Osalemine teadusüritustel

Marit Alas

Läänemeresoome kevadseminar Helsingi ülikoolis 18.04.07. Ettekanne „Ülevaade kohanimede muutumisest Pöide vallas Saaremaal”.

Emakeele Seltsi üliõpilaskonverents Euroopa keelte päeval, Tallinna ülikoolis 26.09.07. Ettekanne „Kohanimede muutumine Pöide vallas Saaremaal”.

Rene Altrov

VI rakenduslingvistika kevadkonverents „Keel ja leksikon“ Tallinnas 26.–27.04.2007. Soolised erinevused Eesti suulise ja kirjaliku suhtluse kontekstuaalsuses / Gender differences in contextuality of Estonian oral and written communication, koos Krista Kerge ja Hille Pajupuuga.

The third Baltic conference on Human Language Technologies 2007, Kaunas, 4.–5.10.2007. Ettekanne „The Estonian Emotional Speech Corpus: Release 1“, koos Hille Pajupuuga.

Riikliku programmi „Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006–2010)“ konverents Tallinnas 19.–21.11.2007. Ettekanne„Eesti emotsionaalse kõne korpus (EEKK), koos Hille Pajupuuga.

Seminar Eesti Keele Instituudis 11.12.2007. Ettekanne „Eesti emotsionaalse kõne korpus (EEKK)“, koos Hille Pajupuuga.

Indrek Kiissel

16. Põhjamaade arvutuslingvistika konverents Tartus 24.–26.05.2007. Ettekanne „Designing a speech corpus for Estonian unit selection synthesis.“, koos Tõnis Nurga. Liisi Piitsa ja Meelis Mihklaga

3. Baltimaade [inim]keele tehnoloogiate konverents Kaunases 4.–5.10.2007. Ettekanne „Development of a unit selection TTS system for Estonian.“ Koos Meelis Mihkla, Tõnis Nurga ja Liisi Piitsaga.

Margit Langemets

Kotuse teadusseminar (Rakennepaja), Helsingi, 29.03.2007. Ettekanne „EKI sõnastikusüsteem“, koos Andres Loopmanniga.

Rakenduslingvistika konverents „Keel ja leksikon” 26.–27. apr 2007, Tallinn. Ettekanne „Sobimatu tähendus: kuidas ohjata ohjeldamatut“

Rakenduslingvistika konverents „Keel ja leksikon” 26.–27. apr 2007, Tallinn. Ettekanne „Sõnaraamatu kohtulingvistiline analüüs: pretsedendita“, koos Piret Volliga.

Emakeele Seltsi Joh. V. Veski päev 27.06.2007. Ettekanne „Leksikograafi unistus“.

Emakeele Seltsi kõnekoosolek 18.10.2007. Ettekanne „EKI elektrooniline keelevara“.

Tiina Leemets

III muutuva keele päev Tallinnas 16.11.2007. Ettekanne „Võõrmõjud võõrsõnavaras“.

Andres Loopmann

Kotuse teadusseminar (Rakennepaja), Helsingi, 29.03.2007. Ettekanne „EKI sõnastikusüsteem“, koos Margit Langemetsaga.

VI rakenduslingvistika kevadkonverents, „EKI sõnastike haldussüsteem EELex”, 26–27. aprill 2007.

Konverents „Eesti Keele Keeletehnoloogiline Tugi”, 26.–28.11 2007, ettekanne „Leksikograafi töökeskkond”, koos Ülle Viksi ja Indrek Heinaga.

Iris Metsmägi

EKI seminar 16.05.2007. Ettekanne koos Meeli Sedriku ja Sven-Erik Soosaarega „Eesti etümoloogiasõnaraamatust“.

Meelis Mihkla

VI rakenduslingvistika kevadkonverents „Keel ja leksikon“, Tallinn 26.–27.04.2007, ettekanded „Kõnesünteesi korpuse koostamise sõnavaralised aspektid“, koos Indrek Kiisseli, Liisi Piitsa ja Tõnis Nurgaga; „Kuidas mõjutavad sõnade tunnused segmentaalseid kestusi kõnes?”

