Osalemine teadusüritustel

Rene Altrov

VII rakenduslingvistika kevadkonverents „Keeleteaduse ainestikud ja andmekogude kasutamine”, Tallinn, 24.–25.04.2008. Ettekanne „Eesti emotsionaalse kõne korpuse sisu ja võimalused”, koos Hille Pajupuu ja Kairi Tamuriga.

Emakeele Seltsi kõnekoosolek, 12.05.2008. Ettekanne „Eesti emotsionaalse kõne korpuse nähtavad ja nähtamatud küljed“, koos Hille Pajupuuga.

Ellen Dovgan

Soome-ugri leksikograafiaseminar „Soome-ugri keelte sõnaraamatud: mis neid liidab ja mis lahutab?“, Tallinn, 13.–14.11.2008. Ettekanne „Eesti-ukraina sõnaraamatu koostamise põhimõtetest“.

Silja Grynberg

Soome-ugri leksikograafiaseminar „Soome-ugri keelte sõnaraamatud. Mis neid ühendab ja mis lahutab?”, Tallinnas 13.–14.11.2008. Ettekanne „Vadja keele sõnaraamatu toimetamisest”.

Madis Jürviste

Soome-ugri leksikograafiaseminar „Soome-ugri keelte sõnaraamatud: mis neid liidab ja mis lahutab?“, Tallinn, 13.–14.11.2008. Ettekanne „Suur eesti-prantsuse sõnaraamat (GDEF), eesti-prantsuse paralleelkorpus”.

Jelena Kallas

Soome-ugri leksikograafiaseminar „Soome-ugri keelte sõnaraamatud: mis neid liidab ja mis lahutab?“, Tallinn, 13.–14.11.2008. Ettekanne „Eesti keele õppesõnastikud õppesõnastike üldtüpoloogia taustal“

Indrek Kiissel

Rootsi keeletehnoloogia konverents Stockholmis 20.-21.11.2008. Ettekanne „Effect of collocatrional strength on Estonian speech rate on the example of the verb olema 'be'“ koos Meelis Mihkla ja Liisi Piitsaga

Margit Langemets

Emakeele Seltsi keelepäev „Sõnakogumisvõistluse infopäev“ 24.01.2008. Ettekanne „Avatud sõnastik“

Eesti Keele Instituudi seminar „Uued sõnad Eesti kirjakeele seletussõnaraamatus“ (P. Voll) 5.2.2008. Ettekanne „EKSS: sissejuhatuseks“

Eesti Keele Instituudi seminar 21.5.2008. Ettekanne „Funktsionaalsest teooriast leksikograafias ehk kuidas defineerida sõnaraamatut“

Emakeele Seltsi keelepäev Oulu ülikoolis 22.11.2008. Ettekanne „Soome ja eesti: taskust suursõnaraamatuni“

Eesti Keele Instituudi sõnaraamatute osakonna seminar „Sõnavaliku küsimusi ja küsitavusi: ÕS 2006 ja ÕS 2013" (S. Vare) 3.12.2008. Sissejuhatav ettekanne.

Andres Loopmann

Eesti Keele Instituudi talveseminar. Ettekanne: „Sõnastike haldussüsteemi EELex rakendus: Eesti-X keele sõnastiku avalik versioon“.

Iris Metsmägi

Soome-ugri leksikograafiaseminar „Soome-ugri keelte sõnaraamatud: mis neid liidab ja mis lahutab?“, Tallinn, 13.–14.11.2008. Ettekanne „Eesti etümoloogiasõnaraamatust“, koos Meeli Sedrikuga.

Meelis Mihkla

Rootsi keeletehnoloogia konverents Stockholmis 20.-21.11.2008. Ettekanne „Effect of collocatrional strength on Estonian speech rate on the example of the verb olema 'be'“ koos Liisi Piitsa ja Indrek Kiisseliga.

