Sõnaraamatutöö

Silja Grünberg

“Vadja keele sõnaraamatu” toimetamine: š – šy˛gaa-pagla, z, ˛ – ˛urnalist, t – taivaz

Marja Kallasmaa

Eeltööd Eesti kohanimede sõnaraamatule. Materjali kogumine. Täiendatud Hiiumaa kohanimede sõnaraamatuosa u 100000 märgi võrra.

Mari-Liis Kalvik

Valmistanud trükiks ette „Eesti murrete sõnaraamatu“ IV köite 17. (kõhvits–kähür) ja 18. vihiku (käi–körtma) (tehniline korrektuur).

EMS 19. vihiku jaoks koostanud 80 lk (külmama–küün2) ja toimetanud 88 lk käsikirja (körtsu–köütümä; kübar–külesnik).

Nele Katvel

Sisestanud EMS-i käsikirja põrsas–põõristama, 60 lk, 243 kB.

Koostanud EMS-i IX köite käsikirja silmake–silmapilk, 10 lk, 76 kB.

Mari Kendla

Toimetatud "Eesti murrete sõnaraamatu" 19. vihiku käsikirja: 98 sõnaraamatu lehekülge (küünal-lahevoo).

Merike Koppel

Koostanud „Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu“ uute sõnade andmebaasi: g-l.

Inge Käsi

„Võru idamurrakute sõnaraamatu“ toimetamine Helmi Neetari juhendamisel. Tähendusrühmade avamine, viitemärksõnade lisamine, 580 lk.

Tiiu Lagle

Koostatud „Eesti-vene sõnaraamatu“ V köite käsikirja 75 seletussõnaraamatu lk (toa+ - tramm), kokku 80 eesti-vene käsikirja lk.

EVS-i IV k eesti grammatikaosa väljatrüki lugemine

EVS-i IV k väljatrüki korrektuuri lugemine (r-tipu+ 1120 lk)

EVS-i IV k veergude korrektuuri lugemine (paberilt ja kiledelt 1054 lk)

Maimu Liiv

Koostatud „Eesti-vene sõnaraamatu“ V köite käsikirja: 75 seletussõnaraamatu lk (v-vajalik), kokku 76,5 eesti-vene käsikirja lk.

EVS-i IV k eesti grammatikaosa väljatrüki lugemine.

EVS-i IV k väljatrüki korrektuuri lugemine (r-tipu+ 1120 lk).

EVS-i IV k veergude korrektuuri lugemine (paberilt ja kiledelt 1054 lk)

Nelli Melts

Toimetanud eesti-vene sõnaraamatu V köite käsikirja, 113 lk

(toa+ – tolmutustama, v – vaheliti, u – ungarlane).

Iris Metsmägi

Koostanud „Eesti etümoloogiasõnaraamatu“ artiklid raad–relv (111 sõnaartiklit).

Parandanud ja täiendanud varem koostatud sõnaartiklid ka–kare2 ja na–noot (kokku 302 sõnaartiklit).

Argo Mund

Täiendanud MAE kartoteeki 370 sedeliga.

Lugenud „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006” küljenduse korrektuuri (märksõnad tarbekaup–yuppie, kohanimevalimik, teiskeelsete nimede hääldamise juhised, lühendivalimik – kokku 301 lk).

Helmi Neetar

Toimetanud teistkordselt Inge Käsi (Võru murde sõnaraamatu) käsikirja a–n££ (222 lk arvuti väljatrükis)

Piret Norvik

Toimetanud „Eesti murrete sõnaraamatu“ 18. vihiku käsikirja (kään-käütämä, kökikene-köütümä), 124 lk.

Lugenud ja teinud parandusi toimetatud osas (kätitsema-käämustama, käsi), 34 lk.

Lugenud korrektuuri (kärkline-käsil, käskima-köis), 93 korrektuurilk.

Vilja Oja

Toimetanud Eesti murrete sõnaraamatu 18. vihiku sõnaartiklid kära – käserik, kätitsema – kätsmed ja kätu – käämustama (trükivariandis 60 lk). Lugenud ja korrigeerinud kaastoimetajate osi.

Maire Raadik

Täiendatud ja ühtlustatud „Eesti keele sõnaraamatu ÕS 2006” käsikirja ning loetud käsikirja korrektuuri.

Ülle Viksi tehtud väljavõtete põhjal lahendatud käsikirja arvutiversiooniks kohandamisel tekkinud probleeme.

Tuuli Rehemaa

Lugenud „Eesti keele sõnaraamatu ÕS 2006“ küljenduse korrektuuri (märksõnad polünoom–tarbe); sisestanud parandusi ÕS 2006 veebiväljaandesse.

Meeli Sedrik

Koostanud etümoloogilise sõnaraamatu käsikirja: punsuma–püks.

Kati Sein

ÕS 2006 ja sõnaperede sõnastiku viimine XML-vormingusse (koos Ülle Viksiga).

Sven-Erik Soosaar

Koostanud „Eesti etümoloogiasõnaraamatu“ 221 sõnaartiklit (valge – vill), korrastanud ja täiendanud varem koostatud artikleid.

Mai Tiits

Toimetanud „Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu“ VII köite 2. vihiku käsikirja: õnnestuma–õõvastama, äraaetud–ääskeevitus, ö–ööõhk, ü–ühendama, kokku 230 kB.

Mari-Epp Tirkkonen

Koostanud ”Eesti murrete sõnaraamatu” käsikirja: 30 lk (silm).

Mari Uusküla

Registreerinud ja lisanud etümoloogilise sõnaraamatu kartoteeki etümoloogilist ainest ajakirjadest Keel ja Kirjandus, Virittäjä, Linguistica Uralica, lisaks Emakeele Seltsi aastaraamatust ja mujalt. Leitud materjali põhjal tehtud kartoteegikaardid.

Tiia Valdre

Toimetanud „Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu“ VII köite 2. vihiku käsikirja õ–õngpüünis, 190 kB.

Toimetanud „Eesti-vene sõnaraamatu“ V köite käsikirja 120 väljatrüki lk.

Leidi Veskis

Toimetanud „Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu“ VII köite 2. vihiku käsikirja võililleebe–välismaalane, ca 390 kB

Jüri Viikberg

Toimetanud "Eesti murrete sõnaraamatu" IV köite 19. vihiku käsikirja (kübar – külmaläll), 103 lk käsikirja alias 52 lk trükiteksti.

Ülle Viks

Kohanimede loendi (ÕS 2006 lisa, P. Päll) materjali struktuurianalüüs ja üleviimine XML-editori (koos P. Pälli, I. Heina ja A. Loopmanniga).

Sõnaperede sõnastiku (S. Vare) elektroonilise versiooni struktuurianalüüs ja üleviimine XML-editori (koos S. Vare, K. Seina ja A. Loopmanniga).

Eesti-vene sõnaraamatu 4. köitesse morfoloogiakirjete poolautomaatne lisamine.