Üksikloengud

Tiiu Erelt

“Kohanimeliste täiendite algustäht”, EKI keelehooldekursus, 17.11.2004.

Margit Langemets

"Polüseemia" (2 loengut), TPÜ, 8. ja 15. apr 2004.

"Sissejuhatus arvutilingvistikasse" (1 loeng + referaaditeemad), TPÜ, 22. okt 2004.

Tiina Leemets

„Õigekeelsus dokumentides“ kaitsejõudude peastaabi töötajatele 13.02.2004.

„Õpilase ÕSist“ Kuku Raadio saates „Keelekuku“ 14.05.2004 „Numbrite ja lühendite ortograafia“ EKI õigekeelsuskursusel 17.11.2004.

Nelli Melts

„A. H.Tammsaare tõlgetest vene keelde“, Tammsaare nim. muuseum, 03.10.2004.

„Kultuurkapitali vene ilukirjanduse preemia 2004“, Valga Vene Gümnaasium, 30.03.2004.

„Vene kultuur uues Eestis“, Sofia, Ülemaailmne Vene meedia kongress, 1–6.07.2004.

„EVS-i osa ja tähtsus kultuurivahetuse taustal“, Moskva, rahvusvaheline raamatumess, 1–6.09.2004.

„EVS-i koostamise alused“, Vene Koolide Õpetajate Liit, 2.11.2004.

Argo Mund

Keelehooldeloeng “Verbide kokku- ja lahkukirjutamine”, 17.11.2004 EKIs.

Sirje Mäearu

TPÜ täienduskursus õpetajatele 07.01.2004 ja 24.03.2004 „Keelenõuandest“ (kokku 4 tundi)

Eesti Energia 19.05.2004 „Mis on keeletarvitajale raske“ (4 tundi)

keelehooldekursus 17.11.2004 „Sõltumus“ (1 tund)

Peeter Päll

“Keelehooldest”, Kohila Gümnaasiumi emakeelepäev, 18.03.2004.

“Rahvusvaheline kohanimekorraldus”, Tartu kartograafidele 01.04.2004.

Keelenõuandest. Kuku raadio “Keelekuku” saade, 11.06.2004.

“Tänava- ja teenimede keelelist nõuannet”; “Valdade nimevaliku soovitusi”; “Kohanimenõukogu kodulehekülje tutvustus”, Kohanimepäev Haapsalus, 28.10.2004.

“Peamised keelekorraldusallikad”; “Nimede õiguslik korraldus”, EKI keelehooldepäev, 17.11.2004.

Maire Raadik

„Ametikirjade ja loetelude vormistamine”, „Lausestus”, EKI keelehooldekursus, 17.11.2004.

Maria-Maren Sepper

“Emakeele Selts ja teaduslik uurimistöö”, Kohila Gümnaasiumi keelepäev, 18.03.2004.

“Emakeele Selts Eesti keeleelus”, TPÜ Avatud Ülikooli Täiendõppekeskus, 30.03.2004.

Urmas Sutrop

„Etnograafilised meetodid keeleteaduses“, Tartu Ülikool, 18.02.2004.

„Struktur des estnischen Wortschatzes“, Göttingeni ülikool, 30.06.2005.

„Der estnische Farbwortschatz (mit uralischem Hintergrund)“, Göttingeni ülikool, 01.07.2004.

Lembit Vaba

„Possible etymologies or word root modifications“ Stockholmi Ülikooli balti keelte instituut, 13.05.2004.

Ene Vainik

“Emotsioonisõnavara eesti keeles, selle vaesus ja rikkus” – Tartu Ülikooli psühholoogiaosakond, 11.11.2004.

Silvi Vare

„Eesti keel – muukeelse lapse teine keel“, Tallinna Paekaare gümnaasium, 15.03.2004.

2 raadioesinemist „Keelekõrva“ saates teemal „Eesti keele õpetamise probleemidest vene koolis“ (keelestrateegia ainetel).

Jüri Viikberg

"Murdeuurija Salme Tanning" Viljandi Maagümnaasiumi keelepäeval 05.03.2004.

"Eesti keele arengustrateegia 2004–2010" Estonia Seltsis 09.03.2004.

"Eesti on keelelt suurriik" TPÜ AvÜ täienduskursuslastele 30.03.2004.

"Estnische Dialektologie – Ergebnisse und weitere Ziele" Göttingeni ülikoolis 10.04.2004.

"Eesti keel maailmas" Hamburgi eestlaste eesti keele päeval 27.11.2004.

"Vadjalasi kaemas 1973–1982" Eesti Kirjandusmuuseumis vadja päeval 02. XII 2004.