Sõnaraamatutöö

Mari Bogatkin

Registreerinud etümoloogilist ainest soome-ugri keelte alasest perioodikast (Keel ja Kirjandus, Virittäjä, Linguistica Uralica, FUF, SUSA, ESA) etümoloogilise sõnaraamatu tarvis. Vormistanud vastavad kaardid sedelkartoteegi jaoks. Lisaks vormistanud kaardid sedelkartoteegi jaoks ka Hartmut Katzi 2003. a ilmunud monograafiast.

Tiiu Erelt

Toimetanud "Eesti keele sõnaraamatu ÕS" uut väljaannet.

Silja Grünberg

"Vadja keele sõnaraamatu" V köite sisulise ja tehnilise toimetamise lõpetamine ja korrektuur.

Anu Haak

Toimetanud "Eesti murrete sõnaraamatu" IV köite, 16. vihikut (kuma–kõhvima).

Evi Juhkam

Toimetanud "Eesti murrete sõnaraamatu" IV köite 16. vihiku käsikirja (kuts–kõiguts).

Lugenud 16. vihiku korrektuuri (kuma–kõiguts) ja toimetanud EMSi IV köite 17. vihiku käsikirja (kõik–kõrv).

Marja Kallasmaa

Koostanud Hiiumaa kohanimede sõnaraamatuosa. Arvutisse viidud EKI kohanimekartoteegis leiduvad Hi kohanimed (8 kartoteegikasti: 324 889 tähemärki).

Mari-Liis Kalvik

Valmistanud trükiks ette "Eesti murrete sõnaraamatu" III köite 15. vihikut (kreep–kulänja) ja 16. vihikut (kuma–kõiguts), koostanud osaliselt 17. vihiku käsikirja (kõvastuma–kõveride), koostanud käsikirja siida–siiruline.

Rudolf Karelson

Toimetanud "Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu" VI köite 4. vihiku (24. vihiku) käsikirja (valamiskoht–vampumvöö).

Mari Kendla

Toimetanud "Eesti murrete sõnaraamatu" III köite 5. vihiku (15. vihiku) käsikirja (krimpsun–krommama, kuiv–kukenapp, kulutuli–kulänja).

Toimetanud "Eesti murrete sõnaraamatu" IV köite 1. vihiku (16. vihiku) käsikirja (kuma–kutnikukoht).

Merike Koppel (end Mägedi)

Koostanud eestiX-sõnastiku märksõnaloendit.

Koostanud uute sõnade andmebaasi põhjal seletussõnaraamatu täiendvihiku sõnaartikleid.

Inge Käsi

Rühmitanud "Võru murde sõnaraamatu" käsikirjast märksõnade tähendused vastavalt näitelausetele tähtede AÜ ulatuses, lisanud astmevahelduslikele verbidele nõrga astme.

Tiiu Lagle

Koostanud "Eesti-vene sõnaraamatu" IV köite käsikirja: 176 väljatrüki lk (tava–tjah, sõge–särat; koostatud 196 seletussõnaraamatu lk põhjal).

Tiina Leemets

Jaanuarist aprillini "Õpilase ÕSi" käsikirja ühtlustamine, viimistlus, korrektuur; II poolaastal ÕSi uue väljaande käsikirja ettevalmistus (hoolimatu–kodulugu).

Jane Lepasaar

Koostanud eestiX-sõnastiku märksõnaloendit (täht S).

Maimu Liiv

Koostanud "Eesti-vene sõnaraamatu" IV köite käsikirja: 192 väljatrüki lk (seekord–soomukas; koostatud 193 seletussõnaraamatu lk põhjal).

Osalenud EVS-i I–III köite XML-versiooni ettevalmistamisel (umbes 6 päeva).

Andres Loopmann

Teisendanud "Eesti-vene sõnaraamatu" (EVS, I–III kd) andmeid XML-andmebaasi kujule (lähtematerjaliks kodeeritud ridadega tekstifailid).

