Eesti kirjakeele sõnavara sektor

Juhataja: mag Margit Langemets, tel 644 26 69, Margit.Langemets@eki.ee

Sihtfinantseeritav teadusteema "Eesti kirjakeele sõnavara päritolu ja struktuur", teemajuht Urmas Sutrop, tel 641 14 43, Urmas.Sutrop@eki.ee

Riiklik sihtprogramm “Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004–2008)”:

1) Tänapäeva eesti keele baassõnastikud: EESTI-VENE SÕNARAAMAT, projekti juht Margit Langemets

2) Tänapäeva eesti keele baassõnastikud: EESTI KIRJAKEELE SELETUSSÕNARAAMAT, projekti juht Margit Langemets

Aasta olulisemad tulemused

1. Kaitstud teaduskraadid

Jane Lepasaar, TLÜ magistrant (2002–2005). Magistritöö teema „Leksikaalsest homonüümiast eesti keeles“. Juhendaja dr Silvi Vare (EKI). Kaitstud Tallinna Ülikoolis, jaan 2006. (Jane Lepasaar lahkus EKI-st teisele tööle veebruaris 2006.)

2. Publikatsioonid

Ilmus 10 artiklit eelretsenseeritavates ajakirjades. Autorid: Ene Vainik, Margit Langemets, Andres Loopmann, Urmas Sutrop.

Ilmus 3 toimetatud teaduskogumikku. Toimetajad: Margit Langemets, Urmas Sutrop.

Ilmus eesti-vene sõnaraamatu järjekordne köide:

Eesti-vene sõnaraamat IV. R–tip. Koostanud: Jelena Kallas (rand–reha), Helga Laasi (r–rammul, rehabilitatsioon–rüütli, suhkurdama–sõelur), Tiiu Lagle (sõge–süüvima,
t–tipu-
), Maimu Liiv (s–suhkur, š, z, ), Ülle Viks (eesti morfoloogia). Toimetanud: Nelli Melts (vastutav toimetaja), Tiia Valdre. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2006.

3. EKI sõnastike haldussüsteem EELex

Käivitunud on instituudi võrgupõhine sõnastikusüsteem EELex, mis võimaldab EKI sõnastike tööd korraldada tänapäevasel moel: hallata sõnastike andmeid, koostada ja toimetada sõnaraamatuid. Praegu on süsteemis kolm sõnastikku: eesti-vene, ÕS, (seletussõnaraamatu lisana) uute sõnade andmebaas. Süsteemi loomisega seotud töötajad: Andres Loopmann, Ülle Viks, Margit Langemets.

4. Konverentside korraldamine

Korraldati V rakenduslingvistika konverents (koos Eesti Rakenduslingvistika Ühingu ja Tallinna Pedagoogikaülikooliga). Konverentsiks ilmus "Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 2" (eelretsenseeritav sariväljaanne).

Sihtfinantseeritava teema täitmine

Kõik eelnimetatud tulemused kuuluvad ühe osana sihtfinantseeritava teadusteema "Eesti kirjakeele sõnavara päritolu ja struktuur" alla.

1) Ilmunud teadustöödes käsitleti eesti emotsiooniteadmiste kultuurisisest varieerumist (E. Vainik), viha metafoore (E. Vainik koos A. Veltiga), Bertrand Russellit (U. Sutrop), EKI sõnastikusüsteemi EELex loomisega seotud probleeme (A. Loopmann, M. Langemets koos Ülle Viksiga).

2) Koostati ja toimetati järgmisi akadeemilisi alussõnaraamatuid (osaliselt rahastas neid töid riiklik sihtprogramm "Eesti keel ja rahvuskultuur"):