Magistrandid ja doktorandid

Mari Bogatkin

TÜ magistrant (2003–). Magistritöö teema „Ungari põhivärvinimed, nende struktuur ja kujunemine“, juhendaja dr Urmas Sutrop ja dots Tõnu Seilenthal.

Jane Lepasaar

TPÜ magistrant (2002–). Magistritöö teema „Eesti keele homonüümid“, juhendaja dr Silvi Vare.

Argo Mund

TÜ magistrant (2003 –). Magistritöö teema “Traditsiooni ja süsteemsuse põhimõte eesti kirjakeeles”, juhendajad prof Mati Erelt ja Tiiu Erelt.

Maria-Maren Sepper

TPÜ magistrant (2002 –). Magistritöö teema “Vahendatuse väljendamine eesti kirjakeele tekstides ühe sajandi jooksul”, juhendaja prof Helle Metslang.

Mari-Epp Tirkkonen

TÜ magistrant (2003 –). Magistritöö teema "Demonstratiivid ja kolmanda isiku pronoomenid kirde- ja rannikumurdes"

Jelena Kallas

TPÜ doktorant (2003–). Doktoritöö teema „Lokatiivsuse semantiline kategooria eesti ja vene keele liikumisverbide näitel“, juhendaja dr Asta Õim.

Margit Langemets

TPÜ doktorant (2001–). Doktoritöö teema “Nimisõnade regulaarne polüseemia eesti keeles", juhendaja prof Helle Metslang.

Merilin Miljan

Edinburghi Ülikooli doktorant (2004–). Doktoritöö teema “Morphological case marking in Estonian”, juhendaja dr Ronnie Cann.

Peeter Päll

Doktoritöö teema “Võõrnimed eestikeelses tekstis”. Juhendaja prof Tiit-Rein Viitso.

Heete Sahkai

TPÜ doktorant (2003 –) Doktoritöö teema „Konstruktsioonipõhine lähenemine eesti keele semantilistele käänetele“, juhendaja prof Martin Ehala.

Meeli Sedrik

Doktoritöö teema „Hiiu murrakute sõnavara“, juhendaja prof Huno Rätsep.

Sven-Erik Soosaar

TÜ doktorant kuni juuni 2004. Doktoritöö teema „Infiniitsete verbivormide morfosüntaks neenetsi keeles Siberi areaalsel taustal“ Juhendajad prof Ago Künnap ja dr Urmas Sutrop.

Ene Vainik

Järeldoktorant TÜ psühholoogiaosakonnas 4.10–19.11.2004.