Magistrandid ja doktorandid

Argo Mund

TÜ magistrant (2003–). Magistritöö teema „Traditsiooni ja süsteemsuse põhimõte eesti kirjakeeles”, juhendajad prof Mati Erelt ja Tiiu Erelt

Maria-Maren Sepper

TPÜ magistrant (2002–). Magistritöö teema „Indirektaal eesti 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi aja- ja ilukirjanduskeeles”, juhendaja prof Helle Metslang. Eelkaitsmine toimus 7.12.2005, oponent dots Krista Kerge

Mari-Epp Tirkkonen

TÜ magistrant (2003–). Magistritöö teema „Demonstratiivid ja kolmanda isiku pronoomenid ranna- ja kirdemurdes”, juhendaja dots Renate Pajusalu

Margit Langemets

TLÜ doktorant (2001–). Doktoritöö teema “Nimisõnade süstemaatiline polüseemia eesti keeles", juhendaja prof Helle Metslang

Meelis Mihkla

TÜ doktorikooli „Keeleteadus ja –tehnoloogia” doktorant (2005–). Doktoritöö „Kõne ajaliste tunnuste modelleerimine eestikeelsele tekst-kõne sünteesile”, juhendajad dr Einar Meister ja prof Haldur Õim

Heiki Reila

TÜ doktorikooli „Keeleteadus ja –tehnoloogia” doktorant (2005-). Doktoritöö teema "17. sajandi teise poole ja 18. sajandi alguse eestikeelsete Uue Testamendi tõlkekäsikirjade võrdlev analüüs", juhendajad dr Kristiina Ross, dotsent Külli Habicht.

Heete Sahkai

TLÜ doktorant (2002–). Doktoritöö teema „Konstruktsioonipõhise lähenemise eelistest eesti keele nimisõnade süntaksi käsitlemisel”, juhendaja prof Martin Ehala

Meeli Sedrik

Doktoritöö teema „Hiiu murrakute sõnavara”, juhendaja prof Huno Rätsep

Sven-Erik Soosaar

Doktoritöö teema „Kristliku kultuuri mõju eesti keele sõnavara arengule” juhendaja dr Kristiina Ross

Mari Uusküla (endine Bogatkin)

TÜ doktorikooli „Keeleteadus ja –tehnoloogia” doktorant (2005–). Doktoritöö teema „Areaalne ja universaalne: värvi põhinimed soome-ugri, slaavi ja romaani keeltes”, juhendajad dr Urmas Sutrop ja dots Tõnu Seilenthal