas sfääris, kuivõrd muutub arvutikasutuse iseloom kirjalikust suuliseks.

2005. aastaks taotletud 63 025 krooni, saadud: 50 400 krooni.

Eesti keele sõnavara struktuur

ETF 5040 (01.01.2002–31.01.2005)

Urmas Sutrop (grandihoidja)

Margit Langemets

Ene Vainik

Liisi Piits

Merike Koppel

Töö eesmärgid

Uurimisprojekti eesmärgiks on:

1. Selgitada välja, missugused sõnavara struktureerimise kriteeriumid on esmased ja missugused on sekundaarsed;

2. Leida korrelatsioonid erinevate kriteeriumite vahel;

3. Eelneva põhjal välja töötada sõnavara struktuuri kirjeldamise teoreetilised alused;

4. Rakendada väljatöötatud mudel eesti keelele;

5. Korrigeerida mudelit;

6. Anda eesti keele sõnavara struktuuri teaduslik kirjeldus;

7. Käsitleda mitmeid eesti keele sõnavara struktuuri üksikküsimusi.

2004. aastaks taotletud 69 000 krooni, saadud 64 000 krooni.

Eesti vaimuliku keele kujunemisjärgud (kuni täispiibli ilmumiseni 1739)

ETF 6067 (01.01.2005 – 31.12.2008)

Kristiina Ross (grandihoidja)

Heiki Reila

Töö eesmärgid

Projekti eesmärgiks on tuua selgust küsimuses, millal ja kuidas tekkis ning kujunes eesti vaimulik keel. Projekt on loogiliseks jätkuks taotleja varasematele grantidele (ETF grant nr 2759 “Eesti varasema piiblitõlke tekstianalüüs” kestusega 1997–2000 ja grant nr 4944 “Heebrea mõjud eesti keeles” kestusega 2001–2004.)

Vaimuliku keele all peetakse projekti seisukohalt silmas enam või vähem standardiseerunud keelevarianti, mida on kasutatud kristliku maailmapildi kirjeldamisel. Seega on vaatluse all sisuliselt eesti keele kujunemine euroopalikku mõttemaailma kajastavaks kultuurkeeleks. Võrdlevale väljendi- ja terminianalüüsile tuginedes püütakse selgitada erinevate kultuurilooliste ajajärkude osa eesti vaimuliku keele kujunemisprotsessis. Senistest uurimistulemustest lähtuvalt keskendutakse esialgse tööhüpoteesi kohaselt kolmele küsimusteringile: a) keskaegse eesti vaimuliku keele problemaatika, b) eestikeelse uustestamentliku diskursuse kujunemine 17. sajandi lõpukümnenditel, c) 1739. a täispiibli roll keeleloomes ja normide kujundamisel.

2005. aastaks taotletud 185 000 krooni, saadud 100 000 krooni.

Leksikaalsed vahekorrad läänemeresoome keeltes

ETF 5967 (01.01.2004 – 31.12.2007)

Vilja Oja (grandihoidja)

Helmi Neetar

Tiit-Rein Viitso

Töö eesmärgid

Projekti eesmärgiks on uurida läänemeresoome keelte leksikaalseid suhteid, semantilisi arenguid, nimetamismotiive jne. Uurimismaterjalina kasutatakse rahvusvahelise koostööprojekti Atlas Linguarum Fennicarum jaoks kogutud keeleainest. See unikaalne materjal võimaldab välja tuua läänemeresoome keelte /resp. murrete ühisosa, vastastikused mõjutused ja eriarengud. Uurimistöö tulemused on kavas avaldada artiklitena ja esitada lingvistilistel konverentsidel.

2005. aastaks taotletud 78 000 krooni, saadud 72 000 krooni.

Eesti murrete grammatika

ETF 5968 (01.01.2004 – 31.12.2007)

Jüri Viikberg (grandihoidja)

Eva Velsker

Liina Lindström

Sulev Iva

Töö eesmärgid

Projekti eesmärk on esimese eesti murrete võrdleva grammatika koostamine, kusjuures keskendutakse muutemorfoloogiale. projekti teostatakse Eesti Keele Instituudi murrete ja lähisugukeelte sektori, Tartu Ülikooli eesti keele ajaloo ja murrete õppetooli ning Võru Instituudi teadlaste koostöös.

Projekt koosneb kolmest allosast:

1) eesti võrdleva murdegrammatika aluste väljatöötamine – akadeemilise murdetekstide sarjas “eesti murded I – VIII” ilmunud grammatikakirjelduste põhjal;

2) eesti murrete muutemorfoloogia analüüs – elektroonilise andmebaasi alusel ning morfoloogilise automaatanalüüsi abil (töö aluseks ja eelduseks olev eesti murrete elektrooniline andmebaas on valminud EKI ja TÜ koostöös ETF-i toel (1999, 2000-2003, grant nr 4192) ja sisaldab kõigi eesti murrete tekste);

3) Võru morfoloogia koostamine – töö aluseks on Võru Instituudis koostatud võru-eesti sõnaraamatu (Iva 2002) grammatikakirjeldus.

2005. aastaks taotletud 100 000 krooni, saadud 80 000 krooni.

Eesti grammatika kakskeelses sõnastikus

ETF 5969 (01.01.2004 – 31.12.2007)

Ülle Viks (grandihoidja)

Silvi Vare

Töö eesmärgid

Projekti eesmärk on välja töötada eesti keele grammatilise info esitamise süsteem kakskeelsete sõnastike jaoks: koostada sobivad grammatiliste kirjete standardid, formaliseerida vajalik grammatiline info ja luua dialoogre˛iimis töötav grammatiline kirjegeneraator. Tulemused on kasutatavad leksikograafias, keeletehnoloogias ja lingvistilises uurimistöös.

2005. aastaks taotletud 88 000 krooni, saadud 84 660 krooni.

Eesti keele sõnaliigid

ETF 5970 (01.01.2004 – 31.12.2007)

Silvi Vare (grandihoidja)

Helle Metslang

Tiina Puolakainen

Heete Sahkai

Töö eesmärgid

Sõnade liigitamine on valmistanud jätkuvalt probleeme nii teoreetilises kui rakenduslikus keeleteaduses. Olemasolevate liigituste toimetulematus piirjuhtumitega on tekitanud raskusi eriti keeleteaduse arvutirakendustele. Projekti eesmärkideks on probleemide kaardistamine ja lahenduspõhimõtete leidmine kooskõlas teoreetilise ja rakendusliku liigituse väljatöötamisega ning sõnaliikide vahelise dünaamika süsteemi kirjeldamine. Tulemused esitatakse publikatsioonide, ettekannete ja rakendsulike klassifitseerimispõhimõtete kujul.

2005. aastaks taotletud 85 000 krooni, saadud 80 600 krooni.