Magistrandid ja doktorandid

Marit Alas

TLÜ magistrant (2005–). Magistritöö teema „Kohanimede muutumine Pöide vallas Saaremaal“, juhendaja dr Marja Kallasmaa.

Argo Mund

Magistritöö teema „Traditsiooni ja süsteemsuse põhimõte eesti kirjakeeles”, juhendaja prof Mati Erelt

Rene Altrov

TÜ doktorant (2007–). Doktoritöö teema „Eesti emotsionaalse korpuse loomine ja emotsioonide taju“, juhendajad dr Hille Pajupuu, prof Urmas Sutrop.

Margit Langemets

TLÜ doktorant (2001–2007). Doktoritöö teema “Nimisõna süstemaatiline polüseemia eesti keeles", juhendaja prof Helle Metslang.

Meelis Mihkla

TÜ/EKI doktorant (2005–). Doktoritöö teema „Kõne ajalise struktuuri modelleerimine eestikeelsele tekst-kõne sünteesile”, juhendajad prof Haldur Õim, dr Einar Meister

Liisi Piits

TÜ doktorant (2005–). Doktoritöö teema „Sagedasemate inimest väljendavate sõnade naabruskollokatsioonid eesti keeles võrdluses teiste keeltega“, juhendaja prof Urmas Sutrop.

Heete Sahkai

TLÜ doktorant (2002–). Doktoritöö teema „Eesti keele teonimede süntaks konstruktsioonipõhises perspektiivis“, juhendaja prof Martin Ehala.

Maria-Maren Sepper

TÜ keeleteaduse ja  tehnoloogia doktorikooli doktorant (2006–). Doktoritöö teema “Tajuverbid eesti keeles”, juhendajad prof Helle Metslang ja prof Urmas Sutrop.

Mari Uusküla

TÜ doktorant (2005–) Doktoritöö teema „Areaalne ja universaalne: värvide põhinimed soome-ugri, slaavi ja romaani keeltes“. Juhendajad prof Urmas Sutrop ja dots Tõnu Seilenthal