Osalemine teadusüritustel

Tiiu Erelt

Üld- ja oskuskeelekorralduse konverents 09.–10.11.2006 Tallinnas. Ettekanded “ÕSi autorite õigused ja kohustused”, “Kas hakkame eesti keelt tõhuseerima?”

Nele Katvel

Eesti Filoloogia Teadusliku Üliõpilasseltsi emakeelepäeva üliõpilaskonverents 14.03.2006. Ettekanne “Skautide keelehoiakud versus tavaliste eesti koolinoorte keelehoiakud”.

Margit Langemets

EKI teadusseminar 22.03.2006. Ettekanne “Nimisõnade süstemaatilisest polüseemiast”. EKI teadusseminar 1.11.2006. Ettekanne "Euralex 2006: kokkuvõtvat. Torino, sept 2006". (Ühisettekanne Andres Loopmanni ja Ülle Viksiga).

Rahvusvaheline leksikograafiakonverents Euralex 2006, Torino, 5.–9.09.2006 (Fourth International Workshop on Dictionary Writing Systems). Ettekanne (koos Andres Loopmanni ja Ülle Viksiga) “The IEL Dictionary Management System of Estonian”.

The Swedish Language Technology Conference SLTC 2006, Göteborg, 27.-28.10.2006. Ettekanne (koos Andres Loopmanniga) “EELex: the Dictionary Management System of Estonian”.

Tiina Leemets

Keelekorralduskonverents Tallinnas 9.–10.11.2006. Ettekanne “ÕSi stiilimärgendid ja nende muutumine ajas”.

EKI seminar 06.12.2006. Ettekanne “ÕS 2006” (koos Peeter Pälli, Tuuli Rehemaa ja Argo Mundiga)

Andres Loopmann

EKI teadusseminar 1.11.2006. Ettekanne “EELex: EKI sõnastikusüsteem”. (Ühisettekanne Margit Langemetsa ja Ülle Viksiga).

Rahvusvaheline leksikograafiakonverents Euralex 2006, Torino, 5.–9.09.2006 (Fourth International Workshop on Dictionary Writing Systems). Ettekanne (koos Margit Langemetsa Loopmanni ja Ülle Viksiga) "The IEL Dictionary Management System of Estonian".

The Swedish Language Technology Conference SLTC 2006, Göteborg, 27.-28.10.2006. Ettekanne (koos Margit Langemetsaga) “EELex: the Dictionary Management System of Estonian”.

Meelis Mihkla

11. rahvusvaheline konverents „Speech and Computer – SPECOM2006” Peterburis 25.-29.06.06. Ettekanne koos Mark Fišeliga “Modelling the temporal structure of newsreaders' speech on neural networks for Estonian text-to-speech synthesis”

24. foneetika päevad “Fonetiikan päivät 2006” Helsingis 30.-31.08.06. Ettekanne „Comparison of statistical methods used to predict segmental durations”

Argo Mund

Üld- ja oskuskeelekorralduse konverents Tallinnas 09.–10.11.2006. Ettekanne (koos Tuuli Rehemaaga) “Uued sõnad 2006. aasta õigekeelsussõnaraamatus”.

Sirje Mäearu

Rahvusvaheline üld- ja oskuskeelekorralduse konverents Tallinnas 09.11.2006, ettekanne „Keelenõuanne kõigile“

Piret Norvik

VI rahvusvaheline hungaroloogia kongress Debrecenis 23.–26. 08.2006. Ettekanne “Az Észtországban élő magyarok identitásáról és nyelvéről”.

Hille Pajupuu

V rakenduslingvistika konverents “Keel töises suhtluses”, Tallinn, 20.–21.04.2006. Ettekanne „Vääritimõistmise ohud eesti-soome meilisuhtluses“.

Soome-Eesti kontrastiivseminar, Tvärminne (Soome) 4.–6. mai 2006. Ettekanne “Vääritimõistmise ohud eesti-soome meilisuhtluses”.

Seminar “Põdrad ja pätid – meedia nägemus naabrist?” Tartus 29.09.2006. Ettekanne „Eesti ja Soome stereotüübi muutumine”.

4th International Gender and Language Association Conference, 8.–10.11.2006 Valencia (Hispaania). Ettekanne “Gender differences in contextuality of Estonian oral and written communication” koos Rene Altrovi ja Krista Kergega.

Liisi Piits

TÜ doktorikooli sügiskool “Contrastive Linguistics and Intercultural Communication” Pühajärvel 17. –19.11.2006. Ettekanne “Comparing neighborhood collocations”.

Peeter Päll

Eesti Teaduste Akadeemia seminar “Eesti teaduskeel ja terminoloogia – kuidas edasi?” Tallinnas 28.02.2006. Ettekanne “Terminoloogiatööst Eesti Keele Instituudis”.

ÜRO kohanimeekspertide rühma 23. istung Viinis 27.04–05.05.2006. Ettekanne “Report by the convenor of the working group on romanization systems”.

ÜRO kohanimeekspertide rühma Ida-Euroopa, Põhja- ja Kesk-Aasia jaotise koosolek 25.–29.09.2006 Lvivis. Ettekanne “О деятельности Рабочей группы по системам романизации ГЭООНГН”.

ÜRO kohanimeekspertide rühma latinisatsioonisüsteemide töörühma koosolek Tallinnas 09.–10.10.2006. 6 ettekannet (bulgaaria, valgevene, gruusia ja kasahhi latinisatsiooni kohta, eesti transkriptsioonisüsteemidest ning ÜRO konverentsile ettevalmistatavatest resolutsioonidest).

