Üksikloengud

Eva Liina Asu-Garcia

„Dispelling the myth of monotony: analysis of Estonian intonation”, Minnesota Ülikool, USA, 02.12.2005

„A short introduction to Estonian”, Minnesota Ülikool, USA, 18.11.2005

„Eesti keele rütmist”, Tartu Ülikooli foneetikaseminarile, 09.09.2005

„Phonetics and phonology of Estonian intonation”, Helsinki Ülikool, 24.05.2005

Anu Haak

„Mulgi murde materjalid Eesti murdearhiivis „Viljandi II emakeelepäev 14.03.2005

„Viron murteiden sanakirja: aineisto, koostaminen, toimtus, tulevaisuusnäkymät” Kodumaa keelte uurimikeskuses Helsingis 21.03.2005

Evi Juhkam

„Eestirootsi keelest”, Eesti Raadio, 17.07.2005

Margit Langemets

„Polüseemia ja homonüümia”; „Polüseemia liigid” (2 loengut), TLÜ, 21. ja 28. apr 2004

„Sissejuhatus arvutilingvistikasse” (1 loeng + referaaditeemad), TLÜ, 17. okt 2004

Tiina Leemets

„Algustäheortograafia, arvsõnad ja numbrikirjutus” EKI keelehooldeseminaril 29.03 (Riigikogu kantselei töötajatele)

„Numbrite ja lühendite õigekiri” EKI keelehooldeseminaridel 25.10 ja 23.11.2005

Sirje Mäearu

Rapla õpetajatele keelenõuandest ( 2 t), 26.01.2005

EKI keelehooldekursus: Riigikogu kantselei töötajatele ühildumisest (1 t), 29.03.2005

Ida-Virumaa õpetajatele keelenõuandest (1,5 t), 19.05.2005

Lääne-Virumaa õpetajatele keelenõuandest (4 t), 24.08.2005

EKI keelehooldekursus: loeng ühildumisest ja sõltumusest (1 t), 25.10.2005

EKI keelehooldekursus: loeng ühildumisest ja sõltumusest (1 t), 23.11.2005

Nelli Melts

Raamatu „Rasskazi o svojei zizni” esitlemine Eesti Kirjandusmuuseumis (Tartu, 8.4.2005), EKI-s 18.05.2005, Samaras 14.7.2005 ja Zlatoustis 20.7.2005

„Ajakiri Tallinn ja Eesti arhiivid”, Elgava 1.6.2005

„Eesti kirjandus tänapäeval” Moskva Raamatumessil, 7.9. 2005

S.Issakovi „Otserki istorii russkoi kulturõ v Estonii” esitlemine Tallinn7.10.2005

Raamatu FS (Indrek Mesikepp) venekeelse väljaande esitlemine Tallinn, 14.12.2005

Meelis Mihkla

„Kõneprosoodia ja tekst-kõne süntees” Tallinna Ülikool 27.10.2005

Argo Mund

„Kirjavahemärgid” riigikogu kantselei töötajatele 29.03.2005

„Kirjavahemärgid” EKI keelehooldekursusest osavõtjatele 25.10.2005 ja 23.11.2005

„Kirjavahemärgid” ajakirjanike liidu keeletoimkonnale 15.11.2005

Piret Norvik

„Rannakeelest” rannakeelepäeval Leesil, 2.07.2005 (30 min). Sel päeval antud intervjuu kirderannikumurde kogumisest eetris Eesti Raadios 29.08.2005

„Kalurinaise elust” merepäeval Viimsi Vabõhumuuseumis, 30.07.2005 (3 korda à 30 min)

Hille Pajupuu

„Stereotüüpide transformatisoon ja õigsus Eesti näitel”, IT Kolledž 07.11.2005

„Virolainen minäkuva ja Suomi-kuva”, külalisloeng Jyväskylä ülikoolis 01.12.2005

Peeter Päll

„Keelehooldest” Eesti Ajakirjanike Liidu keelesektsiooni koosolekul 18.01.2005 (koos teiste EKI keelenõuandjatega)

„Nimeseadusest tulenevad nimekirjutuse küsimused” perekonnaseisuametnikele 21.03.2005

„Ülevaade keelekorraldusallikatest”, „Suur ja väike algustäht” Eesti Ajalehtede Liidu keelehooldekursusel „Mis ohustab (ajalehe)keelt?” 19.04.2005

„Nimekirjutuse küsimusi nimeseaduse põhjal” Kodakondsus- ja Migratsiooniameti töötajatele 03.05.2005

„Nimekorraldus” EKI ja KKTK eesti-soome keelekorraldusseminaril 07.06.2005

„Nimed ja muutuv maailm” eesti keele välislektoritele täienduskoolitusel 27.06.2005

„Vähemuskeelsed kohanimed” kohanimenõukogu korraldatud Virumaa kohanimepäeval Rakveres 28.10.2005

„Nimekasutuse küsimused” EKI keelehooldekursusel 25.10 ja 23.11.2005

Maire Raadik

„Ajalehtede keelekasutuse analüüs”, Eesti Ajalehtede Liidu keeleseminar (1 tund), 19.04.2005

„Mida lause kohta küsitakse?”, Eesti Keele Instituudi ühepäevane keelehooldekursus, 25.10.2005 (1 tund); 23.11.2005 (1 tund)

Heete Sahkai

Kaks loengut kursusest „Keeleteaduse moodsaid suundi” Tallinna Ülikoolis (õppejõud Martin Ehala)

Kaks loengut kursusest „Research Methods in Linguistics” Eesti Humanitaarinstituudis (õppejõud Merilin Miljan)

Meeli Sedrik

„Hiiumaa sõnavarast” Tartu Ülikoolis saarte murde kursusel osalejatele 29.09.2005

Eesti keele koolitus (2 t loengut, 16 t seminari) Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraadi eesti keelde tõlkijatele Luxembourgis, 21.-25.11.2005

Sven-Erik Soosaar

Loengud Tallinna ülikoolis „Kreeka eepika” ja „Vana-Rooma kirjandus”

Urmas Sutrop

„Keel kui ennast taaskasutav tsükliline nähtus” molekulaarbioloogia talvekoolis Käärikul, 05.02, 2005

„Eesti keele ajaloost” Eesti Standardikeskuses Tallinnas, 15.03.2005

„Etnograafilised meetodid keeleteaduses” Tartu Ülikooli keeleuurimise meetodite loengusarjas, 21.02.2005

„Eesti keele päritolust” Tartu Raatuse Gümnaasiumis, 14.03.2005

Jüri Viikberg

„Emakeele Selts ja murdekeel” Emakeele Seltsi 85. aastapäeva koosolekul Tallinnas 14.03.2005

„Eesti keel ja murded maailmas” Müncheni eestlaste keelepäeval 05. XI 2005