Teadustööde juhendamine

Hille Pajupuu

Juhendanud TÜ magistranti Rene Altrovit, magistritöö „Emotsionaalse kõne korpuse loomine eesti keele tekst-kõne sünteesi jaoks. Tekstimaterjali evalvatsioon viha näitel.“ (kaasjuhendaja Haldur Õim), kaitsnud 2007.

Juhendanud TLÜ magistranti Kairi Tamurit, magistritöö „Pausid etteloetud ilukirjandustekstis“, kaitsnud 2007.

Juhendanud TLÜ magistranti Jelena Rjabinat, magistritöö „Udmurdi vestluskäitumise jooni“, kaitsnud 2007.

Juhendanud TÜ doktoranti Rene Altrovit, doktoritöö „Eesti emotsionaalse korpuse loomine ja emotsioonide taju“ (kaasjuhandaja Urmas Sutrop)

Juhendanud TÜ doktoranti Lya Meistrit, doktoritöö „Vene aktsendi akustika ja taju“ (kaasjuhandaja Karl Pajusalu)

Maire Raadik

Juhendanud Tallinna Ülikooli magistranti Anne Zimbrotit, magistritöö „Ajalehe keeletoimetuse korraldus Äripäeva näitel”.

Juhendanud Tallinna Ülikooli magistrandi Marge Vaheri keeletoimetaja magistrieksami toimetamistööd.

Kristiina Ross

Juhendatud TÜ doktoranti Heiki Reilat, doktoritöö „17. sajandi teise poole ja 18. sajandi alguse eestikeelsete Uue Testamendi tõlkekäsikirjade võrdlev analüüs“ (kaasjuhendaja Külli Habicht).

Juhendatud Sven-Erik Soosaart, doktoritöö „Vaimuliku kultuuri sõnavara kujunemine eesti keeles 12.-15. sajandil“.

Juhendatud TLÜ doktoranti Annika Kilgit, doktoritöö „Esimese eestikeelse Piibli verbivormistik“ (kaasjuhendaja Martin Ehala).

Urmas Sutrop

Juhendanud Tartu Ülikooli doktoranti Mari Uusküla, doktoritöö „Basic color terms in Finno-Ugric and Slavonic languages: Myths and facts“.

Juhendanud Tallinna Ülikooli magistranti Nele Katvelit, magistritöö „Põhivärvinimedest Võru murdes. Põhinimed, nende struktuur ja kujunemine“.

Juhendanud Tartu Ülikooli magistranti Heikki Jaasonit, magistritöö „Ülevaade Tartu Ülikooli lõputöödes kasutatud keeltest (1992-2006)“.

Juhendanud Tartu Ülikooli magistranti Keiu-Nille Ollinit „Sugulust märkivad sõnad tänapäeva ungari keeles ning nende roll suhtluses“.

Juhendanud Tartu Ülikooli doktoranti Elena Ryabinat, doktoritöö „Värvinimed udmurdi keeles“.

Juhendanud Tartu Ülikooli doktoranti Maria-Maren Sepperit, doktoritöö „Tajuverbid eesti keeles“.

Juhendanud Tartu Ülikooli doktoranti Liivi Hollmanit, doktoritöö „Värvinimed eesti viipekeeles“.

Juhendanud Tartu Ülikooli doktoranti Liisi Piitsa, doktoritöö „Sagedasemate inimest väljendavate sõnade naabruskollokatsioonid eesti keeles võrdluses teiste keeltega (soome, vene, saksa, inglise)“.

Ene Vainik

Juhendanud Anni Silki, doktoritöö „Syntax und Semantik deutscher und estnischer Emotionsverben” (Saksa ja eesti emotsiooniverbide süntaks ja semantika) Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut, kaasjuhendaja dr Anne Arold.