Kaitstud väitekirjad

Maria-Maren Sepper

Kaitstud cum laude magistritöö Tallinna Ülikoolis 27.01.2006 “Indirektaal eesti 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi aja- ja ilukirjanduskeeles”. Juhendaja prof Helle Metslang.

Mari-Epp Tirkkonen

Kaitstud magistritöö Tartu Ülikoolis 27.06.2006 “Demonstratiiv- ja kolmanda isiku pronoomenid ranniku- ja kirdemurdes”. Juhendaja dots Renate Pajusalu.