Osalemine teadusüritustel

Eva Liina Asu-Garcia

Rootsi foneetika konverents „FONETIK 2005”, Göteborg, 25.-27.05.2005. Ettekanne „Estonian rhythm and the Pairwise Variability Index”

Teine Balti keeletehnoloogia konverents „The Second Baltic Conference on Human Language Technologies”, Tallinn, 4.-6.04.2005. Ettekanne „Towards a phonological model of Estonian intonation”

Tiiu Erelt

Wiedemanni konverents Peterburi ülikoolis 16.4.2005. Ettekanne „F. J. Wiedemann eesti kirjakeele tulevikust”

Eesti keele päev Simferoopolis 25.6.2005. Ettekanne „Uut eesti keele sõnavaras”

Mitte-eestlaste eesti keele õppe projekti lõpetamine Paides Kesk-Eesti Arenduskeskuses 28.11.2005. Ettekanne „Eesti oskuskeele nüüdisseis”

Marja Kallasmaa

XXII Rahvusvaheline Onomastikakongress Pisas 28.08.–04.09. 2005. Ettekanne „Estonian Place Names and the Name System”

Emakeele Seltsi koosolek Tallinnas 14.03. 2005. Ettekanne „Emakeele Selts kohanimede kogujana 1960–2005”

Külli Kuusk

III sõnavaragrantide päev, Tartu, 20.04.2005. Ettekanne „Mõnest vaidlusalusest piibliterminist”

Margit Langemets

Eesti keele kevadseminar, 20.4.2005, Helsingin Yliopisto, suomalais-ugrilainen laitos. Ettekanne „Viron kielen sähköisistä yleissanakirjoista: sisältä ja ulkoa katsoen”.

MegaLing'2005: Applied Linguistics At Crossroads, June 27 – July 2, 2005, Meganom. Ettekanne „Lexical Resources: Contributors or Teasers?”

Doktorikooli kraadiseminar Ihastes, 15.–18.9.2005. Ettekanne „Nimisõna süstemaatiline polüseemia eesti keeles: artefakti elu”

Tiina Leemets

Emakeele Seltsi keelepäev Moskvas 19.03.2005. Ettekanne „Inglise mõjud tänapäeva eesti kirjakeeles”

Eesti-soome keelekorraldusseminar Tallinnas 07.06.2005. Ettekanne „Inglise laenud ja mõjud eesti keeles keelekorralduse seisukohast”

Konverents „Kirjakeel ja ühiskond“ Vilniuses 05.10.2005. Ettekanne (kaasautor Maire Raadik) „ÕS 1999: experience of a new language planning dictionary”

Sirje Mäearu

rahvusvaheline konverents „Kirjakeel ja ühiskond“, Vilnius, 05.10.2005. Ettekanne „Языковая консультация как распространитель нормы литературного языка”

Maria-Maren Sepper

ETFi sõnavaragrantide päev III Tartus 20.04.2005. Metslang, H., Sahkai, H., Sepper, M.-M., Vare, S. „Sõnaliigitus”

Emakeele Seltsi väliskeelepäev Moskvas 17.03.2005. Ettekanne „Emakeele Selts: väljaanded ja tegevus”

Meelis Mihkla

The Second Baltic Conference on „Human Language Technologies” Tallinnas 4.-5.04.2005. Ettekanne „Modelling pauses and boundary lengthenings in synthetic speech”

TÜ, TTÜ JA TLÜ kraadiõppurite ühisseminar Ihastes 15.-18.09.2005. Ettekanne „Kõne ajaliste tunnuste modelleerimine eestikeelsele tekst-kõne sünteesile”

16th Conference on „Electronic Speech Processing“ Prahas 26-28.09.2005. Ettekanne koos Hille Pajupuu ja Krista Kergega „Statistical modelling of intonation and breaks for Estonian text-to-speech synthesis”

