Terminoloogiatöö

Katre Kasemets

Eurokeelehoole:

Brüsselis ja Luxembourgis töötavate ELi institutsioonide eesti tõlkeüksuste juhtide ja tõlkijatega tutvumine, nende ootuste väljaselgitamine Eesti Keele Instituudis loodud eurokeelehooldele.

Intervjuu andmine Sirbi lisale Keele Infoleht, selles Eesti Keele Instituudi eurokeelehoolde tutvustamine.

Osalemine Luxembourgis ELi institutsioonide eesti tõlkerühmade terminoloogiakoosolekul, seal ettekande pidamine Eesti Keele Instituudi eurokeelehooldajate seni tehtud ja edaspidi tehtavast tööst.

Tõlketeemasid käsitleva artiklite kogumiku „Euroopa Liidu keel kui meie ühine keel“ koostamine ja toimetamine.

Eesti Keele Instituudi eurokeelehoolet tutvustava infovoldiku koostamine ja toimetamine.

Eesti tõlkebüroode tõlkijatele ja vabakutselistele tõlkijatele seminari „Eurotekstide tõlkimine Eestis“ korraldamine, selle kohta ülevaate kirjutamine Sirbi lisasse Keele Infoleht.

Brüsselis ja Luxembourgis Eesti tõlkijatele keelekoolituste korraldamine.

Keelenõu ja terminisoovituste andmine eurotekstide tõlkijatele.

Maarja Maasikas

Toimetamine:

Kaitseministeeriumi aastaraamat – 87 lk

Küberjulgeoleku strateegia 2008–2013 – 40 lk + 51,4 lk (2. korda)

Aruanne kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis 2007. aastal ja seletuskiri – 10 lk

Loend 067 definitsioonid – 2 lk

Kaitseväeteenistuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus ja seletuskiri – 16,2 lk

Eesti riigikaitse – 29 lk

Kaitseministeeriumi valitsemisala hädaolukordade riskianalüüsi metoodika – 17,4 lk.

Kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu ja seletuskiri – 22,3 lk.

Erakorraliste vahejuhtumite tabel – 2 lk.

Kaitseväe korralduse seadus – 41 lk.

Surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu ja seletuskiri – 2 lk.

Erioperatsioonide terminid ja definitsioonid – 2 lk.

Rahvusvaheline koostöö – 9 lk.

Riigisisene õigusruum – 4 lk.

Loendid (sulgudes kirjete arv)

001 (74); 002 (99); 003-1 (25); 005 (41); 006 (40); 008 (20); 009 (41); 010 (17); 011 (35); 012A (19); 012B (79); 013 (38); 015 (39); 016 (40); 017 (37); 018 (64); 043 (84); 044 (84); 045 (82); 047 (93); 048 (109); 051 (76); 052 (80); 052 lisa (50); 065 (56); 066 (12); 067 (82); 067 lisa (15); 069 (91).

Kaur Männiko

Tarkvaraarendus ja -haldus:

Terminibaaside (Esterm, Militerm) haldamine ja avalike versioonide värskendamine.

Tesauruse Eurovoc IT-lahenduse väljatöötamine, haldamine ja terminoloogide ning Riigikogu Kantselei märksõnastaja nõustamine.

Merily Plado

Lennundusterminoloogia loendi koostamine: 175 terminit

Estermi terminipäringutele vastamine: 38 päringut

Estermi lisatud või muudetud terminid: 189 terminit

Sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogia loendite koostamine: 562 terminit

Terminite kaasajastamine terminibaasis (loendid 001 ja 002): 71 terminit

AAP-6 uute terminite ja muudatuste lisamine terminibaasi: 42 terminit.

AAP-6 muudatuste lisamine loenditesse: 24 terminit.

Terminihõive: 201 lk KVKS, AJP-3.5; CM(2002)49; AC/35-D/2002-REV3; AC/35-D/2001-REV1)

Tekstide terminoloogiline toimetamine (52 h KVKS, KM brošüür)

Militermi terminipäringute uurimine ja päringutele vastamine (30 päringut)

Meditsiiniterminoloogia loendi koostamine (88 terminit)

Estermi ja Multitermi koolitus nn eurokeelekorraldajale ja –terminoloogile (16 tundi).

Tiina Soon

Ametkondadevahelise sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogiakomisjoni koosolekute korraldamine (24 koosolekut, kokku 96 tundi)

Sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogiaprojekti tõlkimisosa raames tõlketööde korraldamine (1 855, 46 lk)

Eva Tamm

Terminiküsimustele vastamine nii telefoni teel kui meilitsi: (ca 55 tundi).

Estermi lisatud või terminbaasis muudetud kirjed (12 kirjet).

Estermi ja Multitermi koolitus eurokeelekorraldajale ja –terminoloogile (12 tundi).

Terminoloogiatöö juhendite kaasajastamine (6 tundi).

IATE-projekti (Euroopa Komisjoni ja Eesti Keele Instituudi vahel sõlmitud lepingu alusel korrastati 800 Euroopa liidu terminibaasi IATE eestikeelset terminikirjet) koordineerimine: dokumentatsiooni täitmine, kirjavahetus Euroopa Komisjoniga, juhendite kirjutamine, lepingute koostamine jmt (ca 2 kuud).

Haridusterminoloogia komisjoni 2 töörühma (sõnastiku- ja leksikonirühma) töö koordineerimine – kirjavahetus, aruannete koostamine, lepingute sõlmimine (2008. a sõlmitud 45 lepingut), andmebaasi (ÜTB) kohandamine komisjoni vajadustele vastavaks ning baasi katsetamine, koosolekute korraldamine ja protokollimine jm. Kokku on toimunud 23 koosolekut: 17 sõnastikurühma, 5 leksikonirühma ja 1 üldkoosolek (leksikonirühma koosoleku keskmine kestus on 2, sõnastikurühma koosoleku keskmine kestus 4 tundi)