Osalemine nõukogudes ja komisjonides

Tiiu Erelt

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonna liige

Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige

Ajakirja Õiguskeel toimetuse liige

Ajakirja Oma Keel toimetuskolleegiumi liige

Eesti Rahvuskultuuri Fondi Wiedemanni allfondi halduskogu liige

Anu Haak

Alfred Kordelini fondi Eesti sihtrahade jaotamise töörühma liige

Evi Juhkam

Eesti Regionaal- ja Vähemuskeelte Liidu (EBLUL) juhatuse liige

Rootsi Hariduse Seltsi (SOV) liige

Mari-Liis Kalvik

TÜ/EKI ühisprojekti eesti murrete korpuse töörühma liige

Rudolf Karelson

F. J. Wiedemanni keeleauhinna toimkonna liige

Emakeele Seltsi liige

Margit Langemets

EKI teadusnõukogu liige

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu juhatuse liige

Sirje Mäearu

Eesti Laborimeditsiini Ühingu terminoloogia töörühma liige

Eestikeelsete taimenimede komisjoni liige

Õpilaste Teadusliku Ühingu EKI-poolne kontaktisik

Maria-Maren Sepper

Emakeele Seltsi aastaraamatu tegevtoimetaja

Ajakirja Oma Keel toimetuskolleegiumi liige

Nelli Melts

EKI teadusnõukogu liige

HTM Eesti Keele Nõukogu liige

MTÜ Ajakiri Tallinn juhatuse liige

Ajakiri Tallinn peatoimetaja

Kultuurkapitali Vene ilukirjanduse preemia ürii liige

Meelis Mihkla

EKI teadusnõukogu liige

Riikliku programmi „Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud“ juhtkomitee liige

Emakeele Seltsi liige

Helmi Neetar

Atlas Linguarum Europae toimetuskolleegiumi liige

Atlas Linguarum Fennicarum toimetuskolleegiumi liige

Ajakiri Oma Keel toimetuskolleegiumi liige

ALE rahvuskomitee esimees

Vilja Oja

Euroopa keelte atlase Atlas Linguarum Europae (ALE) Eesti rahvuskomitee sekretär

Haridusministrit nõustav komisjon eesti keele tasemeeksamite korraldamise parandamise ning eksamisüsteemi arendamise küsimustes liige

Hille Pajupuu

EALTE (European Association for Language Testing and Assessment) liige

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu sekretär

Riikliku programmi “Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004–2008)” juhtkomitee liige

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu asutajaliige

Eesti Rekenduslingvistika Ühingu aastaraamatu kolleegiumi liige

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse eesti keele kõrgtaseme eksami apellatsioonikomisjoni esimees

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse testiarenduse töörühma liige

Emakeele Seltsi liige

Peeter Päll

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige

Võru Instituudi teadusnõukogu liige

Eesti keelenõukogu (haridus- ja teadusministeeriumi juures) liige

Emakeele Seltsi juhatuse liige

Eesti Terminoloogia Ühingu (Eteri) juhatuse liige

Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige

Kohanimenõukogu (Siseministeeriumi juures) aseesimees

Isikunimekomisjoni (Siseministeeriumi juures) aseesimees

Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni liige

ÜRO kohanimeekspertide rühma (UNGEGN) latinisatsioonisüsteemide töörühma juht

Rahvusvahelise Onomastikateaduste Nõukogu (ICOS) juhatuse liige (al 2005)

Sõjandusterminoloogia alalise komisjoni (Kaitseministeeriumi juures) liige

Ajakirja Keel ja Kirjandus kolleegiumi liige

Emakeele Seltsi aastaraamatu kolleegiumi liige

Ajakirja Oma Keel kolleegiumi liige

Ajakirja Rivista Italiana di Onomastica väliskorrespondent

Maire Raadik

Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige

Tallinna Ülikooli keeletoimetaja õppekava nõukogu liige

Kristiina Ross

Ajakirja Keel ja Kirjandus toimetuskolleegiumi liige

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadusnõukogu liige

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige

Emakeele Seltsi juhatuse liige

Urmas Sutrop

Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu liige

Vabariigi Presidendi teadus- haridus- ja kultuurikomisjoni liige

Teadusinstituutide nõukogu liige

Riikliku programmi „Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006–2010) ettevalmistava komisjoni esimees (2004–2005)

Eesti Keele Sihtasutuse nõukogu esimees

OÜ Keelevara nõukogu liige

F. J. Wiedemanni juubeliaasta (2005) korraldamise töörühma liige

Eesti kultuuripärandi hoidmise riikliku strateegia koostamise töörühma liige

Riiklike teadus- ja arendusprogrammide koostamise põhimõtete väljatöötamise töörühma liige

Eesti keelenõukogu liige

Eesti viipekeele ühiskomisjon liige

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu esimees

Ajakirja „TRAMES. A Journal of the Humanities and Social Sciences” peatoimetaja (alates 2003)

Emakeele Seltsi aastaraamatu toimetuskolleegiumi liige

Rakenduslingvistika ühingu aastaraamatu kolleegiumi liige

Tallinna Ülikooli eesti keele ja soome-ugri keelte magistri- ja doktoritööde kaitsmisnõukogu liige

International Expert Review Panel of the EUROCORES programme on „The Origin of Man, Language and languages” (OMML) at the European Science Foundation liige

Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonna nõukogu liige

Tartu Ülikooli juures asuva doktorikooli „Keeleteadus ja  tehnoloogia” nõukogu liige

Mai Tiits

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse testiarenduse töörühma liige

Lembit Vaba

Ajakirja Baltu filoloģija toimetuskolleegiumi liige

Emakeele Seltsi aastaraamatu toimetuskolleegiumi liige

Ene Vainik

ETF humanitaaria ekspertkomisjoni liige, lingvistikaekspert

ETF Parrot reisigrantide projekti komisjoni liige

Silvi Vare

Emakeele Seltsi juhatuse liige

Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti filoloogia magistrikraadi kaitsmisnõukogu liige

Eesti keele tasemeeksamite süsteemi ja korraldamise küsimustes haridusministrit nõustava komisjoni liige

ETALi, Eesti Teadustöötajate Ametiliidu juhatuse liige

Jüri Viikberg

EKI teadusnõukogu liige

Võru Instituudi teadusnõukogu liige

TLÜ Eesti Demograafia Instituudi nõukogu liige

Eesti Fennougristide Komitee liige

TLÜ lingvistika doktoriõppekava kaitsmisnõukogu liige

Emakeele Seltsi abiesimees ja murdetoimkonna liige

Ajakirja Oma Keel ja ESA toimetuskolleegiumi liige

Rahvuskaaslaste programmi nõukogu liige

F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni liige

Ülle Viks

Ajakirja Keel ja Kirjandus toimetuskolleegiumi liige

EKI teadusnõukogu liige