Keeleteaduse ja –tehnoloogia sügiskool Käärikul 10.-13.11.2005. Ettekanded „Intonatsiooni ja süntaksi seostest“ ja „Pausidega või pausideta”

Argo Mund

Eesti ja Soome keelekorraldajate ühisseminar 07.06.2005 Tallinnas. Ettekanne „Eesti keele uudissõnad”

Helmi Neetar

X rahvusvaheline fenno-ugristide kongress Joškar-Olas 15.–20. augustil; ettekanne „Names of parts of the body in Finnic Atlas”

Vilja Oja

ETFi sõnavaragrantide päev Tartus 20. 04. 2005. Ettekanne „Vana vastandmõisted läänemeresoome keeltes”

10. rahvusvaheline fennougristide kongress Joškar-Olas 15.–21. 08. 2005. Ettekanne „The concepts ‘fresh’, ‘new’ and ‘unripe’ in the Finnic languages”

Hille Pajupuu

Electronic Speech Signal Processing – ESSP2005. 16th Conference Joined with the 15th Czech-German Workshop 26.- 28.09.2005, Prahas. Ettekanne „Statistical modelling of intonation and breaks for Estonian text-to-speech synthesizer” koos Krista Kerge ja Meelis Mihklaga.

EKI seminar 9.11.2005. Ettekanne „Stereotüüpide transformatsioon: Eesti juhtum”

12th Nordic Network for Intercultural Communication Conference, 2.–3.12.2005 (Intercultural Dialogue: Creating New Perspectives), Tamperes. Ettekanne„Transformation of stereotypes: the Estonian case”.

Peeter Päll

Emakeele Seltsi aastakoosolek Tartus 22.03.2005. Ettekanne „Nimed ja kirjaviisid – kaks sammu edasi...”

Rahvusvaheline vähemus- ja põlisrahvaste kohanimede ning mitmekeelsete alade teemaline konverents GeoNames 2005 Ljouwertis/Leeuwardenis (Holland) 14.–15.04.2005. Ettekanne „Minority place names in Estonia”

ÜRO kohanimeekspertide rühma (UNGEGN) eksonüümide töörühma koosolek 19.–20.05.2005. Ettekanne „Principles and composition of Estonian exonyms”

ÜRO kohanimeekspertide rühma Ida-Euroopa, Põhja- ja Kesk-Aasia jaotise koosolek 30.05–03.06.2005 Kiievis. Ettekanded „О деятельности рабочей группы экспертов ООН по системам романизации” ja „О деятельности Совета по географическим названиям Эстонии и о новом Законе о географических названиях (2003 г.)”

22. rahvusvaheline onomastikateaduste kongress Pisas (Itaalia) 28.08–04.09.2005. Ettekanne „Digitizing place names data at the Institute of Estonian Language”

Rahvusvaheline J. Jablonskise konverents „Kirjakeel ja ühiskond” Vilniuses 05.10.2005. Ettekanne „Проблемы упорядочения топонимики и антропонимики в Эстонии”

ÜRO kohanimeekspertide rühma Balti jaotise 9. koosolek Jūrmalas 11.–13.10.2005. Ettekanded „Дигитализация топонимических данных в Институте эстонского языка”, „Правила транскрипции географических названий (эстонско-русская, русско-эстонская таблицы)” ja „Некоторые лингвистические аспекты при дефиниции экхонимов”

Maire Raadik

Rahvusvaheline konverents „Standard Language and Society” Vilniuses 05.10.2005. Ettekanne (koos T. Leemetsaga) „ÕS 1999: experience of a new language planning dictionary”

Eesti-Soome keelekorraldusseminar Tallinnas 07.06.2005. Ettekanne „Keelehoolde korraldus”

Heiki Reila

IX vana kirjakeele päevad Tartus 10.-11.11.2005. Ettekanne „Uue Testamendi Hornungi tõlke probleem ja nelja tõlkeversiooni võrdlus”.

