KEELETEADUS

Monograafiad ja allikapublikatsioonid


arrow
Adler, Elna. Vadjalaste endisajast. I: Idavadja murdetekste / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud M. Leppik. - Tallinn, 1968. - 213 lk.

arrow
Ahven, Eeva. Eesti kirjakeele arenemine aastail 1900-1917 / Eesti NSV TA ; toimetanud A. Kask. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1958. - 188 lk. - (Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused ; 4).

arrow
Eek, Arvo ; Help, Toomas. Rütminihked eesti keele kujunemisloos : ilmub eeltrükina Keele ja Kirjanduse Instituudi väljaandele "Eesti keele grammatika" / Eesti NSV TA Ühiskonnateaduste Osakond ; toimetanud E. Niit. - Tallinn, 1986. - 39 lk. - (Preprint KKI ; 45) (Ars grammatica).

arrow
Eesti keele grammatika : [kahes köites] / M. Erelt, R. Kasik, H. Metslang, H. Rajandi, K. Ross, H. Saari, K. Tael, S. Vare ; trükki toimetanud M. Erelt (peatoimetaja), T. Erelt, H. Saari, Ü. Viks. - Tallinn, 1993-1995.

    1. köide: Morfoloogia. Sõnamoodustus / Eesti TA Eesti Keele Instituut. - 1995. - 660 lk.

    2. köide: Süntaks. Lisa: Kiri / Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituut. - 1993. - 464 lk.

arrow
Eesti keele lauseõpetuse põhijooned. I: Lihtlause / K. Mihkla, L. Rannut, E. Riikoja, A. Admann ; Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud E. Nurm. - Tallinn : Valgus, 1974. - 526 lk.

arrow
Eesti murdepalu : tekstid heliplaadi "Eesti murdepalu" juurde / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; koostanud S. Nigol ja E. Juhkam ; toimetanud M. Must. - Tallinn, 1975. - 44 lk. - Vt. ka 361.

arrow
Eesti NSV keeleseadus [ja selle rakendamisega seotud materjalid] / Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; firma "Signalet". - Tallinn, 1989. - 16 lk.

arrow
Eesti pärisnimede kirjutamine vene keeles / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud R. Laane ja M. Hion. - Tallinn : Valgus, 1973. - 15 lk.

arrow
Erelt, Mati. Adjektiivatribuut eesti keeles / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud H. Rajandi. - Tallinn : Valgus, 1980. - 56 lk. - (Ars grammatica).

arrow
Erelt, Mati. Eesti adjektiivide süntaks : gradatsioon / Eesti NSV TA Ühiskonnateaduste Osakond ; toimetanud H. Rajandi. - Tallinn, 1977. - 63 lk. - (Preprint KKI ; 8) (Ars grammatica).

arrow
Erelt, Mati. Eesti lauseliikmeist : (grammatika marginaale) / Eesti NSV TA Ühiskonnateaduste Osakond ; toimetanud T. Erelt. - Tallinn, 1989. - 42 lk. - (Preprint KKI ; 61) (Ars grammatica).

arrow
Erelt, Mati. Eesti lihtlause probleeme / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud H. Rajandi. - Tallinn : Eesti Raamat, 1979. - 64 lk. - (Ars grammatica).

arrow
Erelt, Mati. Predikatiivne adjektiiv : (lausemallid) / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud H. Rajandi. - Tallinn : Eesti Raamat, 1979. - 60 lk. - (Ars grammatica).

arrow
Erelt, Mati. Sekundaartarindid eesti keeles : ilmub eeltrükina Keele ja Kirjanduse Instituudi väljaandele "Eesti keele grammatika" / Eesti NSV TA Ühiskonnateaduste Osakond ; toimetanud T. Erelt ja H. Rajandi. - Tallinn, 1987. - 76 lk. - (Preprint KKI ; 50) (Ars grammatica).

arrow
Erelt, Tiiu. Eesti ortograafia. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 1995. - 92 lk.

