Sõnaraamatutöö

Ellen Dovgan

Koostanud „Eesti-ukraina sõnaraamatu“ käsikirja: 343 märksõna.

Silja Grynberg

Toimetanud “Vadja keele sõnaraamatu” VI köite käsikirja: toimi–tšive. Toimetamise käigus tehtud parandusi sõnaraamatu varem ilmunud osades.

Madis Jürviste

Suur eesti-prantsuse sõnaraamat (GDEF): artiklite koostamine (550) ja toimetamine (73) sõnastiku eri osades, märksõnastiku viimistlemine.

Mari-Liis Kalvik

Eesti murrete elektroonilise korpuse tarvis otsinud ja vahendanud järgmised EKI heli- (EMH) ja kirjalikud (KKI MT) materjalid:

EMH 230 Räp Rosalie Otsman (KKI MT 324)

EMH 16-17 SJn Marie Kees (KKI MT 196, 197)

EMH 1492-1496 SJn Marie Kees (KKI MT 540, 2000)

EMH 24-26 Nõo Mari Paade, Juhan Räisa (KKI MT 300)

EMH 515-517 Nõo Liini Sild, Juhan Kirja (KKI MT 299)

EMH 139-140 Hel Jüri Vester (KKI MT 232)

EMH 81-82 Pst Epp Torm (KKI MT 215)

EMH 145-146 Pst Saabased ja Epp Torm (KKI MT 234)

EMH 2406-2407 Hää A. Mengel

EMH 135-137 Haljala (KKI MT 238)

EMH 777 Ridala

EMH 496 Tori

EMH 1329-1330 Pilistvere (KKI MT 543)

EMH 314 Märjamaa

EMH 787-792 Keila

Haljala materjalist korpusesse litereerinud keelejuhid August Meisner ja Marie Pihlakas (kokku 7024 sõna), Keilast Leena Nurgel (2053 sõna). Töös on Keilast Mihkel Anioni helimaterjal, hetkel 2831 sõna.

Mari Kendla

Toimetanud „Eesti murrete sõnaraamatu“ V köite 21. vihiku käsikirja: 61 murrete sõnaraamatu väljatrüki lk (laus–leige).

Katrin Kuusik

Eesti-X sõnastikupõhja märksõnaviidete korrastamine, 370 sõnaartiklit.

Eesti-X sõnastikupõhja märksõnaviidete juhendi koostamine.

Külli Kuusk

Töö Oxford-Dudeni inglise-eest piltsõnaraamatu teemadega (19 teemat), veebivariandi tehniline toimetamine.

Töö Eesti-X sõnaraamatu andmebaasiga.

Tiiu Lagle

Koostanud „Eesti-vene sõnaraamatu“ V köite käsikirjaja: 179 seletava sõnaraamatu lk (tõusma – tüütus, ä, ö, ü – üli+), kokku 189 eesti-vene käsikirja väljatrüki lk.

Margit Langemets

„Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu“ EElex-süsteemi üleviimisega seotud tööd: XML-skeemi väljatöötamine, artiklite ühtlustamine, andmebaasi toimetamine.

Koostanud ja toimetanud uusi sõnu seletava köidetena väljaande jaoks.

"Võõrsõnade leksikoni" projekti (2008–) käivitamisega seotud tööd: põhimõtete arutamine, meeskonna komplekteerimine.

Tiina Leemets

„Vene õpilase ÕSi“ käsikirja toimetamine: E−M, O−R (kokku 620 tekstifaili lehekülge).

Maimu Liiv

Koostanud „Eesti-vene sõnaraamatu“ V köite käsikirja: 180 seletava sõnaraamatu lk (viidikas-väljama), kokku 190 eesti-vene käsikirja väljatrüki lk.

Andres Loopmann

Inglise-eesti füüsika sõnaraamatu, Eesti-X, Haridussõnastiku,

EKSS tehniline ettevalmistus

Nelli Melts

Toimetatud EVS V köite käsikirja

Tuulama-tüütus SS 463–586 kk 124 (T. Lagle)

Vea+ - vrakk SS 43–204 kk 188 (M. Liiv)

Õhk – õigusrikumine SS 325–339 kk 25 (H. Laasi)

Ö – ööõhk SS 397–402 kk 6 (T. Lagle)

Kokku SS 303 lk kk 343 lk

Iris Metsmägi

Koostanud „Eesti etümoloogiasõnaraamatu“ sõnaartiklid ta–turvas (438 sõnaartiklit).

Ühtlustanud ja täiendanud varem koostatud sõnaartiklid nugis–nägema (60 sõnaartiklit).

Koostanud (koos Sven-Erik Soosaarega) „Eesti etümoloogiasõnaraamatu“ sõnaartikli detailse struktuurikirjelduse, abivahendiks programmeerijale programmi koostamisel, mis teisendaks praeguse märgendatud tekstifaili eesti-x keele sõnaraamatu kujule.

