Osalemine nõukogudes ja komisjonides

Tiiu Erelt

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonna liige

Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige (kuni mai 2007)

Eesti Rahvuskultuuri Fondi Wiedemanni allfondi halduskogu liige

Haridusterminoloogia komisjoni konsultant

Anu Haak

Alfred Kordelini fondi Eesti sihtrahade jaotamise töörühma esimees

Evi Juhkam

Eesti Regionaal- ja Vähemuskeelte Liidu juhatuse liige

Eestirootslaste Kultuuriseltsi liige

Marja Kallasmaa

Onomastica Uralica toimetuskolleegiumi liige

Mari-Liis Kalvik

Tartu Ülikooli eesti keele murrete ja ajaloo õppetooli ning EKI ühisprojekti eesti murrete elektroonilise korpuse töörühma liige

Indrek Kiissel

EKI inventeerimise komisjon

Margit Langemets

EKI teadusnõukogu liige.

Eesti Keele Sihtasutuse nõukogu liige.

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu juhatuse liige (2004–).

Wiedemanni keeleauhinna komisjoni liige (2006–).

HTM juures asuva terminoloogiatöö korraldamise komisjoni liige (2007–).

Nelli Melts

EKI teadusnõukogu liige

Eesti Keelenõukogu liige

MTÜ Ajakiri Tallinn juhatuse liige, ajakiri peatoimetaja

Meelis Mihkla

Riikliku programmi „Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud” juhtkomitee liige

Argo Mund

Keelehooldekeskuse nõukogu liige

Sirje Mäearu

Eestikeelsete taimenimede ja botaanika terminoloogia komisjoni liige

Eesti Laborimeditsiini Ühingu terminoloogia töörühma liige

Üleriigilise terminoloogiatöö korraldamise komisjoni liige

Õpilaste Teadusliku Ühingu EKI-poolne kontaktisik

Helmi Neetar

Toimetuskolleegiumi liige: Atlas Linguarum Europae; Atlas Linguarum Fennicarum; ajakiri Oma Keel

ALE rahvuskomitee esimees

Emakeele Seltsi auliige

Vilja Oja

Euroopa keelte atlase Atlas Linguarum Europae (ALE) Eesti rahvuskomitee sekretär.

Läänemeresoome keelte atlase Atlas Linguarum Fennicarum (ALFE) toimetuskolleegiumi liige

Tiina Paet

Lapsehoiu valdkonna terminiprojekti juhtimine

Hille Pajupuu

Emakeele Seltsi revisjonikomisjoni liige

Riikliku programmi “Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004–2008)” juhtkomitee liige

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu asutajaliige

Eesti Rekenduslingvistika Ühingu aastaraamatu kolleegiumi liige

EALTE (European Association for Language Testing and Assessment) liige

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu sekretär

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse testiarenduse töörühma liige

Peeter Päll

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige

Võru Instituudi teadusnõukogu liige

Eesti keelenõukogu liige

Emakeele Seltsi keeletoimkonna vanem

Kohanimenõukogu (Siseministeeriumi juures) aseesimees

Isikunimekomisjoni (Siseministeeriumi juures) aseesimees

Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni liige

ÜRO kohanimeekspertide rühma (UNGEGN) latinisatsioonisüsteemide töörühma juht

Rahvusvahelise Onomastikateaduste Nõukogu (ICOS) juhatuse liige

Haridus- ja Teadusministeeriumi terminoloogiatöö korraldamise komisjoni liige

Sõjandusterminoloogia alalise komisjoni (Kaitseministeeriumi juures) liige

Keelehooldekeskuse (Tartus) nõukogu liige

Ajakirja Keel ja Kirjandus kolleegiumi liige

Emakeele Seltsi aastaraamatu kolleegiumi liige

Ajakirja Oma Keel kolleegiumi liige

Maire Raadik

Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige

Tallinna Ülikooli keeletoimetaja õppekava nõukogu liige

Justiitsministeeriumi ajakirja Õiguskeel toimetuse liige

Ajakirja Oma Keel toimetuskolleegiumi liig.

Tuuli Rehemaa

Lapsehoiuterminoloogia komisjoni töörühma liige 12.09–31.10.2007

Kristiina Ross

Ajakirja Keel ja Kirjandus toimetuskolleegiumi liige

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadusnõukogu liige

Maria-Maren Sepper

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu juhatuse liige (2006–).

Eesti Keele Instituudi ametiühingu juhatuse liige (2006–).

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamatu toimetuse liige

Ajakirja Oma Keel kolleegiumi liige

Urmas Sutrop

Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse nõukogu liige

Riikliku programmi "Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008–2012)" juhtkomitee liige

Riikliku programmi "Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006–2010)" juhtkomitee liige

Eesti keelenõukogu liige.

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu esimees.

Ajakirja “TRAMES. A Journal of the Humanities and Social Sciences” peatoimetaja.

'International Expert Review Panel of the EUROCORES programme on “The Origin of Man, Language and languages” (OMML) at the European Science Foundation' liige.

Eesti Keele Sihtasutuse nõukogu esimees.

OÜ Keelevara nõukogu liige.

Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi nõukogu liige.

Tartu Ülikooli juures asuva doktorikooli "Keeleteadus ja -tehnoloogia" nõukogu liige.

Lembit Vaba

Ajakirja Baltu filoloģija toimetuskolleegiumi liige

Emakeele Seltsi aastaraamatu toimetuskolleegiumi liige

Silvi Vare

Eesti keelehariduspoliitika ülevaate (Language Education Policy Profile) komisjoni liige

Jüri Viikberg

EKI teadusnõukogu liige

EKSA nõukogu liige

Võru Instituudi teadusnõukogu liige

TLÜ Eesti Demograafia Instituudi nõukogu liige

TLÜ humanitaarteaduste doktorinõukogu esimees

TLÜ filoloogiateaduskonna nõukogu ja eesti filoloogia osakonna nõukogu liige

Emakeele Seltsi abiesimees

ajakirja Oma Keel ja ESA toimetuskolleegiumi liige

Rahvuskaaslaste programmi nõukogu liige

RKP arhiivikonkursi komisjoni esimees

F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni liige

Ülle Viks

EKI teadusnõukogu liige