XVI Põhjamaade arvutuslingvistika konverents Tartus 24.–26.05.2007, ettekanne „Designing a speech corpus for Estonian unit selection synthesis”, koos Indrek Kiisseli, Tõnis Nurga ja Liisi Piitsaga.

XVI Rahvusvaheline foneetikateaduste kongress Saarbrückenis 5.–10.08.2007, ettekanne „Morphological and synthactic factors in predicting segmental durations for Estonian text-to-speech synthesis”

III Baltimaade [inim]keele tehnoloogiate konverents Kaunases 4.–5.10. 2007, ettekanne „Development of a unit selection TTS system for Estonian”, koos Indrek Kiisseli, Tõnis Nurga ja Liisi Piitsaga.

Riikliku programmi "Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006–2010)" konverents, Tallinn, 19.-21.11.2007, ettekanne „Eestikeelne korpuspõhine kõnesüntees”, koos Indrek Kiisseli, Liisi Piitsa ja Tõnis Nurgaga.

Sirje Mäearu

VI rakenduslingvistika konverents, Tallinn, 26.04.2007 ettekanne „Kokanduskeel menüüs ja sõnaraamatus”

Tõnis Nurk

VI rakenduslingvistika kevadkonverents „Keel ja leksikon“, Tallinn 26.–27.02.2007. Ettekanne „Kõnesünteesi korpuse koostamise sõnavaralised aspektid“, koos Liisi Piitsa, Meelis Mihkla ja Indrek Kiisseliga.

NODALIDA 2007, the 16th Nordic Conference of Computational Linguistics, Tartu 24.–26.05.2007. Ettekanne „Designing a speech corpus for Estonian unit selection synthesis“, koos Meelis Mihkla, Indrek Kiisseli ja Liisi Piitsaga .

Third Baltic Conference on Human Language Technologies, Kaunas 4.–5.10.2007. Ettekanne „Development of a unit selection TTS system for Estonian“, koos Indrek Kiisseli, Meelis Mihkla ja Liisi Piitsaga.

Riikliku programmi „Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006-2010)“ konverents, Tallinn, 19–21.11.2007. Ettekanne „Eestikeelne korpuspõhine kõnesüntees“, koos Meelis Mihkla, Indrek Kiisseli ja Liisi Piitsaga.

Hille Pajupuu

VI rakenduslingvistika kevadkonverents „Keel ja leksikon“ Tallinnas 26.–27.04.2007. Soolised erinevused Eesti suulise ja kirjaliku suhtluse kontekstuaalsuses / Gender differences in contextuality of Estonian oral and written communication, koos Krista Kerge ja Rene Altroviga.

VI rakenduslingvistika kevadkonverents „Keel ja leksikon“ Tallinnas 26.–27.04.2007. Ettekanne „Sõnaliik ja kontekstuaalsuse variatsioonid“.

Riikliku programmi „Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006–2010)“ konverents Tallinnas 19.–21.11.2007. Ettekanne„Eesti emotsionaalse kõne korpus (EEKK), koos Rene Altroviga.

The third Baltic conference on Human Language Technologies 2007, Kaunas, 4.–5.10.2007. Ettekanne „The Estonian Emotional Speech Corpus: Release 1“, koos Rene Altroviga.

The third Baltic conference on Human Language Technologies 2007, Kaunas, 4.–5.10.2007. Ettekanne „Where should TTS-synthesizer pause and breathe?“, koos Krista Kerge ja Kairi Tamuriga.

ES keelepäevad Soomes, 7.11.Helsingis, 8.11.Tamperes, 9.11.2007 Turus. Ettekanne „Vääritimõistmise ohud eesti-soome meilisuhtluses“

EKI seminar, Tallinnas 11.12.2007. Ettekanne „Eesti emotsionaalse kõne korpus (EEKK)“, koos Rene Altroviga.