Argo Mund

Kogunud ÕS 2013 tarbeks uuemat sõnavara (171 sedelit).

Helmi Neetar

Loetud Inge Käsi (Võru murde sõnaraamatu) käsikirja a–too- (470 lk arvuti väljatrükis) korrektuuri; täpsustatud transkriptsiooni ja sõnaseletusi.

Piret Norvik

Koostanud „Eesti murrete sõnaraamatu käsikirja“ lustjajahu-lõhenema (4 kasti, 53 lk), sadakerd-sadovama (1 kast, 12 lk).

Teema „Eesti keele etümoloogiline sõnaraamat“ raames etümoloogilise kartoteegi täiendamine. Läbi töötatud eri autorite 10 etümoloogiaalast artiklit. Koostatud artiklite ja neis sisalduvate etümoloogiate kohta 154 kaarti.

Vilja Oja

Toimetanud Eesti murrete sõnaraamatu 20. vihiku sõnaartiklid lauba – lauritspäev (57 lk).

Tiina Paet

EKI ja Valguse vahelise võõrsõnade leksikoni toimetamise lepingu ettevalmistamine.

Võõrsõnade leksikoni toimetamise ettevalmistamine, märksõna valiku põhimõtete väljatöötamine. Struktuurikirjelduse koostamine. Tehniline eeltöö. Võõrsõnade leksikoni uute hääldusjuhiste katsetamine.

Maire Raadik

Pidanud „Eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2006” täienduste veebipõhist loendit; pidanud ÕSi paranduste loendit.

Tuuli Rehemaa

„Võõrsõnade leksikoni“ ettevalmistustööd (sõnavalik, struktuurikirjeldus, koostamispõhimõtete kujundamine) ja toimetamine.

Kristiina Ross

Juhendanud eesti piiblitõlke elektroonilise konkordantsi koostamist

Elena Ryabina

Koostanud „Eesti-udmurdi sõnaraamatu” osa: tähed i, m.

Meeli Sedrik

Koostanud eesti etümoloogiasõnaraamatu käsikirja

sore–süüdik-, aabe–aken (270 sõna).

Tiina Tärk

Koostanud „Eesti murrete sõnaraamatu“ käsikirja 54 arvutilehekülge (siida–siiruline, siku–silgu, sigade–siht).

Mai Tiits

Toimetanud „Eesti kirjakeele seletussõnaraamatut” (EKSS) uueks, parandatud ja täiendatud trükiks (Q-S + läbivad asjad).

Korrastanud EKSSi fraseoloogiaosa.

Koostanud LEKS-baasi uute sõnade artikleid (Q-S + läbivalt).

Korrastanud andmebaasi kujule viidud EKSSi ja sellega ühitatud LEKS-baasi kirjeid.

Tiia Valdre

Toimetanud „Eesti kirjakeele seletussõnaraamatut” (EKSS) uueks, parandatud ja täiendatud trükiks (O–P+ läbivad asjad).

Koostanud LEKS-baasi uute sõnade artikleid (O–P+ läbivalt).

Korrastanud andmebaasi kujule viidud EKSSi ja sellega ühitatud LEKS-baasi kirjeid.

Toimetanud „Eesti-vene sõnaraamatu“ V köite eesti keele osa ca

400 väljatrükilehekülge.

Silvi Vare

Täiendanud ja toimetanud „Eesti keele sõnaperede“ elektroonilist käsikirja läbilõikeliselt. (Töö iseloomu tõttu pole mahtu võimalik määratleda.)

Leidi Veskis

„Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu“ EElex-süsteemi viimine (toimetanud peam L–N, T–Y);

köidetena ilmuva seletussõnaraamatu uute sõnade koostamine ja toimetamine

Ülle Viks

Sõnastikutekstide struktuurianalüüs ja XML skeemide loomine: Vene õpilase ÕS, Seletussõnaraamat, Võõrsõnade leksikon, Etümoloogia andmebaas, Haridussõnastik (ühtne terminibaas).

Sõnastikuandmete üleviimine XML vormingusse ja sõnastike üleviimine EELex-i süsteemi (koos programmeerijatega): Vene õpilase ÕS, Seletussõnaraamat.

LEKS-baasi ühendamine Seletussõnaraamatu andmebaasiga (koos M. Langemetsa ja A. Loopmanniga).

Eesti-X-keele sõnastiku avaliku veebiversiooni ettevalmistus (koos A. Loopmanniga), EXS põhja toimetamise juhendamine.

Ettevalmistus Eesti-soome sõnastiku põhja loomiseks (koos I. Heinaga).

ÕS 2006 järelparandused (koos toimetajatega).

Piret Voll

„Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu“ uue väljaande toimetamine ja peatoimetamine, uute märksõnaartiklite koostamine.

Eeltööd üheköitelise seletussõnaraamatu koostamispõhimõtete suunas.