Artiklid Eesti ja teiste riikide eelretsenseeritavates teadusajakirjades, millel on kohalik toimetuskolleegium (1.3)

Loopmann, Andres; Sein, Kati; Viks, Ülle (2006). Sõnastike haldussüsteem Eesti Keele Instituudis. Koit, Mare; Pajusalu, Renate; Õim, Haldur (toim). Keel ja arvuti. Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 6. Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus, 246–258.

Helmi Neetar (2005). Foneetiline ja grammatiline info keeleatlases Atlas Linguarum Fennicarum. – Pribaltiisko-finskoje jazykoznanie: lingvogeografitšeskie issledovanija. Rossiiskaja akademija nauk. Karelskii nautšnyi tsentr. Institut jazyka, literatury i istorii, Petrozavodsk, 38–47. (Tegelikult ilmus 2006 mais)

Oja, Vilja (2005). Kasulikul taimel on rohkesti nimesid. Прибалтийско-финскоe языкознaниe: лингвогеографические исследования. (Toim. Зайцева Н. Г.) Kapeльcкий нayчный цeнтр. Poccийcкaя aкaдeмия нayк. Инcтитyт языкa, литepaтyры и иcтopии. Пeтpoзaвoдcк: Kapeльcкий нayчный цeнтр РАН, 58–75. (Tegelikult ilmus 2006 mais)

Piits, Liisi (2006). Sõnade mees ja naine kollokatsioonide võrdlemise võimalusi eesti, saksa ja inglise keele korpustes. Mare Koit, Renate Pajusalu, Haldur Õim (toim). Keel ja Arvuti. TÜ üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 6, 105—114.

Vaba, Lembit (2006) Dažas piezīmes par Baltijas somu (un it īpaši igauņu) valodu vārda sakņu modifikāciju uz baltu valodu fona. Baltu filoloģija XIV (2). Rīga, 153–159.

Vaba, Lembit (2006) Oskar Lutsu Kevade soome kuues. Tähelepanekuid ja (uit)mõtteid Martti Rauhala tõlkest Arno ja kumppanit. Jyväskylä Studies in Humanities 53. Lähivertailuja 17. Toim. A. Kaivapalu & K. Pruuli. Jyväskylä, 241–254.

Vare, Silvi (2006). Adjektiivide substantivatsioonist ühe tähendusrühma näitel. Keele ehe. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 30. Publication of the Department of Estonian of the University of Tartu. Tartu, 205–222.