Magistrandid ja doktorandid

Rene Altrov

Magistritöö teema “Emotsionaalse kõne korpuse loomine eesti keele tekst-kõne sünteesi jaoks. Tekstimaterjali evalvatsioon viha näitel”, juhendaja dr Hille Pajupuu.

Nele Katvel

TLÜ magistrant (2005-). Magistritöö teema “Põhivärvinimed võru murdes”, juhendaja prof Urmas Sutrop.

Argo Mund

Magistritöö teema “Traditsiooni ja süsteemsuse põhimõte eesti kirjakeeles”, juhendaja em-prof Mati Erelt.

Kairi Tamuri

TLÜ magistrant (2005-). Magistritöö teema “Pausid etteloetud ilukirjandustekstis”, juhendaja dr Hille Pajupuu.

Marit Vesiaid

TLÜ magistrant (2005–). Magistritöö teema “Kohanimede vahetumine, muutumine ja hävi Pöide vallas Saaremaal”, juhendaja dr Marja Kallasmaa.

Margit Langemets

TLÜ doktorant (2001–2006). Doktoritöö teema “Nimisõna süstemaatiline polüseemia eesti keeles”, juhendaja prof Helle Metslang.

Meelis Mihkla

TÜ/EKI doktorant (2005-). Doktoritöö teema “Kõne ajalise struktuuri modelleerimine eestikeelsele tekst-kõne sünteesile”, juhendajad prof Haldur Õim, dr Einar Meister.

Liisi Piits

TÜ doktorant (2005–). Doktoritöö teema “Sagedasemate inimest väljendavate sõnade naabruskollokatsioonid”, juhendaja prof Urmas Sutrop.

Heete Sahkai

TLÜ doktorant (2002–). Doktoritöö teema “Eesti keele teonimede süntaks konstruktsioonipõhises perspektiivis”, juhendaja prof Martin Ehala.

Meeli Sedrik

Doktoritöö teema “Hiiu murrakute sõnavara”, juhendaja em-prof Huno Rätsep.

Maria-Maren Sepper

TÜ doktorant (2006–). Doktoritöö teema “Tajuverbid eesti keeles”, juhendajad prof Helle Metslang, prof Urmas Sutrop.

Sven-Erik Soosaar

Doktoritöö teema “Agape tõlkevastete kujunemine eesti vaimulikus keeles”, juhendaja dr Kristiina Ross.

Mari Uusküla

TÜ doktorant (2005-). Doktoritöö teema “Areaalne ja universaalne. Värvide põhinimed soome-ugri, slaavi ja romaani keeltes”, juhendajad prof Urmas Sutrop ja dots Tõnu Seilenthal.