FOLKLORISTIKA

Ajakirjad

arrow
BIF Newsletter / Baltic Institute of Folklore ; editor-in-chief: M. Kõiva ; editors: A. Pûtelis, B. Kerbelytë and K. Kuutma. - Tartu, 1995- .
arrow
Folklore : an Electronical Journal of Folklore / Institute of the Estonian Language ; Estonian Folklore Archives ; edited by M. Kõiva and A. Kuperjanov. - Tartu, 1996- (URL: http://haldjas.folklore.ee/folklore). - Paralleelselt ilmub ka trükivariant.
arrow
Journal of the Baltic Institute of Folklore. Vol. 1. No. 1 / Baltic Institute of Folklore ; editors: K. Kuutma, M. Kõiva and L. Sauka. - Tartu, 1996. - 193 p.

arrow
Mäetagused : hüperajakiri. Nr. 1-2 / Eesti Keele Instituudi folkloristika osakond ; Eesti Rahvaluule Arhiiv ; toimetajad M. Kõiva ja A. Kuperjanov. - Tartu, 1996 (URL: http://haldjas.folklore.ee/tagused). - 134 lk. (trükivariant). - Paralleelselt ilmub ka trükivariant.


Autoreferaadid

arrow
Roll, Tiiu. Epiteet eesti regivärsilises rahvalaulus : filoloogia kandidaaditöö autorikokkuvõte : rahvaluule / Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituut. - Tallinn, 1990. - 16 lk.

arrow
Rüütel, Ingrid. Estonian folk music layers in the context of ethnic relations : abstract of the thesis of the habilitated doctor of humanities in the field of folklore studies / Vytautas Magnus University. Institute of Lithuanian Literature and Folklore. - Vilnius, 1995. - 23 p.

arrow
Rüütel, Ingrid. Estø liaudies muzikos sluoksniai etniniø santykiø kontekste : humanitariniø mokslø folkloristikos krypties habilituoto daktaro teziø autoreferatas / Vytauto Didziojo universitetas ; Lietuviø literatûros ir tautosakos institutas. - Vilnius, 1995. - 15 p.

arrow
Valk, Ülo. Eesti rahvausu kuradi-kujutelm kristliku demonoloogia ja rahvusvahelise folkloori kontekstis : ilmumiskujud. - Tartu, 1994. - 34 lk. - (Dissertationes philologiae estonicae universitatis tartuensis ; 3).

Tagasi