arrow
Erelt, Tiiu. Eesti oskuskeel / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud U. Agur. - Tallinn : Valgus, 1982. - 216 lk.

arrow
Hausenberg, Anu-Reet. Probleme der ostseefinnisch-permischen Sprachkontakte / Akademie der Wissenschaften der Estnischen SSR. Abteilung für Gesellschaftswissenschaften ; Redaktion von P. Kokla. - Tallinn, 1983. - 34 S. - (Preprint KKI ; 23).

arrow
Hint, Mati. Eesti keele sõnafonoloogia. I: Rõhusüsteemi fonoloogia ja morfofonoloogia põhiprobleemid / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud T. Erelt. - Tallinn, 1973. - 253 lk.

arrow
Juhend ilukirjanduse sedeldamiseks / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituudi sõnaraamatute sektor. - Tallinn, 1961. - 21 lk.

arrow
Juhis eesti pärisnimede kirjutamise kohta vene keeles / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud E. Nurm. - Tallinn, 1957. - 22 lk.

arrow
Juhised eesti pärisnimede kirjutamise kohta vene keeles / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud E. Nurm. - Tallinn, 1959. - 16 lk.

arrow
Juhised eesti pärisnimede kirjutamise kohta vene keeles ja vene pärisnimede kirjutamise kohta eesti keeles : projekt / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud H. Tobias. - Tallinn, 1954. - 28 lk.

arrow
Kallasmaa, Marja. Saaremaa kohanimed I / Eesti Keele Instituut ; toimetanud H. Neetar. - Tallinn, 1996. - 528 lk.

arrow
Kask, Arnold. Lühike ülevaade eesti keelest ja selle arenemisest / toimetanud K. Kure ja E. Elisto. - Tallinn : Pedagoogiline Kirjandus, 1949. - 63 lk.

arrow
Keem, Hella. Tartu murde tekstid / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud S. Nigol ja M. Must (sarja peatoimetaja). - Tallinn : Valgus, 1970. - 480 lk. - (Eesti murded ; 3).

arrow
Kont, Karl. Käändsõnaline objekt läänemeresoome keeltes / Eesti NSV TA ; toimetanud A. Laanest. - Tallinn, 1963. - 234 lk. - (Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused ; 9).

arrow
Kährik, Aime. Verbide muutmismudel lõunavepsa murdes / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud T.-R. Viitso. - Tallinn, 1980. - 150 lk.

arrow
Laanest, Arvo. Einführung in die ostseefinnischen Sprachen / autorisierte Übertragung aus dem Estnischen von H.-H. Bartens. - Hamburg : Helmut Buske, 1982. - 349 S.

arrow
Laanest, Arvo. Isuri keele ajalooline foneetika ja morfoloogia / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud M. Leppik. - Tallinn : Valgus, 1986. - 188 lk.

arrow
Laanest, Arvo. Isuri murdetekste / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud P. Kokla. - Tallinn, 1966. - 242 lk.

arrow
Laanest, Arvo. Isurid ja isuri keel - meie lähemaid sugulaskeeli / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud K. Kont. - Tallinn, 1964. - 36 lk.

arrow
Laanest, Arvo. Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud V. Hallap. - Tallinn, 1975. - 239 lk.

arrow
Leppik, Merle. Ingerisoome kurgola murde fonoloogilise süsteemi kujunemine / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud V. Hallap. - Tallinn, 1975. - 239 lk.

arrow
Liiv, Georg. Estonian vowels of three degrees of length / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Language and Literature. - Tallinn, 1961. - 8 p.

arrow
Loog, Mai ; Hein, Indrek. Studies of Estonian slang in Tallinn, Spring 1989 / Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos. - Tampere, 1992. - 151 p. - (Opera fennistica & linguistica ; 5).

arrow
Loog, Mai. Nende sõned, sõnad : uurimus eriealiste tüdrukute ja poiste kõnekeelest / Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos. - Tampere, 1992. - 266 lk. - (Opera fennistica & linguistica ; 6).