EVS-i jaoks XML-struktuuri loomine, struktuurile vastava skeemi loomine, töö käigus andmete parandamine tekstifailides (koostöös Ülle Viksiga).

EVS artiklite otsimise, õigsuse kontrolli, parandamise, moodustamise, salvestamise lokaalse rakenduse loomine. Vaadete loomine parandamiseks, moodustamiseks, sõnastiku kujul esitamiseks.

Lokaalse EVS artiklite rakenduse üleviimine tsentraalsele veebiversioonile koos kasutajapõhise juurdepääsukontrolliga.

Nelli Melts

Toimetanud "Eesti-vene sõnaraamatu" IV köite käsikirja: R-tähe lõpuni, t–tamtam.

Osalenud EVS-i I–III köite XML-versiooni ettevalmistamisel (umbes 6 päeva).

Argo Mund

Vaadanud üle "Eesti keele sõnaraamatu ÕS 1999" normingud. Lugenud üle T. Erelti ja T. Leemetsa "Õpilase ÕSi" käsikirja.

Täiendanud MAE kartoteeki 2780 sedeliga (ÕSi 2005 tarbeks).

Sirje Mäearu

Täiendanud ja parandanud ÕS 2005, sh farmaatsiaterminite läbivaatamine.

Piret Norvik

Toimetanud "Eesti murrete sõnaraamatu" IV köite 16. vihikut. Lugenud ja parandanud käsikirja kutskõiguts (10 kasti).

Toimetanud "Eesti murrete sõnaraamatu" 17. vihikut. Toimetanud käsikirja kõpskõvasti (9 kasti). Kontrollinud sisseviidud parandusi kõpskõrruti (3 kasti).

Vilja Oja

Toimetanud "Eesti murrete sõnaraamatu" IV köite käsikirja (18. vihik).

Maire Raadik

Täiendanud ja ühtlustanud "Eesti keele sõnaraamatu ÕS 2005" käsikirja väljatrükki (sh parandanud käsikirja arvutiversiooniks kohandamisel tekkinud vigu, 270 prindilk).

Meeli Sedrik

Koostanud "Eesti etümoloogilise sõnaraamatu" sõnaartiklid liik–münt.

Sven-Erik Soosaar

Koostanud "Eesti etümoloogiasõnaraamatu" 455 sõnaartiklit.

Mai Tiits

Toimetanud "Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu" VII köite 1. vihiku käsikirja (venima–viisumeister).

Tiia Valdre

Toimetanud "Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu" VI köite 4. vihiku käsikirja (vana–vararenessanss) ja VII köite 1. vihiku käsikirja (vart–vastu).

Toimetanud "Eesti-vene sõnaraamatu" IV köite käsikirja eesti keele osa (S–T).

Silvi Vare

Ühtlustanud, parandanud ja täiendanud eesti keele sõnaperede sõnaraamatu käsikirja (a–ü).

Leidi Veskis

Toimetanud "Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu" VII köite 1. vihiku käsikirja.

Jüri Viikberg

Toimetanud "Eesti murrete sõnaraamatu" III köite 15. vihiku käsikirja (kruppima–kuitsutama, kukens–kulutama) ja IV köite 16. vihiku käsikirja (kuup–kõbastama, kõhetu–kõhvima).

Ülle Viks

Koostanud (koos M. Langemetsaga) kakskeelse sõnastiku XML-põhise struktuuristandardi ("Eesti-vene sõnaraamatu" baasil), testinud EVS-i XML-versiooni.

Teinud ettevalmistusi ÕS'2005 koostamiseks: prindivormingu kooskõlastused sektoriga, spetsifikatsioon ja testimine.

Valmistanud ette (koos I. Heinaga) EKI sõnastike veebiversioonid üleandmiseks Keelevarale: ÕS'1999, VES, EVS, EKSS, ÕÕS.