Muud teadusartiklid

Tiiu Erelt (2004). Terminoloogiakoosolek Tartu ülikoolis. – Õiguskeel 2, 38–41.

Tiiu Erelt (2004). Sõnavõistlus andis uued eesti sõnad. – Keelenõuanne soovitab 3. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 40–54.

Tiiu Erelt (2004). Need rasked võõrsõnad. – Keelenõuanne soovitab 3. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 123–132.

Tiiu Erelt (2004). Stratigraafia ja õigekiri. – Keelenõuanne soovitab 3. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 146–149.

Tiiu Erelt (2004). Mida ÕSist leida on. – Keelenõuanne soovitab 3. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 163–179.

Jelena Kallas (2004). Vene õppekeelega põhikooli vanema astme õpilaste tekstivajadused ja -ootused eesti keele õpiku tekstide osas. – Eesti keel: võõrkeelest teiseks keeleks. Koostanud Mart Rannut, toimetanud Mart Rannut, Marju Kõivupuu, Tiit Päeva. Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti filoloogia osakonna toimetised 1. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 98–108.

Marja Kallasmaa (2004). Eesti kohanimekorralduse keerdteilt. Pilk kõrvalt. – Õiguskeel nr. 3, 32–37.

Marja Kallasmaa (2004). Läänemaa ja kohanimed. - Läänemaa muuseumi toimetised VIII. Haapsalu, 69–77.

Margit Langemets (2004). Eesti rakenduslingvistika ühing sündinud. – Õiguskeel 2, 42–44.

Tiina Leemets (2004). Mullivann, peenema nimega jaccusi. – Keelenõuanne soovitab 3. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 55–61.

Tiina Leemets (2004). Valik inglise jm võõrkeelsete sõnade vasteid korduvate keelenõuküsimuste ja -vastuste hulgast. – Keelenõuanne soovitab 3. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 62–64.

Tiina Leemets (2004). Austus ei sõltu algustähest. –Keelenõuanne soovitab 3. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 150–152.

Argo Mund (2004). Et Tallinn ei koliks Lääne-Virumaale ... Loogelisest loogikast eesti avaliku elu keeles. – Keelenõuanne soovitab 3. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 94–104.

Argo Mund (2004). Ettevaatust! Pealkiri! - Keelenõuanne soovitab 3. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 105–109.

Argo Mund (2004). Jeanne d'Arcist telestuudioni ehk Kuidas kasutavad eestlased sõna legendaarne. –  Keelenõuanne soovitab 3. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 71–79.

Argo Mund (2004). Kaardistades kaardistamist. – Keelenõuanne soovitab 3. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 65–70.

Argo Mund (2004). Kimpus omasõnade õigekirjaga. – Keelenõuanne soovitab 3. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 137–145.

Argo Mund (2004). Liialdagem mõõdukalt! – Keelenõuanne soovitab 3. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 110–117.

Argo Mund (2004). Päev-päevalt, päevast päeva, päevpäevaline, päev päeva kannul … – Keelenõuanne soovitab 3. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 159–162.

Argo Mund (2004). Toekas abimees ametnikele. – Õiguskeel nr 2, 45–47.

Argo Mund (2004). Vahel käib koma ka ja ees. – Keelenõuanne soovitab 3. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 153–158.

Sirje Mäearu (2004). Mida EKI keelenõuandest küsitakse. – Õiguskeel 2004, nr 4, 28–34; Õiguskeel, nr 5, lk 32–41.

Peeter Päll (2004). Kaaskõrvalpilk kohanimede normimisele. – Õiguskeel, nr. 3, 38–39.

Peeter Päll (2004). Nimed ja terminid. – Rahvusvaheline terminoloogiakonverents “Eesti oskuskeel 2003” 10. ja 11. oktoobril 2003. Ettekanded. Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn, 110–116.

Peeter Päll (2004). Tänavanimede nõuannet. – Keelenõuanne soovitab 3. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 9–31.

Peeter Päll (2004). Kodukootud latinismused ehk Kuidas sünnivad maanimed? – Keelenõuanne soovitab 3. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 32–36.

Peeter Päll (2004). Peterburi nimi vajab selgitust. – Keelenõuanne soovitab 3. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 37–39.

Peeter Päll (2004). Rahaühikute nimetusi. – Keelenõuanne soovitab 3. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 133–136.

Maire Raadik (2004). Kuidas vormistada ametikirju. – Keelenõuanne soovitab 3. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 180–189.

Maire Raadik (2004). Kuidas vormistada loetelu. –Keelenõuanne soovitab 3. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 190–193.

Maire Raadik (2004). Siseriiklik ja riigisisene. – Keelenõuanne soovitab 3. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 118–122.

Maire Raadik (2004). Tegija. – Keelenõuanne soovitab 3. Koostanud ja toimetanud Maire Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 87–93.

Maire Raadik (2004). Eesti oskussõnastikud. – Keelenõuanne soovitab 3. Koostanud ja toimetanud M. Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 194–200.

Maria-Maren Sepper (2004). Verbi näima sisaldavad predikaadid. – Lauseliikmeist eesti keeles. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli preprindid 1. Tartu, 66–74.

Urmas Sutrop (2004). Eesti keele maailmapildist: meel, hing ja vaim. Mäetagused 24: 99–108. http://www.folklore.ee/tagused/nr24/sutrop.pdf

Lembit Vaba (2004). ”Hellad nimed”. Ühest lätitaustalisest perekonnanimetüübist. – ESA 49 2003, 50–82.

Lembit Vaba (2004). Miks punk ja tink? - Lähivertailuja 14. Suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari Oulussa 3.–4. toukokuuta 2003. Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja 23, Oulu, 47–57.

Lembit Vaba (2004). Ein eventuelles baltisches Lehnverb in der Südgruppe der ostseefinnischen Sprachen - Festschrift für Ralf-Peter Ritter zum 65. Geburtstag. Wien, 547–554.

Toomas Kirt & Ene Vainik (2004). The self-organizing maps of Estonian terms of emotion. – Proceedings of The 13th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks. Izmir, 61–67.

Silvi Vare (2004). Eesti keele kui teise keele oskuse riiklik standard üldhariduses. – Toimiv keel II. Töid rakenduslingvistika alalt. Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti filoloogia osakonna toimetised 3. Tallinna Pedagoogikaülikool. Eesti Keele Instituut. Tallinn: TPÜ Kirjastus, 328–345.

Silvi Vare (2004). Eesti keel õppekeelena ja üleminek üldisele eesti õppekeelega gümnaasiumile. – Emakeel ja teised keeled. IV. Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) õppetooli toimetised = Publications of the Department of Estonian as a Foreign Language 3. [Toimetanud Birute Klaas ja Silvi Tenjes.] Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 298–313.