Sõnaraamatutöö

Tiiu Erelt

Toimetanud „Eesti keele sõnaraamatut ÕS 2006”, ÕS 1999 maht on 1040 lk.

Silja Grünberg

„Vadja keele sõnaraamatu” V köite (r – s) sisulise ja tehnilise toimetamise lõpetamine ja küljendamine.

Evi Juhkam

Toimetanud „Eesti murrete sõnaraamatu“ IV köite 17. vihiku käsikirja kõiguti-kõvasti, käba-kähür, 18 kasti.

18. vihik. Toimetanud EMSi käsikirja käi-käik; käli kändlik, 26 lk.

Jelena Kallas

Testinud EVS-i sisestus- ja toimetamissüsteemi veebirakendust.

Sisestanud eesti-vene sõnastiku IV köite parandusi.

Marja Kallasmaa

Täiendatud Hiiumaa kohanimede sõnaraamatut ca 100 000 märki (nüüd 403 188).

Mari-Liis Kalvik

Koostanud/toimetanud „Eesti murrete sõnaraamatu” VI köite 17. vihiku käsikirja kõvatama–kõõ.. (55 lk), 19. vihiku käsikirja külmama–külvikünd (22 lk). Valmistanud 17. vihiku trükiks ette (tehniline korrektuur).

Rudolf Karelson

Toimetanud (osalt ka koostanud) eesti kirjakeele seletussõnaraamatu VII köite 2. vihiku (26. vihiku) vihiku käsikirja: ühendama–ülirõõmus, 22 kartoteegikasti.

Mari Kendla

Toimetatud Eesti murrete sõnaraamatu” 17. vihiku käsikirja: 130 sõnaraamatu lehekülge (kõik-kõppu; kõrs-kõrutuss; käba kähür; kõvatama-kõõvo)

Merike Koppel

Koostanud eesti–X-keele sõnastiku uute sõnade artikleid (uute sõnade andmebaasi põhjal): A–F, kokku 500 sõnaartiklit.

Külli Kuusk

Toimetanud TEA Koolisõnastikku, Võõrsõnad (ilmub 2006), kokku 550 käsikirjalehekülge (tähed A–O, R, S).

Inge Käsi

Koostanud „Võru idamurrakute sõnaraamatu” käsikirja ja eessõna 1500 lk.

Tiiu Lagle

Koostanud eesti-vene sõnaraamatu IV köite käsikirja: 68 seletava sõnaraamatu lk (säratama–süüvima), kokku 46 eesti-vene käsikirja lk.

Toimetajate märkuste läbitöötamine ja paranduste sisestamine: 374 lk käsikirja (sõge–süüvima, T–tjah).

Tiina Leemets

ÕSi uusväljaande käsikirja kontroll, ühtlustamine ja täiendamine, arvutiversiooniks kohaldamisel tekkinud vigade parandus: kodumaa–kroon ja nahutama–raskendus, kokku ~ 340 prindilehekülge.

Maimu Liiv

Koostanud eesti-vene sõnaraamatu IV köite käsikirja: 68,9 seletava sõnaraamatu lk (soomus–suhkur, š–ürii), kokku 71 eesti-vene käsikirja lk.

Toimetajate märkuste läbitöötamine ja paranduste sisestamine: 368,5 lk käsikirja (s–suhkur, š–ürii).

Andres Loopmann

EVS 4. köite XML-vormingusse üleviimine. Lähtematerjaliks deskriptiivsed tekstifailid. EVS-i koostamise ja toimetamise veebirakenduse tugi.

Eesti-X andmete üleviimine XML-vormingusse. Lähtematerjaliks tekstifailid SGML-märgistuses. XML struktuuri ja temale vastava skeemi loomine. Eesti-X veebilahenduse käivitamine.

ÕS-i andmete üleviimine XML-vormingusse. Lähtematerjaliks SGML-märgistuses tekstifailid. Andmete töötlemine ja struktuuri loomine, skeemi loomine. ÕS-i veebilahenduse käivitamine. ÕS-i koostamise ja toimetamise veebirakenduse tugi.

Sirje Mäearu

ÕS 2006 täiendamine ja ühtlustamine (270 prindi lehekülge ehk 155 ÕSi lehekülge), arvutiversioonist tulenevate vigade parandamine

Nelli Melts

EVS IV k. toimetamine 811,5 lk käsikirja.

Argo Mund

Täiendanud MAE kartoteeki 1400 sedeliga.

Helmi Neetar

Toimetanud lõpuni (esimest korda) Inge Käsi Võru murde idarühma sõnaraamatut

Piret Norvik

Toimetanud „Eesti murrete sõnaraamatu“ IV köite 17. vihiku käsikirja kõvastuma-kähür (5 kasti, 140 lk arvutikirjas)

Lugenud ja teinud parandusi EMSi IV köite 17. vihiku käsikirja kõiguts-kõppu (5 kasti, 119 lk).

Toimetanud EMSi 18. vihiku käsikirja käsi (2 kasti, 20 lk).

Vilja Oja

Toimetasin Eesti murrete sõnaraamatu käsikirja: sõnaartiklid kära – käserik (101 lk).

