Eesti kirjakeele sõnavara sektor (LKS)

Juhataja: mag Margit Langemets, tel 644 26 69, Margit.Langemets@eki.ee

Sihtfinantseeritav teadusteema "Eesti kirjakeele sõnavara päritolu ja struktuur", teemajuht dr Urmas Sutrop, tel 641 14 43, Urmas.Sutrop@eki.ee

Riiklik sihtprogramm “Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004–2008)”:

1) Tänapäeva eesti keele baassõnastikud:  EESTI-VENE SÕNARAAMAT, projekti juht mag Margit Langemets

2) Tänapäeva eesti keele baassõnastikud:  EESTI–X-KEELE SÕNASTIK, projekti juht dr Urmas Sutrop

3) Tänapäeva eesti keele baassõnastikud: EESTI KIRJAKEELE SELETUSSÕNARAAMAT, projekti juht mag Margit Langemets

Aasta olulisemad tulemused

Ilmunud 9 eelretsenseeritavat artiklit (Ene Vainik, Margit Langemets ja Merike Koppel (koos Ülle Viksiga), Urmas Sutrop, Rudolf Karelson, Külli Kuusk);2 toimetatud teaduskogumikku (Margit Langemets).

Ilmunud Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. VII köide, 1. vihik (varjutama–vunk). Toimetanud Tiia Valdre, Mai Tiits, Leidi Veskis. Tegevtoimetaja Margit Langemets. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2005. 208 lk.

Doktoritööd:

Margit Langemets, TLÜ doktorant (2001–). Doktoritöö teema “Nimisõnade süstemaatiline polüseemia eesti keeles". Juhendaja dr Helle Metslang (TLÜ).

Jelena Kallas, TLÜ doktorant (2003–, lapsepuhkusel alates 2003, teise lapsega alates 2005). Doktoritöö teema „Lokatiivsuse semantiline kategooria eesti ja vene keele liikumisverbide näitel“. Juhendaja dr Asta Õim (EKM).

Jane Lepasaar, TLÜ magistrant (2002–). Magistritöö teema „Eesti keele homonüümid“. Juhendaja dr Silvi Vare (EKI).

Korraldati IV rakenduslingvistika konverents (koos Eesti Rakenduslingvistika Ühingu ja Tallinna Pedagoogikaülikooliga). Konverentsiks ilmus "ERÜ aastaraamat 1 (2004)" (eelretsenseeritav sariväljaanne).

Sihtfinantseeritava teema täitmine

Eelnimetatud tulemused kuuluvad ühe osana sihtfinantseeritava teadusteema "Eesti kirjakeele sõnavara päritolu ja struktuur" alla.

1) Ilmunud teadustöödes käsitleti viha mõistet eestlaste teadvuses (E. Vainik koos H. Oravaga), süntaktilist infot eesti keele sõnastikus (M. Langemets, M. Mägedi koos Ü. Viksiga), värvinimesid ungari keeles (U. Sutrop koos M. Uuskülaga), temperatuurisõnu (U. Sutrop), õnnistuse märkimist eestikeelsetes piiblitõlgetes (K. Kuusk).

2) Koostati ja toimetati järgmisi akadeemilisi alussõnaraamatuid (osaliselt rahastas neid töid riiklik sihtprogramm "Eesti keel ja rahvuskultuur"):