Teadustööde oponeerimine

Ene Vainik

Oponeerinud Seija Tuovila (Oulu ülikool) doktoritööd “Suomen kielen tunnesanojen semantiikka” eeloponent (esitarkastaja).

Ülle Viks

Oponeerinud Toomas Helbi doktoritööd "Sõnakeskene keelemudel: eesti regulaarne ja irregulaarne verb" (TÜ, 2004).

Piret Voll

Oponeerinud Liisi Piitsa magistritööd “Sõnade mees, naine ja inimene esinemisümbrusest ja stiilivärvingust” (TPÜ, 2004).