Teadustööde juhendamine

Margit Langemets

Juhendanud TLÜ magistrant Ruth Mäge (2004–), magistritöö “Sõnaraamatute kasutamine”.

Sirje Mäearu

Juhendanud TÜ magistrandi Margot Mahlapuu magistrieksami toimetamistööd “Kõned, mis muutsid maailma” (kaitstud 2006)

Hille Pajupuu

Juhendanud TLÜ magistranti Julia Bogarinovat, magistritöö “Sallivus kultuuridevahelises kommunikatsioonis Eesti näitel”. Kaitsnud 2006.

Juhendanud TLÜ magistranti Sven Soiverit, magistritöö “Lõuna- ja Põhja-Eesti kultuurierinevused” (kaasjuhendaja Krista Kerge). Kaitsnud 2006.

Juhendanud TLÜ magistranti Jelena Rjabinat, magistritöö “Udmurdi vestluskäitumise jooni”.

Juhendanud Kairi Tamurit, magistritöö “Pausid etteloetud ilukirjandustekstis”.

Juhendanud Rene Altrovit, magistritöö “Emotsionaalse kõne korpuse loomine eesti keele tekst-kõne sünteesi jaoks. Tekstimaterjali evaluatsioon viha näitel”.

Juhendanud TÜ doktoranti Lya Meistrit, doktoritöö “Vene aktsendi akustika ja taju”.

Kristiina Ross

Juhendanud TÜ doktoranti Heiki Reilat, doktoritöö “17. sajandi teise poole ja 18. sajandi alguse eestikeelsete Uue Testamendi tõlkekäsikirjade võrdlev analüüs” (kaasjuhendaja Külli Habicht).

Juhendanud Sven-Erik Soosaart, doktoritöö “Vaimuliku kultuuri sõnavara kujunemine eesti keeles 12.–15. sajandil”.

Meeli Sedrik

Juhendanud TLÜ magistrandi Maarja Kasema keeletoimetaja magistrikava toimetamistööd. (Kaitstud juunis 2006.)

Urmas Sutrop

Juhendanud TÜ doktoranti Heili Oravat, doktoritöö “Iseloomujoonte semantika eesti keeles” (1. juhendaja Haldur Õim). (Kaitstud 2006.)

Juhendanud TÜ doktoranti Mari Uusküla, doktoritöö “Areaalsus ja universaalsus. Värvide põhinimed soome-ugri, slaavi ja romaani keeltes”(kaasjuhendaja Tõnu Seilenthal).

Juhendanud TÜ doktoranti Maria-Maren Sepperit, doktoritöö “Tajuverbid eesti keeles” (kaasjuhendaja Helle Metslang).

Juhendanud TÜ doktoranti Liivi Hollmani, doktoritöö “Värvinimed eesti viipekeeles”.

Itöö “Inimest väljendavate sõnade naabruskollokatsioonid eesti keeles võrdluses teiste keeltega (soome, vene, saksa, inglise)”.

Juhendanud TÜ magistranti Vahur Laiapead, magistritöö “Tähendusi viipekeelest”. (Kaitstud 2006.)

Juhendanud TLÜ magistranti Kaidi Rätsepat, magistritöö “Türgi põhivärvinimed teiste keelte mõjuväljas. Põhi- ja mittepõhitasand”.

Lembit Vaba

Juhendanud TÜ doktoranti Annika Hussarit, doktoritöö “Eestlaste eesnimekasutus 19. sajandil”.