Teadustööde juhendamine

Liivi Hollman

Juhendanud TÜ magistranti, Raili Loiti, magistritöö „Õppematerjale eesti keele kui teise keele grammatika omandamiseks kuulmispuudega õpilaste IV klassile”. (Kaitstud 11.06.2008)

Marja Kallasmaa

Juhendanud TLÜ magistranti Marit Alast, magistritöö „Kohanimede muutumine Pöide vallas Saaremaal“ (Kaitstud 24. 01.2008) (kaasjuhendaja Jüri Viikberg).

Margit Langemets

Juhendanud TÜ magistranti Madis Jürvistet (2008–). Magistritöö teema: “ÕS 1976, ÕS 1999 ja ÕS 2006 struktuuri võrdlus ja retseptsiooni analüüs”.

Hille Pajupuu

Juhendanud TÜ doktoranti Lya Meistrit, doktoritöö „Vene aktsendi akustika ja taju“ (kaasjuhendaja Karl Pajusalu)

Juhendanud TÜ doktoranti Rene Altrovit, doktoritöö „Eesti emotsionaalse korpuse loomine ja emotsioonide taju“ (kaasjuhendaja Urmas Sutrop)

Juhendanud TÜ doktoranti Kairi Tamurit, doktoritöö “Eesti põhiemotsioonide akustiline analüüs ja modelleerimine“ (kaasjuhendaja Karl Pajusalu)

Peeter Päll

Juhendanud (mitteametlikult) TÜ magistranti Mariliis Rõõmussaart, magistritöö „vere-lõpuliste kohanimede paiknemine ja seosed maastikukomponentidega“ (kaitstud 30.05.2008, juhendaja Raivo Aunap.) Sügisest doktoriõppes, kaasjuhendaja koos Raivo Aunapiga.

Kahe doktoritöö (A. Tavast, E. Saar) eelretsenseerimine.

Kristiina Ross

Juhendatud TÜ doktoranti Heiki Reilat, doktoritöö „17. sajandi teise poole ja 18. sajandi alguse eestikeelsete Uue Testamendi tõlkekäsikirjade võrdlev analüüs“ (kaasjuhendaja Külli Habicht).

Juhendatud Sven-Erik Soosaart, doktoritöö „Vaimuliku kultuuri sõnavara kujunemine eesti keeles 12.–15. sajandil“.

Juhendatud TLÜ doktoranti Annika Kilgit, doktoritöö „Esimese eestikeelse Piibli verbivormistik“ (kaasjuhendaja Martin Ehala).

Urmas Sutrop

Juhendanud Tartu Ülikooli doktoranti Mari Uusküla, doktoritöö “Basic color terms in Finno-Ugric and Slavonic languages: Myths and facts“. (Kaitstud 2008)

Juhendanud Tallinna Ülikooli magistranti Nele Katvelit, magistritöö „Põhivärvinimedest Võru murdes. Põhinimed, nende struktuur ja kujunemine“. (Kaitstud 2008)

Juhendanud Tartu Ülikooli magistranti Heikki Jaasonit, magistritöö „Ülevaade Tartu Ülikooli lõputöödes kasutatud keeltest (1992–2006)“. (Kaitstud 2008)

Juhendanud Tartu Ülikooli magistranti Keiu-Nille Ollinit „Sugulust märkivad sõnad tänapäeva ungari keeles ning nende roll suhtluses“. (Kaitstud 2008)

Juhendanud Tartu Ülikooli doktoranti Elena Ryabinat, doktoritöö „Värvinimed udmurdi keeles“.

Juhendanud Tartu Ülikooli doktoranti Maria-Maren Sepperit, doktoritöö „Tajuverbid eesti keeles“.

Juhendanud Tartu Ülikooli doktoranti Liivi Hollmanit, doktoritöö „Värvinimed eesti viipekeeles“.

Juhendanud Tartu Ülikooli doktoranti Liisi Piitsa, doktoritöö „Sagedasemate inimest väljendavate sõnade naabruskollokatsioonid eesti keeles võrdluses teiste keeltega (soome, vene, saksa, inglise)“.

Kaasjuhendanud Tartu Ülikooli doktoranti Rene Altrovit, doktoritöö „Eesti emotsionaalse korpuse loomine ja emotsioonide taju“.

Juhendanud Tallinna Ülikool magistranti Kaidi Rätsepat, magistritöö „Türgi põhivärvinimed teiste keelte mõjuväljas. Põhi- ja mittepõhitasand“.

Anne Tamm

Juhendanud ELTE (Budapest) doktoranti Judit Nagy doktoritöö „Korpuszok diakrón vizsgálata egy tipológiai adatbázis-struktúra építéséhez (magyar és finnségi TAM adatok alapján)”.

Ene Vainik

Juhendanud TÜ doktoranti Anni Silk’i väitekirja „Eesti ja saksa emotsiooniverbide semantika süntaks ja semantika” koostamisel (kaasjuhendaja dr Anne Arold).

Jüri Viikberg

Marit Alas, Kohanimede muutumine Pöide vallas Saaremaal I-II. Magistritöö. Juh Marja Kallasmaa, Jüri Viikberg.