Osalemine komisjonides ja nõukogudes

Tiiu Erelt

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonna liige.

Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige.

Ajakirja Õiguskeel toimetuse liige.

Ajakirja Oma Keel toimetuskolleegiumi liige.

Anu Haak

Alfred Kordelini fondi Eesti sihtrahade jaotamise töörühma liige.

Mari-Liis Kalvik

TÜ/EKI murdekorpuse töörühma liige.

Rudolf Karelson

F. J. Wiedemanni keeleauhinna toimkonna liige.

Emakeele Selti liige.

Margit Langemets

EKI teadusnõukogu liige.

Eesti Rakenduslingvistika Ühing juhatuse liige.

Nelli Melts

EKI teaduslik nõukogu liige.

Eesti Kultuurkapitali Vene ilukirjanduse preemia ˛ürii esimees.

MTÜ ajakiri Tallinn juhatuse liige.

Ajakiri Tallinn peatoimetaja.

Vene Romansi Klubi juhatuse liige.

Meelis Mihkla

EKI teadusnõukogu liige.

Riikliku programmi „Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud“ juhtkomitee liige.

Riikliku programmi „Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006-2010“ koostamise töörühma liige.

Sirje Mäearu

Eesti Laborimeditsiini Ühingu terminoloogia töörühma liige.

Õpilaste Teadusliku Ühingu EKI-poolne kontaktisik.

Helmi Neetar

Emakeele Seltsi aastaraamatu toimetuskolleegiumi liige.

Ajakirja ”Oma Keel” toimetuskolleegiumi liige.

TPÜ Toimetiste (humaniora) toimetuskolleegiumi liige.

Atlas Linguarum Europae – toimetuskolleegiumi Eesti rahvuskomitee esimees.

Atlas Linguarum Fennicarum – toimetuskolleegiumi liige.

Vilja Oja

Haridusministrit nõustava komisjoni eesti keele tasemeeksamite korraldamise parandamise ning eksamisüsteemi arendamise küsimustes liige.

Euroopa keelte atlase Atlas Linguarum Europae (ALE) Eesti rahvuskomitee sekretär.

Tallinna Pedagoogikaülikooli poolt moodustatud protestikomisjoni liige Kristiina Sarki bakalaureusetööle „The structure of English and Estonian colour terms: a contrastive study“ ja selle oponeeringule hinnangu andmiseks.

Hille Pajupuu

EKI teadusnõukogu sekretär.

Riikliku programmi “Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004-2008)” juhtkomitee liige.

REKKi eesti keele kõrgtaseme eksami apellatsioonikomisjoni esimees.

REKKi testiarenduse töörühma liige.

Peeter Päll

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige.

Võru Instituudi teadusnõukogu liige.

Emakeele Seltsi juhatuse liige.

Eesti Terminoloogia Ühingu (Eteri) juhatuse liige.

Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige.

Kohanimenõukogu (Siseministeeriumi juures) aseesimees.

Tallinna nimekomisjoni liige.

ÜRO kohanimeekspertide rühma (UNGEGN) latinisatsioonisüsteemide töörühma juht (ja liige veel kolmes töörühmas).

Sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogiaalase alalise komisjoni (Kaitseministeeriumi juures) liige.

Ajakirja Keel ja Kirjandus kolleegiumi liige.

Ajakirja Oma Keel kolleegiumi liige.

Maire Raadik

Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige.

Kristiina Ross

Ajakirja Keel ja Kirjandus toimetuskolleegiumi liige.

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadusnõukogu liige.

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige.

Emakeele Seltsi juhatuse liige.

Maria-Maren Sepper

Emakeele Seltsi aastaraamatu tegevtoimetaja.

Ajakirja Oma Keel toimetuskolleegiumi liige.

Kuku raadio keelesaate “Keelekuku” toimetuskolleegiumi liige.

Sven-Erik Soosaar

Soome-ugri keelte ja kultuuride alase Eesti ja Soome vahelise koostöökomisjoni keelekorpuste töörühma liige.

Urmas Sutrop

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu liige.

Vabariigi Presidendi teadus- haridus- ja kultuurikomisjoni liige.

Eesti keelenõukogu liige.

Teadusinstituutide nõukogu liige.

Eesti viipekeele ühiskomisjoni liige.

Riiklikku programmi “Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006-2010)“ ettevalmistava komisjoni esimees.

Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu esimees.

Ajakirja “TRAMES. A Journal of the Humanities and Social Sciences” peatoimetaja.

Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti keele ja soome-ugri keelte magistri- ja doktoritööde kaitsmisnõukogu liige.

‘International Expert Review Panel of the EUROCORES programme on “The Origin of Man, Language and languages” (OMML) at the European Science Foundation’ liige.

Eesti Keele Sihtasutuse nõukogu esimees.

Eesti Teadusfondi paneeli (2004) liige.

OÜ Keelevara nõukogu liige.

Asjatundjate komisjoni lõunaeesti keele õigusliku staatuse kindlaksmääramiseks liige.

F. J. Wiedemanni juubeliaasta (2005) korraldamise töörühma liige.

Eesti kultuuripärandi hoidmise riikliku strateegia koostamise töörühma liige.

Riiklike teadus- ja arendusprogrammide koostamise põhimõtete väljatöötamise töörühma liige.

Mai Tiits

REKKi testiarenduse töörühma liige..

Lembit Vaba

Emakeele Seltsi aastaraamatu toimetuskolleegiumi liige.

Ajakirja Baltu Filoloģija toimetuskolleegiumi liige.

Ene Vainik

ETF, lingvistika ekspert (alates sept 2004).

ETF, järeldoktorite konkursi komisjoni liige (alates nov 2004).

Silvi Vare

Emakeele Seltsi juhatuse liige.

Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti filoloogia magistrikraadi kaitsmisnõukogu liige.

Eesti keelenõukogu liige.

Eesti keele tasemeeksamite süsteemi ja korraldamise küsimustes haridusministrit nõustav komisjoni liige.

Integratsiooni Sihtasutuse Keelekümbluskeskuse konkurss nr. KK04TEA001 „Keelekümblusprogrammi teadusuuringute läbiviimine” projektitoetuse taotluste hindamiskomisjoni liige.

Jüri Viikberg

EKI teadusnõukogu liige.

Võru Instituudi teadusnõukogu liige.

TPÜ Eesti Demograafia Instituudi nõukogu liige.

Eesti keele nõukogu liige.

Eesti Fennougristide Komitee liige.

TPÜ eesti ja soome-ugri filoloogia kaitsmisnõukogu liige.

Emakeele Seltsi abiesimees ja murdetoimkonna liige.

Ajakirja Oma Keel ja ESA toimetuskolleegiumi liige.

Rahvuskaaslaste programmi nõukogu liige.

Riikliku programmi "Lõuna-Eesti keel ja kultuur" nõukogu liige.

Ülle Viks

Ajakirja Keel ja Kirjandus toimetuskolleegiumi liige.

EKI teadusnõukogu liige.

Eesti-läti sõnaraamatu algatusrühma liige.