Välis- ja ühisprojektid

Mari-Liis Kalvik

Eesti murrete elektrooniline korpus (TÜ ja EKI).

Külli Kuusk

Common roots of Latvian and Estonian literary Languages, partneriteks EKI ja Läti Ülikool. Tehniline toimetaja, küljendaja, asjaajaja EKI poolt.

Meelis Mihkla

Eestikeelsete elektrooniliste teabetekstide ettelugemise süsteem ja täiustatud tekst-kõne süntesaator nägemispuudega inimeste kasutuses (juuli 2007 – juuni 2008), Hasartmängumaksu Nõukogu toetatav projekt. Partnerid: Põhja-Eesti Pimedate Ühing, TTÜ Küberneetika Instituut.

Helmi Neetar

Läänemeresoome keeleatlas „Atlas Linguarum Fennicarum“ (ALFE). Partnerid: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (Helsingi), Vene Teaduste Akadeemia Karjala Teaduskeskus (Petroskoi), Eesti Keele Instituut (Tallinn)

„Atlas Linguarum Europae“ (ALE). Partnerid: üle 40 Euroopa riigi.

Vilja Oja

Atlas Linguarum Europae (ALE). Partnerid 40 Euoopa riigist.

Atlas Linguarum Fennicarum (ALFE). Partnerid: Eestist EKI, Soomest Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (KKTK) ja Karjalast Vene Teaduste Akadeemia Karjala Uurimiskeskuse Keele, Kirjanduse ja Ajaloo Instituut (IJaLI).

Tiina Paet

Projekt “Lapsehoiu valdkonna terminoloogia analüüs ja korrastamine”. Lapsehoiu valdkonna terminoloogia sõnastik. Partner: Riigikantselei rahvastikuministri büroo.

Projekt “Keelehooldevõrgustiku väljaselgitamine ja kujundamine 2007”.

Peeter Päll

Sümpoosion „Euroopa Liidu keel kui meie ühine keel“ / Symposiumi „EU-kieli – meidän yhteistä kieltämme“, Estonia talveaed, 28.09.2007. Partneriteks Soome Kodumaa Keelte Uurimiskeskus, Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat, Välisministeerium, Euroopa Liidu asutuste tõlketalitused.

Kristiina Ross

Common roots of Latvian and Estonian literary Languages, partneriteks EKI ja Läti Ülikool.

Anne Tamm

Progetto sperimentale di formazione interculturale plurilinguistica specifica per la ‘nuova Europa’ (Mezzofanti, Gruppo 56), mitmekultuurilisuse ja mitmekeelsusega tegelev projekt, Firenze Ülikool.

Hollandi-eesti sõnaraamat, Haag, Leksikograafiaprojekt, Nederlandse Taalunie, ALVV.

Egy ''reális'' interpretációs rendszer és számítógépes implementációja, teoreetilise ja arvutuslingvistika projekt, Pécsi Ülikool, OTKA.

Természeteshez közeli ember-gép beszédkapcsolat megvalósítása információs rendszerekben, kõnesünteesiprojekt, Ungari TA Keeleteaduse Instituut, NKFP.

Jüri Viikberg

ETF-i grant 5968, „Eesti murrete grammatika“ – grandihoidja. EKI murdesektori koostöö TÜ eesti keele ajaloo ja murrete õppetooli ning Võru Instituudiga (2004–2007).