arrow
Maailma maade nimed eesti, inglise, prantsuse, vene ja riigi ametikeeles : pealinnad, ISO maatähised, tähtsamad haldusüksused / P. Päll ; Riigi Keeleamet. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 1994. - 102 lk.

arrow
Metslang, Helle. Temporal relations in the predicate and the grammatical system of Estonian and Finnish / Oulun yliopisto. - Oulu, 1994. - 279 p.

arrow
Metslang, Helle. Die temporale Bedeutung der Verbalkonstruktionen im Estnischen / Estnische Akademie der Wissenschaften. Abteilung für Humanitär- und Gesellschaftswissenschaften ; Redaktion von G. Mell. - Tallinn, 1991. - 41 S. - (Preprint KKI ; 6) (Ars grammatica).

arrow
Metslang, Helle. Küsilause eesti keeles / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud U. Uibo. - Tallinn : Valgus, 1981. - 168 lk. - (Ars grammatica).

arrow
Must, Mari. Keskmurde tekstid / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud H. Viires ja M. Must (sarja peatoimetaja). - Tallinn, 1965. - 448 lk. - (Eesti murded ; 2).

arrow
Must, Mari. Kirderannikumurde tekstid / Eesti TA Eesti Keele Instituut ; toimetanud H. Viires ja M. Must (sarja peatoimetaja). - Tallinn, 1995. - 723 lk. - (Eesti murded ; 5).

arrow
Must, Mari. Kirderannikumurre : häälikuline ja grammatiline ülevaade / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud A. Laanest. - Tallinn : Valgus, 1987. - 408 lk.

arrow
Mäger, Mart. Eesti linnunimetused / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud V. Pall. - Tallinn, 1967. - 270 lk.

arrow
Mäger, Mart. Linnud rahva keeles ja meeles / toimetanud L. Targo. - Tallinn : Eesti Raamat, 1969. - 271 lk.

arrow
Mäger, Mart. Linnud rahva keeles ja meeles. - 2., parandatud ja täiendatud tr. - Tallinn : Koolibri, 1994. - 336 lk.

arrow
Neetar, Helmi. Deverbaalne nominaaltuletus eesti murretes I / Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud V. Pall. - Tallinn, 1990. - 244 lk.

arrow
Nigol, Salme. Hargla murraku konsonantism / Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud K. Pajusalu. - Tallinn, 1994. - 161 lk.

arrow
Nimekirjutusraamat / T. Erelt, O. Jõgi, A. Kaalep, A. Laast, H. Rajamets, H. Saari, L. Seppel, H. Udam, U. Ussisoo ; koostanud T. Erelt ja H. Saari ; toimetanud B. Betlem. - Tallinn : Valgus, 1993. - 304 lk.

arrow
Pajupuu, Hille. Cultural context, dialogue, time : preprint / Estonian Academy of Sciences. Institute of the Estonian Language. - Tallinn, 1995. - 47 p. - (Preprint).

arrow
Pajupuu, Hille. Kultuurikontekst, dialoog, aeg : preprint / Eesti TA Eesti Keele Instituut. - Tallinn, 1995. - 47 lk. - (Preprint).

arrow
Pall, Valdek. Ersa keel : õpiku konspekt ja sõnaloend. - Tallinn, 1996. - 119 lk.

arrow
Pall, Valdek. Põhja-Tartumaa kohanimed : [kahes köites] / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud M. Norvik. - Tallinn : Valgus, 1969-1977.

arrow
Pihlak, Ants. U-verbid ja enesekohasus eesti keeles / Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituut. - Tallinn, 1992. - 52 lk. - (Ars grammatica).

arrow
Rajandi, Henno ; Metslang, Helle. Määramata ja määratud objekt / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud M. Erelt. - Tallinn : Valgus, 1979. - 48 lk. - (Ars grammatica).

arrow
Rannut, Lehte. Põimlause eesti keeles / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud M. Erelt. - Tallinn : Valgus, 1981. - 160 lk. - (Ars grammatica).