Vilja Oja

„The most frequent lexical groups for the concept 'doll' in European languages“ Euroopa keelte atlase Atlas Linguarum Europae toimetuskolleegiumi aastakoosolekul Albaanias Durresis 08.05.2008.

Hille Pajupuu

XXVI AESLA International Conference „From applied linguistics to the linguistics of the mind: issues, practice and trends“. Almeria 3.- 5. aprill 2008. Ettekanne „Lexical richness in L1 and L2 oral and written use in Estonian“, koos Krista Kergega

The 5th Annual EALTA Conference 9–11 May 2008 „Assessment Literacy in Europe and Beyond: Realities and Prospects”. Ettekanne „L1 and L2: Differences in Lexical Richness of Produced Genres“, koos Krista Kergega.

VII rakenduslingvistika kevadkonverents „Keeleteaduse ainestik ja andmekogude kasutamine“, Tallinn, 24.–25.04.2008. Ettekanne „Eesti emotsionaalse kõne korpuse sisu ja võimalused“, koos Rene Altrovi ja Kairi Tamuriga.

VII rakenduslingvistika kevadkonverents „Keeleteaduse ainestik ja andmekogude kasutamine“, Tallinn, 24.–25.04.2008. Ettekanne „The natural lexical richness in educated language use“, koos Krista Kerge ja Pilvi Alp’iga.

Emakeele Seltsi kõnekoosolek, 12.05.2008. Ettekanne „Eesti emotsionaalse kõne korpuse nähtavad ja nähtamatud küljed“, koos Rene Altroviga.

Eesti Keele Instituudi talveseminar 10. dets. Ettekanne „ Sõnavara rikkuse, ulatuse ja tekstitüübi seostest L1 ja L2 näitel”.

Liisi Piits

Rootsi keeletehnoloogia konverents „SLTC 2008“ Stockholmis 20.11–21.11.2008. Ettekanne: “Effect of collocational strength on Estonian speech rate on the example of the verb olema 'be'“, koos Meelis Mihkla ja Indrek Kiisseliga.

SIABO doktorikooli seminar “Ontology and Lexicon – Theory and Application“ 1.12–4.12.2008. Ettekanne: “Neighbourhood collocations of the most frequent words denoting man in Estonian, in comparison with other languages“

Eesti Keele Instituudi talveseminar Tallinnas 16.12.2008. Ettekanne: „Kollokatsioonid- mis need on ja milleks neid uurida?“

Peeter Päll

ÜRO kohanimeekspertide rühma Ida-Euroopa, Põhja- ja Kesk-Aasia jaotise koosolek Sofias (Bulgaaria) 12. –16.05.2008. Ettekanne „Информация о состоянии развития систем латинизации в документах 9-й Конференции ООН по стандартизации географических названий“.

Põhjamaade Nimeuurijate Assotsiatsiooni NORNA seminar „Nimed ja kultuurikontaktid Läänemere maades 2“ Haapsalus 23. –24.05.2008. Ettekanne „Estonian-Swedish toponyms in Estonian maps and texts“.

Eesti kirjakeele konverents Tapal 30.05.2008. Ettekanne „Mida andsid keelekonverentsid eesti kirjakeelele?“

Konverents „Eesti keel ja kultuur maailmas 3” Tartus 27.06.2008. Ettekanne „Kas keelt on vaja korraldada?“

23. rahvusvaheline onomastikakongress Torontos 17.–22.08.2008. Ettekanne „Historical multilingualism of street names in Estonia“.

ÜRO kohanimeekspertide rühma Balti jaotise 12. koosolek Kaliningradis 16.–18.09.2008. Ettekanne „Инструкции по стандартизации географических названий в Эстонии“.

Rahvusraamatukogus korraldatud terminoloogiaseminar 23.10.2008. Ettekanne „Ümberkirjutussüsteemid“.

Eesti Keele Instituudi seminar 10.12.2008. Ettekanne „Ajalooline mitmekeelsus Eesti tänavanimedes“.

