Spetsiifilised teadusväljaanded (sõnaraamatud, leksikonid, atlased vms) (3.2)

Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Toimetanud Tiiu Erelt. Koostanud Tiiu Erelt, Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Maire Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus 2006.

Eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2006 veebiversioon: http://www.eki.ee/dict/qs2006/ (Indrek Hein, Andres Loopmann, Ülle Viks)

Eesti murrete sõnaraamat. IV köide, 18. vihik (käi-körtsma). Toimetanud Anu Haak, Mari Kendla, Piret Norvik, Vilja Oja, Jüri Viikberg. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2006.

Eesti-vene sõnaraamat IV. R–tip. Koostanud: Jelena Kallas (rand–reha), Helga Laasi (r–rammul, rehabilitatsioon–rüütli, suhkurdama–sõelur), Tiiu Lagle (sõge–süüvima, t–tipu-), Maimu Liiv (s–suhkur, š, z, ), Ülle Viks (eesti morfoloogia). Toimetanud: Nelli Melts (vastutav toimetaja), Tiia Valdre. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2006.

Erelt, Mati (2006). Lause õigekeelsus. Toimetanud Tiiu Erelt. Tartu.

Hänninen, Anneli; Laanest, Arvo; Neetar, Helmi; Oja, Vilja; Rjagojev, Vladimir;

Maiste, Juhan; Polli, Kadi; Raisma, Mariann (2006). Alma Mater Tartuensis : das Anatomische Theater und sein Architekt Johann Wilhelm Krause = The Anatomical Theatre and its architect Johann Wilhelm Krause. Hrsg./ed. Urmas Sutrop. Tartu: Stiftung für Estnische Sprache

Lühike sissejuhatus eesti keelde 1732. Saksa keelest tõlkinud ja järelsõnad kirjutanud Annika Kilgi ja Kristiina Ross. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2006.

Peegel, Juhan (2006). Eesti vanade rahvalaulude keel. Koostanud Urmas Sutrop. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus

Päll, Peeter (2006). Kohanimevalimik. Teiskeelsete nimede hääldamise juhiseid. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Tiiu Erelt (toim). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 1138–1212.

Suhonen, Seppo; Tuomi, Tuomo; Viitso, Tiit-Rein; Zaitseva, Nina (2006). Atlas Linguarum Fennicarum. Itämerensuomalainen kielikartasto. Läänemeresoome keeleatlas. Ostseefinnischer Sprachatlas. Лингвистический атлас прибалтийско-финских языков. ALFE II Toim. Tuomo Tuomi, Tiit-Rein Viitso. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1028, Helsinki, 540 lk (ilmumas)

Vaba, Lembit; Vaba, Anu (2006) Norstedts baltiska ordbok. Svenska-estniska-lettiska-litauiska. Norstedts Akademiska Förlag 2006. 512. lk.

Vare, Silvi (2006). Võõrliiteid ja seotud võõrtüvesid eesti keeles. TEA koolisõnastik. Võõrsõnad. Tallinn: TEA Kirjastus, 624­655.

Veldi, Enn; Tooman, Heli (2006). Inglise-eesti ja eesti-inglise turismisõnastik. Toimetanud Tiiu Erelt. Tartu: Studium.