Liisi Piits

XVI Põhjamaade arvutuslingvistika konverents, Tartu, 24.–26.05.2007. Ettekanne „Designing a speech corpus for Estonian unit selection synthesis“, koos Meelis Mihkla, Indrek Kiisseli ja Tõnis Nurgaga.

VI rakenduslingvistika kevadkonverents „Keel ja leksikon“, Tallinn 26.–27.02.2007. Ettekanne „Kõnesünteesi korpuse koostamise sõnavaralised aspektid“. koos Indrek Kiisseli, Meelis Mihkla ja Tõnis Nurgaga.

III Baltimaade keeletehnoloogiate konverents, Kaunas, 4.–5.10.2007. Ettekanne „Development of a unit selection TTS system for Estonian“. koos Indrek Kiisseli, Meelis Mihkla, Tõnis Nurgaga.

Riikliku programmi „Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006–2010)“ konverents, Tallinn, 19–21.11.2007. Ettekanne „Eestikeelne korpuspõhine kõnesüntees“. koos Indrek Kiisseli, Tõnis Nurgaga.

Peeter Päll

ÜRO kohanimeekspertide rühma eksonüümide töörühma seminar, Praha, 17.–18.05.2007. Ettekanne „Some reflections on extending the notion of exonyms/endonyms into history“.

ÜRO 9. kohanimekorralduskonverents, New York, 21.–30.08.2007. 2 ettekannet (latinisatsioonisüsteemide töörühma aruanne, Eesti kohanimetarvituse juhtnöörid).

Eesti-Läti-Soome kohanimesõnaraamatuteemaline seminar, Arossa (Võrumaa), 09.–10.11.2007. Ettekanne „Eesti kohanimesõnaraamatu koostamise väljavaateid“.

Rahvusvaheline seminar „Kohanimede normimine, rõhuga Idamere nime küsimusel“, Sŏul, Lõuna-Korea, 06.12.2007. Ettekanne „United Nations Romanization and Standardization of Geographical Names“.

Rahvusvaheline seminar „Naming in Culture, Naming in Text“, Tartu, 14.–15.12.2007. Ettekanne „Denotations or connotations? Estonian street names throughout history“.

Maire Raadik

15. õiguskeelepäev „Selge õigus ja õigusselgus”, Tallinn, 27.11.2007. Ettekanne „Õigusaktide keel lepingukeele peeglis”.

Kristiina Ross

Vana kirjakeele päevadel Helsingis Kotimaisten kielten tutkimuskeskus’es 06.09.2007. Ettekanne ”Eesti piiblitõlke ajalooline konkordants (1600–1739)”.

Heete Sahkai

VI rakenduslingvistika kevadkonverents Tallinnas 26.–27. aprillil 2007. Ettekanne „Keelemudel ja sõnaraamatumudel“.

Meeli Sedrik

EKI seminar 16.05.2007. Ettekanne „Eesti etümoloogiasõnaraamatust”, koos Iris Metsmägi ja Sven-Erik Soosaarega.

Sümpoosion „Euroopa Liidu keel kui meie ühine keel” Tallinnas 28.09.2007. Ettekanne „Eesti keel Euroopa Liidu tekstides”.

Maria-Maren Sepper

Kolmas muutuva keele päev Tallinnas 16.11.2007. Ettekanne „Kasutusmuutused indirektaali väljendusvahendites“.

Sven-Erik Soosaar

Ettekanne vana kirjakeele päevadel Helsingis 7. septembril 2007

Urmas Sutrop

XL Veski päev Tartus 27.06.2007. Ettekanne „Kuidas tüpoloog kirjeldaks eesti keele sõnavara“.

Anne Tamm

Arvutuslingvistika konverents „MszNy 2007”, Szeged, 6.–7.12.2007. Ettekanne „Számítógépes összehasonlító szövegelemzés ügyfélszolgálati tájékoztatók legfontosabb prozódiai elemeinek a meghatározására”, koos Kálmán Abari, Kata Gábor’i, Géza Kiss’i & Gábor Olaszy’ga.