ÜRO kohanimeekspertide rühma Balti jaotise koosolek Tallinnas 12.–13.10.2006. Ettekanded (kaasautorina) “National standardization of geographical names in Estonia”, “Legislation on geographical names in Estonia”.

Üld- ja oskuskeelekorralduse konverents 09.–10.11.2006 Tallinnas. Ettekanne “Kollektiivse keelekorralduse võimalused”.

Maire Raadik

V rakenduslingvistika kevadkonverents „Keel töises suhtluses”, Tallinn, 20.04.2006. Ettekanne „Mida küsib ametikirja kirjutaja”.

Tuuli Rehemaa

Üld- ja oskuskeelekorralduse konverents, Tallinnas 9.–10. novembril 2006; kaasettekanne “Uued sõnad ÕS 2006-s” koos Argo Mundiga.

EKI seminar 06.12.06, ettekanne “Uued sõnad uues ÕSis”

Heete Sahkai

4. Rahvusvaheline Konstruktsioonigrammatika Konverents Tokyos 1.–3.09.2006. Ettekanne “Construction-driven phrase structure: the Estonian Genitive Agent Construction”.

II Muutuva Keele Ettekandepäev Tartus 03.11.2006. Ettekanne “Semantiline ühildumatus grammatikaliseerumise tegurina”.

Soome-Eesti kognitivistide ühiskonverents Taageperas ja Tartus 11.–14.12.2006. Ettekanne “Eesti keele teonimede süntaks konstruktsioonipõhises perspektiivis”.

Maria-Maren Sepper

EKI seminar 22.02.2006. Ettekanne “Indirektaal –funktsionaalsemantiline kategooria eesti keeles”.

Emakeelepäeva üliõpilaskonverents Tallinna Ülikoolis 14.03.2006. Ettekanne “Indirektaal eesti kirjakeeles”.

Peterburi VI keelepäev, 1.04.2006 Peterburi peakonsulaadis. Ettekanne “Emakeele Seltsi 86 tegevusaastat”.

I Soome-Eesti kognitiivlingvistika ühiskonverents Taageperas 11.12–13.12.2006. Ettekanne “Tajuverbid eesti keeles”.

Sven-Erik Soosaar

Ettekanne “Eesti keele vaimse kultuuri sõnavara kujunemisest” EKI seminaril 14. juunil 2006

Urmas Sutrop

Konverents “Rara & Rarissima —Collecting and interpreting unusual characteristics of human languages. Leipzig (Germany), 29 March – 1 April 2006”. Ettekanne: “Ternary oppositions, Estonian three-way quantity contrast, and the Baltic polytonic Sprachbund”

Konverents “Rara & Rarissima —Collecting and interpreting unusual characteristics of human languages. Leipzig (Germany), 29 March – 1 April 2006”. Ettekanne koos Mari Uuskülaga: “The puzzle of two terms for red in Hungarian”

Konverents “Language culture and mind conference (LCM 2). Integrating perspectives and methodologies in the study of language. Paris July 17–20, 2006.” Ettekanne koos Mari Uusküla ja Liivi Hollmaniga „Colour categorization in Uralic languages: Methodological, semiotic, and areal aspects.”

Mari-Epp Tirkkonen

Emakeele Seltsi murdepäev Tartus 27.11.2006. Ettekanne “Murdegrammatika tekstiköidetes”.

Mari Uusküla

Language, Culture and Mind Conference (LCM2), Pariis, Prantsusmaa. Ettekanne “Colour categorization in Uralic languages. Methodological, semiotic and areal aspects” koos Urmas Sutropi ja Liivi Hollmaniga (17.–20.07)

Rara & Rarissima – Collecting and interpreting unusual characteristics of human languages, Leipzig, Saksamaa. Ettekanne “The puzzle of two terms for red in Hungarian” koos Urmas Sutropiga (27.03–01.04)

Leipzig Students’ Conference in Linguistics, Saksamaa. Ettekanne “The distribution of colour terms in colour space in Estonian, Finnish, Hungarian and Russian” (25.–26.03)

Ene Vainik

Rakenduslingvistika konverents Tallinnas, ettekanne “Emotsioonisõnad töises keskkonnas – millest kõnelevad loetelukatsete tulemused?” (20.–21.04.06).

II rahvusvaheline konverents “Culture, mind & language” Pariisis, ettekanne koos H. Oravaga “What can list tasks reveal about the naïve theories of emotions and personality traits?” (17.–20.07.06).

Jüri Viikberg

Keelekogudest konverentsil “Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud 2006: seisund, kasutamine, andmebaasid” (15.11.06 Tartus).

“Murdesõbralik Pent Nurmekund” ES-i murdegrammatika päeval (27.11.06 Tartus).

Ülle Viks

Eesti-prantsuse sõnaraamatu aastakonverents. Tartus (ja Sõmerpalus) 19.08.06. Ettekanne “Leksikograafiatööst Eesti Keele Instituudis” (Langemets, Viks).

EURALEX 2006 + DWS 2006: Fourth International Workshop on Dictionary Writing Systems. Torino, Itaalia. 4.09–10.09). Ettekanne “The IEL dictionary management system of Estonian” (Langemets, Loopmann, Viks).

EKI seminar. 01.11.06. Ettekanne “Uitmõtteid EXS-st. – Viimasest Euralexi konverentsist ja EKI sõnastikesüsteemist EELex” (Langemets, Loopmann, Viks).