Seminar „Lõunaeestlased Lätis“ Tartus 12.12.2008. Ettekanne „Siirdkohanimed keelesaartel?“

Kaidi Rätsep

Värviuuringute konverents „Progress in Colour Studies 2008“ (PICS08) Glasgows 15.07.2008. Ettekanne „Preliminary Research on Turkish Basic Colour Terms with an Emphasis on Blue“.

Eesti Keele Instituudi talveseminar Tallinnas 10.12.2008. Ettekanne „Põhivärvinimed türgi keeles rõhuasetusega sinisel“.

Heete Sahkai

„Cognitive and Functional Perspecitves on Dynamic Tendencies in Languages“, Tartu, 29.05–01.06.2008. Ettekanne „The syntax of Estonian nominalizations – lexical or constructional generalizations?“

„New Reflections on Grammaticalization 4“, Leuven, 16. –19.06.2008. Ettekanne „Implications of a formal idiom for the theory of grammaticalization: Estonian adessive manner and cause adverbials.“

Meeli Sedrik

Projekti „Sunrise” seminar „Soome ja Eesti mitmekeelses Euroopas – võimalused ja väljakutsed”, Tartu, 13.–14.05.2008, ettekanne „Eesti keel Euroopa Liidu tekstides”.

Keelehooldeseminar, Eivere, 18.06.2008, ettekanne „Põhilistest küsimustest, mis eesti keele koolitustel tekivad”.

Soome-ugri leksikograafiaseminar „Soome-ugri keelte sõnaraamatud: mis neid liidab ja mis lahutab”, Tallinn, 13.–14.11.2008, ettekanne„Eesti etümoloogiasõnaraamatust”, koos Iris Metsmägiga

Urmas Sutrop

Konverents “Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa“ Väike-Maarjas 16.04.2008. Ettekanne „Kust algab eesti keel?“.

Konverents „Keelest meeleni – Ülo Tedre 80“ Tallinnas 20.02.2008. Ettekanne „Eesti jumalate (Taara) kujutamisest (kunstis)“.

Keelepäev „Eesti kirjakeele konverents 100“ Tapal 30.05.2008. Ettekanne „ Eesti keele maailmapildist“.

Konverents „Progress in Colour Studies (PICS 08)“ Glasgows 16.07.2008. Ettekanne „Towards the Semiotic Theory of Basic Colour Terms and the Semiotics of Juri Lotman“.

Konverents „Integration und Explosion“ Perspektiven auf die Kultursemiotik Jurij Lotman“ 24.10.2008. „Language as a modelling communicative system“.

Eesti Keele Instituudi talveseminar 10.12.2008. Ettekanne „Põhivärvinimede semiootiline teooria ja Juri Lotmani semiootika“.

Anne Tamm

1.–3. oktoober: konverents „Scandinavian Conference of Linguistics“, Explaining the Structural Shifts in the Estonian TAM Categories. Uppsala.

25.–26. august: tööpaja „Locative case“ The Finnic Locative Cases and Non-Finite Forms, Nijmegen.

16.–19. juuli: konverents „New Reflections on Grammaticalization 4“, Variation, Change, and the Estonian Partitive Evidential, Leuven.

4.–6. juuli: konverets „LFG 2008“, Variation and the Development of Estonian Parallel Functional Categories, Sydney.

29. mai – 1. juuni: tööpaja „Workshop on mood and modality in the Uralic languages” konverentsil „Cognitive and Functional Perspectives on Dynamic Tendencies in Languages“, Indirect Evidentiality, Epistemic Modality and Degrees of Evidence, Tartu.

11.–12. jaanuar: „Budapest Uralic Workshop 6, Sounds of Uralic Languages“, Problems of Automatic Accent Assignment: a Comparison of Hungarian and Estonian Verbs, Budapest.

