Osalemine nõukogudes ja komisjonides

Tiiu Erelt

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonna liige

Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige

Ajakirja Õiguskeel toimetuse liige

Ajakirja Oma Keel toimetuskolleegiumi liige

Eesti Rahvuskultuuri Fondi Wiedemanni allfondi halduskogu liige

Mari-Liis Kalvik

Tartu Ülikooli eesti keele murrete ja ajaloo õppetooli ning EKI ühisprojekti eesti murrete elektroonilise korpuse töörühma liige

Margit Langemets

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige

Eesti Keele Sihtasutuse nõukogu liige

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu juhatuse liige (2004–)

Wiedemanni keeleauhinna komisjoni liige (2006–)

Nelli Melts

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige

HTM Eesti Keele Nõukogu liige

MTÜ Ajakiri Tallinn juhatuse liige

Ajakirja Tallinn peatoimetaja

Meelis Mihkla

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige

Riikliku programmi „Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud” juhtkomitee liige

Sirje Mäearu

Eestikeelsete taimenimede komisjoni liige

Eesti Laborimeditsiini Ühingu terminoloogia töörühma liige

Õpilaste Teadusliku Ühingu EKI-poolne kontaktisik

Helmi Neetar

Emakeele Seltsi auliige

Soome Kirjanduse Seltsi välisliige

Toimetuskolleegiumi liige: Atlas Linguarum Europae; Atlas Linguarum Fennicarum; ajakiri Oma Keel

ALE rahvuskomitee esimees

Vilja Oja

Euroopa keelte atlase Atlas Linguarum Europae (ALE) Eesti rahvuskomitee sekretär

Läänemeresoome keelte atlase Atlas Linguarum Fennicarum (ALFE) toimetus­kolleegiumi liige

Hille Pajupuu

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu sekretär

EALTE (European Association for Language Testing and Assessment) liige

Riikliku programmi “Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004–2008)” juhtkomitee liige

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu asutajaliige

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamatu kolleegiumi liige

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse eesti keele kõrgtaseme eksami apellatsioonikomisjoni esimees (kuni 01.09.2006)

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse Eesti keele kui teise keele ja võõrkeelte ekspertnõukogu liige

Emakeele Seltsi revisjonikomisjoni liige

Peeter Päll

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige

Võru Instituudi teadusnõukogu liige

Eesti keelenõukogu liige

Emakeele Seltsi keeletoimkonna vanem (märtsist 2006)

Eesti Terminoloogia Ühingu (Eteri) juhatuse liige

Kohanimenõukogu (Siseministeeriumi juures) aseesimees

Isikunimekomisjoni (Siseministeeriumi juures) aseesimees

Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni liige

ÜRO kohanimeekspertide rühma (UNGEGN) latinisatsioonisüsteemide töörühma juht

Rahvusvahelise Onomastikateaduste Nõukogu (ICOS) juhatuse liige

Sõjandusterminoloogia alalise komisjoni (Kaitseministeeriumi juures) liige

Ajakirja Keel ja Kirjandus kolleegiumi liige

Emakeele Seltsi aastaraamatu kolleegiumi liige

Ajakirja Oma Keel kolleegiumi liige

Maire Raadik

Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige

Tallinna Ülikooli keeletoimetaja õppekava nõukogu liige

Kristiina Ross

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige

Ajakirja Keel ja Kirjandus toimetuskolleegiumi liige

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadusnõukogu liige

Maria-Maren Sepper

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu juhatuse liige

Emakeele Seltsi aastaraamatu tegevtoimetaja

Ajakirja Oma Keel toimetuskolleegiumi liige

Urmas Sutrop

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu esimees

Riikliku programmi "Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006-2010)" juhtkomitee liige

Eesti keelenõukogu liige

Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu liige

Vabariigi Presidendi teadus- haridus- ja kultuurikomisjoni liige

Ajakirja “TRAMES. A Journal of the Humanities and Social Sciences” peatoimetaja

Tallinna Ülikooli eesti keele ja soome-ugri keelte magistri- ja doktoritööde kaitsmisnõukogu liige

Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonna nõukogu liige

Tartu Ülikooli juures asuva doktorikooli "Keeleteadus ja -tehnoloogia" nõukogu liige

Eesti Keele Sihtasutuse nõukogu esimees

OÜ Keelevara nõukogu liige

Lembit Vaba

Emakeele Seltsi aastaraamatu toimetuskolleegiumi liige

Ajakirja Baltu filoloģija toimetuskolleegiumi liige (Lävi Vabariik. Läti Ülikool)

Ene Vainik

ETF-I lingvistikaekspert, humanitaaralade komisjoni liige kuni selle reorganiseerimiseni 2006. aasta suvel

Silvi Vare

Tallinna Ülikooli eesti filoloogia magistrinõukogu liige

ETALi juhatuse liige

Jüri Viikberg

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige

EKSA nõukogu liige

Võru Instituudi teadusnõukogu liige

TLÜ Eesti Demograafia Instituudi nõukogu liige

Eesti Fennougristide Komitee liige

TLÜ lingvistika doktoriõppekava kaitsmisnõukogu liige

TLÜ eesti filoloogia osakonna nõukogu liige

Emakeele Seltsi abiesimees ja murdetoimkonna liige

ajakirja Oma Keel ja ESA toimetuskolleegiumi liige

Rahvuskaaslaste programmi nõukogu liige

F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni liige

Ülle Viks

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige

Ajakirja Keel ja Kirjandus toimetuskolleegiumi liige