Osalemine teadusüritustel

Tiiu Erelt

Tartu Ülikooli terminoloogianõupidamine 11.3.2004. Ettekanne „Terminoloogiatöö vormidest”.

Marja Kallasmaa

III rahvusvaheline rakenduslingvistika konverents Tallinnas 25.–26. 03. 2004. Ettekanne "Eesti kohanimede liigitamisest".

Rudolf Karelson

Rakenduslingvistika konverents sõnaliikide jätkuarutelu 26.03.2004. Sõnavõtt "Sõnaraamatutoimetaja probleeme sõnaliigi määratlemisel".

Merike Koppel (end Mägedi)

III rakenduslingvistika konverents, Tallinn, 25.–26.03.2004. Ettekanne (kaasautorid Margit Langemets ja Ülle Viks) "Süntaktiline info sõnastikes, eriti EXS-s".

Külli Kuusk

ETF sõnavaragrantide päev II Tartus, 30.01.2004. Ettekanne "Teoloogilise ja religioosse sõnavara andmebaasist".

Margit Langemets

ETF sõnavaragrantide päev II Tartus, 30.01.2004. Ettekanne "Polüseemia liigid".

TPÜ doktorikooli 2003/2004. a teoreetiline seminar 18.03.2004. Ettekanne "Nimisõnade polüseemia: tähendusnihked".

III rakenduslingvistika konverents, Tallinn, 25.–26.03.2004. Ettekanne (kaasautorid Merike Mägedi ja Ülle Viks) "Süntaktiline info sõnastikes, eriti EXS-s".

1st Baltic Conference On Human Language Technologies, Riga, 21.–22.04.2004. Ettekanne (kaasautor Ülle Viks) "Syntactic Information in Electronic Dictionaries: Problems and Solutions".

AFinLA:n syyssymposium, 12.-13. nov 2004, Oulu. Ettekanne "Sähköinen sanakirja – vihollinen vai kumppani?"

Jane Lepasaar

ETF sõnavaragrantide päev II Tartus 30.01.2004. Ettekanne „Homonüümid eesti keeles“.

Meelis Mihkla

III rakenduslingvistika konverents, Tallinn, 25.–26.03.2004. Ettekanne „Pausid ja pausieelsed pikendused kõnes“.

Baltic Conference On Human Language Technologies, Riga, 21.–22.04.2004. Ettekanne (koos Pajupuu, Kerge, Kuusikuga) „Prosody modelling for Estonian text-to-speech synthesis“.

Soome-eesti lingvistika konverents Tallinnas, 6.–7.05.2004. Ettekanne (koos Jüri Kuusikuga) „Statistical modelling of segmental durations for Estonian text-to-speech synthesis (preliminary results)“; . 23. Fonetiikan päivät Oulus 27.–28.08.2004. Ettekanne (koos Jüri Kuusikuga) „Statistical modelling of segmental durations for Estonian text-to-speech synthesis“.

Piret Norvik

2.12.2004. Ettekanne "Vadjamaal "Linnutee tuuli" filmimas". Sümpoosion "Vadjalastest isikukeskselt" Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis.

Vilja Oja

Emakeele Seltsi koosolek 30.01.2004 Tallinnas. Ettekanne „Läänemeresoome sõnavaralised suhted keeleatlases“.

Hille Pajupuu

III rakenduslingvistika konverents, Tallinn, 25.–26.03.2004. Ettekanne „Kuidas hinnata hindajaid“.

Ringhääling ja keel. Emakeele Seltsi ja Eesti Raadio keelepäev 07.12.2004. Ettekanne "Eesti dialoog raadios".

Tiina Puolakainen

III rakenduslingvistika konverents, Tallinn, 25.–26.03.2004. Ettekanne “Sõnaliigikimbatusi arvutuslingvistikas”.

Peeter Päll

Henn Saari 80. sünniaastapäeva kõnekoosolek 11.02.2004. Ettekanne “Henn Saari nimeuurija ja -korraldajana”.

Jānis Endzelīnsi 131. sünniaastapäeva rahvusvaheline teaduskonverents Riias 20.02.2004. Ettekanne “Names and Terms: a Pragmatical Dilemma in Estonia”.

Emakeele Seltsi keelepäev Moskvas 10.04.2004. Ettekanne “Nimed ja nimekorraldus”.

ÜRO kohanimeekspertide rühma (UNGEGN) 22. istung New Yorgis 20.–29.04.2004. Dokumentide “Report by the convenor of the working group on romanization systems” ja “Updates to the report on the current status of United Nations romanization systems for geographical names” esitlemine.

UNGEGNi Balti jaotise 8. istung Vilniuses 07.–08.10.2004. Ettekanded “О деятельности рабочей группы UNGEGN по системам романизации” ja “Проблемы орфографии эстонских топонимов”.

