Teadustööde juhendamine

Margit Langemets

Juhendanud TPÜ magistranti Ruth Mäge (2004–), magistritöö "Sõnaraamatute kasutamine".

Hille Pajupuu

Juhendanud TPÜ magistranti Pilvi Alpi, magistritöö “Keeletestide ülesandetüüpide analüüs. Eesti keele algtase". (Kaitstud cum laude 02.09.2004)

Juhendanud TPÜ magistranti Julia Bogarinovat, magistritöö “Sallivus kultuuridevahelises kommunikatsioonis Eesti näitel”.ö

Juhendanud TPÜ magistranti Sirli Mändlat, magistritöö “Vahetusõpilaste taaskohanemine Eestis".

Juhendanud TÜ Euroopa Kolledži magistranti Rene Altrovit, magistritöö “Kultuuri mõju majandusarengule ELi kandidaatriikide näitel”.

Kristiina Ross

Juhendanud Külli Kuuse magistritööd „Eesti piibli õnnis-tuletiste suhe lähteterminitega (barak, eulogeia). Kaitstud 14.12.2004 TÜ eesti keele õppetoolis.

Urmas Sutrop

Juhendanud Ene Vainikut, doktoritöö „Lexical knowledge of Emotions: the structure, variability and semantics of the Estonian emotion vocabulary”. Kaitstud TÜs 2004.

Juhendanud TPÜ magistranti Liisi Piitsa, magistritöö „Sõnade mees, naine ja inimene stiilivärvingust ja esinemisümbrusest“. Kaitstud TPÜs 2004.

Juhendanud TÜ doktoranti Sven-Erik Soosaart, doktoritöö „Infinitiivsete verbivormide morfosüntaks neenetsi keeles Siberi areaalsel taustal” (kaasjuhendaja Ago Künnap).

Juhendanud TPÜ psühholoogia eriala doktoranti Neeme Kahuskit, doktoritöö „Semantiliste suhete osa kiireid vastuseid nõudvas sõnaseletusülesandes”.

Juhendanud TÜ doktoranti Heili Oravat, doktoritöö „Inimest iseloomustavad omadussõnad eesti keeles” (kaasjuhendaja Haldur Õim).

Juhendanud TÜ magistranti Mari Bogatkinit, teema „Ungari keele värvisõnavara“

Juhendanud TPÜ magistranti Kristiina Toomet, teema „Temperatuurisõnavara eesti, vene ja läti keeles“.

Silvi Vare

Juhendanud TPÜ magistranti Jane Lepasaart, magistritöö „Homonüümia tänapäeva eesti keeles”.