Eesti Keele Instituudi talveseminar 16. detsembril 2008. Ettekanne „Mittefiniitsed käändelised vormid: eesti keele inessiiv ja abessiiv“.

Kairi Tamuri

VII rakenduslingvistika kevadkonverents „Keeleteaduse ainestikud ja andmekogude kasutamine“ 24.–25. aprillini 2008. Ettekanne „Eesti emotsionaalse kõne korpuse sisu ja võimalused“, koos Hille Pajupuu ja Rene Altroviga.

Eesti Keele Instituudi talveseminar 16. detsembril 2008. Ettekanne „Emotsioone kandvad akustilised parameetrid“.

Mari Uusküla

Progress in Colour Studies (PICS08), Glasgow, Šotimaa, Ühendkuningriigid 14.–17. 07.2008. Ettekanne „Two terms for red in Central Europe – an areal phenomenon“

Third International „Perspectives on Slavistics“ Conference, Hamburg, Saksamaa 28.–31.08.2008. Ettekanne teemal „The puzzle of two terms for red in Czech“

Eesti Keele Instituudi seminar, Tallinnas 29.10.2008. Ettekanne teemal „Põhivärvinimed ungari, soome ja tšehhi keeles: müüdid ja faktid“

Eesti Keele Instituudi talveseminar, Tallinnas 10.12.2008. Ettekanne teemal „Punase nimetused ungari ja tšehhi keeles: areaalne nähtus Kesk-Euroopas“ (Eesti Keele Instituudi talveseminar 10.12.2008 ja 16.12.2008, korraldaja Mari Uusküla).

Ene Vainik

Emakeele Seltsi kõnekoosolek 16.05.08. Ettekanne „Kehaosad eesti keele piltlikes emotsioonikirjeldustes”

Cognitive and Functional Perspectives on Dynamic Tendencies in Languages, Tartu, Tartu Ülkuool, 29.05.08—01.06.08. Ettekanne „Encoding (e)motion and space in the Estonian terms of personality traits”, koos Heili Oravaga

Language, Communication & Cognition. Brighton, University of Brighton, 04.08. 08—07.08.08. Ettekanne „Semantic extensions of the Estonian metacommunicative expressions”.

„Cognitive Linguistics between Universality and Variation“ Dubrovnik, University of Zagreb & University of Osijek 29.09.08—30.09.08. Ettekanne „Emotion meets motion. A case study of the Estonian lexicon of personality traits”, koos Heili Oravaga.

Eesti Keele Instituudi talveseminar 10.12.08, 16.12.08. Ettekanne

„Eesti keele metakommunikatiivsete käe-väljendite tähenduslaiendused.“

Silvi Vare

VII rakenduslingvistika kevadkonverents „Keeleteaduse ainestik ja andmekogude kasutamine“, Tallinn, 24.–25.04.2008. Ettekanne „Eesti keele sõnaperedest“.

Eesti Keele Instituudi seminar 19.03.2008. Ettekanne „Sõnast kui sõnaraamatuüksusest ja sõnast kui keelekasutusüksusest“.

Sõnaraamatute osakonna seminar 3.12.2008. Ettekanne „Sõnavaliku küsimusi ja küsitavusi: ÕS 2006 ja ÕS 2013.

Jüri Viikberg

Konverents „Eesti keel ja kultuur maailmas III”. 27.06.08 Tartus. Ettekanne „Mis keel on väliseesti keel?”

Seminar „Eestlased ja eesti keel välisriikides” 25.09.08 Tartus. Ettekanne ”Eestlased ja eesti keel Venemaal”

Seminar „Eestlased ja eesti keel välisriikides” 25.09.08 Tartus. Ettekanne ”Väliseesti keelekujude uurimisest”, koos Kristiina Praakliga.

Piret Voll

Eesti Keele Instituudi seminar 5.2.2008. Ettekanne „Uued sõnad Eesti kirjakeele seletussõnaraamatus“