Konverents „Emakeel ja teised keeled VI”, Tartu, 22.–23.11.2007. Ettekanne „Eesti keele e-õppe koostöö teiste soome-ugri keeltega eesti-itaalia kontekstis”.

Kõneuurimiskonverents „Beszédkutatás”, Budapest, 15.–16.11.2007 Ettekanne „A szintaktikai elemzés algoritmizálási nehézségei a szóhangsúly meghatározásában.

Finnougristikakonverents „Hajdú Péter Emlékülés”, Pécs, 9–10.11.2007. Ettekanne „Igeosztályok, eseménytípusok, bizonyossági fokozatok: evidencialitás és aspektus közös szemantikájának kialakulása az észt nyelvben”.

Ungari eesti lektorite konverents, Budapest, 8.–9.11.2007. Ettekanne „Ühiskond ja kultuur läbi keele, keel ühiskonna ja kultuuri kaudu. e-Eesti näide (Beszámoló a Virtuális Észtország (e-Észtország) kurzus tapasztalatairól)”.

Teoreetlilise lingvistika konverents „Adjectives - Les Adjectifs”, Lille, 13.–15.09.2007. Ettekanne „Partitive marking and the scale structures of deadjectival nouns and participles”.

Kõnesünteesi konverents „Interspeech 2007 - Eurospeech”, Antwerpen, 27.–31.08.2007. Ettekanne „Accent Assignment Algorithm in Hungarian Based on Syntactic Analysis“, koos Kálmán Abari, Gábor Olaszy’ga.

Finnougristikakonverents „Grammar and Context – New Approaches to the Uralic Languages II”, Helsinki, 27.–29.08.2007. Ettekanne „Cross-Categorial Case in Estonian”.

Vähemuskeelte konverents, „The 11th International Conference on Minority Languages” Workshop Mezzofanti, Pécs, 5.–6.07.2007. Ettekanne „Object case in Estonian-Hungarian-Italian multilinguals’ speech”

Vähemuskeelte konverents„The 11th International Conference on Minority Languages”, Workshop Mezzofanti, Pécs, 5.–6.07.2007. Ettekanne „Introducing the situation in the field of education: Integrated cross-cultural Bildung”, koos Beatrice Töttössy’ga.

Vähemuskeelte konverents „The 11th International Conference on Minority Languages”, Workshop Mezzofanti, Pécs, 5.–6.07.2007. Ettekanne „The bilingual program of the University of Florence”, koos Beatrice Töttössy’ga.

Akadeemilise võõrkeeleõpetuse konverents „Giornate di studio sui materiali didattici per l’insegnamento delle lingue straniere.” Firenze, 1.06.2007. Ettekanne „Grammar and Culture”osana ühisettekandest „Formazione interculturale integrata’ e ‘autonomia dello studente nell’apprendimento’ per una ‘Bildung europea linguisticamente radicata’. Sperimentazione su base informatica Corso di laurea in Studi Interculturali, modulo didattico sulla piattaforma e-Learning ‘Moodle’ di Ateneo 2006/2007”, koos Beatrice Töttössy, Arianna Antonielli, Silvia Corti/Maurizio Ceccarelli’ga.

Arvustuslingvistika konverents „Nodalida 2007, Workshop on Semantic Content Acquisition and Representation”, Tartu, 24.–26.05.2007. Ettekanne „Representing achievements from Estonian transitive sentences.”

Rakenduslingvistika VI kevadkonverents ("Pronksiöö konverents") „Keel ja leksikon.” 26.–27.04.2007, Tallinn. Ettekanne „Hollandi-eesti sõnaraamatu andmebaasi eesti lemmade polüseemiastruktuurist.”