Rahvusvaheline Aleksandras Vanagase konverents balti onomastika teemal Vilniuses 11.–12.11.2004. Ettekanne “О топонимике эстонских языковых островков”.

Seminar “Lõunaeesti keelesaared” Tartu Ülikoolis 10.12.2004. Ettekanne “Eesti keelesaarte kohanimedest”.

Kristiina Ross

Emakeele Seltsi aastakoosolek 23.03.2004. Ettekanne „Esimeste eesti piiblitõlkijate tõlkearusaamadest“.

Heete Sahkai

III rakenduslingvistika konverents, Tallinn, 25.–26.03.2004. Ettekanne „Kategoriseerimisstrateegiaid teoreetilises keeleteaduses“.

Meeli Sedrik

Arheoloogia ja keeleteaduse kevadkool Karula Rahvuspargis Ähijärvel 06.–07.03.2004. Ettekanne „Rootsi laenud Hiiumaa murrakutes“.

Maria-Maren Sepper

TÜ eesti keele õppetooli süntaksiseminar “Lauseliikmed eesti keeles” 27.02.2004. Ettekanne “Verbi näima sisaldavad predikaadid”.

XXXVII J. V. Veski päev teemal “Kõneviisid eesti keeles” 27.06.2004. Ettekanne “Jussiivist tänapäeva eesti kirjakeeles”.

Urmas Sutrop

ETF sõnavaragrantide päev II Tartus 30.01.2004. Ettekanne „Mis on põhisõna?“

Rakenduslingvistika konverents Tallinnas 25.–26.03.2004. Plenaarettekanne „Keel ja murre“.

Emakeele Seltsi ettekandekoosolek Tallinnas 04.05.2004. Ettekanne „Ykescola ~ Ykescole ja Üksküla“.

31. keeleteaduse päevad „The Annual Finnish and Estonian Conference of Linguistics“ Tallinnas 06.05.2004. Ettekanne „The Estonian three-quantity system and the Baltic polytonic Sprachbund“.

Annual conference of the European federation of national institution for languages Pariisis 08–09.11.2004. Ettekanne koos Jüri Valgega „Language situation and language policy in Estonia“.

Mari-Epp Tirkkonen

Keeleteaduse päevad Tallinnas 07.05.2004 "Anaforiset pronomit sie ja tämä koillisviron murteessa"

Deiksise konverents Tartus 20.11.2004 "Tämä in North-Eastern and Coastal dialects - does it occur as demonstrative?"

Ene Vainik

20. Skandinaavia lingvistika konverents Helsinkis 7.–10.04, tööpaja On the Necessity of Experimental Methods in Semantics. Ettekanne “The discreet charm of experiments: some questions arisen in the course of studying Estonian emotion terms”.

ETF sõnavaragrantide päev II Tartus, 30. 01. 2004. Ettekanne koos Toomas Kirdiga “Iseorganiseeruvad emotsioonimõisted”.

III rakenduslingvistika konverents, Tallinn, 25.–26. 03.2004. Ettekanne koos Toomas Kirdiga “Iseorganiseeruvad keele-elemendid eesti keele emotsioonisõnavara näitel”.

31. keeleteaduse päevad Tallinnas, 05.–06. 2004, konstruktsioonitähenduse tööpaja. Ettekanne “Emotsioonide grammatikast” eesti keeles.

13th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, Izmir, 10.–11.06.2004. Ettekanne koos Toomas Kirdiga”The Self-Organizing Maps of Estonian Terms of Emotion”.

Silvi Vare

III rakenduslingvistika konverents, Tallinn, 25.–26.03.2004. Ettekanne: „Ühest sõnaliigiprobleemist sõnamoodustuse nurga alt vaadatuna“.

Emakeele Seltsi ettekandekoosolek Tartus 25.11.2004. Ettekanne „Konversioonist eesti keeles“.

Ülle Viks

III rakenduslingvistika konverents, Tallinn, 25.–26.03.2004. Ettekanne koos M. Langemetsa ja M. Mägediga "Süntaktiline info sõnastikes, eriti EXS-s".

III rakenduslingvistika konverents, Tallinn, 25.–26.03.2004 (sõnaliikide jätkuarutelu). Ettekanne "Sõnaliigiprobleemid elektroonilistes sõnastikes".

Konverents "Human Language Technologies. The Baltic Perspective" Riias 21.–22.04.2004. Ettekanne koos M. Langemetsaga "Syntactic Information in Electronic Dictionaries: Problems and Solution".

ES ja EKI konverents "Endspiel" Tallinnas 27.10.2004. Ettekanne "Arvutus, lingvistika ja muu".