arrow
Remmel, Mart. The phonetic scope of Estonian : some specifications / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Language and Literature ; edited by A. Eek. - Tallinn, 1975. - 32 p. - (Preprint KKI ; 5).

arrow
Remmel, Mart ; Rohtla, Mart. Some topics of speech recognition / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Department of Social Sciences ; edited by R. Haavel. - Tallinn, 1977. - 16 p. - (Preprint KKI ; 7).

arrow
Ross, Jaan. Studies on pitch, timbre and timing of complex auditory events. - Tallinn, 1992. - 118 p.

arrow
Ross, Kristiina. Instruktiiv läänemeresoome keeltes / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud A. Laanest. - Tallinn : Valgus, 1988. - 158 lk.

arrow
Sang, Joel. Eitus eesti keeles / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud H. Rajandi. - Tallinn : Valgus, 1983. - 176 lk. - (Ars grammatica).

arrow
Tanning, Salme. Mulgi murdetekstid / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud A. Univere ja M. Must (sarja peatoimetaja). - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1961. - 286 lk. - (Eesti murded ; 1).

arrow
Univere, Aili. Idamurde tekstid / Eesti TA Eesti Keele Instituut ; toimetanud V. Pall ja M. Must (sarja peatoimetaja). - Tallinn, 1996. - 450 lk. - (Eesti murded ; 4).

arrow
Vaba, Lembit. Läti laensõnad eesti keeles / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud V. Hallap. - Tallinn : Valgus, 1977. - 303 lk.

arrow
Vainik, Ene. Eesti keele väliskohakäänete semantika kognitiivse grammatika vaatenurgast / Eesti TA Eesti Keele Instituut ; toimetanud H. Metslang. - Tallinn, 1995. - 192 lk.

arrow
Vakk, Feliks. Miks just nõnda? : peotäis tekkelugusid ja uudistavaid lühimatku eesti fraseoloogia radadelt / toimetanud H. Seppo. - Tallinn : Valgus, 1984. - 144 lk.

arrow
Vakk, Feliks. Suured ninad murdsid päid... : (pea ja selle osad rahvalike ütluste peeglis) / Eesti NSV TA ; toimetanud R. Karelson. - Tallinn : Valgus, 1970. - 320 lk.

arrow
Vare, Silvi. Lähtekohti eesti derivatsiooni käsitluseks / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud Ü. Viks. - Tallinn : Eesti Raamat, 1979. - 88 lk. - (Ars grammatica).

arrow
Vare, Silvi. Nimisõnaliited tänapäeva eesti kirjakeeles / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud I. Kont. - Tallinn : Valgus, 1981. - 192 lk. - (Ars grammatica).

arrow
Vare, Silvi. Omadussõnaliited tänapäeva eesti kirjakeeles / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud H. Rajandi. - Tallinn : Valgus, 1984. - 120 lk. - (Ars grammatica).

arrow
Viitso, Tiit-Rein. Läänemeresoome fonoloogia küsimusi / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud A. Laanest. - Tallinn, 1981. - 134 lk.

arrow
Viks, Ülle ; Remmel, Mart. Eesti verbid : morfoloogiline klassifikatsioon : loendid = Estonian verbs : morphological classification : lists / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud R. Kull. - Tallinn, 1974. - 60 lk. - (Preprint KKI ; 3).

arrow
Viks, Ülle. Klassifikatoorne morfoloogia : noomen / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud H. Rajandi. - Tallinn : Valgus, 1982. - 92 lk. - (Ars grammatica).

arrow
Viks, Ülle. Klassifikatoorne morfoloogia : verb / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud S. Vare. - Tallinn : Valgus, 1980. - 68 lk. - (Ars grammatica).

arrow
Viks, Ülle. Klassifikatoorse morfoloogia põhimõtted / Eesti NSV TA Ühiskonnateaduste Osakond ; toimetanud M. Erelt. - Tallinn, 1977. - 55 lk. - (Preprint KKI ; 9) (Ars grammatica).

Tagasi