Kristiina Ross

Konverents „Eesti teoloogilisest mõtlemisest: sissejuhatavaid märkusi ja apokrüüfe” Tartus 15-04.2005. Ettekanne „Keskaegsest vaimulikust eesti keelest”

IX vana kirjakeele päevad Tartus 10.11.2005. Ettekanne „Keskaegse vaimuliku eesti keele uurimise võimalustet”

Heete Sahkai

ETF sõnavaragrantide päev III Tartus 20.04.2005. Sahkai, H., Metslang, H., Sepper, M.-M., Vare, S. „Sõnaliigitus”

Süntaksiseminar „Tegumood ja lausestruktuuri diateetilised kujundused (eriti eesti keeles)” Tartus 10.05.2005. Ettekanne „Kaks passiivset konstruktsiooni eesti keeles”

Konverents „Teoreetiline keeleteadus Eestis II” Tartus 1.-4.12.2005. Ettekanne „Alt üles või ülevalt alla?”

Urmas Sutrop

Rahvusvaheline konverents „Ferdinand Johann Wiedemann 200” Tallinnas, 01.04.2005. Ettekanne „F. J. Wiedemanni eesti-saksa sõnaraamat”

ETF sõnavaragrantide päev III Tartus, 20.04.2005. „Temperatuurisõnad ja –skaalad”

Eesti filosoofia aastakonverents 2005 „Filosoofia võimus ja võimutus” Tartus, 26.-28.05.2005. Ettekanne „esimesest algusest ehk se, mis ta mötles, ja teggi, ja kuidas ta ellas”

„Third International Workshop on Semantics, Pragmatics, and Rhetoric SPR-05”, Donostias, Hispaanias 10.-12. 11.2005. Ettekanne koos Mari Uuskülaga „Are piros ja vörös for red both basic colour terms in Hungarian?”

„Teoreetiline keeleteadus Eestis II”, Tartus 01.-04.12.2005. Plenaarettekanne „Põhivärvinimede teooria”

Mari-Epp Tirkkonen

Osalemine kursusel „Reference and referential form in interactional linguistics” Siuntios 11.-16. juunil 2005. Ettekanne „The Referential System of Coastal and North-Eastern Estonian”

Mari Uusküla (Bogatkin)

Third International Workshop on Semantics, Pragmatics and Rhetoric (SPR-05), Donostia-San Sebastian (Hispaania), 10.11-12.11.2005. Ettekanne koos Urmas Sutropiga „Are piros and vörös for red both basic colour terms in Hungarian?”

ETF grantide sõnavarapäev III, Tartu, 20.04.2005. Ettekanne „Ungari keele põhivärvinimed”

Ettekanne Viljandi C.R. Jakobsoni gümnaasiumi emakeelepäeval, 11.03.2005, „Värvinimede kogumistööst Ungaris”

Lembit Vaba

Johannes Aaviku 125. sünniaastapäevale pühendatud konverents „Tõlkimine kui kultuuri osa” Kuressaares 08.-09. 12. 2005. Ettekanne „Vastu puud nigu kõmdi!. Tähelepanekuid ja (uit)mõtteid Oskar Lutsu Kevade soome ja läti tõlgete kohta.”

Ene Vainik

The 2nd Baltic Conference of Human Language Technology, 4.-5. aprill 2005, Tallinn. Posterettekanne (koos Toomas Kirdiga) „Where do conceptual spaces come from? An example of the Estonian emotion concepts”

Sõnavaragrantide päev, 20.4., TÜ. Ettekanne (koos Heili Oravaga) „Sealpool sõnavarakatseid – pilt eestlase olemusest?”

Silvi Vare

4. rakenduslingvistika konverents. Tallinn 7.–8. aprill 2005. Ettekanne: „Eesti keele õppest vene üldhariduskoolis ja üleminekust eestikeelsele gümnaasiumile”

Sõnavarapäev. ETF sõnavaragrantide päev III, Tartu, 20. apr. Metslang, Helle., Heete Sahkai, Maria-Maren Sepper, & Silvi Vare „Sõnaliigitus”