Maire Raadik

„Eesti keele sõnaraamatu ÕS 2005” käsikirja väljatrüki täiendamine ja ühtlustamine (sh käsikirja arvutiversiooniks kohandamisel tekkinud vigade parandamine) (270 prindi-lk).

Tuuli Rehemaa

„Eesti keele sõnaraamatu ÕS” uue väljaande paranduste sisestamine.

Meeli Sedrik

Koostanud etümoloogilise sõnaraamatu käsikirja: müra–müüser, obadus–punn (582 sõnaartiklit).

Kati Sein

Osalenud „Õigekeelsussõnaraamat 2005” teisendamisel XML-i. Lähtematerjaliks “Õigekeelsussõnaraamat 1999” mittetäielikus XML-vormingus tekstifail (15 MB).

Alustanud Silvi Vare „Eesti keele sõnaperede” käsikirja teisendamist XML-i. Lähtematerjaliks taanete ja märkidega struktureeritud tekstifail (4 MB).

Koostanud „Eesti-inglise asjaõigussõnastiku”, „Ladina-eesti õigussõnastiku”, “Testiterminite seletussõnastiku”, „Eesti-vene majandussõnastiku” internetiversioonid Keelevarasse. Lähtematerjaliks märgendatud tekstifailid.

Koostanud „Esimese Eesti slängi sõnaraamatu” internetiversiooni Keelevarasse. Lähtematerjaliks HTML-vormingus tekstifail.

Koostanud „Soome-eesti suursõnaraamatu” internetiversioonid Keelevarasse. Lähtematerjaliks XML-vormingus fail.

Avaldamiseks vastu võetud artikkel

Loopmann, A., Sein, K. & Viks, Ü. (2006). Sõnastike haldussüsteem Eesti Keele Instituudis. Keel ja arvuti. TÜ üldkeeleteaduse õppetooli toimetised. 0,8 autoripoognat.

Sven-Erik Soosaar

„Eesti keele etümoloogiline sõnaraamatu” jaoks koostatud 320 sõnaartiklit. (inimene-jürama, uba-uutma, va-vaher).

Mai Tiits

Toimetanud eesti kirjakeele seletussõnaraamatu VII köite 1. vihiku käsikirja: viisupaar–vilgutus, virvelaine–vormuma, 18 kartoteegikasti.

Toimetanud eesti kirjakeele seletussõnaraamatu VII köite 2. vihiku käsikirja: õnn–õnnestama, 1 kartoteegikast.

Mari-Epp Tirkkonen

Koostanud "Eesti murrete sõnaraamatu" käsikirja: siirup-silm, 416kB.

Mari Uusküla (endine Bogatkin)

Registreerinud ja lisanud etümoloogilise sõnaraamatu kartoteeki etümoloogilist ainest ajakirjadest „Keel ja Kirjandus”, „Virittäjä”, „Linguistica Uralica”, lisaks Emakeele Seltsi Aastaraamatust ja mujalt. Leitud materjali põhjal tehtud kartoteegikaardid.

Tiia Valdre

Toimetanud eesti kirjakeele seletussõnaraamatu VII köite 1. vihiku käsikirja: vastuabinõu–vendlus, 19 kartoteegikasti.

Toimetanud eesti–vene sõnaraamatu IV köite käsikirja: R; T kokku 450 lk.

Silvi Vare

Analüüsinud võõrliidete ja seotud võõrtüvede sulandumist eesti keele sõnamoodustussüsteemi ja vastavalt parandanud, ühtlustanud ja täiendanud „Eesti keele sõnaperede“ käsikirja.

Uurinud leksikaalsete suhete sünkroonse tõlgitsemise kriteeriume ja täiendanud ja ühtlustanud homonüümide esitust „Eesti keele sõnaperede” käsikirjas.

Valmistanud „Eesti keele sõnaperede” käsikirja ette teisendamiseks XML-keelde.

Leidi Veskis

Toimetanud eesti kirjakeele seletussõnaraamatu VII köite 1. vihiku (25. vihiku) käsikirja: varjutama–varsvili, vene–vengerka, vili–virveepiteel, vorobjeviit–vunk, 14 kartoteegikasti.

Toimetanud eesti kirjakeele seletussõnaraamatu VII köite 2. vihiku (26. vihiku) käsikirja: vunts–võilill, 5 kartoteegikasti.

Jüri Viikberg

Toimetanud „Eesti murrete sõnaraamatu” IV köite 17. vihiku käsikirja (kõps – kõvastõlõ), 180 lk käsikirjas alias 90 lk trükitekstina;

IV köite 18. vihiku käsikirja (käi – käovilu), 101 lk käsikirjas alias 50 lk trükitekstina.

Ülle Viks

ÕS'2005 üleviimine XML-editori: struktuurimuutuste sisseviimine (koos K. Seinaga), programmide testimine, abimaterjalide ja juhendite koostamine, parandajate juhendamine.

EVS-i 4. köide: sõnastikumaterjali kontroll ja struktuurikorrastus enne üleviimist XML-editori, ettevalmistused grammatikakirjete lisamiseks.

Sõnaperede sõnastiku (S. Vare) materjali struktuurianalüüs ja ühtlustamine.

Sõnastike veebiversioonide ettevalmistamine (koos I. Heinaga): VMS, EKSS, ÕS'2006