Rakenduslingvistika VI kevadkonverents ("Pronksiöö konverents") „Keel ja leksikon.” 26.–27.04.2007, Tallinn. Ettekanne „Infootsingu sõnavara võõrkeelsele õppijale (e-Eesti kursuse sõnavara).”

Kairi Tamuri

Third Baltic Conference „Human Language Technologies” Kaunases 4.–5. oktoobrini 2007. Ettekanne „Where should TTS-synthesizer pause and breathe?”, koos Krista Kerge ja Hille Pajupuuga

Ettekanne EKI seminaril 07.11.2007. Ettekanne „Pausid etteloetud ilukirjandustekstis”.

Mari Uusküla

„2nd Scandinavian PhD Conference in Linguistics and Philology“ Bergenis, Norras 4.-6.06.2007. Ettekanne “The basic colour terms in two Finno-Ugric languages – Hungarian and Finnish”

Ene Vainik

Rakenduslingvistika 2007. a VI kevadkonverents. „Keel ja leksikon“, 26.–27.04, Tallinn. Ettekanne „Keel leksikoni kõverpeeglis – käeväljendite rollist eestikeelses suhtlusmudelis”, koos Silvi Tenjesega.

XXXIV Kielitieteen päivät Oulussa 24.–25. 05. Työpaja „Kieli ja affekti”, plenaarettekanne „Tunnete kontseptualiseerimise trepi astmed. Näiteid eesti keelest”

NODALIDA-2007, 25.–26.05, Tartu, ESTONIA. Ettekanne „Comparison of the Methods of Self-Organizing Maps and Multidimensional Scaling in Analysis of Estonian Emotion Concepts”, koos Toomas Kirtiga.

The 2007 International Conference on Artificial Intelligence, Las Vegas, Nevada, USA (25.–28.06), ettekanne „Self-Organizing Map, Matrix Reordering and Multidimensional Scaling as Alternative and Complementary Methods in a Semantic Study”, koos Innar Liivi ja Toomas Kirtiga

The 10th conference of ICLA „Cognitive Lingusitics in action: From Theory to application and back ”, Krakow, Poland, 15.–20. 07. Ettekanne „Body parts in Estonian figurative descriptions of emotions”.

Eleventh East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems (ADBIS 2007) 29. 09 – 03.10, Bulgaria, Varna, ettekanne „A method for comparing self-organizing maps: case studies of banking and linguistic data”, koos Toomas Kirti ja Leo Võhanduga.

First Conference of the Swedish Association for Language and Cognition, 29.11.-02.12, Sweden, Lund. Kaks ettekannet: „What can self-organizing maps reveal about the structure of emotion concepts: a case study of the Estonian”, koos Toomas Kirtiga ja “Towards a conceptualized model of embodied communication: A study of HAND-expressions in Estonian”, koos Silvi Tenjesega.

Silvi Vare

EKI seminar. Ettekanne „Sõnavarast uue nurga alt“

Tallinna Ülikooli emeriitprofessori Mati Hindi juubeliseminar. Ettekanne „Ühe lõpetamata jäänud uurimuse arenguteest“

Jüri Viikberg

„Eestlastest välismaal ja nende keelest“ 22. XI 2007 Tartus. Plenaarettekanne konverentsil „Emakeel ja teised keeled VI“.

Ülle Viks

Rakenduslingvistika kevadkonverents „Keel ja leksikon“ (Tallinn, 26–27.04.2007). Ettekanne „Sõna ja grammatika Eesti-X-keele sõnaraamatus“.

EKKTT 2007: Riikliku programmi „Eesti keele keeletehnoloogiline tugi“ (2006–2010) konverents (Tallinn, 19–21.11.2007). Ettekanne „Leksikograafi töökeskkond“, koos Andres Loompanni ja Indrek Heinaga.

Piret Voll

VII rakenduslingvistika konverents, Tallinn, 24.–25.apr.2007. Ettekanne „Sõnaraamatu kohtulingvistiline analüüs: pretsedendita“, koos Margit Langemetsaga.